Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Organizacyjno-prawne problemy muzealnictwa i ochrony zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-OP-3L-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacyjno-prawne problemy muzealnictwa i ochrony zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty fakultatywne - 3rok, sem. letni - ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe-3 rok sem. letni -Ochrona dóbr kultury, S1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 30 godz.):

np.

- czytanie literatury i ustaw- 12

- przygotowanie do egzaminu- 18


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 zna na poziomie podstawowym uwarunkowania prawne ochrony dóbr kultury i muzeów w Polsce (K_W06; K_W07)

W2 charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii prawa i potrafi odnieść je do problematyki prawnej zw. z ochroną dóbr kultury i funkcjonowaniem muzeów (K_W01; K_W07)

W3 ma podstawową wiedzę o podstawach prawnych organizacji i zasadach oraz celach funkcjonowania organów i instytucji zw. z ochroną zabytków w Polsce oraz muzeów (K_W01; K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 wyszukuje i selekcjonuje informacje z aktów prawnych w celu skonstruowania norm prawnych zw. z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami (K_U02)

U2 potrafi wyprowadzić normę prawną w oparciu o kazus z zakresu ochrony zabytków i ustawy o muzeach (K_U02)

U3 jest przygotowany do wykorzystania wiedzy z zakresu prawa ochrony zabytków i muzeów do realizacji zadań zw. z ochroną i opieką nad zabytkami (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1 Ma świadomość wagi unormowań prawnych w zakresie sprawowania ochrony i opieki nad zabytkami, w tym odpowiedzialności prawnej za podejmowane decyzje w zakresie własnych kompetencji (K_K01; K_K03; K_K04; K_K06)

K2 Ma świadomość istnienia problemów zw. z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony zabytków wynikające z norm prawnych (K_K02; K_K05)

K3 Potrafi ocenić, z punktu widzenia prawnego i etycznego niewłaściwe postępowanie w zakresie ochrony zabytków (K_K04; K_K05)Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, problemowy, połączony z metodą ćwiczeniową i giełdą pomysłów oraz studium przypadku (praca z tekstem ustawy o ochronie zabytków, ustawy o muzeach i rozwiązywanie kazusów).


Powyższe formy wykładu w przypadku wprowadzenia zajęć zdalnych będą odbywać się w formie online lub offline. W przypadku formy offline formułowane będą dla studentów pytania, zastępujące metodę konwersatoryjną, na które należy udzielić pisemnej odpowiedzi. Zbiorczy komentarz zostanie studentom udzielony w ramach prezentacji wykładu offline lub spotkania online.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie przedstawionymi na tle zagadnień prawnych związanych z prawem ochrony zabytków i muzeów. Wskazanie czym jest prawo, celów i funkcji przepisów składających się na gałąź prawa ochrony zabytków. Omówienie organizacji ochrony zabytków w Polsce (również w ujęciu historycznym); organizacji muzeów, zakresu kompetencji organów i podstawowych instytucji. Wykład będzie ilustrowany przykładami związanymi z ochroną zabytków, zagadnieniami z teorii i praktyki konserwatorskiej, co pozwoli na bardziej przystępne przyswojenie i zrozumienie podstawowych zagadnień teorii prawa. Zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami towarzyszyć będą zadania o charakterze konwersatoryjnym (rozumienie zapisów ustaw i rozwiązywanie kazusów) dzięki temu student pozna podstawowy warsztat urzędnika zajmującego się na co dzień ochroną zabytków, jak i zagadnienia prawe przydatne w pracy muzealnika.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie przedstawionymi na tle zagadnień prawnych związanych z prawem ochrony zabytków i muzeów. Wskazanie czym jest prawo, celów i funkcji przepisów składających się na gałąź prawa ochrony zabytków. Omówienie organizacji ochrony zabytków w Polsce (również w ujęciu historycznym); organizacji muzeów, zakresu kompetencji organów i podstawowych instytucji. Wykład będzie ilustrowany przykładami związanymi z ochroną zabytków, zagadnieniami z teorii i praktyki konserwatorskiej, co pozwoli na bardziej przystępne przyswojenie i zrozumienie podstawowych zagadnień teorii prawa. Zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami towarzyszyć będą ćwiczenia/zadania o charakterze konwersatoryjnym (rozumienie zapisów ustaw i rozwiązywanie kazusów) dzięki temu student pozna podstawowy warsztat urzędnika zajmującego się na co dzień ochroną zabytków, jak i zagadnienia prawe przydatne w pracy muzealnika.

Treść przedmiotu (program nauczania):

1) Charakterystyka nauk prawnych - miejsce prawa ochrony zabytków w systemie prawa, wzajemne korelacje z innymi gałęziami prawa; pojęcie prawa; interpretacje, czym jest prawo ochrony zabytków - rola definicji legalnych.

2)Funkcje prawa, normy prawne i przepisy prawne (budowa normy prawnej, konstruowanie normy prawnej na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach). Budowa tekstu prawnego - na przykładzie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

3)Obowiązywanie prawa - zakres czasowy, terytorialny i personalny; (Problem omawiany na podstawie przepisów dotyczących ochrony zabytków- akt rangi ustawowej oraz akt prawa miejscowego; system prawa - rodzaje, cechy (hierarchizacja aktów prawnych, moc prawna i moc obowiązująca - miejsce prawa ochrony zabytków w systemie - gałęzie prawa, zjawisko dyferencjacji - miejsce prawa ochrony zabytków jako gałęzi prawa).

4) Formy tworzenia prawa i źródła prawa, typy aktów normatywnych; podkreślenie roli prawa precedensowego (orzecznictwo) w pojmowaniu roli zabytku w procesie stanowienia i stosowania prawa; wykładnia i jej stosowanie w praktyce (szczególna rola wykładni prawa ochrony zabytków - rola orzecznictwa i doktryny; problemy w interpretacji przepisów dotyczących ochrony zabytków).

5-6 Kodeks postępowania administracyjnego - podstawowe zagadnienia (omówione w kontekście problematyki ochrony zabytków)

7) Historia prawa ochrony zabytków i organizacji służb konserwatorskich w Polsce do 2003 r.

8-9) Organizacja ochrony zabytków w Polsce

10-11) Wybrane podstawowe zagadnienia prawne wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

12-13) Wybrane podstawowe zagadnienia prawne wynikające z ustawy o muzeach

14) Praca z tekstem ustawy o o.z.o.z. – rozwiązywanie kazusów

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wybrane fragmenty):

1. ABC Dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa, pr. zbiorowa, seria: Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 5/2015, koordynator S. Kocewiak, http://www.nimoz.pl/files/publications/20/ABC_dokumentacji.pdf

2. Cieślik Z. i in., Ustawa o muzeach. Komentarz, Wolters Kluwer business, 2021.

3. Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. P. Dobosz, K. Szepelak, W. Górny, Kraków 2015.

4. Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008.

5. Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków. Refleksje z lat 1918- 2002, Warszawa 2002.

6. Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005 r.

7. Zalasińska K., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, C.H.Beck 2020.

8. Zalasińska K., Zeidler K., Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2015.

9. Zeidler K., Zabytki. Prawo i praktyka, Gdańsk-Warszawa 2017.

10. Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami kultury i sztuki z komentarzem czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury, red. Kamil Zeidler, Magdalena Marcinkowska, Gdańsk 2017.

2. Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

3. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2015.

4. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2018.

5. Pasierb J. S., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1995.

6. Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t.1- 5, Kraków 2001.

7. Wojciechowski J., Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad zabytkami sztuki w Polsce, "Ochrona Zabytków Sztuki", R. 1930/ 1931, nr 1- 2, s. 3- 28.

czasopismo "Kurier Konserwatorski"

Wykaz aktów normatywnych obowiązkowych:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 IV 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz.483). (wybrane przepisy)

2. Ustawa z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.)

Wykaz pozostałych aktów normatywnych:

1. Dekret Rady Regencyjnej z dn. 31 X 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz. Pr. PP Nr 16, poz. 36).

2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 6 III 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 29, poz. 265)

3. Ustawa z dn. 14 VI 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 ze zm.).

4. Ustawa z dn. 15 II 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48.).

5. Ustawa z dn. 19 VII 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 56, poz. 322).

6. Ustawa z dn. 7 VII 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

8. Ustawa z dn. 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774).

10. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 ze zm.).

11. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. 2017 poz. 1086 ze zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. Nr 113 poz.661; tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 56).

13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 98 poz. 510).

14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789; tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 81).

15. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2019 poz. 1721).

16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury (Dz.U. 2015 poz. 1275).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zadaniach konwersatoryjnych (U1-U3, K1-K3)

Egzamin pisemny (W1-W3, U1-U2, K3)

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu, analizy dokumentów oraz rozwiązania kazusów

ndst - 20 pkt (50 %)

dst-20,25-23,75 pkt (51-59%)

dst plus-24-27,5 pkt (60-68%)

db- 27,75-30,75 pkt (69-76%)

db plus-31-35,25 pkt (77-88%)

bdb-35,5-40 pkt (89-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie przedstawionymi na tle zagadnień prawnych związanych z prawem ochrony zabytków. Wskazanie czym jest prawo, czemu ma służyć prawna ochrona zabytków, jakie są funkcje przepisów składających się na tą gałąź prawa. Omówienie podstawowych instytucji i zasad prawa będzie ilustrowane przykładami związanymi z ochroną zabytków, zagadnieniami z teorii i praktyki konserwatorskiej, co pozwoli na bardziej przystępne przyswojenie i zrozumienie podstawowych zagadnień teorii prawa, takich jak pojęcie prawa, charakterystyka nauk prawnych, funkcje prawa, normy prawne i przepisy, obowiązywanie prawa, system prawa, porządek prawny, stosunek prawny, jak wygląda stosowanie prawa, czym jest wykładnia prawa. Zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami teorii prawa towarzyszyć będą ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów) dzięki temu student pozna podstawowy warsztat urzędnika zajmującego się na co dzień ochroną zabytków.

Pełny opis:

Treść przedmiotu (program nauczania):

1) Charakterystyka nauk prawnych- miejsce prawa ochrony zabytków w systemie prawa, jego rola, wzajemne korelacje z innymi gałęziami prawa.

2) Pojęcie prawa- Interpretacje pojęcia, czym jest prawo ochrony zabytków.

3) Funkcje prawa- prawo jako instrument- czemu służy, jak jest wykorzystywane. Odniesienie do prawa ochrony zabytków

4) Normy prawne i przepisy prawne

a. Zagadnienia ogólne: normy, zdania, oceny i performatywy

b. Normy prawne a przepisy prawne

c. Budowa normy prawnej

- hipoteza, dyspozycja, sankcja jako elementy budowy normy prawnej

d. Podział przepisów prawnych

forma ćwiczenia- konstruowanie normy prawnej ze wskazanych przepisów- na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Następnie konstruowanie normy w oparciu o przepisy różnych ustaw. Posiłkowanie się prezentacją multimedialną wskazującą przedmiot ćwiczenia. Praca w grupach

5) Obowiązywanie prawa- Zakres czasowy, terytorialny i personalny obowiązywania prawa. Odróżnienie 3 aspektów obowiązywania prawa- 3 wymiary prawa. Problem omawiany na podstawie przepisów dotyczących ochrony zabytków- akt rangi ustawowej oraz akt prawa miejscowego (np. uchwała o ustanowieniu parku kulturowego bądź ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)- prezentacja multimedialna prezentująca omawiane akty, co stanowi dodatkowy pretekst, by przedstawić studentom akt prawny w formie fizycznej)

6) System prawa

a. Rodzaje systemów prawa

b. Cechy systemu prawa

- hierarchizacja aktów prawnych, moc prawna i moc obowiązująca- miejsce prawa ochrony zabytków w systemie

- gałęzie prawa, zjawisko dyferencjacji- miejsce prawa ochrony zabytków jako gałęzi prawa administracyjnego.

7) Stosunek prawny

a. Definicja pojęcia stosunku prawnego: fakty prawne, podmioty stosunku prawnego, przedmiot stosunku prawnego, treść stosunku prawnego- forma ćwiczenia- stworzenie administracyjnego stosunku prawnego pomiędzy organem władzy konserwatorskiej a dysponentem zabytku. Praca w grupach.

8) Tworzenie prawa

a. Formy tworzenia prawa

Każda z form tworzenia prawa znajdzie odniesienie do prawa ochrony zabytków. Wykazanie, że prawo ochrony zabytków nie znajduje się jedynie w formie prawa stanowionego. Szczególne podkreślenie roli prawa precedensowego (orzecznictwo) w pojmowaniu roli zabytku w procesie stanowienia i stosowania prawa. Czym jest tekst jednolity, sprostowanie błędu.

b. źródła prawa

Wskazanie na źródła prawa ochrony zabytków

c. typy aktów normatywnych

Źródła prawa powszechnie obowiązującego:

a) Konstytucja- parlament

b) Ratyfikowane umowy międzynarodowe- ratyfikuje prezydent za zgodą parlamentu, wyrażoną w ustawie.

c) Ustawy- Parlament

d) Rozporządzenia- Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów (czyli premier), poszczególni ministrowie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

e) Akty prawa miejscowego- organy jednostek samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej

Akty prawne wewnętrzne:

a) Uchwały RM

b) zarządzenia Prezesa Rady Ministrów- tylko jeśli jest upoważnienie ustawowe

c) zarządzenia ministrów- tylko jeśli jest upoważnienie ustawowe

d) uchwały sejmu i senatu (np. regulamin sejmu)

9) Stosowanie prawa

Omówienie typów stosowania prawa

10) Wykładnia i jej stosowanie w praktyce

Rola wykładni w procesie stosowania prawa- szczególna rola wykładni prawa ochrony zabytków- rola orzecznictwa i doktryny. Wykład polega na omówieniu aktualnego orzecznictwa i poglądów doktryny prezentujących powtarzające się problemy w interpretacji przepisów dotyczących ochrony zabytków.

11) Zasady techniki prawodawczej

a. Czym jest prawodawstwo

b. Projekt ustawy- na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- ogólna charakterystyka wybranego aktu

c. Zmiana (nowelizacja) ustawy- na podstawie najnowszych zmian do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie zmian

d. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia)- na przykładzie rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie wybranego aktu

e. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń)

f. Projekty aktów prawa miejscowego- na przykładzie aktu stanowiącego element form ochrony zabytków

g. Środki techniki prawodawczej

12) Budowa tekstu prawnego- na przykładzie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie wybranego aktu, stanowiące wprowadzenie do programu wykładu kontynuowanego na studiach magisterskich.

Literatura:

Antoniak P., Cherka M. (red.) , Elżanowski F.M., Wąsowski K.A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2010 r.

Arszyński M., Kilka refleksji na marginesie dotychczasowych prac i dyskusji nad projektami nowej polskiej ustawy o ochronie dóbr kultury, (w:) Conservatio est aeterna creatio, pod red. J. Krawczyka, Toruń 1999, s.105- 114.

Bąkowski T., Współdziałanie organów administracji publicznej przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, Samorząd Terytorialny 2000, nr 12, s. 60- 63.

Bąkowski T., Samodzielność planistyczna gminy w zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) Gdańskie studia prawnicze, t. VIII, 2002.

Bąkowski T., Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2004.

Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Kolonia Limited 2003.

Czarnik Z., Treść i charakter prawny decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, Samorząd Terytorialny 1999, nr 10, s. 55- 61.

Demetrykiewicz W., Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych. Studium ze stanowiska dziejów kultury i nauki porównawczej prawa, Kraków 1886.

Dobosz P., Ochrona nazw historycznych w obrębie prawnej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1986, nr 1, s. 23- 29.

Dobosz P., Charakter prawny decyzji i zezwoleń w sprawach ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1986, nr 3- 4, s. 259- 290.

Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997.

Dobosz P., Głos w sprawie państwowej służby ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1997, nr 1, s. 56- 59.

Dobosz P., Prawne aspekty ochrony funkcji zabytków nieruchomych, Ochrona Zabytków 1997, nr 1, s. 1- 11.

Dobosz P., Miejsce nazewnictwa historycznego jako niematerialnego dobra kultury w systemie prawa, Ochrona Zabytków 1997, nr 2, s. 116- 120

Dobosz P., Aktualne problemy prawne i finansowe ochrony zabytków w Polsce w dobie przekształceń ustrojowych państwa, Ochrona Zabytków 2000, nr 1, s. 12-17.

Drela M. Własność zabytków, Warszawa 2006.

Drozdowska T., Jaworski T.J., Vademecum właściciela i użytkownika zabytku, Warszawa 1997.

Frodl W., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków (tłum. M. Arszyński), Warszawa 1966.

Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795- 1918, Warszawa 1975.

Golat R., Prawo kultury i sztuki, Zbiór przepisów z komentarzem. Stan prawny na 1. IX. 1997 r., Warszawa 1997.

Golat R., Ochrona dóbr kultury, Gazeta Samorządu i Administracji 2001, nr 12, s. 31.

Golat R., Uwarunkowania decyzyjne konserwacji zabytków, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2002, nr 11, s. 13- 14.

Golat R., Ochrona zabytków jako cel publiczny gospodarki nieruchomościami, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 5, s. 9- 10.

Golat R., Szczególne zasady wywłaszczania zabytkowych nieruchomości, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 15- 17.

Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004.

Gołębiowski K., Samorząd terytorialny wobec problemu ochrony zabytków, Państwo i Prawo 2000, nr 11, s. 85- 94.

Gmurek J., Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918- 1998, Warszawa 1998.

Hauser R., Mzyk E., Niewiadomski Z., Rzążewska M., Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995.

Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2003.

Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997.

Jaworski T., Polskie akty wykonawcze do ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Warszawa 1997.

Jędrzejewski S., Prawo budowlane, Toruń 1998.

Jędrzejewski S., Glosa do wyroku NSA z 24 V 1983r. (II SA 20/83, ONSA 1983/1 poz.36).

Kałużny M., Spory administracyjne w budownictwie, Warszawa 2001.

Kłosek- Kozłowska D., Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych jako element budowania systemu ochrony dziedzictwa miast w planach zagospodarowania przestrzennego, Ochrona Zabytków 2001, nr 2, s. 127- 132.

Kołacz- Kozłowska M. (red.), Orzecznictwo NSA w sprawach ochrony zabytków w latach 1992 i 1993, Warszawa 1997.

Kołacz- Kozłowska M. (red.), Orzecznictwo NSA w sprawach ochrony zabytków w latach 1994 i 1995, Warszawa 1997.

Konopka M. (red.), Vademecum konserwatora zabytków, Biuletyn polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Warszawa 1997- 1999.

Konopka M., O pomnikach historycznych ciąg dalszy- w obronie „prawa zabytku”, Ochrona Zabytków 2000, nr 2, s. 191- 192.

Krzyżanowski L., Karta wenecka czy karta konserwacji zabytków, Ochrona Zabytków 1975, nr 3, s. 217- 221.

Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Lorentz S. (red.), Walka o dobra kultury, t. I-II, Warszawa 1970.

Małowiecki R., Zabytki w kompetencji samorządów?, Ochrona Zabytków 2001, nr 2, s. 175- 177.

Małysa K., Nowe regulacje procesu inwestycyjno- budowlanego, Kraków 2004.

Międzynarodowa Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, tekst (w:) Wiadomości konserwatorskie z dn. 31 IX 1994, nr 4, s. 3- 4.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002 r.

Niewiadomski Z. (red.), Kompetencje po reformie administracji. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, Warszawa 2000.

Niewiadomski Z., Turowski G. (red.), Polsko- Niemiecki Leksykon Pojęć Planistycznych, Hannover - Warszawa 2001.

Niewiadomski Z., Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004.

Osmólska- Piskorska B., Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Powstanie i zarys dziejów 1875- 1948, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1948, t. XIV, nr 1-4, s. 9- 29.

Pasierb J. S., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1995.

Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczeństwa, Kraków 2002.

Paździor M., Polska zmiana ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Ochrona Zabytków 1991, nr 2, s. 60- 68.

Pruszyński J., Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977.

Pruszyński J., Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, Ochrona Zabytków 1988, nr 2, s. 75- 85.

Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989.

Pruszyński J., Glosa do wyroku NSA- Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, z dn. 21 IX 1993 r. (SA/Po 3224/92, OSP 1995, nr 5 poz. 121).

Pruszyński J., Stan i potrzeby regulacji prawnej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1996, nr 3, s. 9- 29.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t.1- 2, Kraków 2001.

Pruszyński J., Jak psuć prawo, czyli rzecz o zabytkach, Rzeczpospolita z dnia 6 V 2002, nr 104, s. C4.

Siciński P., Ujawnienie zabytku w księdze wieczystej, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 11- 15.

Szewczyk M., Glosa do wyroku NSA z dn. 5 X 1999r.(II S.A./Gd 686/99, OSP 2000, nr 11, poz. 162).

Radziszewski E., Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000.

Rouba B.J., Czy użytkownik może zagrażać zabytkowi?, (w:) III Forum Konserwatorów. Dobra kultury w obliczu zagrożeń, Toruń 2000, s. 49- 57.

Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984.

Rymaszewski B., Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992.

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków. Refleksje z lat 1918- 2002, Warszawa 2002.

Siciński P., Ujawnienie zabytku w księdze wieczystej, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 11- 16.

Skrzydło- Niżnik I., Dobosz P., Prawne problemy procesu inwestycyjno- budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002,

Soldani A., Jankowski D., Zabytki, ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy, Zielona Góra 2004.

Stańko M., Zakres przestrzenny ochrony zabytków a ochrona uprawnień właścicielskich, Rejent 2002, nr 10, s. 98- 115.

Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, (w:) System prawa administracyjnego, t. III, (pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego), Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1978, s. 39- 129.

Starościak J., Stosunek administracyjnoprawny, (w:) System prawa administracyjnego, t. III, (pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego), Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1978, s. 5- 38.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003 r.

Strzelecki J., Włodarczyk W., O remontach niektórych obiektów zabytkowych w świetle nowego prawa budowlanego, Ochrona Zabytków 1995, nr 3- 4, s. 283- 287.

Tajchman J., Ochrona Zabytków w świetle przygotowywanych nowych przepisów budowlanych, Ochrona Zabytków 1994, nr 1, s. 36- 44.

Tajchman J., Konserwacja zabytków architektury- Uwagi o metodzie, Ochrona Zabytków 1995, nr 2, s. 150- 158.

Tajchman J., Czynniki warunkujące i kształtujące ochronę i konserwację zabytków architektury, (w:) Architectura et historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata, pod red. M. Woźniaka, Toruń 1999, s. 363- 387.

Tajchman J., Adaptacja zabytków architektury w świetle współczesnej teorii ochrony i konserwacji dóbr kultury. Materiały konferencji naukowo- technicznej: Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych, Kielce 22- 23 II 2001 r., Kielce 2001, s. 131- 142.

Waszkiewicz R., Zadania gmin w dziedzinie ochrony dóbr kultury, (w:) Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G, Lublin 1992, s. 317- 324.

Waszkiewicz R., Glosa do wyroku NSA z dn. 25 X 1991 r., (I SA 948/91, OSP 1993, t.2, nr 6, s.116).

Witwicki M., Strefy ochrony konserwatorskiej (cechy obszarów kwalifikujące do ochrony, wyznaczanie stref, podstawowe działania konserwatorskie w strefach), Wiadomości konserwatorskie z dn. 26 X 1993, nr 3, s. 12- 16.

Wojciechowski J., Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad zabytkami sztuki w Polsce, Ochrona Zabytków Sztuki 1930/ 1931, nr 1- 2, s. 3- 28.

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005 r.

Zachwatowicz J., Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1965.

Zawada K., Dziedzictwo pod ochroną, Rzeczpospolita z dn. 3 VI 2004, nr 129, s. C4.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Wykaz aktów normatywnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 IV 1997 r. (Dz.U. z 16 VII 1997 r. Nr 78 poz.483).

Konwencje

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisana w Hadze w dn. 14 V 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212).

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjęta w Paryżu w dn.16 XI 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).

Ustawy i rozporządzenia

Dekret Rady Regencyjnej z dn. 31 X 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz. Pr. PP Nr 16, poz. 36).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 6 III 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 29, poz. 265)

Ustawa z dn.31 I 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295).

Ustawa z dn. 14 VI 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 16 II 1961 r. w sprawie zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki. (Dz. U. z 1961 r. Nr 10, poz. 53).

Ustawa z dn. 15 II 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48.).

Ustawa z dn. 23 IV 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dn. 18 V 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dn.17 XI 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz.296).

Ustawa z dn.17 VI 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 poz. 1015 z późn. zm.).

Ustawa prawo budowlane z dn. 24 X 1974 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 229).

Ustawa z dn. 4 VI 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki. (Dz. U. Nr 14, poz. 112).

Ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego z dn. 20 VII 1983 r.( Dz. U. Nr 41, poz.185).

Ustawa z dn. 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591).

Ustawa z dn. 19 VII 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 56, poz. 322).

Ustawa z dn. 25 X 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 poz.406 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 7 VII 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 12 X 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. (Dz. U. Nr 79 poz. 856 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 3 II 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 8 VII 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496).

Ustawa z dn. 8 VIII 1996 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 106 poz. 497).

Ustawa z dn. 21 VIII 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

Ustawa z dn.6 VI 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555).

Ustawa z dn. 5 VI 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 24 VII 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Ustawa z dn. 24 VII 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

Ustawa z dn. 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 7 V 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41 poz. 412 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 15. II 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 98 poz. 1150)

Ustawa z dn. 27 IV 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 r. poz. 647).

Ustawa z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 16 IV 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 poz. 1220).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz.987)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. Nr 113 poz.661)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 98 poz. 510)

Uwagi:

..

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie przedstawionymi na tle zagadnień prawnych związanych z prawem ochrony zabytków. Wskazanie czym jest prawo, czemu ma służyć prawna ochrona zabytków, jakie są funkcje przepisów składających się na tą gałąź prawa. Omówienie podstawowych instytucji i zasad prawa będzie ilustrowane przykładami związanymi z ochroną zabytków, zagadnieniami z teorii i praktyki konserwatorskiej, co pozwoli na bardziej przystępne przyswojenie i zrozumienie podstawowych zagadnień teorii prawa, takich jak pojęcie prawa, charakterystyka nauk prawnych, funkcje prawa, normy prawne i przepisy, obowiązywanie prawa, system prawa, porządek prawny, stosunek prawny, jak wygląda stosowanie prawa, czym jest wykładnia prawa. Zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami teorii prawa towarzyszyć będą ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów) dzięki temu student pozna podstawowy warsztat urzędnika zajmującego się na co dzień ochroną zabytków.

Pełny opis:

Treść przedmiotu (program nauczania):

1) Charakterystyka nauk prawnych- miejsce prawa ochrony zabytków w systemie prawa, jego rola, wzajemne korelacje z innymi gałęziami prawa.

2) Pojęcie prawa- Interpretacje pojęcia, czym jest prawo ochrony zabytków.

3) Funkcje prawa- prawo jako instrument- czemu służy, jak jest wykorzystywane. Odniesienie do prawa ochrony zabytków

4) Normy prawne i przepisy prawne

a. Zagadnienia ogólne: normy, zdania, oceny i performatywy

b. Normy prawne a przepisy prawne

c. Budowa normy prawnej

- hipoteza, dyspozycja, sankcja jako elementy budowy normy prawnej

d. Podział przepisów prawnych

forma ćwiczenia- konstruowanie normy prawnej ze wskazanych przepisów- na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Następnie konstruowanie normy w oparciu o przepisy różnych ustaw. Posiłkowanie się prezentacją multimedialną wskazującą przedmiot ćwiczenia. Praca w grupach

5) Obowiązywanie prawa- Zakres czasowy, terytorialny i personalny obowiązywania prawa. Odróżnienie 3 aspektów obowiązywania prawa- 3 wymiary prawa. Problem omawiany na podstawie przepisów dotyczących ochrony zabytków- akt rangi ustawowej oraz akt prawa miejscowego (np. uchwała o ustanowieniu parku kulturowego bądź ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)- prezentacja multimedialna prezentująca omawiane akty, co stanowi dodatkowy pretekst, by przedstawić studentom akt prawny w formie fizycznej)

6) System prawa

a. Rodzaje systemów prawa

b. Cechy systemu prawa

- hierarchizacja aktów prawnych, moc prawna i moc obowiązująca- miejsce prawa ochrony zabytków w systemie

- gałęzie prawa, zjawisko dyferencjacji- miejsce prawa ochrony zabytków jako gałęzi prawa administracyjnego.

7) Stosunek prawny

a. Definicja pojęcia stosunku prawnego: fakty prawne, podmioty stosunku prawnego, przedmiot stosunku prawnego, treść stosunku prawnego- forma ćwiczenia- stworzenie administracyjnego stosunku prawnego pomiędzy organem władzy konserwatorskiej a dysponentem zabytku. Praca w grupach.

8) Tworzenie prawa

a. Formy tworzenia prawa

Każda z form tworzenia prawa znajdzie odniesienie do prawa ochrony zabytków. Wykazanie, że prawo ochrony zabytków nie znajduje się jedynie w formie prawa stanowionego. Szczególne podkreślenie roli prawa precedensowego (orzecznictwo) w pojmowaniu roli zabytku w procesie stanowienia i stosowania prawa. Czym jest tekst jednolity, sprostowanie błędu.

b. źródła prawa

Wskazanie na źródła prawa ochrony zabytków

c. typy aktów normatywnych

Źródła prawa powszechnie obowiązującego:

a) Konstytucja- parlament

b) Ratyfikowane umowy międzynarodowe- ratyfikuje prezydent za zgodą parlamentu, wyrażoną w ustawie.

c) Ustawy- Parlament

d) Rozporządzenia- Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów (czyli premier), poszczególni ministrowie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

e) Akty prawa miejscowego- organy jednostek samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej

Akty prawne wewnętrzne:

a) Uchwały RM

b) zarządzenia Prezesa Rady Ministrów- tylko jeśli jest upoważnienie ustawowe

c) zarządzenia ministrów- tylko jeśli jest upoważnienie ustawowe

d) uchwały sejmu i senatu (np. regulamin sejmu)

9) Stosowanie prawa

Omówienie typów stosowania prawa

10) Wykładnia i jej stosowanie w praktyce

Rola wykładni w procesie stosowania prawa- szczególna rola wykładni prawa ochrony zabytków- rola orzecznictwa i doktryny. Wykład polega na omówieniu aktualnego orzecznictwa i poglądów doktryny prezentujących powtarzające się problemy w interpretacji przepisów dotyczących ochrony zabytków.

11) Zasady techniki prawodawczej

a. Czym jest prawodawstwo

b. Projekt ustawy- na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- ogólna charakterystyka wybranego aktu

c. Zmiana (nowelizacja) ustawy- na podstawie najnowszych zmian do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie zmian

d. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia)- na przykładzie rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie wybranego aktu

e. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń)

f. Projekty aktów prawa miejscowego- na przykładzie aktu stanowiącego element form ochrony zabytków

g. Środki techniki prawodawczej

12) Budowa tekstu prawnego- na przykładzie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie wybranego aktu, stanowiące wprowadzenie do programu wykładu kontynuowanego na studiach magisterskich.

Literatura:

Antoniak P., Cherka M. (red.) , Elżanowski F.M., Wąsowski K.A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2010 r.

Arszyński M., Kilka refleksji na marginesie dotychczasowych prac i dyskusji nad projektami nowej polskiej ustawy o ochronie dóbr kultury, (w:) Conservatio est aeterna creatio, pod red. J. Krawczyka, Toruń 1999, s.105- 114.

Bąkowski T., Współdziałanie organów administracji publicznej przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, Samorząd Terytorialny 2000, nr 12, s. 60- 63.

Bąkowski T., Samodzielność planistyczna gminy w zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) Gdańskie studia prawnicze, t. VIII, 2002.

Bąkowski T., Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2004.

Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Kolonia Limited 2003.

Czarnik Z., Treść i charakter prawny decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, Samorząd Terytorialny 1999, nr 10, s. 55- 61.

Demetrykiewicz W., Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych. Studium ze stanowiska dziejów kultury i nauki porównawczej prawa, Kraków 1886.

Dobosz P., Ochrona nazw historycznych w obrębie prawnej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1986, nr 1, s. 23- 29.

Dobosz P., Charakter prawny decyzji i zezwoleń w sprawach ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1986, nr 3- 4, s. 259- 290.

Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997.

Dobosz P., Głos w sprawie państwowej służby ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1997, nr 1, s. 56- 59.

Dobosz P., Prawne aspekty ochrony funkcji zabytków nieruchomych, Ochrona Zabytków 1997, nr 1, s. 1- 11.

Dobosz P., Miejsce nazewnictwa historycznego jako niematerialnego dobra kultury w systemie prawa, Ochrona Zabytków 1997, nr 2, s. 116- 120

Dobosz P., Aktualne problemy prawne i finansowe ochrony zabytków w Polsce w dobie przekształceń ustrojowych państwa, Ochrona Zabytków 2000, nr 1, s. 12-17.

Drela M. Własność zabytków, Warszawa 2006.

Drozdowska T., Jaworski T.J., Vademecum właściciela i użytkownika zabytku, Warszawa 1997.

Frodl W., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków (tłum. M. Arszyński), Warszawa 1966.

Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795- 1918, Warszawa 1975.

Golat R., Prawo kultury i sztuki, Zbiór przepisów z komentarzem. Stan prawny na 1. IX. 1997 r., Warszawa 1997.

Golat R., Ochrona dóbr kultury, Gazeta Samorządu i Administracji 2001, nr 12, s. 31.

Golat R., Uwarunkowania decyzyjne konserwacji zabytków, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2002, nr 11, s. 13- 14.

Golat R., Ochrona zabytków jako cel publiczny gospodarki nieruchomościami, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 5, s. 9- 10.

Golat R., Szczególne zasady wywłaszczania zabytkowych nieruchomości, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 15- 17.

Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004.

Gołębiowski K., Samorząd terytorialny wobec problemu ochrony zabytków, Państwo i Prawo 2000, nr 11, s. 85- 94.

Gmurek J., Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918- 1998, Warszawa 1998.

Hauser R., Mzyk E., Niewiadomski Z., Rzążewska M., Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995.

Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2003.

Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997.

Jaworski T., Polskie akty wykonawcze do ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Warszawa 1997.

Jędrzejewski S., Prawo budowlane, Toruń 1998.

Jędrzejewski S., Glosa do wyroku NSA z 24 V 1983r. (II SA 20/83, ONSA 1983/1 poz.36).

Kałużny M., Spory administracyjne w budownictwie, Warszawa 2001.

Kłosek- Kozłowska D., Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych jako element budowania systemu ochrony dziedzictwa miast w planach zagospodarowania przestrzennego, Ochrona Zabytków 2001, nr 2, s. 127- 132.

Kołacz- Kozłowska M. (red.), Orzecznictwo NSA w sprawach ochrony zabytków w latach 1992 i 1993, Warszawa 1997.

Kołacz- Kozłowska M. (red.), Orzecznictwo NSA w sprawach ochrony zabytków w latach 1994 i 1995, Warszawa 1997.

Konopka M. (red.), Vademecum konserwatora zabytków, Biuletyn polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Warszawa 1997- 1999.

Konopka M., O pomnikach historycznych ciąg dalszy- w obronie „prawa zabytku”, Ochrona Zabytków 2000, nr 2, s. 191- 192.

Krzyżanowski L., Karta wenecka czy karta konserwacji zabytków, Ochrona Zabytków 1975, nr 3, s. 217- 221.

Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Lorentz S. (red.), Walka o dobra kultury, t. I-II, Warszawa 1970.

Małowiecki R., Zabytki w kompetencji samorządów?, Ochrona Zabytków 2001, nr 2, s. 175- 177.

Małysa K., Nowe regulacje procesu inwestycyjno- budowlanego, Kraków 2004.

Międzynarodowa Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, tekst (w:) Wiadomości konserwatorskie z dn. 31 IX 1994, nr 4, s. 3- 4.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002 r.

Niewiadomski Z. (red.), Kompetencje po reformie administracji. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, Warszawa 2000.

Niewiadomski Z., Turowski G. (red.), Polsko- Niemiecki Leksykon Pojęć Planistycznych, Hannover - Warszawa 2001.

Niewiadomski Z., Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004.

Osmólska- Piskorska B., Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Powstanie i zarys dziejów 1875- 1948, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1948, t. XIV, nr 1-4, s. 9- 29.

Pasierb J. S., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1995.

Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczeństwa, Kraków 2002.

Paździor M., Polska zmiana ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Ochrona Zabytków 1991, nr 2, s. 60- 68.

Pruszyński J., Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977.

Pruszyński J., Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, Ochrona Zabytków 1988, nr 2, s. 75- 85.

Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989.

Pruszyński J., Glosa do wyroku NSA- Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, z dn. 21 IX 1993 r. (SA/Po 3224/92, OSP 1995, nr 5 poz. 121).

Pruszyński J., Stan i potrzeby regulacji prawnej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1996, nr 3, s. 9- 29.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t.1- 2, Kraków 2001.

Pruszyński J., Jak psuć prawo, czyli rzecz o zabytkach, Rzeczpospolita z dnia 6 V 2002, nr 104, s. C4.

Siciński P., Ujawnienie zabytku w księdze wieczystej, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 11- 15.

Szewczyk M., Glosa do wyroku NSA z dn. 5 X 1999r.(II S.A./Gd 686/99, OSP 2000, nr 11, poz. 162).

Radziszewski E., Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000.

Rouba B.J., Czy użytkownik może zagrażać zabytkowi?, (w:) III Forum Konserwatorów. Dobra kultury w obliczu zagrożeń, Toruń 2000, s. 49- 57.

Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984.

Rymaszewski B., Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992.

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków. Refleksje z lat 1918- 2002, Warszawa 2002.

Siciński P., Ujawnienie zabytku w księdze wieczystej, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 11- 16.

Skrzydło- Niżnik I., Dobosz P., Prawne problemy procesu inwestycyjno- budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002,

Soldani A., Jankowski D., Zabytki, ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy, Zielona Góra 2004.

Stańko M., Zakres przestrzenny ochrony zabytków a ochrona uprawnień właścicielskich, Rejent 2002, nr 10, s. 98- 115.

Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, (w:) System prawa administracyjnego, t. III, (pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego), Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1978, s. 39- 129.

Starościak J., Stosunek administracyjnoprawny, (w:) System prawa administracyjnego, t. III, (pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego), Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1978, s. 5- 38.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003 r.

Strzelecki J., Włodarczyk W., O remontach niektórych obiektów zabytkowych w świetle nowego prawa budowlanego, Ochrona Zabytków 1995, nr 3- 4, s. 283- 287.

Tajchman J., Ochrona Zabytków w świetle przygotowywanych nowych przepisów budowlanych, Ochrona Zabytków 1994, nr 1, s. 36- 44.

Tajchman J., Konserwacja zabytków architektury- Uwagi o metodzie, Ochrona Zabytków 1995, nr 2, s. 150- 158.

Tajchman J., Czynniki warunkujące i kształtujące ochronę i konserwację zabytków architektury, (w:) Architectura et historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata, pod red. M. Woźniaka, Toruń 1999, s. 363- 387.

Tajchman J., Adaptacja zabytków architektury w świetle współczesnej teorii ochrony i konserwacji dóbr kultury. Materiały konferencji naukowo- technicznej: Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych, Kielce 22- 23 II 2001 r., Kielce 2001, s. 131- 142.

Waszkiewicz R., Zadania gmin w dziedzinie ochrony dóbr kultury, (w:) Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G, Lublin 1992, s. 317- 324.

Waszkiewicz R., Glosa do wyroku NSA z dn. 25 X 1991 r., (I SA 948/91, OSP 1993, t.2, nr 6, s.116).

Witwicki M., Strefy ochrony konserwatorskiej (cechy obszarów kwalifikujące do ochrony, wyznaczanie stref, podstawowe działania konserwatorskie w strefach), Wiadomości konserwatorskie z dn. 26 X 1993, nr 3, s. 12- 16.

Wojciechowski J., Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad zabytkami sztuki w Polsce, Ochrona Zabytków Sztuki 1930/ 1931, nr 1- 2, s. 3- 28.

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005 r.

Zachwatowicz J., Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1965.

Zawada K., Dziedzictwo pod ochroną, Rzeczpospolita z dn. 3 VI 2004, nr 129, s. C4.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Wykaz aktów normatywnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 IV 1997 r. (Dz.U. z 16 VII 1997 r. Nr 78 poz.483).

Konwencje

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisana w Hadze w dn. 14 V 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212).

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjęta w Paryżu w dn.16 XI 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).

Ustawy i rozporządzenia

Dekret Rady Regencyjnej z dn. 31 X 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz. Pr. PP Nr 16, poz. 36).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 6 III 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 29, poz. 265)

Ustawa z dn.31 I 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295).

Ustawa z dn. 14 VI 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 16 II 1961 r. w sprawie zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki. (Dz. U. z 1961 r. Nr 10, poz. 53).

Ustawa z dn. 15 II 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48.).

Ustawa z dn. 23 IV 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dn. 18 V 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dn.17 XI 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz.296).

Ustawa z dn.17 VI 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 poz. 1015 z późn. zm.).

Ustawa prawo budowlane z dn. 24 X 1974 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 229).

Ustawa z dn. 4 VI 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki. (Dz. U. Nr 14, poz. 112).

Ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego z dn. 20 VII 1983 r.( Dz. U. Nr 41, poz.185).

Ustawa z dn. 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591).

Ustawa z dn. 19 VII 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 56, poz. 322).

Ustawa z dn. 25 X 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 poz.406 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 7 VII 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 12 X 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. (Dz. U. Nr 79 poz. 856 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 3 II 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 8 VII 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496).

Ustawa z dn. 8 VIII 1996 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 106 poz. 497).

Ustawa z dn. 21 VIII 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

Ustawa z dn.6 VI 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555).

Ustawa z dn. 5 VI 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 24 VII 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Ustawa z dn. 24 VII 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

Ustawa z dn. 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 7 V 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41 poz. 412 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 15. II 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 98 poz. 1150)

Ustawa z dn. 27 IV 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 r. poz. 647).

Ustawa z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 16 IV 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 poz. 1220).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz.987)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. Nr 113 poz.661)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 98 poz. 510)

Uwagi:

..

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie przedstawionymi na tle zagadnień prawnych związanych z prawem ochrony zabytków. Wskazanie czym jest prawo, czemu ma służyć prawna ochrona zabytków, jakie są funkcje przepisów składających się na tą gałąź prawa. Omówienie podstawowych instytucji i zasad prawa będzie ilustrowane przykładami związanymi z ochroną zabytków, zagadnieniami z teorii i praktyki konserwatorskiej, co pozwoli na bardziej przystępne przyswojenie i zrozumienie podstawowych zagadnień teorii prawa, takich jak pojęcie prawa, charakterystyka nauk prawnych, funkcje prawa, normy prawne i przepisy, obowiązywanie prawa, system prawa, porządek prawny, stosunek prawny, jak wygląda stosowanie prawa, czym jest wykładnia prawa. Zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami teorii prawa towarzyszyć będą ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów) dzięki temu student pozna podstawowy warsztat urzędnika zajmującego się na co dzień ochroną zabytków.

Pełny opis:

Treść przedmiotu (program nauczania):

1) Charakterystyka nauk prawnych- miejsce prawa ochrony zabytków w systemie prawa, jego rola, wzajemne korelacje z innymi gałęziami prawa.

2) Pojęcie prawa- Interpretacje pojęcia, czym jest prawo ochrony zabytków.

3) Funkcje prawa- prawo jako instrument- czemu służy, jak jest wykorzystywane. Odniesienie do prawa ochrony zabytków

4) Normy prawne i przepisy prawne

a. Zagadnienia ogólne: normy, zdania, oceny i performatywy

b. Normy prawne a przepisy prawne

c. Budowa normy prawnej

- hipoteza, dyspozycja, sankcja jako elementy budowy normy prawnej

d. Podział przepisów prawnych

forma ćwiczenia- konstruowanie normy prawnej ze wskazanych przepisów- na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Następnie konstruowanie normy w oparciu o przepisy różnych ustaw. Posiłkowanie się prezentacją multimedialną wskazującą przedmiot ćwiczenia. Praca w grupach

5) Obowiązywanie prawa- Zakres czasowy, terytorialny i personalny obowiązywania prawa. Odróżnienie 3 aspektów obowiązywania prawa- 3 wymiary prawa. Problem omawiany na podstawie przepisów dotyczących ochrony zabytków- akt rangi ustawowej oraz akt prawa miejscowego (np. uchwała o ustanowieniu parku kulturowego bądź ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)- prezentacja multimedialna prezentująca omawiane akty, co stanowi dodatkowy pretekst, by przedstawić studentom akt prawny w formie fizycznej)

6) System prawa

a. Rodzaje systemów prawa

b. Cechy systemu prawa

- hierarchizacja aktów prawnych, moc prawna i moc obowiązująca- miejsce prawa ochrony zabytków w systemie

- gałęzie prawa, zjawisko dyferencjacji- miejsce prawa ochrony zabytków jako gałęzi prawa administracyjnego.

7) Stosunek prawny

a. Definicja pojęcia stosunku prawnego: fakty prawne, podmioty stosunku prawnego, przedmiot stosunku prawnego, treść stosunku prawnego- forma ćwiczenia- stworzenie administracyjnego stosunku prawnego pomiędzy organem władzy konserwatorskiej a dysponentem zabytku. Praca w grupach.

8) Tworzenie prawa

a. Formy tworzenia prawa

Każda z form tworzenia prawa znajdzie odniesienie do prawa ochrony zabytków. Wykazanie, że prawo ochrony zabytków nie znajduje się jedynie w formie prawa stanowionego. Szczególne podkreślenie roli prawa precedensowego (orzecznictwo) w pojmowaniu roli zabytku w procesie stanowienia i stosowania prawa. Czym jest tekst jednolity, sprostowanie błędu.

b. źródła prawa

Wskazanie na źródła prawa ochrony zabytków

c. typy aktów normatywnych

Źródła prawa powszechnie obowiązującego:

a) Konstytucja- parlament

b) Ratyfikowane umowy międzynarodowe- ratyfikuje prezydent za zgodą parlamentu, wyrażoną w ustawie.

c) Ustawy- Parlament

d) Rozporządzenia- Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów (czyli premier), poszczególni ministrowie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

e) Akty prawa miejscowego- organy jednostek samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej

Akty prawne wewnętrzne:

a) Uchwały RM

b) zarządzenia Prezesa Rady Ministrów- tylko jeśli jest upoważnienie ustawowe

c) zarządzenia ministrów- tylko jeśli jest upoważnienie ustawowe

d) uchwały sejmu i senatu (np. regulamin sejmu)

9) Stosowanie prawa

Omówienie typów stosowania prawa

10) Wykładnia i jej stosowanie w praktyce

Rola wykładni w procesie stosowania prawa- szczególna rola wykładni prawa ochrony zabytków- rola orzecznictwa i doktryny. Wykład polega na omówieniu aktualnego orzecznictwa i poglądów doktryny prezentujących powtarzające się problemy w interpretacji przepisów dotyczących ochrony zabytków.

11) Zasady techniki prawodawczej

a. Czym jest prawodawstwo

b. Projekt ustawy- na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- ogólna charakterystyka wybranego aktu

c. Zmiana (nowelizacja) ustawy- na podstawie najnowszych zmian do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie zmian

d. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia)- na przykładzie rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie wybranego aktu

e. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń)

f. Projekty aktów prawa miejscowego- na przykładzie aktu stanowiącego element form ochrony zabytków

g. Środki techniki prawodawczej

12) Budowa tekstu prawnego- na przykładzie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie wybranego aktu, stanowiące wprowadzenie do programu wykładu kontynuowanego na studiach magisterskich.

Literatura:

Antoniak P., Cherka M. (red.) , Elżanowski F.M., Wąsowski K.A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2010 r.

Arszyński M., Kilka refleksji na marginesie dotychczasowych prac i dyskusji nad projektami nowej polskiej ustawy o ochronie dóbr kultury, (w:) Conservatio est aeterna creatio, pod red. J. Krawczyka, Toruń 1999, s.105- 114.

Bąkowski T., Współdziałanie organów administracji publicznej przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, Samorząd Terytorialny 2000, nr 12, s. 60- 63.

Bąkowski T., Samodzielność planistyczna gminy w zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) Gdańskie studia prawnicze, t. VIII, 2002.

Bąkowski T., Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2004.

Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Kolonia Limited 2003.

Czarnik Z., Treść i charakter prawny decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, Samorząd Terytorialny 1999, nr 10, s. 55- 61.

Demetrykiewicz W., Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych. Studium ze stanowiska dziejów kultury i nauki porównawczej prawa, Kraków 1886.

Dobosz P., Ochrona nazw historycznych w obrębie prawnej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1986, nr 1, s. 23- 29.

Dobosz P., Charakter prawny decyzji i zezwoleń w sprawach ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1986, nr 3- 4, s. 259- 290.

Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997.

Dobosz P., Głos w sprawie państwowej służby ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1997, nr 1, s. 56- 59.

Dobosz P., Prawne aspekty ochrony funkcji zabytków nieruchomych, Ochrona Zabytków 1997, nr 1, s. 1- 11.

Dobosz P., Miejsce nazewnictwa historycznego jako niematerialnego dobra kultury w systemie prawa, Ochrona Zabytków 1997, nr 2, s. 116- 120

Dobosz P., Aktualne problemy prawne i finansowe ochrony zabytków w Polsce w dobie przekształceń ustrojowych państwa, Ochrona Zabytków 2000, nr 1, s. 12-17.

Drela M. Własność zabytków, Warszawa 2006.

Drozdowska T., Jaworski T.J., Vademecum właściciela i użytkownika zabytku, Warszawa 1997.

Frodl W., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków (tłum. M. Arszyński), Warszawa 1966.

Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795- 1918, Warszawa 1975.

Golat R., Prawo kultury i sztuki, Zbiór przepisów z komentarzem. Stan prawny na 1. IX. 1997 r., Warszawa 1997.

Golat R., Ochrona dóbr kultury, Gazeta Samorządu i Administracji 2001, nr 12, s. 31.

Golat R., Uwarunkowania decyzyjne konserwacji zabytków, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2002, nr 11, s. 13- 14.

Golat R., Ochrona zabytków jako cel publiczny gospodarki nieruchomościami, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 5, s. 9- 10.

Golat R., Szczególne zasady wywłaszczania zabytkowych nieruchomości, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 15- 17.

Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004.

Gołębiowski K., Samorząd terytorialny wobec problemu ochrony zabytków, Państwo i Prawo 2000, nr 11, s. 85- 94.

Gmurek J., Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918- 1998, Warszawa 1998.

Hauser R., Mzyk E., Niewiadomski Z., Rzążewska M., Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995.

Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2003.

Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997.

Jaworski T., Polskie akty wykonawcze do ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Warszawa 1997.

Jędrzejewski S., Prawo budowlane, Toruń 1998.

Jędrzejewski S., Glosa do wyroku NSA z 24 V 1983r. (II SA 20/83, ONSA 1983/1 poz.36).

Kałużny M., Spory administracyjne w budownictwie, Warszawa 2001.

Kłosek- Kozłowska D., Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych jako element budowania systemu ochrony dziedzictwa miast w planach zagospodarowania przestrzennego, Ochrona Zabytków 2001, nr 2, s. 127- 132.

Kołacz- Kozłowska M. (red.), Orzecznictwo NSA w sprawach ochrony zabytków w latach 1992 i 1993, Warszawa 1997.

Kołacz- Kozłowska M. (red.), Orzecznictwo NSA w sprawach ochrony zabytków w latach 1994 i 1995, Warszawa 1997.

Konopka M. (red.), Vademecum konserwatora zabytków, Biuletyn polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Warszawa 1997- 1999.

Konopka M., O pomnikach historycznych ciąg dalszy- w obronie „prawa zabytku”, Ochrona Zabytków 2000, nr 2, s. 191- 192.

Krzyżanowski L., Karta wenecka czy karta konserwacji zabytków, Ochrona Zabytków 1975, nr 3, s. 217- 221.

Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Lorentz S. (red.), Walka o dobra kultury, t. I-II, Warszawa 1970.

Małowiecki R., Zabytki w kompetencji samorządów?, Ochrona Zabytków 2001, nr 2, s. 175- 177.

Małysa K., Nowe regulacje procesu inwestycyjno- budowlanego, Kraków 2004.

Międzynarodowa Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, tekst (w:) Wiadomości konserwatorskie z dn. 31 IX 1994, nr 4, s. 3- 4.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002 r.

Niewiadomski Z. (red.), Kompetencje po reformie administracji. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, Warszawa 2000.

Niewiadomski Z., Turowski G. (red.), Polsko- Niemiecki Leksykon Pojęć Planistycznych, Hannover - Warszawa 2001.

Niewiadomski Z., Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004.

Osmólska- Piskorska B., Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Powstanie i zarys dziejów 1875- 1948, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1948, t. XIV, nr 1-4, s. 9- 29.

Pasierb J. S., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1995.

Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczeństwa, Kraków 2002.

Paździor M., Polska zmiana ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Ochrona Zabytków 1991, nr 2, s. 60- 68.

Pruszyński J., Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977.

Pruszyński J., Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, Ochrona Zabytków 1988, nr 2, s. 75- 85.

Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989.

Pruszyński J., Glosa do wyroku NSA- Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, z dn. 21 IX 1993 r. (SA/Po 3224/92, OSP 1995, nr 5 poz. 121).

Pruszyński J., Stan i potrzeby regulacji prawnej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1996, nr 3, s. 9- 29.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t.1- 2, Kraków 2001.

Pruszyński J., Jak psuć prawo, czyli rzecz o zabytkach, Rzeczpospolita z dnia 6 V 2002, nr 104, s. C4.

Siciński P., Ujawnienie zabytku w księdze wieczystej, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 11- 15.

Szewczyk M., Glosa do wyroku NSA z dn. 5 X 1999r.(II S.A./Gd 686/99, OSP 2000, nr 11, poz. 162).

Radziszewski E., Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000.

Rouba B.J., Czy użytkownik może zagrażać zabytkowi?, (w:) III Forum Konserwatorów. Dobra kultury w obliczu zagrożeń, Toruń 2000, s. 49- 57.

Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984.

Rymaszewski B., Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992.

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków. Refleksje z lat 1918- 2002, Warszawa 2002.

Siciński P., Ujawnienie zabytku w księdze wieczystej, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 11- 16.

Skrzydło- Niżnik I., Dobosz P., Prawne problemy procesu inwestycyjno- budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002,

Soldani A., Jankowski D., Zabytki, ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy, Zielona Góra 2004.

Stańko M., Zakres przestrzenny ochrony zabytków a ochrona uprawnień właścicielskich, Rejent 2002, nr 10, s. 98- 115.

Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, (w:) System prawa administracyjnego, t. III, (pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego), Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1978, s. 39- 129.

Starościak J., Stosunek administracyjnoprawny, (w:) System prawa administracyjnego, t. III, (pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego), Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1978, s. 5- 38.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003 r.

Strzelecki J., Włodarczyk W., O remontach niektórych obiektów zabytkowych w świetle nowego prawa budowlanego, Ochrona Zabytków 1995, nr 3- 4, s. 283- 287.

Tajchman J., Ochrona Zabytków w świetle przygotowywanych nowych przepisów budowlanych, Ochrona Zabytków 1994, nr 1, s. 36- 44.

Tajchman J., Konserwacja zabytków architektury- Uwagi o metodzie, Ochrona Zabytków 1995, nr 2, s. 150- 158.

Tajchman J., Czynniki warunkujące i kształtujące ochronę i konserwację zabytków architektury, (w:) Architectura et historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata, pod red. M. Woźniaka, Toruń 1999, s. 363- 387.

Tajchman J., Adaptacja zabytków architektury w świetle współczesnej teorii ochrony i konserwacji dóbr kultury. Materiały konferencji naukowo- technicznej: Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych, Kielce 22- 23 II 2001 r., Kielce 2001, s. 131- 142.

Waszkiewicz R., Zadania gmin w dziedzinie ochrony dóbr kultury, (w:) Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G, Lublin 1992, s. 317- 324.

Waszkiewicz R., Glosa do wyroku NSA z dn. 25 X 1991 r., (I SA 948/91, OSP 1993, t.2, nr 6, s.116).

Witwicki M., Strefy ochrony konserwatorskiej (cechy obszarów kwalifikujące do ochrony, wyznaczanie stref, podstawowe działania konserwatorskie w strefach), Wiadomości konserwatorskie z dn. 26 X 1993, nr 3, s. 12- 16.

Wojciechowski J., Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad zabytkami sztuki w Polsce, Ochrona Zabytków Sztuki 1930/ 1931, nr 1- 2, s. 3- 28.

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005 r.

Zachwatowicz J., Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1965.

Zawada K., Dziedzictwo pod ochroną, Rzeczpospolita z dn. 3 VI 2004, nr 129, s. C4.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Wykaz aktów normatywnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 IV 1997 r. (Dz.U. z 16 VII 1997 r. Nr 78 poz.483).

Konwencje

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisana w Hadze w dn. 14 V 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212).

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjęta w Paryżu w dn.16 XI 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).

Ustawy i rozporządzenia

Dekret Rady Regencyjnej z dn. 31 X 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz. Pr. PP Nr 16, poz. 36).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 6 III 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 29, poz. 265)

Ustawa z dn.31 I 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295).

Ustawa z dn. 14 VI 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 16 II 1961 r. w sprawie zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki. (Dz. U. z 1961 r. Nr 10, poz. 53).

Ustawa z dn. 15 II 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48.).

Ustawa z dn. 23 IV 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dn. 18 V 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dn.17 XI 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz.296).

Ustawa z dn.17 VI 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 poz. 1015 z późn. zm.).

Ustawa prawo budowlane z dn. 24 X 1974 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 229).

Ustawa z dn. 4 VI 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki. (Dz. U. Nr 14, poz. 112).

Ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego z dn. 20 VII 1983 r.( Dz. U. Nr 41, poz.185).

Ustawa z dn. 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591).

Ustawa z dn. 19 VII 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 56, poz. 322).

Ustawa z dn. 25 X 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 poz.406 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 7 VII 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 12 X 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. (Dz. U. Nr 79 poz. 856 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 3 II 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 8 VII 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496).

Ustawa z dn. 8 VIII 1996 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 106 poz. 497).

Ustawa z dn. 21 VIII 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

Ustawa z dn.6 VI 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555).

Ustawa z dn. 5 VI 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 24 VII 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Ustawa z dn. 24 VII 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

Ustawa z dn. 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 7 V 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41 poz. 412 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 15. II 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 98 poz. 1150)

Ustawa z dn. 27 IV 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 r. poz. 647).

Ustawa z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 16 IV 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 poz. 1220).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz.987)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. Nr 113 poz.661)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 98 poz. 510)

Uwagi:

..

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie przedstawionymi na tle zagadnień prawnych związanych z prawem ochrony zabytków. Wskazanie czym jest prawo, czemu ma służyć prawna ochrona zabytków, jakie są funkcje przepisów składających się na tą gałąź prawa. Omówienie podstawowych instytucji i zasad prawa będzie ilustrowane przykładami związanymi z ochroną zabytków, zagadnieniami z teorii i praktyki konserwatorskiej, co pozwoli na bardziej przystępne przyswojenie i zrozumienie podstawowych zagadnień teorii prawa, takich jak pojęcie prawa, charakterystyka nauk prawnych, funkcje prawa, normy prawne i przepisy, obowiązywanie prawa, system prawa, porządek prawny, stosunek prawny, jak wygląda stosowanie prawa, czym jest wykładnia prawa. Zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami teorii prawa towarzyszyć będą ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie kazusów) dzięki temu student pozna podstawowy warsztat urzędnika zajmującego się na co dzień ochroną zabytków.

Pełny opis:

Treść przedmiotu (program nauczania):

1) Charakterystyka nauk prawnych- miejsce prawa ochrony zabytków w systemie prawa, jego rola, wzajemne korelacje z innymi gałęziami prawa.

2) Pojęcie prawa- Interpretacje pojęcia, czym jest prawo ochrony zabytków.

3) Funkcje prawa- prawo jako instrument- czemu służy, jak jest wykorzystywane. Odniesienie do prawa ochrony zabytków

4) Normy prawne i przepisy prawne

a. Zagadnienia ogólne: normy, zdania, oceny i performatywy

b. Normy prawne a przepisy prawne

c. Budowa normy prawnej

- hipoteza, dyspozycja, sankcja jako elementy budowy normy prawnej

d. Podział przepisów prawnych

forma ćwiczenia- konstruowanie normy prawnej ze wskazanych przepisów- na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Następnie konstruowanie normy w oparciu o przepisy różnych ustaw. Posiłkowanie się prezentacją multimedialną wskazującą przedmiot ćwiczenia. Praca w grupach

5) Obowiązywanie prawa- Zakres czasowy, terytorialny i personalny obowiązywania prawa. Odróżnienie 3 aspektów obowiązywania prawa- 3 wymiary prawa. Problem omawiany na podstawie przepisów dotyczących ochrony zabytków- akt rangi ustawowej oraz akt prawa miejscowego (np. uchwała o ustanowieniu parku kulturowego bądź ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)- prezentacja multimedialna prezentująca omawiane akty, co stanowi dodatkowy pretekst, by przedstawić studentom akt prawny w formie fizycznej)

6) System prawa

a. Rodzaje systemów prawa

b. Cechy systemu prawa

- hierarchizacja aktów prawnych, moc prawna i moc obowiązująca- miejsce prawa ochrony zabytków w systemie

- gałęzie prawa, zjawisko dyferencjacji- miejsce prawa ochrony zabytków jako gałęzi prawa administracyjnego.

7) Stosunek prawny

a. Definicja pojęcia stosunku prawnego: fakty prawne, podmioty stosunku prawnego, przedmiot stosunku prawnego, treść stosunku prawnego- forma ćwiczenia- stworzenie administracyjnego stosunku prawnego pomiędzy organem władzy konserwatorskiej a dysponentem zabytku. Praca w grupach.

8) Tworzenie prawa

a. Formy tworzenia prawa

Każda z form tworzenia prawa znajdzie odniesienie do prawa ochrony zabytków. Wykazanie, że prawo ochrony zabytków nie znajduje się jedynie w formie prawa stanowionego. Szczególne podkreślenie roli prawa precedensowego (orzecznictwo) w pojmowaniu roli zabytku w procesie stanowienia i stosowania prawa. Czym jest tekst jednolity, sprostowanie błędu.

b. źródła prawa

Wskazanie na źródła prawa ochrony zabytków

c. typy aktów normatywnych

Źródła prawa powszechnie obowiązującego:

a) Konstytucja- parlament

b) Ratyfikowane umowy międzynarodowe- ratyfikuje prezydent za zgodą parlamentu, wyrażoną w ustawie.

c) Ustawy- Parlament

d) Rozporządzenia- Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów (czyli premier), poszczególni ministrowie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

e) Akty prawa miejscowego- organy jednostek samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej

Akty prawne wewnętrzne:

a) Uchwały RM

b) zarządzenia Prezesa Rady Ministrów- tylko jeśli jest upoważnienie ustawowe

c) zarządzenia ministrów- tylko jeśli jest upoważnienie ustawowe

d) uchwały sejmu i senatu (np. regulamin sejmu)

9) Stosowanie prawa

Omówienie typów stosowania prawa

10) Wykładnia i jej stosowanie w praktyce

Rola wykładni w procesie stosowania prawa- szczególna rola wykładni prawa ochrony zabytków- rola orzecznictwa i doktryny. Wykład polega na omówieniu aktualnego orzecznictwa i poglądów doktryny prezentujących powtarzające się problemy w interpretacji przepisów dotyczących ochrony zabytków.

11) Zasady techniki prawodawczej

a. Czym jest prawodawstwo

b. Projekt ustawy- na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- ogólna charakterystyka wybranego aktu

c. Zmiana (nowelizacja) ustawy- na podstawie najnowszych zmian do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie zmian

d. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia)- na przykładzie rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie wybranego aktu

e. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń)

f. Projekty aktów prawa miejscowego- na przykładzie aktu stanowiącego element form ochrony zabytków

g. Środki techniki prawodawczej

12) Budowa tekstu prawnego- na przykładzie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- omówienie wybranego aktu, stanowiące wprowadzenie do programu wykładu kontynuowanego na studiach magisterskich.

Literatura:

Antoniak P., Cherka M. (red.) , Elżanowski F.M., Wąsowski K.A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2010 r.

Arszyński M., Kilka refleksji na marginesie dotychczasowych prac i dyskusji nad projektami nowej polskiej ustawy o ochronie dóbr kultury, (w:) Conservatio est aeterna creatio, pod red. J. Krawczyka, Toruń 1999, s.105- 114.

Bąkowski T., Współdziałanie organów administracji publicznej przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, Samorząd Terytorialny 2000, nr 12, s. 60- 63.

Bąkowski T., Samodzielność planistyczna gminy w zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) Gdańskie studia prawnicze, t. VIII, 2002.

Bąkowski T., Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2004.

Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Kolonia Limited 2003.

Czarnik Z., Treść i charakter prawny decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, Samorząd Terytorialny 1999, nr 10, s. 55- 61.

Demetrykiewicz W., Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych. Studium ze stanowiska dziejów kultury i nauki porównawczej prawa, Kraków 1886.

Dobosz P., Ochrona nazw historycznych w obrębie prawnej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1986, nr 1, s. 23- 29.

Dobosz P., Charakter prawny decyzji i zezwoleń w sprawach ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1986, nr 3- 4, s. 259- 290.

Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997.

Dobosz P., Głos w sprawie państwowej służby ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1997, nr 1, s. 56- 59.

Dobosz P., Prawne aspekty ochrony funkcji zabytków nieruchomych, Ochrona Zabytków 1997, nr 1, s. 1- 11.

Dobosz P., Miejsce nazewnictwa historycznego jako niematerialnego dobra kultury w systemie prawa, Ochrona Zabytków 1997, nr 2, s. 116- 120

Dobosz P., Aktualne problemy prawne i finansowe ochrony zabytków w Polsce w dobie przekształceń ustrojowych państwa, Ochrona Zabytków 2000, nr 1, s. 12-17.

Drela M. Własność zabytków, Warszawa 2006.

Drozdowska T., Jaworski T.J., Vademecum właściciela i użytkownika zabytku, Warszawa 1997.

Frodl W., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków (tłum. M. Arszyński), Warszawa 1966.

Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795- 1918, Warszawa 1975.

Golat R., Prawo kultury i sztuki, Zbiór przepisów z komentarzem. Stan prawny na 1. IX. 1997 r., Warszawa 1997.

Golat R., Ochrona dóbr kultury, Gazeta Samorządu i Administracji 2001, nr 12, s. 31.

Golat R., Uwarunkowania decyzyjne konserwacji zabytków, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2002, nr 11, s. 13- 14.

Golat R., Ochrona zabytków jako cel publiczny gospodarki nieruchomościami, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 5, s. 9- 10.

Golat R., Szczególne zasady wywłaszczania zabytkowych nieruchomości, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 15- 17.

Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004.

Gołębiowski K., Samorząd terytorialny wobec problemu ochrony zabytków, Państwo i Prawo 2000, nr 11, s. 85- 94.

Gmurek J., Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918- 1998, Warszawa 1998.

Hauser R., Mzyk E., Niewiadomski Z., Rzążewska M., Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995.

Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2003.

Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997.

Jaworski T., Polskie akty wykonawcze do ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Warszawa 1997.

Jędrzejewski S., Prawo budowlane, Toruń 1998.

Jędrzejewski S., Glosa do wyroku NSA z 24 V 1983r. (II SA 20/83, ONSA 1983/1 poz.36).

Kałużny M., Spory administracyjne w budownictwie, Warszawa 2001.

Kłosek- Kozłowska D., Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych jako element budowania systemu ochrony dziedzictwa miast w planach zagospodarowania przestrzennego, Ochrona Zabytków 2001, nr 2, s. 127- 132.

Kołacz- Kozłowska M. (red.), Orzecznictwo NSA w sprawach ochrony zabytków w latach 1992 i 1993, Warszawa 1997.

Kołacz- Kozłowska M. (red.), Orzecznictwo NSA w sprawach ochrony zabytków w latach 1994 i 1995, Warszawa 1997.

Konopka M. (red.), Vademecum konserwatora zabytków, Biuletyn polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Warszawa 1997- 1999.

Konopka M., O pomnikach historycznych ciąg dalszy- w obronie „prawa zabytku”, Ochrona Zabytków 2000, nr 2, s. 191- 192.

Krzyżanowski L., Karta wenecka czy karta konserwacji zabytków, Ochrona Zabytków 1975, nr 3, s. 217- 221.

Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Lorentz S. (red.), Walka o dobra kultury, t. I-II, Warszawa 1970.

Małowiecki R., Zabytki w kompetencji samorządów?, Ochrona Zabytków 2001, nr 2, s. 175- 177.

Małysa K., Nowe regulacje procesu inwestycyjno- budowlanego, Kraków 2004.

Międzynarodowa Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, tekst (w:) Wiadomości konserwatorskie z dn. 31 IX 1994, nr 4, s. 3- 4.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002 r.

Niewiadomski Z. (red.), Kompetencje po reformie administracji. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, Warszawa 2000.

Niewiadomski Z., Turowski G. (red.), Polsko- Niemiecki Leksykon Pojęć Planistycznych, Hannover - Warszawa 2001.

Niewiadomski Z., Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004.

Osmólska- Piskorska B., Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Powstanie i zarys dziejów 1875- 1948, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1948, t. XIV, nr 1-4, s. 9- 29.

Pasierb J. S., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1995.

Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczeństwa, Kraków 2002.

Paździor M., Polska zmiana ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Ochrona Zabytków 1991, nr 2, s. 60- 68.

Pruszyński J., Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977.

Pruszyński J., Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, Ochrona Zabytków 1988, nr 2, s. 75- 85.

Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989.

Pruszyński J., Glosa do wyroku NSA- Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, z dn. 21 IX 1993 r. (SA/Po 3224/92, OSP 1995, nr 5 poz. 121).

Pruszyński J., Stan i potrzeby regulacji prawnej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków 1996, nr 3, s. 9- 29.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t.1- 2, Kraków 2001.

Pruszyński J., Jak psuć prawo, czyli rzecz o zabytkach, Rzeczpospolita z dnia 6 V 2002, nr 104, s. C4.

Siciński P., Ujawnienie zabytku w księdze wieczystej, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 11- 15.

Szewczyk M., Glosa do wyroku NSA z dn. 5 X 1999r.(II S.A./Gd 686/99, OSP 2000, nr 11, poz. 162).

Radziszewski E., Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000.

Rouba B.J., Czy użytkownik może zagrażać zabytkowi?, (w:) III Forum Konserwatorów. Dobra kultury w obliczu zagrożeń, Toruń 2000, s. 49- 57.

Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984.

Rymaszewski B., Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992.

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków. Refleksje z lat 1918- 2002, Warszawa 2002.

Siciński P., Ujawnienie zabytku w księdze wieczystej, Nieruchomości. Prawo, podatki, praktyka 2003, nr 12, s. 11- 16.

Skrzydło- Niżnik I., Dobosz P., Prawne problemy procesu inwestycyjno- budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002,

Soldani A., Jankowski D., Zabytki, ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy, Zielona Góra 2004.

Stańko M., Zakres przestrzenny ochrony zabytków a ochrona uprawnień właścicielskich, Rejent 2002, nr 10, s. 98- 115.

Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, (w:) System prawa administracyjnego, t. III, (pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego), Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1978, s. 39- 129.

Starościak J., Stosunek administracyjnoprawny, (w:) System prawa administracyjnego, t. III, (pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego), Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1978, s. 5- 38.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003 r.

Strzelecki J., Włodarczyk W., O remontach niektórych obiektów zabytkowych w świetle nowego prawa budowlanego, Ochrona Zabytków 1995, nr 3- 4, s. 283- 287.

Tajchman J., Ochrona Zabytków w świetle przygotowywanych nowych przepisów budowlanych, Ochrona Zabytków 1994, nr 1, s. 36- 44.

Tajchman J., Konserwacja zabytków architektury- Uwagi o metodzie, Ochrona Zabytków 1995, nr 2, s. 150- 158.

Tajchman J., Czynniki warunkujące i kształtujące ochronę i konserwację zabytków architektury, (w:) Architectura et historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata, pod red. M. Woźniaka, Toruń 1999, s. 363- 387.

Tajchman J., Adaptacja zabytków architektury w świetle współczesnej teorii ochrony i konserwacji dóbr kultury. Materiały konferencji naukowo- technicznej: Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych, Kielce 22- 23 II 2001 r., Kielce 2001, s. 131- 142.

Waszkiewicz R., Zadania gmin w dziedzinie ochrony dóbr kultury, (w:) Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G, Lublin 1992, s. 317- 324.

Waszkiewicz R., Glosa do wyroku NSA z dn. 25 X 1991 r., (I SA 948/91, OSP 1993, t.2, nr 6, s.116).

Witwicki M., Strefy ochrony konserwatorskiej (cechy obszarów kwalifikujące do ochrony, wyznaczanie stref, podstawowe działania konserwatorskie w strefach), Wiadomości konserwatorskie z dn. 26 X 1993, nr 3, s. 12- 16.

Wojciechowski J., Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad zabytkami sztuki w Polsce, Ochrona Zabytków Sztuki 1930/ 1931, nr 1- 2, s. 3- 28.

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005 r.

Zachwatowicz J., Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1965.

Zawada K., Dziedzictwo pod ochroną, Rzeczpospolita z dn. 3 VI 2004, nr 129, s. C4.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Wykaz aktów normatywnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 IV 1997 r. (Dz.U. z 16 VII 1997 r. Nr 78 poz.483).

Konwencje

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisana w Hadze w dn. 14 V 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212).

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjęta w Paryżu w dn.16 XI 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).

Ustawy i rozporządzenia

Dekret Rady Regencyjnej z dn. 31 X 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz. Pr. PP Nr 16, poz. 36).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 6 III 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 29, poz. 265)

Ustawa z dn.31 I 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295).

Ustawa z dn. 14 VI 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 16 II 1961 r. w sprawie zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki. (Dz. U. z 1961 r. Nr 10, poz. 53).

Ustawa z dn. 15 II 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48.).

Ustawa z dn. 23 IV 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dn. 18 V 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dn.17 XI 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz.296).

Ustawa z dn.17 VI 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 poz. 1015 z późn. zm.).

Ustawa prawo budowlane z dn. 24 X 1974 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 229).

Ustawa z dn. 4 VI 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki. (Dz. U. Nr 14, poz. 112).

Ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego z dn. 20 VII 1983 r.( Dz. U. Nr 41, poz.185).

Ustawa z dn. 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591).

Ustawa z dn. 19 VII 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 56, poz. 322).

Ustawa z dn. 25 X 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 poz.406 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 7 VII 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 12 X 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. (Dz. U. Nr 79 poz. 856 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 3 II 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 8 VII 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496).

Ustawa z dn. 8 VIII 1996 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 106 poz. 497).

Ustawa z dn. 21 VIII 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

Ustawa z dn.6 VI 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555).

Ustawa z dn. 5 VI 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 24 VII 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Ustawa z dn. 24 VII 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

Ustawa z dn. 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 7 V 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41 poz. 412 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 15. II 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 98 poz. 1150)

Ustawa z dn. 27 IV 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 r. poz. 647).

Ustawa z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 16 IV 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 poz. 1220).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz.987)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. Nr 113 poz.661)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 98 poz. 510)

Uwagi:

Zajęcia w zw. z Zarządzeniem rektora UMK będą prowadzone zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnie, będą odbywać się w formie synchronicznej na platformie MSTeams. Link zostanie rozesłany do uczestników przed zajęciami.

W przypadku braku możliwości odbycia zajęć w danym terminie możliwe jest zamieszczenie prezentacji z komentarzem w formie asynchronicznej, o ile forma ta zostanie dopuszczona przepisami.

20% godzin zajęć możliwych jest do przeprowadzenia zdalnie w formie synchronicznej, na platformie MSTeams. Termin zajęć zostanie uzgodniony z grupą oraz zostanie przesłany link do zespołu.

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej stacjonarnej lub zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnie, będą odbywać się w formie synchronicznej na platformie MSTeams. Link zostanie rozesłany do uczestników przed zajęciami.

W przypadku braku możliwości odbycia zajęć w danym terminie możliwe jest zamieszczenie prezentacji z komentarzem w formie asynchronicznej, o ile forma ta zostanie dopuszczona przepisami.

20% godzin zajęć możliwych jest do przeprowadzenia zdalnie w formie synchronicznej, na platformie MSTeams. Termin zajęć zostanie uzgodniony z grupą oraz zostanie przesłany link do zespołu.

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej stacjonarnej lub zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)