Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sztuka Ameryki Północnej XIX-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SAP-1Z-KA-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka Ameryki Północnej XIX-XXI w.
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Orientacja w nurtach i kierunkach współczesnej sztuki.

Podstawowa orientacja w zagadnieniach historii powszechnej, zwłaszcza historii Stanów Zjednoczonych.

Podstawowa orientacja w zakresie antropologii kultury, zwłaszcza dotycząca kultury Stanów Zjednoczonych.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30 - 1 pkt ECTS

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do zaliczenia przedmiotu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), przyswajanie i powtarzanie na bieżąco materiału z zajęć: 30 godzin - 1 pkt ECTS


Łącznie godzin: 60 - 2 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student(ka):

W1: Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej

i metodologicznej nauk o sztuce w zakresie sztuki Ameryki Pn XIX-XXI w., którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności naukowej i profesjonalnej 
oraz integrować z metodami innych dyscyplin. (K_W01),

W2: Zna podstawy metodologiczne badań w dziedzinie humanistyki, z naciskiem na nauki
o sztuce Ameryki Pn. XIX-XXI w. (z uwzględnieniem metodologii rozwijanej w ramach ścieżki specjalnościowej Krytyka artystyczna. (K_W02),

W3: Ma szczegółową orientację 
w zakresie problematyki sztuki Ameryki Pn. XIX-XXI w. (teorie i doktryny, konteksty, kierunki badań i problemy metodologiczne, terminologia). (K_W04).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student(ka):

U1: Szczegółowo analizuje problemy w wybranym obszarze historii sztuki Ameryki Pn XIX-XXI w., posługując się odpowiednimi metodami, pojęciami i narzędziami badawczymi, właściwymi dla nauk o sztuce, które twórczo dobiera / przystosowuje / lub samodzielnie opracowuje (K_U02),

U2: Potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą z innych dyscyplin oraz stosować ją w sytuacjach profesjonalnych o różnym stopniu złożoności, związanych z dylematami historii sztuki ameryki Pn. XIX-XXI w. (K_U03),

U3: Potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy 
z zakresu sztuki Ameryki Pn. XIX-XXI w. z różnymi kręgami odbiorców (w tym środowiskiem specjalistycznym),
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w języku angielskim (K_U04).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student(ka):

K1: Podejmuje autonomiczne działania, zmierzające do kierowania swym stałym rozwojem krytyka i teoretyka sztuki, ukierunkowując także innych w tym zakresie (K_K02),

K2: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a w pracy krytyka i teoretyka sztuki kieruje się fachową wiedzą, samokrytycyzmem, opinią ekspercką i własną zdolnością oceny działań innych (K_K03),

K3: Jest gotowy(a) do podejmowania wyzwań zgodnych z etosem zawodowym krytyka sztuki – potrafi być wytrwały(a) w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie propagowania kultury świata, zwłaszcza Ameryki Pn. (K_K06).

Metody dydaktyczne:

Przeprowadzenie wykładów obejmujących uporządkowaną chronologicznie i problemowo, uzupełnioną o materiał ilustracyjny wiedzę według harmpnogramu zajęć.

Zajęcia mogą być prowadzone tradycyjnie lub w trybie zdalnym za pomocą platformy MS Teams.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy historii sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, nowe media) Ameryki Północnej od XIX do XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy tendencji i zjawisk w sztuce amerykańskiej (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, nowe media) od XIX do XXI wieku. Wprowadzeniem do zagadnienia jest prezentacja sztuki z okresu kształtowania się państwowości amerykańskiej i kolonializmu XVIII wieku. Wskazane są odrębności i regionalny charakter sztuki amerykańskiej XIX wieku oraz jej dynamiczne przemiany w pierwszej połowie XX wieku wynikające z nasilenia kontaktów ze sztuką europejską. Prezentowane są także tendencje sztuki amerykańskiej po II wojnie światowej w kontekście dominującej roli amerykańskiej kultury na świecie. Prezentowane są sylwetki i dzieła najważniejszych twórców sztuki amerykańskiej w kontekście wydarzeń historycznych, przemian kulturowych i w odniesieniu do analogicznego okresu w sztuce europejskiej. Wskazane są wielokulturowe źródła sztuki amerykańskiej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki artystów czarnoskórych. Opisane są najważniejsze instytucje sztuki w Stanach Zjednoczonych i ich rola w kształtowaniu pozycji sztuki amerykańskiej na świecie.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

- Portret i tematyka historyczna w malarstwie amerykańskim XVIII wieku; Gilbert Stuart, Benjamin West,

-Hudson River School (amerykańskie malarstwo pejzażowe XIX wieku); Albert Bierstadt, Frederic Edwin Church, William Hart, Thomas Moran i inni,

-Realizm i impresjonizm w malarstwie amerykańskim; Thomas Eakins, Mary Cassat, James McNeill Whistler,

-Naturalizm w malarstwie początków XX wieku (Ashcan School); George Bellows, John French Sloan, Arthur Bowen Davies i inni,

-Amerykańskie osiągnięcia w fotografii: Eadweard Muybrigde, Thomas Eakins i piktorializm (Edward Steichen i Alfred Stieglitz),

-American Scene Painting (regionalizm); Thomas Hart Benton, Grant Wood, Norman Rockwell, Andrew Wyeth i inni,

-Przełom „Armory Show” (1913) i nasilenie kontaktów ze sztuką europejską,

-Triumf modernizmu: Edward Hopper, Ben Shahn, Georgia O’Keeffe,

-Działalność Peggy Guggenheim i przełom galerii „Art of This Century” (1942) – zapowiedź hegemonii sztuki amerykańskiej,

-Amerykański ekspresjonizm abstrakcyjny: Szkoła Nowojorska (Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman, Willem de Kooning i inni oraz modernistyczna krytyka artystyczna (Clement Greenberg, Harold Rosenberg, Leo Steinberg),

-Dziedzictwo Marcela Duchampa i zapowiedź pop-artu: Robert Raushenberg i Jasper Johns. Triumf pop-artu: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Claes Oldenburg,

-Neoawangarda i minimalizm: Agnes Martin, Sol Le Witt, Frank Stella, Donald Judd,

-Sztuka zawłaszczenia (appropriation art): Sherrie Levine, Barbara Kruger, Richard Prince, Cindy Sherman, Jeff Koons i inni,

-Nowa ekspresja w malarstwie lat 80.: Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, Eric Fishl i inni,

-Najnowsza sztuka artystów czarnoskórych i dyskurs tożsamościowy: Kara Walker, Kerry James Marshall, Barkley L. Hendricks.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M.W. Brown (et al.), American art: painting, sculpture, architecture, decorative arts, photography, N. York 1987 (fragmenty),

D. Hopkins, After Modern Art 1945-2000, Oxford, N. York, 2000 (fragmenty),

(ed.) F.C. Marchetti, American Painting, N. York, 2003 (fragmenty),

B. Rose, Malarstwo amerykańskie XX wieku, (tłum. H. Andrzejewska) Warszawa 1991 (fragmenty),

P. Piotrowski, W cieniu Duchampa. Notatki nowojorskie, Poznań 1996 (fragmenty),

A. Dore, American art since 1945, N. York 1982 (fragmenty),

L. Steinberg, Other Criteria. Confrontations with Twentieth-Century Art, Chicago-London 2007 (fragmenty),

A. Markowska, Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos rzeczywistości w sztuce amerykańskiej, Warszawa 2010 (fragmenty),

Literatura uzupełniająca:

V. Barker, From Realism to Reality in Recent American Painting, Lincoln 1959 (fragmenty),

C.-M. Bernier, African American Visual Arts, Edinburgh 2008 (fragmenty),

L. Emmerling, Jackson Pollock, Bonn 2003,

Ph. A. Cecchettini, D. Whittemore, T. Brachfeld, Art in America: A Resource Manual, N. York 1977,

H. Foster, Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2012 (fragmenty),

M. Fried, Sztuka i przedmiotowość, tłum. M. Ślifriz, „Arteon” 2008, nr 1,

B. Hess, Abstract Expressionism, 2009,

(ed.) W. Kelby, Notes on American Artists: 1754-1820, N. York 1970,

R. Krauss, Oryginalność awangardy, tłum. M. Szuba, Gdańsk 2012 (wybór),

F. Lipiński, Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, Toruń 2013,

M. Livingstone, D. Cameron, Pop-Art, Montreal 1992,

(ed.) A. Michelson, Andy Warhol, Massachusetts 2001,

R. Powell, Black Art. A Cultural History, London 2002,

H. Rosenberg, The Anxious Object. Art Today and Its Audience, N. York, Toronto, 1969,

H. Rosenberg, Artworks and Packages, N. York 1971,

S. Schendler, Eakins, London, 1967,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną z testu wyboru dotyczącego zagadnień omawianych w trakcie zajęć, (W1, W2, W3, U4, U5), a także bieżącego przygotowania do zajęć (U1, U2, U3).

Kryteria oceny testu wyboru: --> 60-65% dst; 66-75% dst +; 76-85% db; 86-90% db +; 91-100% bdb.

Test może być przeprowadzony metodą zdalną, za pomocą platformy TestPortal.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Filip Pręgowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Filip Pręgowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Filip Pręgowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)