Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sztuka Azji XIX-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SA-1Z-KA-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka Azji XIX-XXI w.
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość dawnej sztuki Azji

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do przygotowania do egzaminu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą, określenie metodologii badawczej): 30


Łącznie godzin: 60 (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1. Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej

i metodologicznej oraz dynamice rozwojowej nowoczesnej i współczesnej sztuki Azji, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności naukowej i profesjonalnej

oraz integrować z metodami innych dyscyplin.(K_W01).

W 2. Zna podstawy metodologiczne badań naukowych w dziedzinie nowoczesnej i współczesnej sztuki Azji (K_W02)

W 3.Ma szczegółową orientację w sztuce nowoczesnej i współczesnej Azji (K_W04)
Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1. Szczegółowo analizuje problemy i formułuje hipotezy

dotyczące nowoczesnej i współczesnej sztuki Azji, posługując się odpowiednimi metodami, pojęciami i narzędziami badawczymi, które twórczo dobiera, przystosowuje lub samodzielnie opracowuje (K_U02).

U 2.Potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą

z innych dyscyplin oraz stosować ją. w sytuacjach profesjonalnych o różnym stopniu złożoności, związanych ze sztuką nowoczesną i współczesną Azji (K_U03).

U 3. Potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy z zakresu nowoczesnej i współczesnej sztuki Azji z różnymi kręgami odbiorców (w tym środowiskiem specjalistycznym),

z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w języku polskim i języku obcym (K_U04).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1. Podejmuje autonomiczne działania, zmierzające do kierowania swym stałym rozwojem naukowym w zakresie nowoczesnej i współczesnej sztuki Azji, ukierunkowując także innych w tym zakresie.(K_K02)

K 2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z nowoczesną i współczesną sztuką Azji, a w podejściu do dzieł azjatyckich kieruje się fachową wiedzą, samokrytycyzmem, opinią ekspercką i własną zdolnością oceny działań innych (K_K03).

K 3.Jest gotowy do podejmowania wyzwań zgodnych z etosem zawodowym – potrafi być ofiarny i wytrwały w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie ochrony dóbr kultury Azji.(K_K06).

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

Skrócony opis:

Wykłady mają na celu zaznajomienie studentów ze sztuką nowoczesną i współczesną Azji. Wskazane zostaną podstawy społeczno-kulturowe, szczególny nacisk zostanie położony zostanie na kontekst kolonialny i postkolonialny, bardzo istotny dla zjawisk artystycznych.

Pełny opis:

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk, tendencji i kierunków artystycznych zachodzących w Azji w XIX, XX i XXIw. Przedmiotem zajęć jest rozległy obszar dotyczący sztuki wizualnej. W ujęciu problemowym przedstawione zostaną najważniejsze kierunki, ruchy artystyczne i tendencje, w kontekście historycznych, politycznych i kulturowych przemian oraz wzajemnych wpływów. Poruszone zostaną problemy związanego z: organizacją życia artystycznego w krajach azjatyckich, piętnem władzy, problematyką funkcjonowania artystów w rodzimym kraju oraz poza nim, recepcji sztuki azjatyckiej w krajach zachodnich oraz obecnością sztuki zachodniej w Azji - problem ‘odmienności’ kulturowej.

Literatura:

Literatura podstawowa (do zapoznania w wybranych fragmentach)

Mitter P., The Triumph of Modernism: India's Artists and the Avant-garde, 1922-47 , London 2007.

Kim Youngna, Modern and Contemporary Art in Korea, Korea Foundation 2005

Chinese Art at the end of the Millennium ed. J. Clark, New ArtMedia Limited, Hong Kong 2000

Szmyt Monika, Współczesna sztuka chińska. Tradycja klasyczna, socrealizm, estetyka zachodnia, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2007

Kapur, Geeta. When Was Modernism: Essays on Contemporary Cultural Practice in India. New Delhi: Tulika, 2000.

Dalmia, Y. (ed.), Indian Contemporary Art: post – Independence, New Delhi 1997

Contemporaneity: Contemporary Art in Indonesia, Shanghai, MOCA, 2010

Clark John, Modern Asian Art, University of Hawaii Press; 1998

Clark John, Asian Modernities: Chinese and Thai Art Compared, 1980 to 1999, University of Washington Press, 2011

Clark John, Modernities of Japanese Art, BRILL 2012

Clark John, Modernities of Chinese Art, BRILL 2009

Sloman Paul, Contemporary Art in the Middle East, Black Dog Publishing Limited, 2013

Eigner Saeb, Art of the Middle East: Modern and Contemporary Art of the Arab World and Iran, Merrell Publishers Limited, 2015

Clarke David James, Modern Chinese Art, Oxford University Press, 2000

Literatura ponadobowiązkowa

Kim Youngna…, Art Council Korea, Seoul 2011

Contemporary Art in Asia: A Critical Reader, edited by Melissa Chiu and Benjamin Genocchio, Cambridge, MA: MIT Press, 2011

Buddha Mind in Contemporary Art, ed. J.Baas, M. J. Jacob, University of California Press 2004

Modern Indonesian Art – from Raden Saleh to Present Day, Bali, Koes Artbooks, 2010

Nowa strefa. Sztuka Chińska, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2003

Satō Dōshin, Modern Japanese Art and the Meiji State: The Politics of Beauty, Getty Publications, 2011

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja umiejętności na podstawie egzaminu w formie ustnej (EW 1-3, U 1-3, K 1-3)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)