Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PzHSz-2Z-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z historii sztuki
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (n1)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie egzaminów kursowych na pierwszym roku.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin proseminarium

Samodzielna praca, zbieranie materiału i pisanie pracy 150 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu wśród nauk humanistycznych historii sztuki, jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej {K_W01}. Student nabywa wiedzę o warsztacie naukowym historyka sztuki niezbędnym do napisania pracy proseminaryjnej (naukowej) Posiada wiedzę o aparacie naukowym, zna zasady przeprowadzania kwerendy i korzystania ze specjalistycznej literatury.{K_W14, K_W16.}

Zna i rozumie rozwinięte metody naukowe historyka sztuki, które służą do poprawnej analizy, interpretacji, datowania i oceny dzieła sztuki {K_W14}

Zna podstawową terminologię niezbędną w warsztacie historyka sztuki {K_W02}

Ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze interpretacji dzieła sztuki {K_W11}

Efekty uczenia się - umiejętności:

Samodzielnie posługuje się metodami historyka sztuki, służącymi do poprawnej analizy zabytków oraz innych problemów badawczych historii sztuki {K_U04}.

Umie posłużyć się aparatem naukowym niezbędnym do pisania pracy naukowej z historii sztuki {K_U22}

Samodzielnie wyszukuje specjalistyczną literaturę - przeprowadza kwerendę oraz selekcjonuje informację {K_U01}

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę niezbędną do pisania pracy seminaryjnej i ma podstawową umiejętność samodzielnego przygotowania pracy pisemnej o charakterze naukowym w oparciu o warsztat badawczy historyka sztuki {K_U06, K_U21}

W oparciu o kwerendę bibliograficzną umie przygotować stan badań do problemu i wyprowadzić z niego podstawowy kwestionariusz badawczy {K_U02}

Ma podstawowe umiejętności w zakresie krytycznego podejścia do literatury z dziedziny historii sztuki (typy publikacji, charakter wywodów, ocena argumentacji itd.) Potrafi przeprowadzić merytoryczną argumentację z wykorzystaniem poglądów innych autorów {K_U03, K_U19}

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków,rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego {K_K01}

Rozumie konieczność profesjonalnego, monograficznego badania dzieł sztuki, niezbędnego do podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z ich ochroną {K_K05}

Metody dydaktyczne:

jak zaznaczono

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podstawowe przygotowanie studenta do pisania prac monografciznych w oparciu o warsztat badawczy historii sztuki

Pełny opis:

Ogólne wprowadzenie do aparatu naukowego (typy publikacji, sposoby sporządzania przypisów, opracowywanie literatury). Wybór tematu do monograficznego opracowania. Przygotowanie stanu badań celem wyprowadzenia podstawowywch problemów badawczych (wprowadzenie do kwestionariusza badawczego, kwerenda biblioteczna – sporządzenie bibliografii z uwzględnieniem literatury rodzimej i w miarę możliwości obcojęzycznej, przygotowanie pisemnego stanu badań). Przygotowanie konspektu i praca nad zestawieniem wiedzy z wybranego tematu, z wykorzystaniem podstawowych metod historii sztuki (uporządkowanie wiedzy pod kątem historycznym, stylistyczno-formalnym, ikonograficznym, typologicznym etc.). Kompilacja wiedzy i sformułowanie wniosków końcowych.

Literatura:

dla histowii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki - mgr Mosingiewicz

Aleksandra Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1981.

Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3 zmienione, Warszawa 1982.

Marian Pawlak, Jerzy Serczyk, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, Bydgoszcz 1993.

Janina Wiercińska, Bibliografie historii sztuki [W:] Wstęp do historii sztuki, Warszawa 1973, s. 385-394.

........................................................................................................

związana z tematem pracy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie stanu badań do wybranego tematu. Warunkiem zaliczenia całości przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach, systematyczne referowanie postępów pracy oraz przedstawienie do oceny pracy końcowej w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mosingiewicz
Prowadzący grup: Anna Mosingiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Proseminarium przygotowuje studenta do samodzielnego pisania pracy z zakresu historii sztuki oraz stanowi etap wstępny do napisania pracy magisterskiej. Tematy opracowywane przez studentów dotyczą wybranych dzieł sztuki z zakresu malarstwa (tablicowe, ścienne), rzeźby, architektury i ikonografii.

Pełny opis:

Celem proseminarium jest napisanie przez studenta samodzielnej, pracy o charakterze monograficznym lub problemowym. Praca ma stanowić kompleksowe opracowanie tematu w oparciu o warsztat historyka sztuki i przygotowanie do rozprawy magisterskiej. Autor musi wykazać się samodzielnością myślenia i umiejętnością formułowania wnikliwych wniosków w oparciu o zebrany materiał (archiwalny, historyczny, bibliograficzny, porównawczy) . Istotnym celem proseminarium jest zapoznanie studentów z różnymi metodami badań dzieł sztuki . W ramach zajęć uczestnicy prezentują samodzielną analizę stylistyczną i ikonograficzną wybranych zabytków na szerokim tle materiału porównawczego. Prace te zmierzają do przyswojenia umiejętności samodzielnego formułowania wniosków dotyczących datowania, odczytania ikonografii, określenia środowiska i kręgu artystycznego analizowanych dzieł sztuki .

Literatura:

Konserwatorstwo

Aleksandra Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1981.

Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3 zmienione, Warszawa 1982.

Marian Pawlak, Jerzy Serczyk, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, Bydgoszcz 1993.

Janina Wiercińska, Bibliografie historii sztuki [W:] Wstęp do historii sztuki, Warszawa 1973, s. 385-394.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne. A.Małkiewicz, J.K.Ostrowski, Kraków 1995

Literatura związana z tematem pracy

Uwagi:

bark

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.