Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia rzeźby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PRz-2L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia rzeźby
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu anatomii człowieka, znajomość podstaw historii sztuki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe : 90 godzin

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 10 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10: posiada rozszerzoną wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U11: posiada średnio zaawansowane umiejętności warsztatowe i potrafi zrealizować swoją wizję artystyczną w wybranej formie


Metody dydaktyczne:

Zestaw ćwiczeń poszerzających pole obserwacji detalu anatomicznego i jego znaczenie w budowaniu wyrazu artystycznego dzieła.

Od szkiców do studium. Podstawą jest obserwacja oraz doświadczenie uzupełnione wiedzą z zakresu anatomii.

Metody eksponujące - pokaz, podające - opis, poszukujące - ćwiczenia i obserwacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów

Głównym podejmowanym problemem jest studium z natury, praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz zagadnienie interpretacji w rzeźbie.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności: artystycznych a także technicznych i technologicznych. Program obejmuje podstawowe i złożone zagadnienia rzeźby: rozwija umiejętności w zakresie prawidłowego konstruowania bryły rzeźbiarskiej, utrwala praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie anatomii człowieka, przygotowuje i utrwala umiejętności w zakresie analizy obiektów przestrzennych w kontekście stylu historycznego, zgłębia zagadnienia tradycyjnego warsztatu rzeźbiarskiego oraz nowych technik i technologii stosowanych w rzeźbie i konserwacji.

Realizowane bloki tematyczne:

- studium natury i jego interpretacje - wyraz dzieła w oparciu o detal anatomiczny, waga gestu, jego znaczenie w połączeniu z ekspresją

- praca na bazie dokumentacji fotograficznej i materiałów źródłowych

- detal architektoniczny

- elementy ceramiki

- liternictwo

- kopia obiektu rzeźbiarskiego ( praca na podstawie obserwacji, pomiarów)

- imitacje materiałów naturalnych

- zagadnienia techniczne i technologiczne.

Literatura:

Sinelnikow, Atlas Anatomii Człowieka

S. Simblet, Anatomia dla Artystów

- T. Gourevitch, Portret rzymski

- Wydawnictwo Taschen, Sculpture From Antiquity to the

Present Day

- E.H Gombrich, Zmysł porządku

-Tibor Szanto, Pismo i styl

- Z. Wolski, Sztukatorstwo

-Wzorniki sztukatorskie

-Gawin Ambrowe, Paul Harris „Typografia”

- Luca Melegati, Ceramika

- publikacje internetowe z zakresu kultury i historii sztuki

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- zaliczenie każdego semestru odbywa się w oparciu

o przegląd prac zrealizowanych w ramach semestru, dokonaną analizę, krytyczne omówienie realizacji zadań

- na ocenę składa się : obecność na zajęciach, zaangażowanie oraz aktywność, terminowość wykonania, poziom rozumienia realizowanych zadań, biegłość manualna i techniczna, opanowanie warsztatu rzeźbiarskiego, jakość artystyczna i estetyczna , twórcza postawa w czasie realizacji zadań

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównym podejmowanym problemem jest studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz zagadnienie interpretacji w rzeźbie.

Pełny opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia realizowany jest w formie ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności. W ramach zajęć zrealizowano dwa zadania: studium natury i praca na podstawie obserwacji modela oraz litera kuta w kamieniu.

Semestr letni:

1. Studium dłoni

- szkice rysunkowe (anatomiczna budowa dłoni)

- wykonanie formy negatywowej dłoni (alginat)

- pozytyw gipsowy

- modelunek w glinie

2. Litera kuta w kamieniu (marmur)

Literatura:

- Sinelnikow, Atlas Anatomii Człowieka

- S. Simblet, Anatomia dla Artystów

- Tibor Szanto, Pismo i styl

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mazur
Prowadzący grup: Krzysztof Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównym podejmowanym problemem jest studium z natury, praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz zagadnienie interpretacji w rzeźbie.

Pełny opis:

W ramach zajęć zrealizowane są dwa zadania: studium natury oraz litera kuta w kamieniu.

Semestr letni:

1. Studium dłoni

- szkice rysunkowe (anatomiczna budowa dłoni)

- wykonanie formy negatywowej dłoni (alginat)

- pozytyw gipsowy

- modelunek w glinie

2. Litera kuta w kamieniu (marmur)

Literatura:

- Sinelnikow, Atlas Anatomii Człowieka

- S. Simblet, Anatomia dla Artystów

- Tibor Szanto, Pismo i styl

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mazur
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównym podejmowanym problemem jest studium z natury, praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz zagadnienie interpretacji w rzeźbie.

Pełny opis:

W ramach zajęć zrealizowane są dwa zadania: studium natury oraz litera kuta w kamieniu.

Semestr letni:

1. Studium dłoni

- szkice rysunkowe (anatomiczna budowa dłoni)

- wykonanie formy negatywowej dłoni (alginat)

- pozytyw gipsowy

- modelunek w glinie

2. Litera kuta w kamieniu (marmur)

Literatura:

- Sinelnikow, Atlas Anatomii Człowieka

- S. Simblet, Anatomia dla Artystów

- Tibor Szanto, Pismo i styl

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównym podejmowanym problemem jest studium z natury, praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz zagadnienie interpretacji w rzeźbie.

Pełny opis:

W ramach zajęć zrealizowane są dwa zadania: studium natury oraz litera kuta w kamieniu.

Semestr letni:

1. Studium dłoni

- szkice rysunkowe (anatomiczna budowa dłoni)

- wykonanie formy negatywowej dłoni (alginat)

- pozytyw gipsowy

- modelunek w glinie

2. Litera kuta w kamieniu (marmur)

Literatura:

- Sinelnikow, Atlas Anatomii Człowieka

- S. Simblet, Anatomia dla Artystów

- Tibor Szanto, Pismo i styl

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównym podejmowanym problemem jest studium z natury, praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz zagadnienie interpretacji w rzeźbie.

Pełny opis:

W ramach zajęć zrealizowane są dwa zadania: studium natury oraz litera kuta w kamieniu.

Semestr letni:

1. Studium dłoni

- szkice rysunkowe (anatomiczna budowa dłoni)

- wykonanie formy negatywowej dłoni (alginat)

- pozytyw gipsowy

- modelunek w glinie

2. Litera kuta w kamieniu (marmur)

Literatura:

- Sinelnikow, Atlas Anatomii Człowieka

- S. Simblet, Anatomia dla Artystów

- Tibor Szanto, Pismo i styl

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównym podejmowanym problemem jest studium z natury, praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz zagadnienie interpretacji w rzeźbie.

Pełny opis:

W ramach zajęć zrealizowane są dwa zadania: studium natury oraz litera kuta w kamieniu.

Semestr letni:

1. Studium dłoni

- szkice rysunkowe (anatomiczna budowa dłoni)

- wykonanie formy negatywowej dłoni (alginat)

- pozytyw gipsowy

- modelunek w glinie

2. Litera kuta w kamieniu (marmur)

Literatura:

- Sinelnikow, Atlas Anatomii Człowieka

- S. Simblet, Anatomia dla Artystów

- Tibor Szanto, Pismo i styl

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)