Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia rzeźby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PRz-5L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia rzeźby
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza zaawansowana z historii sztuki ( w szczególności dotycząca rzeźby), znajomość warsztatu rzeźbiarskiego w stopniu dobrym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt. ECTS , 45 godz. kontaktowych (150 godz pracy: 45 kontaktowe i 105 samodzielne)

1. Kontaktowe: 45 godz.- korekty zadania "studium draperii" oraz omówienie aktualnych problemów warsztatowych i technologicznych przy zadaniu projektowym, zagadnienie małej formy rzeźbiarskiej.

2. Godz. samodzielne 105 :

- prace samodzielne przy realizacji zadania "draperia" (detal draperii) oraz dokumentacja fotograficzna/ cyfrowa wykonanej pracy30 godz.

- prace samodzielne związane z zadaniem projektowym : kompozycja rzeźbiarska /interpretacja: realizacja elementów kompozycji (odlewy, prace rzeźbiarskie nad detalem i ornamentyką, odlewy modeli) 30 godz.; wykonanie form silikonowych oraz wycisków (imitacje na bazie cementu i żywic) 30 godz. , obróbka elementów, montaż oraz dokumentacja fotograficzna wykonanego obiektu 15 godz.Efekty uczenia się - wiedza:

W1- Dostrzega relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy w rzeźbie na rzecz konserwacji dzieł sztuki K_W02

W2 -Dysponuje wiedzą na poziomie dobrym dotyczącą dawnych technologii i technik K_W09

W3- Posiada dobrą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, którą wykorzystuje przy organizacji stanowiska pracy oraz w czasie realizacji .K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 - posiada umiejętności warsztatowe w zakresie rzeźby i potrafi zrealizować swoje koncepcje artystyczne (odtwórcze i projektowe) w wybranej formie - K_U11


U 2 - potrafi wykonać dzieło rzeźbiarskie w różnych konwencjach i stylistykach (dawnych i współczesnych) K_U12


U 3 - posiada zdolność podejmowania samodzielnych decyzji koncepcyjnych oraz realizatorskich w zakresie planowania etapów prac K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 - jest przekonany o znaczeniu wartości (artystycznych, historycznych i innych) zabytków dla zachowania tożsamości społecznej i kulturowej, tym samym zabiega o ich ochronę rozumiejąc, że są nieodtwarzalne - K_K01

K2 -Potrafi krytycznie ocenić swoje kompetencje i współpracować ze specjalistami przy rozwiązywaniu zagadnień dotyczących aspektów rzeźby (forma rzeźbiarska, zagadnienia techniczne) K_K05


K3 - Umie podejmować samodzielne decyzje, potrafi też współpracować w zespole i czuje się odpowiedzialny za działania w grupie. K_K06


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczne podające: opis, opowiadanie, pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, obserwacji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot Pracownia rzeźby należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Realizowany jest w formie ćwiczeń. Służy zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szerokiego spectrum rzeźby; rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki oraz kształtowaniu świadomości znaczenia wartości artystycznej (warsztatowej, stylistycznej, estetycznej) przestrzennych dzieł sztuki. Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury (w oparciu o pracę z modelem), interpretacja w rzeźbie, kopia rzeźbiarska, praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz problematyka techniczna i technologiczna.

Pełny opis:

Przedmiot Pracownia rzeźby realizowany jest w formie ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności: artystycznych, warsztatowych, a także technicznych i technologicznych. Program obejmuje podstawowe i złożone zagadnienia rzeźby: rozwija umiejętności w zakresie prawidłowego konstruowania bryły rzeźbiarskiej, utrwala praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie historii sztuki i anatomii człowieka, przygotowuje i utrwala umiejętności w zakresie analizy obiektów przestrzennych w kontekście stylu historycznego, zgłębia zagadnienia tradycyjnego warsztatu rzeźbiarskiego oraz nowych technik i technologii stosowanych w rzeźbie i konserwacji oraz przygotowuje do pracy w oparciu o dokumentację fotograficzną i materiał źródłowy.

Realizowane bloki tematyczne:

- studium natury i jego interpretacje

- detal architektoniczny

- detal anatomiczny

- liternictwo

- kopia obiektu rzeźbiarskiego (praca na podstawie obserwacji, pomiarów, praca z punktownicą)

- mała forma rzeźbiarska (elementy metaloplastyki i snycerstwa)

- interpretacja rzeźbiarska

- zagadnienia techniczne i technologiczne ( w tym imitacje materiałów naturalnych)

Literatura:

- T. Gourevitch, „Portret rzymski”

-Wydawnictwo Taschen, „Sculpture From Antiquity to the Present Day”

-E.H Gombrich, „Zmysł porządku”

-Tibor Szanto, „Pismo i styl”

-Z. Wolski, „Sztukatorstwo”

-Wzorniki sztukatorskie

- Luca Melegati, „Ceramika”

- M.A. Potocka, „Rzeźba, dzieje teoretyczne”

-publikacje internetowe z zakresu historii sztuki i kultury

- zbiory własne prowadzącego oraz obszerne archiwum prac studenckich.

- publikacje w zależności od indywidualnego projektu

Metody i kryteria oceniania:

Podsumowaniem jest krytyczne omówienie przedstawionych do oceny prac, własna prezentacja zadania projektowego

- na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie

i aktywność na zajęciach , poziom rozumienia realizowanych zadań (U3, W2)

biegłość manualna (W9, U1, U2, K 2,) umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu historii sztuki (W1, W2, K1) wartość artystyczna wykonanych prac (U1, U2,W2), przygotowanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanych prac (K3)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Majewska
Prowadzący grup: Alicja Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją rozpoczętych dwóch zadań :

- studium draperii

- zadania projektowego z zakresu małej formy rzeźbiarskiej.

W ramach ćwiczeń podejmowane będą przede wszystkim zagadnienia:

- stylistyka, warsztat artysty

- draperia i jej rola estetyczna i plastyczna w przestrzennej kompozycji figuralnej

- zadanie techniczne i technologiczne

- imitacje materiałów

- dokumentacja fotograficzna

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacją rozpoczętych 2 zadań : studium draperii oraz zadania projektowego z zakresu małej formy rzeźbiarskiej.

Draperia - przejście do etapu zaawansowanego (charakter draperii, układy i przekroje fałd, detal) . Zadanie zamknięte profesjonalną dokumentacją fotograficzną.

Mała forma - zadanie projektowe (nawiązanie do wybranego motywu historycznego). Etap realizacyjny, w którym po decyzji dotyczącej wyboru materiału docelowego następują wybory dotyczące metod i technologii wykonania. Po realizacji elementów, z których składa się kompozycja (z wykorzystaniem form silikonowych), następują wyciski w tworzywach (imitacje materiałów) i materiałach (ceramika), w przypadkach gdy docelowo kompozycja ma być wykonana w metalu, przygotowany zostanie model odlewniczy.

Po etapie retuszu i montażu zadanie zostanie udokumentowane w postaci dokumentacji cyfrowej.

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym. W przypadku braku możliwości obecności w pracowni realizacja programu odbywa się samodzielnie, poprzez stały kontakt e-mailowy (duża liczba godzin niekontaktowych).

Podsumowaniem jest krytyczne omówienie przedstawionych do oceny prac, własna prezentacja zadania projektowego

- na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie

i aktywność na zajęciach , poziom rozumienia realizowanych zadań,

biegłość manualna (W1, U1, K 2,) umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu historii sztuki (W3, K2, wartość artystyczna wykonanych prac (K1, U2,W2), przygotowanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanych prac

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Majewska
Prowadzący grup: Alicja Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją rozpoczętych dwóch zadań :

- studium draperii

- zadania projektowego z zakresu małej formy rzeźbiarskiej.

W ramach ćwiczeń podejmowane będą przede wszystkim zagadnienia:

- stylistyka, warsztat artysty

- draperia i jej rola estetyczna i plastyczna w przestrzennej kompozycji figuralnej

- zadanie techniczne i technologiczne

- dokumentacja fotograficzna

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacją rozpoczętych 2 zadań : studium draperii oraz zadania projektowego z zakresu małej formy rzeźbiarskiej.

Draperia - przejście do etapu zaawansowanego (charakter draperii, układy i przekroje fałd, detal) . Zadanie zamknięte profesjonalną dokumentacją fotograficzną.

Mała forma - zadanie projektowe (nawiązanie do wybranego motywu historycznego). Po dokonaniu analizy motywu oraz jego aranżacji studenci przechodzą do etapu realizacji. Każdy projekt jest traktowany indywidualnie.

Techniczne i technologiczne zagadnienia są zależne od rodzaju projektu. Prace są interpretacją motywu architektonicznego, więc jednym z podejmowanych zagadnień jest problem skali oraz interpretacji. Docelowo prace mogą być wykonane w : gipsie, ceramice, sztucznym kamieniu. Zadanie zostanie udokumentowane w postaci dokumentacji cyfrowej.

Przeprowadzone zostaną także warsztaty sztukatorskie. (5 godz.)

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Podsumowaniem jest krytyczne omówienie przedstawionych do oceny prac

Na ocenę składa się: zaangażowanie i aktywność na zajęciach , poziom rozumienia realizowanych zadań, biegłość manualna (W1, U1, K 2,) umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu historii sztuki (W3, K2, wartość artystyczna wykonanych prac (K1, U2,W2), przygotowanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanych prac

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Majewska
Prowadzący grup: Alicja Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia podejmują zagadnienia technik i technologii rzeźbiarskich z ukierunkowaniem na sposoby powielania elementów obiektów przestrzennych różnych skali.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z różnymi metodami odlewniczymi: od form sztuczkowych po kombinowane i silikonowe. Nabędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie wyboru sposobu i wykonania w zależności od specyfiki obiektu przestrzennego.

Podsumowaniem będzie wykonanie elementu na bazie zrealizowanych form w imitacji brązu (na bazie żywicy epoksydowej Epidian 5).

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Podsumowaniem jest krytyczne omówienie przedstawionych do oceny prac

Na ocenę składa się: zaangażowanie i aktywność na zajęciach , poziom rozumienia realizowanych zadań, biegłość manualna (W1, U1, K 2,) umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu historii sztuki (W3, K2, wartość artystyczna wykonanych prac (K1, U2,W2), przygotowanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanych prac

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)