Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Problematyka artystyczna nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PANM-2Z-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka artystyczna nowych mediów
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe -2 rok, sem. zimowy-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe wykładu, przewidziane w programie): 30 godz. /1 pkt.


2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 15 godz. /0,5 pkt.


3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i zapoznanie się z literaturą przedmiotu, przyswojenie materiału ilustracyjnego, definicji, powtórka zagadnień problemowych), opracowanie i przedstawienie referatu wg. wskazywanych problemów: 45 godz./ 1,5 pkt.


Łączna liczba pkt. ECTS = 3Metody dydaktyczne:

Melody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- referaty z omówieniem

- dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest wybranej problematyce nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk artystycznych i kuratorskich, w których wykorzystywana jest nowa technologia oraz narzędzia medialne

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest problematyce nowych mediów, z konieczności ograniczony do wybranych zagadnień. Wstępem do tematu będzie omówienie trudności związanych z definicją pojęcia "nowe media" oraz próba charakterystyki praktyk artystycznych i kuratorskich, które wykorzystują nowe technologie i narzędzia medialne oraz omówienie natury związku pomiędzy sztuką a technologią i nauką (na przykładach wystaw i projektów realizowanych w instytucjach kultury w Polsce i zagranicą). W dalszej części zajmiemy się kontekstem wystawienniczym omawiając wyzwania jakie przed instytucjami i kuratorami stawia hybrydyczna sztuka nowych mediów, w jaki sposób wpływa na odbiorców zmieniając ich zachowania i postępowanie wobec sztuki.

Literatura:

Kluszczyński, R. W., Sztuka interaktywna, Warszawa 2010.

Piotr Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Poltext. Warszawa 2010.

Piotr Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Oficyna Naukowa. Warszawa 2012.

Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Pod red. Piotra Zawojskiego. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Katowice 2015 (wersja do pobrania pdf)

Interaktywne media sztuki, red. Antoni Porczak, ASP Kraków 2009

P. Zawojski, Technokultura i jej manifestacje artystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. A.Maj, M.Derda-Nowakowski, Wydawnictwo naukowe ExMachina 2009.

Mindware. Technologie dialogu, red. P.Celiński, Warsztaty Kultury – WSPiA, Lublin 2012

Seria Art& Science Meeting, Centrum Sztuki Współczesnej, Gdańsk/ red. R.W.Kluszczyński (wybór)

W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, Centrum Sztuki Współczesnej, Gdańsk 2011 (do pobrania pdf)

Sztuka nowych mediów i jej konteksty kulturowe, Zeszyty Artystyczne ASP w Poznaniu, vol. 17, Poznań 2008 (do pobrania pdf)

Rethinking Curating, ed. B.Graham, S.Cook, The Mit Press Cambridge 2010

Performativity in the Gallery. Staging Interactive Encounters, ed. O. Remes, L.MacCulloch, M. Leino, Peter LangAG, International Academic Publishers, Bern 2014,

New Collecting: Exhibiting and Audiences after New Media Art, ed. B.Graham, Routledge 2014

Wskazana literatura w większości jest wykorzystywana we fragmentach, jako wybór poszczególnych fragmentów i tekstów. Dostęp do tekstów obcojęzyczne zapewnia prowadzący (fragmenty). Inne materiały pomocnicze: Filmy dokumentalne, materiały z festiwali i wystaw, dokumentacje twórczości artystów prezentowane podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach. Opracowanie wybranego tematu wraz z krótką prezentacją multimedialną

Kryteria oceniania:

Znajomość pojęć, koncepcji i artystów w obszarze omawianej problematyki. Umiejętność zastosowania wiedzy oraz formułowanie pytań i odpowiedzi podczas przedstawienia samodzielnie przygotowanego tematu wraz z krótką prezentacją multimedialną

Praktyki zawodowe:

/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Baka
Prowadzący grup: Małgorzata Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gębarowska
Prowadzący grup: Katarzyna Gębarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)