Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka Afryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SA-1L-KA-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Sztuka Afryki
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem letni - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: godziny kontaktowe (udział w wykładzie) – 30 h (1 ECTS)

konsultacje 15 godz. (0,5 ECTS)

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do przygotowania się do egzaminu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą, określenie metodologii badawczej ) – 75 h (2,5 ECTS)

Łącznie 120 h (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student(ka)


W1: Posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk o sztuce w zakresie sztuki etnicznej obszaru Afryki Subsaharyjskiej, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności naukowej i profesjonalnej 
oraz integrować z metodami innych dyscyplin (K_W01)

W2: Zna podstawy metodologiczne badań naukowych nad tradycyjną sztuką Afryki Subsaharyjskiej, uwzględniając metodologię rozwijaną w ramach ścieżki specjalnościowej krytyka artystyczna (K_W02)

W3: Zna w stopniu zaawansowanym szczegółowe dzieje, teorie, doktryny i współczesne kierunki rozwoju ochrony dziedzictwa sztuki Afryki Subsaharyjskiej (K_W04)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student(ka)


U1: Szczegółowo analizuje problemy i formułuje hipotezy w wybranym obszarze dotyczącym sztuki etnicznej Afryki Subsaharyjskiej, posługując się odpowiednimi metodami, pojęciami i narzędziami badawczymi, właściwymi dla nauk o sztuce, które twórczo dobiera / przystosowuje / lub samodzielnie opracowuje. W sposób krytyczny czyta i analizuje literaturę dotyczącą kultur i sztuki etnicznej Afryki Subsaharyjskiej (K_U02)

U2: Potrafi integrować wiedzę z zakresu kultur i sztuki etnicznej Afryki Subsaharyjskiej z wiedzą z innych dyscyplin oraz stosować ją w sytuacjach profesjonalnych o różnym stopniu złożoności, związanych z dylematami ochrony dóbr kultury (z naciskiem na ochronę dziedzictwa obszaru Afryki Subsaharyjskiej) i oceną podejmowanych w tym zakresie działań. Posiada umiejętność formułowania samodzielnych, krytycznych opinii o wytworach kulturowych sztuki Afryki (K_U03)

U3: Potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy z zakresu sztuki Afryki Subsaharyjskiej z różnymi kręgami odbiorców (w tym środowiskiem specjalistycznym), z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student(ka)


K1: Podejmuje autonomiczne działania, zmierzające do kierowania swym stałym rozwojem naukowym i karierą zawodową, ukierunkowując także innych w tym zakresie (K_K02)

K2: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania a w podejściu do dóbr kultury (z naciskiem na dobra kultury obszaru Afryki Subsaharysjkiej) kieruje się fachową wiedzą, samokrytycyzmem, opinią ekspercką i własną zdolnością oceny działań innych. Pojmuje znaczenie wpływu dziejów kontynentu na przemiany, jakie zaszły w sztuce Afryki (K_K03)

K3: Jest gotowy do podejmowania wyzwań zgodnych z etosem zawodowym – potrafi być ofiarny i wytrwały w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie ochrony dóbr kultury regionu, kraju i świata z naciskiem na dziedzictwo sztuki obszaru Afryki Subsaharyjskiej (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: Wykład informacyjny (konwencjonalny); wykład konwersatoryjny

Metoda dydaktyczna eksponująca - pokaz prezentacji


Wykład przeprowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej opatrzonej bogatym materiałem ilustracyjnym. Przewidziano przeprowadzenie zajęć w Muzeum Okręgowym w Toruniu (Muzeum Podróżników) w oparciu o eksponaty afrykańskie znajdujące się w zbiorach muzealnych.

Zdalne nauczanie:

W przypadku zdalnej nauki wykład ze Sztuki Afryki odbywa się z wykorzystaniem platform Ms Teams umożliwiającej prezentację materiałów przygotowanych przez prowadzącego oraz czynny udział studentów w zajęciach.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykłady obejmować będą podstawowe zagadnienia dotyczące sztuki etnicznej Afryki Subsaharyjskiej; recepcji obiektów afrykańskich w kulturze Zachodu oraz tematykę współczesnej sztuki „popularnej”.

Pełny opis:

Wykłady obejmą następujące zagadnienia:

Zakres tematów:

1. Obszary kulturowe Afryki

2. Światopogląd Afryki Subsaharyjskiej

3. Sztuka Afryki i jej badania

4. Obiekty afrykańskie w kolekcjach zachodnich (recepcja obiektów

afrykańskich: od gabinetów osobliwości do muzeum sztuki nowoczesnej);

fascynacje rzeźbą i maskami afrykańskimi w sztuce europejskiej pocz. XXw.

5. Sztuka etniczna Afryki Subsaharyjskiej

a. plastyka obrzędowa a zdobnictwo przedmiotów użytkowych

b. style artystyczne

c. wybrane przykłady tradycyjnych stylów plastycznych Afryki Zachodniej,

Środkowej i Wschodniej

d. wybrane przykłady zdobnictwa tradycyjnych przedmiotów użytkowych

e. przemiany w sztuce tradycyjnej

6. Współczesna (pozaakademicka) sztuka Afryki Subsaharyjskiej

a. współczesne malarstwo Afryki Wschodniej (wybrany przykłady)

b. współczesna rzeźba Afryki Wschodniej (wybrane przykłady)

c. sztuka dla turystów

d. problemy klasyfikacyjne

Literatura:

Podstawowa literatura (do zapoznania w wybranych fragmentach)

„African Art” https://www.mitpressjournals.org/loi/afar

Bodrogi Tibor, Sztuka Czarnej Afryki, Zakład im. Ossolińskich, 1968.

Buchalik Lucjan, Podyma Katarzyna, Bogolan, Korhogo i inne tkaniny Afryki Zachodniej, w: Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, (red.) A. Nadolska-Styczyńska, Łódź - Wrocław 2005, s. 261-269.

Gromyko Anatolij, Maski i rzeźby Tropikalnej Afryki, Moskwa, „Uskucctwo”, 1984.

Klajbor Ewa, Tingatinga. Nowoczesna szkoła malarstwa Tanzanii, Warszawa 2004.

Korabiewicz Wacław, Makonde, wielcy rzeźbiarze, „Lud”, 1958-1959, s. 70-90.

Korabiewicz Wacław, Sztuka Afryki w zbiorach polskich, Warszawa 1966.

Kowalski Marek Arpad, Sztuka Afryki Wschodniej, „Etnografia Polska” 1971, t. XV, z. 2, s. 161-183..

Koziorowska Jolanta, Kolekcja sztuki Czokwe w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, w: Afryka na progu XXI wieku. T. 1: Kultura i społeczeństwo, red. J. J. Pawlik, M. Szupejko, Warszawa 2009, s. 147-156.

Koziorowska Jolanta, Od Ruvumy do Maputo, Warszawa 1984.

Koziorowska Jolanta., Tingatinga, Malarstwo współczesnej Tanzanii, w: Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, (red.) A. Nadolska-Styczyńska, Łódź - Wrocław 2005, s. 270-276.

Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń, red. A. Nadolska-Styczyńska, seria: Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, t. 4, Toruń 2009.

Kuniewski Jerzy, Rzeźba Makonde, Katalog wystawy, Gdańsk 1988.

Łapott Jacek, Dogonowie z Mali: społeczność tradycyjna w procesie zmian, Szczecin 2012.

Maska afrykańska – między sacrum a profanum, red. L. Buchalik, K. Podyma, Żory-Katowice 2012.

Pawłowska Aneta, Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych, Łódź 2013.

Piłaszewicz Stanisław, Mitologia i religie Czarnej Afryki, Warszawa 2002.

Piłaszewicz Stanisław, Religie Afryki, Warszawa 2000.

Schreiber Hanna, Koncepcja „sztuki prymitywnej”. Odkrywanie, oswajanie i udomowianie Innego w świecie Zachodu”, Warszawa 2012.

Sieber Roy, Out of Africa. Subsaharian Traditional Art. Catalogue, Dayton Art Inst. 2000.

Sokolewicz Zofia, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986.

Styczyńska Anna, Współczesna rzeźba Makonde w zbiorach Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, „Prace i Materiały MAiEŁ”, 1989-1990, nr 29.

Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach, praca zbiorowa, Szczecin 2014.

Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016.

Trojan Alina, Sztuka Czarnej Afryki, Wiedza Powszechna 1973.

Wiśniewska Anna K., Styl Shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde z Tanzanii, Warszawa 2003.

Literatura dodatkowa (do zapoznania w wybranych fragmentach)

Afryka na progu XXI wieku, t.1: Kultura i społeczeństwo, red. J. J. Pawlik, M. Szupejko, Warszawa 2009.

Afryka i (post)kolonializm, pod red. A. Pawłowskiej i J. Sowińskiej-Heim, Łódź 2016.

Buchalik Lucjan, Dogon y a gali. Dawny świat Dogonów, Żory [2011].

Clifford James, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. Ewa Dżurak i in., Warszawa 2000 (zwłaszcza rozdział: Władza i dialog w etnografii: inicjacja Marcla Griaule’a).

Vorbrich Ryszard, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Poznań 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin pisemny

Kryteria oceniania

ndst= 1-49%

dost= 50 - 60%

dost+ = 60%-70%

db = 70% - 80%

db+ = 80% - 90%

bdb = 90%-100%

W przypadku zajęć prowadzonych online, za pośrednictwem platformy MC Teams, weryfikacja wiedzy na poszczególnych etapach realizacji materiału (notatki z wykładu sprawdzane przez prowadzącego; możliwość opracowywania wybranych zagadnień). Dopuszczalna zamiana egzaminu na esej naukowy w przypadku nauczania zdalnego (W1 W2 W4 U1 U2 U3 K2)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska, Magdalena Nierzwicka
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Magdalena Nierzwicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Magdalena Nierzwicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.