Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka zabytkoznawcza architektury drewnianej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PZAD-1Z-K-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Problematyka zabytkoznawcza architektury drewnianej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazane jest przede wszystkim posiadanie wiedzy z historii i organizacji technik budownictwa, historii technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa, konserwacji zabytków architektury, historii i teorii ochrony i konserwacji zabytków.

Wykłady i ćwiczenia są bezpośrednio związane z ćwiczeniami z badań architektonicznych obiektów drewnianych. Tworzą także podstawy do zajmowania się architekturą drewnianą w ramach pracy magisterskiej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 15

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów

– 5

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do wykładu – 5

- przygotowanie do ćwiczeń – 5

- pisanie prac, projektów – 20

- czytanie literatury – 15

- przygotowanie do kolokwium –

- przygotowanie do egzaminu – 10

Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student ma szczegółową orientację na obszarze architektury drewnianej wybranych regionów i okresów (K_W04)

W2 - student uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemów badawczych i zastosowania metod badawczych w odniesieniu do architektury drewnianej (K_W12)

W3 - student jest przygotowany do podejmowania badań nad architekturą drewnianą w praktyce zawodowej (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - szczegółowo analizuje problemy badawcze wybranego zabytku architektury drewnianej, posługując się metodami i narzędziami badawczymi, konsultowanymi przez opiekunów naukowych (K_U4)

U2 - student samodzielnie opracowuje i prezentuje wyniki prowadzonych przez siebie analiz wybranego zabytku architektury drewnianej, z wykorzystaniem różnych form i w różnych mediów (K_U5)

U3 - student swobodnie stosuje aparat naukowy, fachowy język i terminologię, charakterystyczną dla architektury drewnianej (K_14,)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego, którego kierunki sam wyznacza (K_K01)

K2 - student jest wrażliwy na problematykę zabytkoznawczą architektury drewnianej, właściwego podejścia do jej materialnej substancji (K_K04)

Metody dydaktyczne:

Wykłady problemowe, wykłady konwersatoryjne, ćwiczenia, referaty.

Zajęcia będą zrealizowane w formie zdalnej w Zoom Meetings.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Zapoznanie i oswojenie studenta poprzez wykłady i ćwiczenia z problematyką zabytkoznawczą architektury drewnianej.

Pełny opis:

Wprowadzenie studenta w podstawy problematyki zabytkoznawczej architektury drewnianej od terminologii poprzez proces budowlany do różnych typów konstrukcyjnych i ich regionalnych oraz czasowych odmian.

Pogłębienie zdobytej podczas wykładów znajomości/wiedzy dotyczącej problematyki zabytkoznawczej architektury drewnianej poprzez samodzielną analizę/samodzielne badanie jednego obiektu/jednej grupy oraz prezentację wyników w formie referatu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Arlet J., Drewniane budownictwo szkieletowe na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2004.

- Arszyński M., Drewno jako budulec w Prusach krzyżackich – przyczynek do badań nad rolą drewna w budownictwie średniowiecznym, [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka okienna wobec współczesnych zagrożeń, red. E. Okoń, Toruń 2005, s. 95-111.

- Binding G., Mainzer U., Wiedenau A., Kleine Kunstgeschichte des deutschen Fachwerkbaus, Darmstadt 1989.

- Binding G., Roggatz A. (Hrsg.), Fachterminologie für den historischen Holzbau. Fachwerk – Dachwerk, Köln 1990

- Schäfer C., Deutsche Holzbaukunst: die Grundlagen der deutschen Holzbauweisen in ihrer konstruktiven und formalen Folge, Dresden 1937.

- Jankowski A., Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce, Bydgoszcz 2009.

- Pokropek M. i W., Tradycyjne budownictwo w Polsce. Tom I. Budownictwo ludowe. Chałupy i ich regionalne zróżnicowanie, Warszawa 1995.

- Pokropek M. i W., Tradycyjne budownictwo w Polsce. Tom II. Budownictwo sakralne, Warszawa 1996.

- Phleps H., Holzbaukunst. Der Blockbau, Karlsruhe 1942.

- Phleps H., Alemannische Holzbaukunst, Wiesbaden 1967.

- Ruszczyk G., Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2001.

- Ruszczyk G,. Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 2009.

- Sadkowski T., Drewniana architektura sakralna na Pomorzu Gdańskim w XVIII-XX wieku, Gdańsk 1997.

- Schadwinkel H.-T., Das Werkzeug des Zimmermanns, Hannover 1986.

- Trocka-Leszczyńska E., Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim, Wrocław 1995

- Tajchman J., Kościół w Krupach. Próba odtworzenia pierwotnej postaci, [w:] Ocalić dla przyszłości. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu. Warszawa 2003, s. 71-93.

- Tondos B., Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław-Warszawa-Karków 2004

- Werner P., Das Bundwerk. Eine alte Zimmermannskunst. Konstruktion Gestaltung Ornamentik, München 1988.

Literatura uzupełniająca:

- Bennert K., Umgebindehäuser, Berlin 1988.

- Delitz F., Umgebinde im Überblick. Zu Fragen der Geschichte, Verbreitung und landschaftlichen Ausprägung einer Volksbauweise, Zittau 1987.

- Fachwerkbauten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin-München 1992.

- Grossmann U., Der Fachwerkbau, Köln 1986.

- Hansen H. J. (Hrsg.), Holzbaukunst. Eine Geschichte der abendländischen Holzarchitektur und ihrer Konstruktionselemente, Hamburg 1969.

- Hähnel J., Umgebinde. Studien zum Gefüge des Bauernhauses im mitteldeutschen Osten und seiner Stellung im Hausbau Mitteleuropas, Münster 1968.

- Imhof M., Historisches Fachwerk: zur Architekturgeschichte im 19. Jahrhundert in Deutschland, England (Old English Style), Frankreich, Österreich der Schweiz und den USA, Bamberg 1996.

- Lachner C., Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland, Leipzig 1887.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie egzaminu. Student może otrzymać maksymalnie 33 pkt.

ndst - 18 pkt (55%)

dst- 19-21 pkt (58%-64%)

dst plus- 22-24 pkt (67%-73%)

db- 25-27 pkt (76%-82%)

db plus- 28-30 pkt (85-91%)

bdb- 31-33 pkt (94-100%)

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie obecności i wygłoszonego referatu (50%-10 pkt) oraz wykonanej dokumentacji wybranego obiektu architektury drewnianej (50%-10 pkt). Student może

otrzymać maksymalnie 20 pkt.

ndst - 11 pkt (59%)

dst- 12-13 pkt (60%-69%)

dst plus- 14-16 pkt (70%-75%)

db- 17 pkt (76%-85%)

db plus- 18 pkt (86-94%)

bdb- 19-20 pkt (95-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

identaczna jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

identaczna jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

identaczna jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

identaczna jak w części A

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.