Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji zabytków II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKZA-5L-RK-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia konserwacji zabytków II
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma zaliczony 9 semestr studiów. W trakcie dwóch poprzednich semestrów poznał historię i problematykę zabytku. Rozpoczął prace

konserwatorskie, które opisał w dokumentacji. W poprzednich latach zdobył wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki badań humanistycznych, badań właściwości i budowy zabytków (metod instrumentalnych, mikrochemicznych, histochemicznych), profilaktycznej konserwacji, środków i metod używanych w impregnacji strukturalnej i uzupełnianiu ubytków.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godz. kontaktowych 100 godzin pracy własnej

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalizacji

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków

K_W12 zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich

K_W04 zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i

zabytków

K_W05 posiada podstawową wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych

materiałów konserwatorskich

K_W09 posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych

K_W10 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz

konserwatorskich i restauratorskich. K_U01

Potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych. K_U02

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i

przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego. K_U04

Posiada umiejętność wykonywania większości zabiegów konserwatorskich i restauratorskich. K_U05

Potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników

środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków. K_U06

Rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych. K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej dzieła sztuki i zabytku, ich niepowtarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

Metody dydaktyczne:

Pod kierunkiem promotora student wykonuje prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku, które szczegółowo dokumentuje fotograficznie i opisuje w dokumentacji powykonawczej. Na potrzeby publicznej obrony wykonuje również projekt graficzny posteru o formacie A0, na którym przedstawia przebieg prac.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych z kamienia naturalnego i sztucznego, betonu, rzemiosła artystycznego, drewna, ceramiki i szkła. Przygotowanie i realizowanie programu prac konserwatorskich. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisującej prowadzone prace. Przystąpienie do pracowni konserwacji zabytków II jest możliwe po zaliczeniu pracowni konserwacji zabytków II na 9 semestrze studiów, pracowni konserwacji zabytków I, profilaktyki konserwacji zabytków kamiennych, konserwacji zabytków kamiennych – wzmacnianie i uzupełnianie ubytków, ochrona zabytków przed zniszczeniami biologicznymi, pracowni rzeźby i kopii. Student przed przystąpieniem do zajęć powinien zaliczyć przedmioty teoretyczne (historia sztuki, chemia i żywice sztuczne w konserwacji zabytków, konserwacja zabytków kamiennych).

Pełny opis:

Student wykonuje pełną konserwację-restaurację zabytku w okresie czterech semestrów. W poprzednich semestrach (8 i 9) student w pełni rozpoznał obiekt, jego historię, budowę, właściwości. Przeprowadził wszystkie wymagane badania i w czasie obecnego 10 semestru kontynuuje prace konserwatorskie. Przy zabezpieczaniu obiektu wykorzystuje wiedzę z przedmiotu – profilaktyka konserwacji zabytków, przy wzmacnianiu – z przedmiotu konserwacja zabytków kamiennych – wzmacnianie, przy uzupełnianiu ubytków – z uzupełniania ubytków, przy rekonstrukcji formy rzeźbiarskiej – z pracowni rzeźby i kopii. W przypadku wystąpienia konieczności konsultuje swoją pracę z artystami-rzeźbiarzami, historykami sztuki, kustoszami muzeum oraz innymi specjalistami. W kwestiach skomplikowanych organizowane są komisje konserwatorskie w celu zespołowego podjęcia trudnych decyzji dotyczących dalszego przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich. Student w dalszym ciągu prowadzi dziennik prac konserwatorskich, który wykorzystuje do sporządzenia dokumentacji prac konserwatorskich. Postęp prac rejestruje fotograficznie, wykorzystując wiedzę nabytą na zajęciach fotografii dokumentalnej. W trakcie semestru student uzupełnia dotychczas zebraną literaturę konserwatorską na temat zabytków o analogicznym lub zbliżonym charakterze, porównuje stosowaną metodykę i rozwiązania.

Literatura:

Dokumentacje konserwatorskie i prace magisterskie studentów ZKEiDA (biblioteka zakładowa)

Dokumentacje technologiczne obiektów dyplomowych wykonywane przez studentów ZKEiDA w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich

Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa, 1996

Domasłowski W., Kęsy Lewandowska M., Łukaszewicz J. W., Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wyd. UMK, Toruń, 1998.

Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, pod. red. E. Szmit-Naud, J. Rouby, J. Arszyńskiej, Wyd. NID, W-wa-Toruń

2012.

Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999 r. w Toruniu,

materiały pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999

P. Niemcewicz, Konserwacja wapienia dębnickiego, Wyd. UMK, 2005

Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw budowlanych do celów prac konserwatorskich, L. Bujała, M.

Kulesza, J. Michalak, D. Sobkowiak, BIKDS, Vol. 13 No 1-2 (48-49)2002, s. 50-55.

J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń 1998.

Rouba Bogumiła J., Zasady postępowania etycznego w ochronie dóbr kultur, [w:] BIKDS, 2000, nr 2 (41), vol. 11, s. 82-88.

I. Płuska, Międzynarodowa konferencja konserwatorska „Kraków 2000”, Karta Krakowska 2000 [w:] BIKDS, 2000, nr 4 (43), vol. 911 s.

58-65

M. Pronobis-Gajdzis, Wartościowanie obiektów zabytkowych w kontekście współpracy muzeum–konserwator i oczekiwań odbiorcy

zabytku. [w:] Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska

Szreniawa, 5–6.10.2012, Szreniawa 2013, s. 304-310, ISBN 978-83-62119-12-5.

W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003.

W. Kurdowski, Współczesne cementy–rodzaje, zakresy zastosowań, [w:] Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne.

Konstrukcje żelbetowe, t. 2, Amgraf, Gliwice 2002.

J. Wolski, Kodeks etyki zawodowej konserwatorów dzieł sztuki [w:] BIKDS, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 16-17; 2000, nr 2 (41), vol. 11, s.

91-92.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach - 100 % frekwencja. Dopuszczalne są 2 nieobecności spowodowane ważnymi udokumentowanymi przyczynami. Sposobem weryfikacji efektów kształcenia i uzyskanych przez studenta kompetencji jest zaawansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy obiekcie. Dodatkowo ocenie podlega frekwencja, w tym punktualność oraz efektywność wykorzystania czasu, przedłożona pod koniec semestru dokumentacja (jej wartość merytoryczna i techniczna tj. poprawność opisu, właściwe wykorzystanie fachowej terminologii, forma edytorska tekstu i umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy), jak również jakość pracy z zabytkiem, w tym umiejętności plastyczne, artystyczne, techniczne, przygotowanie merytoryczne, sprawność organizacyjna, aktywność, umiejętność podejmowania decyzji, higiena pracy, świadomość konserwatorska, samodzielność pracy oraz jej efekty finalne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Maćko, Piotr Niemcewicz, Arletta Piasecka, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)