Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDB-6L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 30.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w seminarium magisterskim jest zaliczenie wszystkich przedmiotów od semestru 1-11. Zakłada się, że wcześniejsze wykłady i zajęcia praktyczne dostarczyły studentowi szeroką wiedzę i erudycję

konserwatorską, a także zorientowanie się w problematyce badawczej, aktualnej wiedzy w ramach specjalizacji oraz ogólną znajomością metodyki badań w tej dyscyplinie. Zakłada, się także, że student posiada elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie tekstu, rysunków i wykresów, zastosowanie programów statystycznych) oraz korzystania z biblioteki i zasobów piśmiennictwa (także poprzez internet).

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli akademickich - 15 godz./0,5 pkt. ECTS

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do seminarium – 25 godz.

- pisanie pracy dyplomowej teoret.-bad. - 560 godz.

- czytanie literatury - 275 godz.

Łącznie: 875. godz./30 ECTS), w tym:

Godziny zajęć realizowane zdalnie 15/ punkty ects 0,5

Godziny zajęć realizowane tradycyjnie 860/ punkty ects 29,5
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju - K_W02,

W2: ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności - K_W03,

W3: zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków - K_W06,

W4: posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich - K_W05,

W5: posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych - K_W09.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej - K_U22,

U2: posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, związanych ze studiowaniem kierunku studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł - K_U18,

U3: posiada umiejętność wykonywania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich - K_U05.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - K_K06,


K2: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich - K_K05.

Metody dydaktyczne:

Na seminarium omawiany jest stan przeglądu literatury i stopień zaawansowania realizacji pracy. Student prezentuje pracę w formie prezentacji, omawiany jest postęp prac, problematyka ich realizacji oraz problematyka interpretacji wyników.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Pracownicy samodzielni i upoważnieni przez Radę Wydziału z poszczególnych Zakładów prezentują listę zagadnień i tematów do realizacji w ramach pracy teoretyczno-badawczej. Student może zgłosić chęć realizacji jednego z nich i za zgodą osoby prowadzącej (promotora) przystąpić do realizacji zadania.

Pełny opis:

Celem seminarium (rok V - semestr 10/VI-semestr 11,12) jest wybór tematu pracy magisterskiej teoretyczno-badawczej i ustalenie schematu (planu) pracy magisterskiej. W trakcie zajęć dokonywana jest analiza doboru piśmiennictwa naukowego, formułowane są hipotezy badawcze, doskonalone są umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału i metod. Student poznaje sposoby logicznego prezentowania wyników badań. Seminarium magisterskie daje możliwość udoskonalenia umiejętności naukowych dyskusji prowadzonych w formie ustnej i pisemnej oraz umiejętności prezentowania wyników badań w postaci prezentacji, referatów, posterów i publikacji naukowych. Seminarium poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom teoretycznym i badawczym związanym z konserwacją - restauracją obiektów zabytkowych. Główne zagadnienia badawcze to: rodzaje i przyczyny zniszczeń obiektów, poznanie procesów ich degradacji, analiza czynników niszczących: mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych. Szeroko rozumiana profilaktyka konserwatorska. Opracowywanie nowatorskich metod konserwacji. Testowanie środków materiałów konserwatorskich i wdrażanie ich do praktyki konserwatorskiej.Badania warsztatu artysty, technologii i technik sztuk plastycznych.

Literatura:

Literatura zależna jest od tematyki pracy magisterskiej.

Ponadto przy realizacji badań i pisaniu pracy zalecane jest korzystanie z następujących baz:

1. Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://bg.cm.umk.pl/expertus/umk/

2. Dokumentów normalizacyjnych i patentowych, np.:

- Polski Komitet Normalizacyjny, https://www.pkn.pl/

- European Patent Office, https://www.epo.org/

3. Bibliotek cyfrowych, w których legalnie zamieszczane są skany dawniej wydawanych książek, czasopism, katalogów, itp., np.:

- Federacja Bibliotek Cyfrowych, https://fbc.pionier.net.pl/

- Internet Archive, https://archive.org/index.php

- Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, https://kpbc.umk.pl/dlibra

4. Opracowań naukowych o uniwersalnym przeznaczeniu, np.:

- Iwańska J. (i in.), "Leksykon naukowo-techniczny", Warszawa 2001.

- "Słownik terminologiczny sztuk Pięknych", red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Maneteuffel-Szarota, Warszawa 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia 12 semestru jest wykonanie zaplanowanych badań i sformułowanie wniosków pracy oraz złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej teoretyczno-badawczej. Student przygotowuje multimedialną prezentację, którą przedstawia na obronie pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Małgorzata Pronobis-Brzezińska
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Jolanta Czuczko, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Dorota Jutrzenka-Supryn, Sławomir Kamiński, Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec, Dariusz Markowski, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje (niezależne od cyklu)

Literatura:

Literatura Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry oraz bazy danych:

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

- Jakucewicz S., "Papier w poligrafii", Warszawa 1999;

- Iwańska J. (i in.), "Leksykon naukowo-techniczny", Warszawa 2001.

- Jakucewicz S., Czichon H., Dudziak H., "Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa poligraficznego", Warszawa 2001.

- Marion Kite; Roy Thomson, "Conservation of leather and related materials", Amsterdam 2007.

Internetowe bazy danych:

- Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

- Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

- Normy TAPPI, The Technical Association of Pulp and Paper Industry, https://www.tappi.org/publications-standards/standards-methods/;

- Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

- "Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

- Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

- "Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

- "Laboratorium jakości papieru", Politechnika Łódzka, http://www.ibwch.lodz.pl/pl30,laboratorium_jakosci_papieru.html

(kontakt z Laboratorium w sprawie możliwości wykonania badań)

- Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://

bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Uwagi:

patrz podstawowe informacje (niezależne od cyklu)

Szczegółowe informacje o kursie znajdą Państwo na platformie Moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3031

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Jarosław Rogóż, Elżbieta Szmit-Naud
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Jolanta Czuczko, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Ivona Jablonskaja, Sławomir Kamiński, Joanna Karbowska-Berent, Dariusz Markowski, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Bożena Szmelter-Fausek, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak, Katarzyna Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje (niezależne od cyklu)

Literatura:

Literatura Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry oraz bazy danych:

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

- Jakucewicz S., "Papier w poligrafii", Warszawa 1999;

- Iwańska J. (i in.), "Leksykon naukowo-techniczny", Warszawa 2001.

- Jakucewicz S., Czichon H., Dudziak H., "Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa poligraficznego", Warszawa 2001.

- Marion Kite; Roy Thomson, "Conservation of leather and related materials", Amsterdam 2007.

Internetowe bazy danych:

- Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

- Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

- Normy TAPPI, The Technical Association of Pulp and Paper Industry, https://www.tappi.org/publications-standards/standards-methods/;

- Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

- "Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

- Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

- "Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

- "Laboratorium jakości papieru", Politechnika Łódzka, http://www.ibwch.lodz.pl/pl30,laboratorium_jakosci_papieru.html

(kontakt z Laboratorium w sprawie możliwości wykonania badań)

- Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://

bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Uwagi:

patrz podstawowe informacje (niezależne od cyklu)

Szczegółowe informacje o kursie znajdą Państwo na platformie Moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3031

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozielec, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja, Sławomir Kamiński, Tomasz Kozielec, Dariusz Markowski, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Elżbieta Szmit-Naud, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje (niezależne od cyklu)

Literatura:

Literatura Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry oraz bazy danych:

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

- Jakucewicz S., "Papier w poligrafii", Warszawa 1999;

- Iwańska J. (i in.), "Leksykon naukowo-techniczny", Warszawa 2001.

- Jakucewicz S., Czichon H., Dudziak H., "Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa poligraficznego", Warszawa 2001.

- Marion Kite; Roy Thomson, "Conservation of leather and related materials", Amsterdam 2007.

Internetowe bazy danych:

- Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

- Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

- Normy TAPPI, The Technical Association of Pulp and Paper Industry, https://www.tappi.org/publications-standards/standards-methods/;

- Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

- "Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

- Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

- "Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

- "Laboratorium jakości papieru", Politechnika Łódzka, http://www.ibwch.lodz.pl/pl30,laboratorium_jakosci_papieru.html

(kontakt z Laboratorium w sprawie możliwości wykonania badań)

- Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://

bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Uwagi:

patrz podstawowe informacje (niezależne od cyklu)

Szczegółowe informacje o kursie znajdą Państwo na platformie Moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3031

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)