Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-OWI-3Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin (30h - wykład, 10h - przygotowanie do zajęć, 15h - przygotowanie do testu, 5h - konsultacje z wykładowcą)

łącznie 60 godz 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po odbyciu zajęć słuchacz:

W1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w kontekście działalności krytyka artystycznego (m.in. przygotowania publikacji, wypowiedzi dla różnych mediów, organizacji wystaw, współpracy z instytucjami kultury i promowania sztuki) (K_W12)

W2. Rozumie zasady funkcjonowania międzynarodowych i krajowych instytucji sztuki, kultury i nauki w kontekście ochrony własności intelektualnej i poszanowania praw autorskich (K_W14)

W3 Zna podstawowe problemy prawne związane z ochroną ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, także w środowisku cyfrowym (K_W12; K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po odbyciu zajęć słuchacz:

U1. Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy informacji dotyczących ochrony własności intelektualnej (K_U01)

U2. Potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej do zbierania i wykorzystania różnorodnych źródeł w kontekście działalności krytyka artystycznego (K_U03).

U3. Potrafi uzasadnić przyjętą normę prawną z zakresu prawa autorskiego do problematycznej sytuacji związanej z pracą krytyka artystycznego (K_U08).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po odbyciu zajęć słuchacz:

K1. Rozumie i docenia znaczenie funkcjonowania ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego dla odpowiedzialnego zachowania i rozpowszechniania informacji o dawnych i współczesnych dobrach kultury w Polsce i za granicą (K_K06).

K2 Ocenia postanowienia umowne oraz swoje zachowanie pod kątem ich zgodności z przepisami prawa autorskiego (K_K02).

K3. Ma świadomość odpowiedzialności prawnej i własnych możliwości w kwestiach formalno-prawnych dotyczących praw autorskich i ochrony własności intelektualnej, jako niezbędnego elementu działalności krytyka artystycznego (K_K01).

Metody dydaktyczne:

wykład, może być prowadzony zdalnie na platformie MSTeams

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. W zdecydowanej większości przedstawione zostaną zagadnienia prawa autorskiego mające dla studentów największe znaczenie i zastosowanie praktyczne, jednakże w trakcie zajęć dokonywane są porównania instytucji prawnoautorskich do prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej uregulowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., ustawie o ochronie baz danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej.

W trakcie wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

- wstępne informacje na temat ochrony własności intelektualnej - aspekty historyczne, filozoficzne i ekonomiczne;

- przedmiot ochrony prawa autorskiego - utwór;

- podmiot praw autorskich (w tym do utworów pracowniczych, utworów naukowych, prac dyplomowych, pracowniczych programów komputerowych, baz danych i utworów audiowizualnych) oraz problem współautorstwa utworu;

- treść praw autorskich;

- prawa autorskie w Internecie;

- ograniczenia wykonywania praw autorskich - wyczerpanie prawa, dozwolony użytek;

- umowy dotyczące praw autorskich;

- środki ochrony praw autorskich, odpowiedzialność,

- znak towarowy - istota, treść prawa ochronnego, rejestracja krajowa i postępowanie przed UP, rejestracja wspólnotowa, rejestracja międzynarodowa, naruszenie, środki ochrony;

- prawo patentowe - przedmiot, treść, ograniczenia, środki ochrony,

- czyn nieuczciwej konkurencji - definicja, odpowiedzialność.

Literatura:

1. Literatura podstawowa i akty prawne:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, J. Marszałek-Kawa [red.] Toruń 2010.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 23).

2. Literatura uzupełniająca i akty prawne:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa 2013.

J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.

Akty prawne z zakresu prawa własności intelektualnej (polskie ustawy z rozporządzeniami wykonawczymi, konwencje międzynarodowe, dyrektywy UE i in.).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W1, W2, U1, K2

Podstawą uzyskania oceny z przedmiotu jest napisanie testu zaliczeniowego. Test składa się z 12 (po 1 pkt) pytań jednokrotnego wyboru oraz 1 pytania otwartego (4 pkt, 4 pkt za wyczerpującą odpowiedź, odpowiednio mniejsza liczba pkt zależności od stopnia wyczerpania tematu w rozważaniach studenta).

Skala ocen jest następująca:

15-16 pkt - bdb (5);

14 pkt - db+ (4+);

12-13 pkt - db (4);

11 pkt - dst+ (3+);

9-10 pkt - dst (3).

Kryteria oceny odpowiedzi na pytanie otwarte:

- poprawność definicji zjawiska - 1 pkt;

- poprawność wskazania problemów praktycznych wiążących się ze zjawiskiem - 3 pkt.

Kryteria oceny odpowiedzi na pytanie otwarte:

- poprawność definicji zjawiska - 1 pkt;

- poprawność wskazania problemów praktycznych wiążących się ze zjawiskiem - 2 pkt.

Zaliczenie może się odbyć w formie zdalnej, na wybranej platformie, wcześniej wskazanej studentom.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie, na platformie MSTeams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.