Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka Ameryki Łacińśkiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SAŁ-1L-KA-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Sztuka Ameryki Łacińśkiej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem letni - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie sztuki okresu przedhiszpańskiego oraz kultur obszaru Mezoameryki oraz Andów Centralnych (uzyskana na zajęciach ze Sztuki Ameryki Prekolumbijskiej)


Znajomość prądów i stylów w malarsytwie i architekturze europejskiej XVI-XX w. (z naciskiem na sztukę hiszpańską i portugalską)Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: godziny kontaktowe (udział w wykładzie) – 30 h (1 ECTS)

konsultacje z prowadzacym 15 godz. 0,5 ECTS

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do przygotowania się do egzaminu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą, określenie metodologii badawczej ) – 75 h (3 ECTS)


Łącznie 120 h (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student(ka)


W1: posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk o sztuce w zakresie sztuki Ameryki Łacińskiej, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności naukowej i profesjonalnej 
oraz integrować z metodami innych dyscyplin (K_W01)


W2: zna podstawy metodologiczne badań naukowych nad sztuka Ameryki Łacińskiej, uwzględniając metodologię rozwijaną w ramach ścieżki specjalnościowej krytyka artystyczna (K_W02)


W3: zna w stopniu zaawansowanym szczegółowe dzieje, teorie, doktryny i współczesne kierunki rozwoju ochrony dziedzictwa sztuki Ameryki Łacińskiej(K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka


U1: Szczegółowo analizuje problemy i formułuje hipotezy w wybranym obszarze dotyczącym sztuki Ameryki Łacińskiej, posługując się odpowiednimi metodami, pojęciami i narzędziami badawczymi, właściwymi dla nauk o sztuce, które twórczo dobiera / przystosowuje / lub samodzielnie opracowuje (K_U02)


U2: Potrafi integrować wiedzę z zakresu historii sztuki Ameryki Łacińskiej z wiedzą z innych dyscyplin oraz stosować ją w sytuacjach profesjonalnych o różnym stopniu złożoności, związanych z dylematami ochrony dóbr kultury (z naciskiem na ochronę dziedzictwa obszaru Ameryki Łacińskiej) i oceną podejmowanych w tym zakresie działań (K_U03)


U3: Potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy z zakresu sztuki Ameryki Łacińskiej z różnymi kręgami odbiorców (w tym środowiskiem specjalistycznym), z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka


K1: Podejmuje autonomiczne działania, zmierzające do kierowania swym stałym rozwojem naukowym i karierą zawodową, ukierunkowując także innych w tym zakresie (K_K02)


K2: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania a w podejściu do dóbr kultury (z naciskiem na dobra kultury obszaru latynoamerykańskiego) kieruje się fachową wiedzą, samokrytycyzmem, opinią ekspercką i własną zdolnością oceny działań innych (K_K03)


K3: Jest gotowy do podejmowania wyzwań zgodnych z etosem zawodowym – potrafi być ofiarny i wytrwały w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie ochrony dóbr kultury regionu, kraju i świata z naciskiem na dziedzictwo sztuki obszaru Ameryki Łacińskiej (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Wykład przeprowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej opatrzonej bogatym materiałem ilustracyjnym. Przewidziano przeprowadzenie zajęć w Muzeum Okręgowym w Toruniu (Muzeum Podróżników) w oparciu o eksponaty meksykańskie, gwatemalskie oraz południowoamerykańskie.

Zdalne nauczanie:

W przypadku zdalnej nauki wykład ze Sztuki Ameryki Łacińskiej odbywa się z wykorzystaniem platform Ms Teams umożliwiającej prezentację materiałów przygotowanych przez prowadzącego oraz czynny udział studentów w zajęciach.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Założeniem realizacji przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat sztuki rozwijającej się w Ameryce Łacińskiej od czasów prekolumbijskich po współczesność. Ponadto:

- przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie studiów magisterskich, opartej na właściwej interpretacji dzieła sztuki, a także znajomości zagadnień, stylów panujących w sztuce Ameryki Łacińskiej

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy sztuki i architektury Ameryki Łacińskiej na przestrzeni wieków

- analiza obiektów i okoliczności ich powstania z nawiązaniem do historii regionu

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy o głównych kierunkach, zjawiskach i trendach w sztuce Ameryki Łacińskiej od czasów prekolumbijskich po współczesność.

1.Najważniejsza terminologiai związanej z kulturą, historią oraz sztuką Ameryki Łacińskiej

2.Zaprezentowanie przykładów architektury i sztuki prekolumbijskiej w liczących się ośrodkach kultury na terenie Mezoameryki (kultura Olmeków, Tlatilco, Zapoteków, Kultury Zachodniego Meksyku, ośrodek Teotihuacan, kultura Totonaków, Majów, Azteków) oraz Ameryki Południowej (kultura Valdivia, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Chimú, Tairona, La Tolita-Tumaco, Inków) - w przypadku udziału w wykładzie osób, które nie uczestniczyły w zajęciach ze sztuki Ameryki Prekolumbijskiej (na roku III, I stopnia)

3.Nakreślenie sytuacji społeczno-politycznej towarzyszącej podbojowi Ameryki przez konkwistadorów i jego wpływu na dalszy kształt przyszłych zjawisk artystycznych na terenie Ameryki Środkowej i Południowej (uwypuklenie procesów zachodzących zarówno w sztukach jak i architekturze)

4.Przedstawienie zagadnień związanych z kolekcjonowaniem obiektów z Nowego Świata przez Europejczyków (m.in. gabinety osobliwości).

5.Zwrócenie uwagi na procesy kształtujące sztukę i architekturę Ameryki Łacińskiej po konkwiście. Wybrane zagadnienia. Architektura i sztuka w służbie ewangelizacji podbitych ziem: założenia misyjne; otwarte kaplice, eklektyzm i metysaż.

6.Nakreślenie przyczyny występowania w XVI i XVII w. oryginalnych przetworzeń w formach architektury i sztuki w założeniu opartej na wzorach europejskich a wykonywanej przez tubylczych rzemieślników, (np. styl „tequitqui” w Wicekrólestwie Nowej Hiszpanii, styl „metyski” w Wicekrólestwie Peru)

7.Szkoła kuzkeńska (escuela cuzceño) i malarstwo barokowe

8. Omówienie twórczości takich artystów jak: Jerónimo de Balbás, Aleijadinho (Antônio Francisco Lisboa), Miguel Cabrera, Lorenzo Rodriguez in.

9. Sztuka Ameryki Łacińskiej w XIX wieku, sztuka okresu wojen wyzwoleńczych

10.Obraz sztuki Ameryki Łacińskiej w XX wieku:

- muraliści: José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Álfaro Siquéiros

- twórczość Fridy Kahlo i jej fenomen

- pozostali artyści i ich dzieła: Miguel Covarrubias, Tarsila do Amaral, Emiliano Augusto Di Cavalcanti; Xul Solar, Joaquín Torres García, Lygia Clark, Jesús Rafael Soto i in. Architekci: Oscar Niemeyer, Luis Barrágan, Ricardo Legorreta, Félix Candela, Pedro Ramírez Vásquez i in.

11.Prezentacja różnorodności i znaczenia współczesnej sztuki ludowej Meksyku oraz innych krajów latynoamerykańskich, wpływy sztuki prekolumbijskiej na współczesną sztukę ludową

Literatura:

Literatura podstawowa (do zapoznania w wybranych fragmentach)

Andes D., Art. In Latin America. The modern era, 1820-1980, New Haven-London 1989.

Arts in Latin America (1492-1820), katalog wystawy Philadelphia Museum of ASrt, New Haven-London, 2006.

Bailey, Ch. M., Nasatir A.P., Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1965.

Bailey G. A., Art. Of Colonial Latin America, New York 2005.

Bailey G. A., The Andean Hybrid Baroque. Corvergent Cultures in the Churches of Colonial Peru, Indiana 2010.

Barnitz J., P. Frank, Twentieth – Century Art of Latin America, Austin 2015.

Barucki T., Architektura Meksyku, Warszawa 1984.

Białostocki J., O sztuce dawnej Ameryki. Meksyk i Peru, Warszawa 1972.

Craven D, Art and Revolution in Latin America 1910-1990, New Haven – London 2006.

Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. M. Gawrycki, Warszawa 2009.

Eakin M. C., Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, Kraków 2009.

Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst, katalog wystawy, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Poznań 2017.

Giersz M., Podbój Peru- hiszpańska konkwista i indiańska rekonkwista, [w:] Wielka Historia Świata, Kraków 2002, T. 11, s. 10-15.

Kubiak E., Juli (Peru) – „miasto jezuitów”. Charakterystyczne cechy architektury misyjnej w okresie kolonialnym, [w:] Między złotym a srebrnym wiekiem kultury hiszpańskiej, red. M. Jagłowski i in., Olsztyn 2008, s. 169-186.

Kubiak E., Kościół jezuitów w Cusco jako model kształtujący architekturę regionu, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, T. XI, red. I. Rolska-Boruch, Lublin 2012, s. 101-127.

Kubiak E., Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego, Łódź 2015.

Łepkowski, T., Historia Meksyku, Wrocław 1986.

Nowa Historia Meksyku, praca zbiorowa, E. Velasquez Garcia i in., Warszawa 2016.

Sztuka Wicekrólestwa Peru, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2018.

Tatarkiewicz W., Architektura barokowa w Brazylii, „Sztuka Ameryki Łacińskiej – Arte de America Latina” 2011, 1, s. 17-43.

Literatura uzupełniająca (do zapoznania w wybranych fragmentach)

Cortés H., Listy o zdobyciu Meksyku, przeł. M. Mróz i R. Tomicki, Gdańsk 1997.

Diaz del Castillo B., Pamiętnik żołnierza Korteza czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii, Łódź 1986.

Kronikarze kultur prekolumbijskich, przeł. M. Sten, Kraków 1988.

Nierzwicka M., Mexican art in collection of Stanisław Kasprzyk, [In] Arte la América Latina y relaciones artísticos entre Polonia y Latinoamérica, ed. E. Kubiak, O. I. Acosta Luna, wyd. Tako, Varsovia-Toruń 2016, s. 89-96.

Nierzwicka M., Tkactwo w świecie dawnych i współczesnych Majów: Huipile z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu, [w:] Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata, red. A. Nadolska-Styczyńska, Toruń 2016, s. 121-142.

Nierzwicka M., Zbiory kolumbijskie w muzeach polskich. Kolekcje Borysa Malkina, „Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu”, T. XVIII/2009, s. 79-90.

Słownik terminów geograficznych Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1979.

Tomicki R., Ludzie i bogowie: Indianie meksykańscy wobec Hiszpanów we wczesnej fazie konkwisty, Wrocław 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na wykładach z uwagi na niewielki procent literatury w języku polskim. Wykłady stanowią kompendium wiedzy w oparciu o literaturę angielską i hiszpańską. Weryfikacja wiedzy podczas egzaminu

Metody oceniania:

- egzamin pisemny-

ndst - 0-16 pkt (poniżej 58%)

dst- 17-19 pkt (60%)

dst plus- 20-21 pkt (70%)

db- 22-24 pkt (75%)

db plus- 25-26 pkt (80%)

bdb- 27-30 pkt (90%)

W przypadku zajęć prowadzonych online, weryfikacja wiedzy na poszczególnych etapach realizacji materiału (notatki z wykładu sprawdzane przez prowadzącego; możliwość opracowywania wybranych zagadnień) (W1 W2 W4)

Dopuszczalna zamiana egzaminu na esej naukowy w przypadku nauczania zdalnego (U1 U2 U3 K2)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Założeniem realizacji przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy studentów o sztuce Ameryki Łacińskiej od czasów prekolumbijskich po współczesność. Ponadto:

- przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie studiów magisterskich, opartej na właściwej interpretacji dzieła sztuki, a także znajomości zagadnień, stylów panujących w sztuce Ameryki Łacińskiej

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy sztuki i architektury Ameryki Łacińskiej na przestrzeni wieków

- analiza obiektów i okoliczności ich powstania z nawiązaniem do historii regionu

Pełny opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy o głównych kierunkach, zjawiskach i trendach w sztuce Ameryki Łacińskiej od czasów prekolumbijskich po współczesność.

1.Zagadnienia dotyczące źródeł poznania dawnej sztuki rozwijającej się na terenach Ameryki przed przybyciem konkwistadorów. Wyjaśnienie terminologii związanej z kulturą, historią oraz sztuką Ameryki Łacińskiej

2.Zaprezentowanie przykładów architektury i sztuki prekolumbijskiej w liczących się ośrodkach kultury na terenie Mezoameryki (kultura Olmeków, Tlatilco, Zapoteków, Kultury Zachodniego Meksyku, ośrodek Teotihuacan, kultura Totonaków, Majów, Azteków) oraz Ameryki Południowej (kultura Valdivia, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Chimú, Tairona, La Tolita-Tumaco, Inków)

3.Nakreślenie sytuacji społeczno-politycznej towarzyszącej podbojowi Ameryki przez konkwistadorów i jego wpływu na dalszy kształt przyszłych zjawisk artystycznych na terenie Ameryki Środkowej i Południowej (uwypuklenie procesów zachodzących zarówno w sztukach jak i architekturze)

4.Przedstawienie zagadnień związanych z kolekcjonowaniem obiektów z Nowego Świata przez Europejczyków (m.in. gabinety osobliwości).

5.Zwrócenie uwagi na procesy kształtujące sztukę i architekturę Ameryki Łacińskiej po konkwiście. Wybrane zagadnienia. Architektura i sztuka w służbie ewangelizacji podbitych ziem: założenia misyjne; otwarte kaplice, eklektyzm i metysaż.

6.Nakreślenie przyczyny występowania w XVI i XVII w. oryginalnych przetworzeń w formach architektury i sztuki w założeniu opartej na wzorach europejskich a wykonywanej przez tubylczych rzemieślników, (np. styl „tequitqui” w Wicekrólestwie Nowej Hiszpanii, styl „metyski” w Wicekrólestwie Peru)

7.Szkoła kuzkeńska (escuela cuzceño) i malarstwo barokowe

8. Omówienie twórczości takich artystów jak: Jerónimo de Balbás, Aleijadinho (Antônio Francisco Lisboa), Miguel Cabrera, Lorenzo Rodriguez in.

9. Sztuka Ameryki Łacińskiej w XIX wieku, sztuka okresu wojen wyzwoleńczych

10.Obraz sztuki Ameryki Łacińskiej w XX wieku, twórcy: José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Álfaro Siquéiros, Miguel Covarrubias, Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Emiliano Augusto Di Cavalcanti; Xul Solar, Joaquín Torres García, Lygia Clark, Jesús Rafael Soto i in. Architekci: Oscar Niemeyer, Luis Barrágan, Ricardo Legorreta, Félix Candela, Pedro Ramírez Vásquez i in.

11.Prezentacja różnorodności i znaczenia współczesnej sztuki ludowej Meksyku oraz innych krajów latynoamerykańskich, wpływy sztuki prekolumbijskiej na współczesną sztukę ludową

Literatura:

Wybrana literatura podstawowa

T. Barucki, Architektura Meksyku, Warszawa 1984.

J. Białostocki, O sztuce dawnej Ameryki. Meksyk i Peru, Warszawa 1972.

J. Białostocki, Architektura barokowa w Brazylii, [w:] Sztuka Ameryki Łacińskiej (Arte America Latina). Studia o sztuce prekolumbijskiej i iberoamerykańskiej, Toruń 2011, Nr 1, s. 17-43.

L. Boglar, T. Kovacs, Sztuka indiańska od Meksyku do Peru, Warszawa 1985.

M. Coe, D. Snow, E. Benson, Wielkie kultury świata: Ameryka prekolumbijska, Warszawa 1997.

F. J. Dockstader, Sztuka Ameryki, T. 2 i 3, Warszawa 1976-1977.

Dzieje kultury latynoameryańskiej, Marcin Florian Gawrycki (red.), Warszawa 2009.

M. C. Eakin, Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, Kraków 2009.

Inkowie. Andy. Złoto. Geoglify, (Tekst: M. Longhena, W. Alva), Warszawa 1999.

E. Kubiak, Juli (Peru) – „miasto jezuitów”. Charakterystyczne cechy architektury misyjnej w okresie kolonialnym, [w:] Między złotym a srebrnym wiekiem kultury hiszpańskiej, red. M. Jagłowski, D. Sepczyńska, Olsztyn 2008, s. 169-186.

E. Kubiak, Kościół jezuicki w Cusco jako model kształtujący architekturę regionu, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, red. I. Rolska-Boruch, t. XI, Lublin 2012, s. 101-127.

E. Kubiak, Jerozolima na ziemiach Nowego Świata – święte miasto w sztuce Wicekrólestwa Peru, [w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane profesorowi Z. Bani, red. A. S. Czyż, J. Nowiński, Warszawa 2011, 90-101.

Meksyk. Glify. Kalendarze. Piramidy, (Tekst: M. Longhena), Warszawa 1998.

T. Laughton, Majowie. Życie, legendy i sztuka, Warszawa 2002.

L. Lotz, J. Schümann, Skarby kultury i przyrody świata: Ameryka Środkowa i Południowa, Seria: UNESCO. Światowe dziedzictwo kulturalne i naturalne, Warszawa 1999.

Majowie niezwykła cywilizacja, Warszawa 2011.

J. Piontek, Człowiek – pierwsze cywilizacje. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, T. 9, Poznań 1998.

Propyläen Kunstgeschichte. Das Alte America, G. R. Villey, T.18

Sztuka Ameryki Łacińskiej, Kolekcja historii sztuki, t. 15, Kraków 2010.

J. Olko, J. Źrałka, W krainie czerni i czerwieni. Kultury prekolumbijskiej Ameryki, Warszawa 2008.

J. Olko, Meksyk przed konkwistą, Warszawa 2010.

K. Piekarz, Rozwój architektury kolonialnej na przykładzie historii katedry w Limie, „Ameryka Łacińska” 1(79), 2013, s. 23-42.

Złoto Kolumbii. Sztuka dawnej Ameryki. Wystawa, Zamek Królewski w Warszawie 3 kwietnia-3 czerwca 2014.

Wybrana literatura uzupełniająca

literatura w języku polskim

B. de Las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, przeł. K. Niklewiczówna, Poznań 1988.

H. Cortés, Listy o zdobyciu Meksyku, przeł. M. Mróz i R. Tomicki, Gdańsk 1997.

I. Curyło-Gonzales, Człowiek i świat wartości w Mezoameryce, Warszawa 2001.

A. Dembicz, Filozofia poznawania Ameryki, Warszawa 2006.

B. Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii, Łódź 1986.

Dzieje Ameryki Łacińskiej, pod red. T. Łepkowski, Warszawa 1977.

Estetyka Indian Ameryki Południowej. Antologia, red. K. Zajda, Kraków 2007.

J. Gać, W ojczyźnie Majów, Kraków 2007.

M. Giersz, Podbój Peru- hiszpańska konkwista i indiańska rekonkwista, [w:] Wielka Historia Świata, Kraków 2002, T. 11, s. 10-15.

M. Giersz, Tahuantinsuyu – Państwo Inków, [w:] Wielka Historia Świata, Kraków 2002, T. 10, s. 272-288.

H. Herrera, Frida. Życie i twórczość Fridy Kahlo, Warszawa 2003.

T. Hugh, Podbój Meksyku, Katowice 1998.

A. Kettenmann, Frida Kahlo. 1907-1954. Cierpienie i pasja, Warszawa 2002.

Kronikarze kultur prekolumbijskich, przeł. M. Sten, Kraków 1988.

T. Łepkowski, Historia Meksyku, Wrocław 1986.

Moda Majów. Elita i dwór – Jaina 600-900 n.e, katalog wystawy pod red. W. Brzezińskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2010.

J. Olko, Aztekowie, Warszawa 2007.

J. Olko, Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, Warszawa 2007.

H. Owusu, Symbole Inków, Majów i Azteków, Katowice 2002.

A. Posern-Zieliński, Między indygenizmem a indianizmem, Poznań 2005.

Raj utracony pierwsze misje jezuitów w Ameryce, z serii: Śladami chrześcijaństwa, Kraków 2007.

M. Rostworowska, Historia państwa Inków, Warszawa 2007.

B. de Sahagún, Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii, Kęty 2007.

Słownik terminów geograficznych Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1979.

M. Sten, Malowane księgi dawnych narodów Meksyku, Kraków 1980.

J. Szemiński, M. Ziółkowski, Mity, rytuały i polityka Inków, Warszawa 2014.

G. de la Vega, O Inkach uwagi prawdziwe, przeł. J. Szemiński, Warszawa 2000

R. Tomicki, Ludzie i bogowie: Indianie meksykańscy wobec Hiszpanów we wczesnej fazie konkwisty, Wrocław 1990.

R. Tomicki, Tenochtitlan, Warszawa 1984.

G. C. Vaillant, Aztekowie z Meksyku, Warszawa 1965.

Literatura w języku angielskim:

G.A. Bailey, Art of colonial Latin America, New York 2005.

M. Coe, The Maya, London 1980.

Cold America: Geometric, abstraction in Latin America (1934-1973), Madrid 2011.

Contemporary Colombian Art, ed. H. Cantz, Zürich 2004.

Encyclopedia of Latin America and Caribbean art, ed. J. Turner, Oxford 2000.

Encyclopedia of prehistory, T. 7: South America, ed. P. V. Peregine, M. Ember, New York 2002

L.V. Foster, Handbook to life in the ancient Maya world, New York 2005.

G. Kubler, The art and architecture of ancient America: The Mexican, Maya and Andean Peoples, New Haven-London 1990.

H. E. Mindlin, Modern Architecture in Brazil, Rio de Janeiro-Amsterdam 1956.

Reframing the Renaissance: visual culture in Europe and Latin America 1450-1650, ed. C. Farago, New Haven 1995.

Treasure of ancient America: The arts of the pre-Columbian civilizations from Mexico to Peru, ed. S. K. Lothrop, Genève 1964.

G. R. Willey, Ceramics and artifacts from excavations in the Copan residential zone, Cambridge 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Nierzwicka
Prowadzący grup: Magdalena Nierzwicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Magdalena Nierzwicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Magdalena Nierzwicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.