Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu malarstwa i rzeźby polichromowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDK-M-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu malarstwa i rzeźby polichromowanej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość dawnych i współczesnych technologii i technik malarskich,

-znajomość metodyki badań zabytkowych dzieł sztuki

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 15

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury:8

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 7

Efekty uczenia się - wiedza:

-K_W01,ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną AJA_W01

-K_W09 posiada wiedzę na temat technologii i technik artystycznych, AJA_W04

-K_W10 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego,AJA_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

-K_UO2 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych ,AJA_U02,XJA_U02

-K_UO4posiada umiejętność wykorzystania wiedzy technologicznej dla przygotowania projektu konserwatorskiego,AJA_U04, PJA_U03, HJA_U02

-K_U7 posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków, XJA_U05

-K_UO8 potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych, XJA-U06,AJA-U06

-K_UO9 posiada umiejętności opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej, AJA-U07,XJA-U07,HJA-U03

-K_U10 rozpoznaje techniki sztuk plastycznych,AJA-U08

-K_U21 posiada umiejętność przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony zabytków,AJA-U17,HJA-U05

-K_U22 potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej,AJA-U18

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-K_KO1 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji AJA-K01,HJA-K01

-K_KO5 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

,AJA_K04, PJA_K01,XJA_K01,HJA_K04

-K_KO8 rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich AJA_K07,


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przygotowanie do samodzielnej realizacji programu badań dzieła sztuki. Sformułowanie programu prac badawczych dla obiektu dyplomowego (uzasadnionych przypadkach innego zabytku).Na podstawie wyników badań materiałów składających się na dzieło sztuki, rozpoznaniu budowy technicznej oryginału oraz określeniu ewentualnych przekształceń i warstw wtórnych opracowanie wytycznych niezbędnych do sformułowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich .Rozpoznanie i opis technologii i techniki dzieła sztuki

Pełny opis:

Przedstawienie historii obiektu, omówienie analizy formalnej, stylistycznej, stanu zachowania. Zaplanowanie i przedstawienie programu prac badawczych. Sformułowanie zakresu i rodzaju badań materiałów. Omówienie i dyskusja nad zakresem i rodzajem badań technologii i techniki zabytku. Określenie możliwości badawczych oraz wyciągnięcie prawidłowych wniosków. Zakres badań specjalistycznych zostanie ustalony indywidualnie dla każdego zabytku. Umiejętność rozwiązywania problemów badawczych związanych z analizą dział sztuki. Wspólna dyskusja nad wybranymi zagadnieniami badawczymi.

Interpretacja wyników badań zabytków, prawidłowe określenie techniki oryginału i warstw wtórnych.

Zajęcia powiązane z Pracownią dokumentacji technologiczno-konserwatorskiej –IV i V KiR , Seminarium konserwatorskim-IV i V rok KiR.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Solida Lim, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Solida Lim, Teresa Łękawa-Wysłouch, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Solida Lim, Teresa Łękawa-Wysłouch, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)