Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja budownictwa i proces budowlany w ujęciu historycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PBUD-2Z-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Organizacja budownictwa i proces budowlany w ujęciu historycznym
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (n1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( w godz.):

- udział w wykładach (konwersatoriach) – 20


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (w godz.):

- wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość 20

- czytanie literatury - 10

- przygotowanie do egzaminu - 10


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09. Student lepiej i głębiej rozumie zagadnienia związane z dawnym procesem projektowania budowli, dawnym procesem budowlanym i rozwojem technik budowlanych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U13. Student nabywa umiejętność prawidłowej interpretacji wyników analizy zabytkowej substancji budowlanej i formułowania wniosków w trakcie tzw. badań architektonicznych. Umiejętność ta, ma z kolei zasadniczy wpływ na właściwe formułowanie przesłanek służących programowaniu prac konserwatorskich.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Ma świadomość złożoności działań ludzkich związanych ze wznoszeniem budynków

K_K02: Posiada umiejętność oceny czy roboty prowadzone w trakcie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach są wykonywane poprawnie, co pozwala mu na pełnienie ograniczonych nadzorów


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów z wiedzą dotyczącą warunków gospodarczych, technologiczno-technicznych, organizacyjnych i artystycznych składających się na historyczny kontekst procesów budowlanych.

Pełny opis:

Budownictwo i architektura. Czynniki kształtujące architekturę. Organizacja i finansowanie budowy. Rola architekta (Baumeister). Rola inwestora (Bauherr). Organizacje budowlane. Przepisy i regulacje budowlane. Prawo budowlane.

Przebieg procesu budowy: gromadzenie i produkcja materiałów, wybór miejsca, prace fundamentowe, wznoszenie murów, sklepień i stropów, prace wykończeniowe. Organizacją warsztatu budowlanego i wykwalifikowanych sił związanych z budownictwem. Tania siła robocza i jej formy organizacyjne. Nadzór budowlany. Warunki socjalno-bytowe. Zima na budowie.

Organizacja i ewolucja warsztatu kamieniarskiego i murarskiego. Kamień, kamieniołomy, kamieniarstwo. Ceglarstwo, cegielnie, ceramika budowlana. Surowce ceglarskie. Glazura. Transport, rusztowania. Drewno, ciesielstwo, stolarstwo budowlane. Papier, skóra, materiały sztuczne w budownictwie. Farby budowlane. Wapno i gips, stiuki, sztukatorstwo. Żelazo, żeliwo i stal oraz inne metale w budownictwie. Hutnictwo, kowalstwo i odlewnictwo. Ołów w budownictwie. Zastosowanie miedzi i jej stopów: brązu, spiżu, mosiądzu. Cynk, złoto, aluminium. Hutnictwo szkła. Szklarstwo. Szkło budowlane. Cement, beton, konstrukcje betonowe. Zarys historii produkcji cementu. Cementy starożytne. Rodzaje cementów. Beton. Konstrukcje betonowe. Wczesne i znacząco ważne przykłady zastosowania betonów oraz betonów zbrojonych,

Literatura:

a). Literatura podstawowa

1. Arszyński Marian, O problemach kolorystyki fasad, Zeszyty Naukowe UMK, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, I, 1966, s. 151-167.

2. tenże, Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV i w pierwszej połowie XV wieku, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 9, 1970, s. 7-139.

3. tenże, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach, Toruń 1995, ss. 269.

4. tenże, Budownictwo [w:] Zakon krzyżacki w Prusach, Toruń, 2005,s.123-144.

5. tenże, Stosunki między zakonem krzyżackim a społeczeństwem w świetle rozważań nad organizacją budowy kościołów parafialnych w Prusach [w:] Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach, Toruń 2000, s. 165-184.

6. tenże, Drewno jako budulec w Prusach krzyżackich - przyczynek do badań nad rolą drewna w budownictwie średniowiecznym [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Toruń 2005, s.95 - 111.

7. Binding Günther, Baubetrieb im Mittelalter, Darmstadt 1993.

8. Du Colombier, P. Les Chantiers des Cathedrales, Paris 1973.

9. Frazik J. T, Organizacje architektoniczno budowlane w Europie w okresie średniowiecza, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. LX, 1975, s. 137 - 153.

10. Gimpel Jean, Jak budowano w średniowieczu, Warszawa 1968.

11. Kąsinowski Antoni, Podstawowe zasady murarstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 10, 1970, s. 47 - 131

12. Małachowicz Edmund, Problemy konserwacji średniowiecznej faktury i polichromii architektonicznej we Wrocławiu, Ochrona Zabytków, 1965.

13. Schaaf Ulrich, Systemy ciesielskich znaków montażowych jako źródło wiedzy o warsztacie ciesielskim i autentycznej substancji zabytku na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Toruń 2005, s. 113 - 134.

14. Świechowski Zygmunt, Wczesne budownictwo ceglane w Polsce, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 1, 1961.

15. tenże, Czy istniały strzechy budowlane?, Przegląd Historyczny, t. 54, 1963, s. 666-670.

16. Wyrobisz Andrzej, Średniowieczne cegielnie w większych ośrodkach miejskich w Polsce, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 1, 1961.

17. tenże, Czy istniały strzechy budowlane. Z zagadnień organizacji rzemieślników budowlanych w średniowieczu, Przegląd Historyczny, t. 53, 1962, s. 745-759.

18. tenże, Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV w., Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 3, 1963.

b). literatura uzupełniająca

czasopiśmiennictwo z zakresu zabytkoznawstwa, konserwatorstwa oraz historii sztuki: Biuletyn Historii Sztuki, Spotkania z Zabytkami, Mówią Wieki, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Wiadomości Konserwatorskie, Renowacje

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin końcowy pisemny

- kolokwium zaliczające w formie testu po każdym semestrze

- punktowanie aktywności na zajęciach

- prezentacja przez studentów wybranej literatury

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (w formie testu )

ndst – poniżej 40 % dobrych odpowiedzi

dst – 40 - 50 % dobrych odpowiedzi

dst plus – 50 - 60 % dobrych odpowiedzi

db - 60 – 70 % dobrych odpowiedzi

db plus - 70 – 80 % dobrych odpowiedzi

bdb – powyżej 80 % dobrych odpowiedzi

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium

ndst – poniżej 40 % dobrych odpowiedzi

dst – 40 - 50 % dobrych odpowiedzi

dst plus – 50 - 60 % dobrych odpowiedzi

db - 60 – 70 % dobrych odpowiedzi

db plus - 70 – 80 % dobrych odpowiedzi

bdb – powyżej 80 % dobrych odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Ratajczak
Prowadzący grup: Henryk Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Uzupełnienie

1. Tomanek Michał, Budownictwo modułowe-czasowe, , wydawnictwo Śląsk 2006

2. Arszyński Marian, Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016

3. Vidella Alex, 1000 Detali w architekturze, 2010

4. Atlas dachów.Dachy spadziste, praca zbiorowa, 2005

5. Szewczyk Jarosław, Budownictwo z polan opałowych (cardwood masonry albo stackwall), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2010

6. Szewczyk Jarosław, Nietypowe budulce w architekturze (tom I podstawowe elementy budynku), Politechnika Białostocka 2013

7. Sas Zubrzycki Jan, Cieślictwo Polskie, Grafika 2010 (Reprint 1930)

8. Faryna-Paszkiewicz Hanna, Fruba Zuzanna, Warszawskie gorseciki zanikające. Modernistyczne okładziny ceramiczne,Wydawnictwo: Nisza 2013

11. B. Liebold, Budowle z cegły nietynkowanej. Wzornik detalu dekoracyjnego. Podręcznik dla rzemieślników budowlanych. Ziegelrohbau. Taschenbuch fur Bauhandwerker. Reprint1891

12. Autor: nieznany Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego - Reprint 1659 Grafika 2011

13. Wolski Zbigniew, Roboty podłogowe i okładzinowe, Wydawca: WSiP 1998 Wydanie IV poprawione (Reprint 2011)

14. Prace w drewnie, praca zbiorowa pod redakcją Vicenç Gibert i Armengol, Arkady 2010

15. Pokorska Ewa, Piękno użyteczne. Okładziny ceramiczne Sklepów rzeźniczych z początku XX wieku w województwie śląskim, Katowice 2012

16. Iwanicki Karol, Budownictwo wiejskie - Poradnik przy wznoszeniu zabudowań na wsi Księgarnia Leona Idzikowskiego Reprint z 1917

17. Borwiński Jerzy, Okna Drzwi Stropy, zabytkowa stolarka architektoniczna w Poznaniu, Wydawnictwo Miejskie Posnania 2013

18. Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik dla rzemieślników wiejskich, Praca zbiorowa pod redakcją prof. Franciszka Piaścika, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 2010 (Reprint 1950)

19. Kaczkowska Anna, Technologia budowy domów z drewna, KaBe 2012

20. Neuhaus Helmuth, Budownictwo drewniane, Polskie Wydawnictwo Techniczne 2008

21. Gloger Zygmunt, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce Volumina 2015 (Reprint 1907)

Sas Zubrzycki Jan, Cieśla polski, Murarz polski, Grafika 2010 (Reprint 1916)

22. Odbudowa polskiej wsi - Projekty chat i zagród włościańskich opracowane przez grono architektów Polskich wydane pod redakcją Władysława Ekielskiego, Praca zbiorowa, Petit s.c. na zlecenie Wydawnictwa Górnoleśnego, 1915 Reprint 2009

23. Pszenicki Andrzej, Kurs budowy mostów - Część ogólna - Podpory kamienne i mosty drewniane, Volumina Reprint z 1938

24. Prażmo Janusz, Stolarstwo cz. 1, WSiP 1996 Wydanie XI Reprint 2010

25. Prządka Włodzimierz, Szczuka Jerzy, Stolarstwo cz. 2,WSiP1997 Wydanie V Reprint 2010

Żak Jerzy, Piecuch Andrzej, Łemkowskie cerkwie, Gondwana 2011

26. Wajdzik Czesław, Dąbrowski Jarosław, Tradycyjne więźby dachowe, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2009, Wydanie IV poprawione i rozszerzone

27. Grzyb Wacław, Roboty ciesielskie, Wydawnictwo KaBe 2007

28. Zabierzowski Aleksander, Praktyczne budownictwo wiejskie, Volumina 2012, przedruk z 1856r.

Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim - Tom I - Mosty Traktu Gnieźnieńskiego, red. Zofia Kurnatowska, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 2000

29. Szydłowski Tadeusz, Dwór w Rogowie - Zabytek budownictwa drewnianego XVII wieku, Grafika 2009 - Reprint 1918

30. Ruszczyk Grażyna, Drewno i architektura - Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Arkady 2007

31. Ruszczyk Grażyna, Architektura drewniana w Polsce, Muza 2009

32. Kaczkowska Anna, Dekarz, Wydawnictwo KaBe2007

33. Martinek Włodzimierz, Michnowski Zygmunt, Dekarstwo i blacharstwo budowlane, WSiP Reprint 1999 Wydanie II

34. Święch Jan, Chłopskie budownictwo zagrodowe Kujaw w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku, Historia Iagiellonica 2012

35. Czajkowski Jerzy, Dom drewniany w Polsce - Tysiąc lat historii, Nomos 2011

36. Nitka Wojciech, Szkieletowy dom drewniany, Centrum Budownictwa Drewnianego 2013

37. Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Praca zbiorowa pod redakcją Emanuela Okonia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2005

38. Jankowski Aleksander, Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce, Wydawnictwo UKW 2009

39. Ganowicz Ryszard, Rapp Piotr, Historyczne więźby dachowe polskich kościołów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu 2000

40. Biernot Teresa, Budynki witkiewiczowskie w Zakopanem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2010

41. Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska, Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Krawczyka, Wydawnictwo Naukowe UMK 2010,

42. Budowa domów dla urzędników państwowych - Reprint, Ministerstwo Robót Publicznych, Warszawa 1925

43. Kurzej Michał, Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, DodoEditor 2012

44. Architekt - budowniczy – murator, red. Hanna Faryna Paszkiewicz, Małgorzata Omilanowska, Jakub Sito, Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN Warszawa, 24-25 listopada 2004 roku. Instytut Sztuki PAN 2005

45. Architektura teatralna w Polsce, praca zbiorowa, Instytut Teatralny 2013

46. Budownictwo szkieletowe w Toruniu: pruski mur - nielubiane dziedzictwo

red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2015

47. Czapliński Kazimierz, Dawne wyroby ze stopów żelaza, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2009

48. Kajzer Leszek, Dwory w Polsce. Od średniowiecza do współczesności, Wydawnictwo DiG 2010

Pile John, Historia wnętrz, Arkady 2013

49. Sylwestrzak Hubert, Kachnic Jolanta, Kamienne tworzywo sztuki, Wydawnictwo Naukowe UMK 2010

Lorenc Marek W., Mazurek Sławomir, Wykorzystać kamień, Studio JASA, 2007

50. Szałygin Jerzy, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu Wydawnictwo DiG 2004

51. Szałygin Jerzy, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na ziemi łęczyckiej Wydawnictwo DiG 2008

52. Misztal Barbara, Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego, Politechnika Wrocławska 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.