Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKZA-5Z-PIS-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia konserwacji zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

warunkiem uczestnictwa w pracowni konserwatorskiej jest zaliczenie seminarium dyplomowego konserwatorskiego w semestrze 8.

Całkowity nakład pracy studenta:

165 godz. kontaktowych (9 ECTS)

praca własna studenta 60 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalizacji

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego

K_U09 posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej

K_22 potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej dzieła sztuki i zabytku, ich niepowtarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

Metody dydaktyczne:

Pod kierunkiem opiekuna student wykonuje prace konserwatorsko-restauratorskie przy dyplomowym obiekcie. Założenia projektu są omawiane i dyskutowane na równolegle odbywającym się Seminarium Dyplomowym Konserwatorskim.

Skrócony opis:

Student rozpoczyna praktyczną pracę konserwatorsko-restauratorską wybranego obiektu dyplomowego. Projekt konserwatorski będzie wykonywany przez kolejne semestry. Wraz z badaniami i dokumentacją stanowi ona całościową dyplomową pracę konserwatorsko- restauratorską.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wykonanie przez studenta pełnej konserwacji - restauracji dyplomowego obiektu konserwatorskiego. Okresem realizacji tego projektu jest czas od początku semestru zimowego V roku do końca semestru zimowego VI roku. Praca ta kończy się publiczną prezentacją i obroną. Student przystępuje do praktycznej realizacji prac po odbyciu wcześniejszych zajęć z Dokumentacji Technologiczno Konserwatorskiej prowadzonej w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich oraz po Seminarium Dyplomowym Konserwatorskim na roku IV. Zajęcia te wiążą się z bezpośrednim poznaniem obiektu i jego problematyki konserwatorskiej stanowiąc podstawą do przedstawienia projektu konserwatorskiego wybranego obiektu dyplomowego. Student uczestnicząc w zajęciach rozpoczyna praktyczną realizację prac pod ścisłą opieką promotora. Kontynuuje jednocześnie badania konserwatorskie zabytku, przedstawiając jego efekty na seminariach konserwatorskich. Kompletuje i poznaje literaturę konserwatorską na temat zabytków o analogicznym lub zbliżonym charakterze, porównuje zastosowaną metodykę prac.

Student analizuje stan zachowania obiektu i rejestruje wszelkie zniszczenia używając rysunków i fotografii w świetle dziennym, w świetle UV i inne.

Wykonuje próby wstępne dla określenia i wyboru odpowiednich i bezpiecznych dla zabytku środków, narzędzi i metod konserwatorskich. Podejmuje wykonanie zabiegów zgodnie z ustalonym we współpracy z promotorem programem. Prowadzi dziennik prac konserwatorskich, który będzie wykorzystany do sporządzania dokumentacji prowadzonych prac konserwatorsko-restauratorskich.

Literatura:

Dokumentacje konserwatorskie z zasobu biblioteki Zakładu,

Konserwatorska literatura specjalistyczna w zależności od rodzaju wybranego obiektu dyplomowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena - ciągła - postępów pracy określonych przyjętym projektem prac konserwatorsko-restauratorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 165 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozielec
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska, Andrzej Podgórski, Katarzyna Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 165 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska, Małgorzata Pronobis-Brzezińska
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Katarzyna Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja, Tomasz Kozielec, Marta Nalaskowska, Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)