Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SL-3Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej

Całkowity nakład pracy studenta:

W semestrze zimowym:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h + 10 g (konsultacje z nauczycielem akademickim) = 1 ECTS


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60 godz.):

-zbieranie materiałów, czytanie literatury 30 h; 1 ECTS

przygotowanie konspektu i bibliografii: 15 h; 0,5 ECTS

-przygotowanie referatu- 15 h; 0,5 ECTS


Łącznie: 100 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/studentka

W1 ma uporządkowaną wiedzę ogólną na poziomie podstawowym z zakresu historii sztuki europejskiej i pozaeuropejskiej (malarstwa, rzeźby, grafiki) (K_W03)

W2 ma podstawową wiedzę o stylach i epokach sztuki światowej (pozaeuropejskiej) oraz ich współczesnych interpretacjach (K_W05)

W3 ma uporządkowaną wiedzę na temat terminologii, teorii i metodologii badań w zakresie nauk o sztuce oraz estetyki. (K_W06)

W4 ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk o sztuce z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz działalnością artystyczną (K_W09)

W5 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki (także w zakresie grafiki użytkowej i artystycznej) (K_W11)

W 6 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego w kontekście działalności krytyka artystycznego (K_W12)

W 7 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń w kontekście historii sztuki i myśli o sztuce, daje temu wyraz w złożonej wypowiedzi pisemnej. (K_W13)

W8 ma szczegółową wiedzę z zakresu przygotowywanej pracy teoretycznej, potrafi dokonać wnikliwej analizy i interpretacji zagadnień i dziel sztuki będących tematem pracy licencjackiej (K_W04, K_W06)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka

U1 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, korzystając z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy. (K_U03)

U2 Charakteryzuje dzieło sztuki nowoczesnej i współczesnej od strony formy artystycznej / oddziaływania artystycznego, krytycznie je analizuje i interpretuje, określając jego rolę w ewolucji sztuki. (K_U07)

U3 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi (teorie sztuki nowoczesnej i współczesnej) i wykorzystuje tę umiejętność podczas pisania pracy (K_U04)

U4 Ma podstawowy warsztat naukowy w zakresie krytycznego omówienia pracy/grupy prac z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki artystycznej i użytkowej (K_U11)

U5 Posiada umiejętności badawcze pozwalające na opracowanie tematu z zakresu historii sztuki i przedstawienie wyników w formie pracy teoretycznej. (K_U07, K_U11)

U6 Potrafi formułować problemy badawcze i dążyć do ich rozwiązywania, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U02)

U7 umie logicznie argumentować i prezentować wyniki pracy (prezentacja tematu, referat) i prowadzić dyskusję. Kształtuje warsztat pisania pracy. (K_U08)

U8 posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk kulturowych i artystycznych; selekcjonuje i użytkuje informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych i wykorzystuje je do przygotowania pracy pisemnej (K_U01)

U 9 posiada umiejętność prowadzenia dyskusji; bierze udział w debacie w języku polskim i języku angielskim na temat sztuki, potrafi przygotować tekst pokonferencyjny (K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka

K1 ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego. (K_K01)

K2 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji, określonego przez siebie zadania badawczego. (K_K03)

K3 dostrzega i rozumie znaczenie nowatorskich zjawisk w różnych dyscyplinach sztuki współczesnej (K_K05)

K4 dostrzega i rozwiązuje problemy etyczne, związane z własną i cudzą działalnością oraz postawą społeczną, przestrzegając zasad etyki zawodowej, szczególnie w formie wypowiedzi pisemnej (K_K04).


Metody dydaktyczne:

seminaryjna


-przypomnienie zasad sporządzania przypisów, bibliografii oraz zasad dotyczących technicznej strony pracy naukowej; wskazówki dotyczące literatury

-dyskusje dotyczące tematyki i zakresu prac proponowanych przez studentów oraz sformułowania problemu badawczego

-sprawdzenie i skomentowanie sporządzonych przez studentów konspektu i bibliografii


W roku akademickim 2020/21 seminarium prowadzone jest w sposób zdalny synchroniczny poprzez MS Teams; materiały zamieszczane są także na dysku Google Suit oraz przesyłane za pośrednictwem U-maila

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem prowadzonego seminarium jest pogłębienie umiejętności opisu, analizy i interpretacji wybranych dzieł / zjawisk z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej lub zagadnień z zakresu krytyki artystycznej, wykształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemu badawczego. Seminarium ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnej realizacji tematu pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, wieńczącego trzyletni okres studiów.

Uwaga: w semestrze zimowym 2020/21 seminarium będzie prowadzone w sposób zdalny synchroniczny za pomocą MS Teams.

Pełny opis:

W ramach seminarium licencjackiego trwającego dwa semestry (V i VI) jego uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy z historii sztuki lub krytyki artystycznej. Problematyka seminarium obejmuje głównie zagadnienia z zakresu krytyki artystycznej oraz nowoczesnego i współczesnego malarstwa polskiego lub obcego, w tym monografii twórczości wybranego artysty lub grup artystycznych, bądź też analizę określonego tematu albo motywu, w kontekście dorobku konkretnych artystów. Mile widziane są tematy zaproponowane przez samego studenta wynikające z jego osobistych zainteresowań. Na seminarium studenci poznają warsztat pisania pracy, metodologię, doskonalą umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych, archiwalnych (także przez Internet) oraz materiałów gromadzonych przez instytucje związane ze sztuką. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania, prezentacji wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Lit. dotycząca techniki pisania pracy:

-R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

-M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak pisać?, Warszawa 2008.

-Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

-Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa, Książka i Wiedza, 2003.

Literatura ogólna:

-"Biuro" 2019, nr 18 (numer pt. Krytyka artystyczna i po krytyce)

-Krytyka i rynek sztuki. Art Criticism and the Market.[Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Sekcję Polską AICA przy współpracy Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Warszawa, 31 maja - 1 czerwca 2008], Warszawa 2008.

-Krytyka sztuki. Filozofia, praktyka, dydaktyka, red. Ł. Guzek, Gdańsk 2013.

- Porębski M., Pożegnanie z krytyką, Warszawa 1983.

Indywidualny dobór literatury wynikający z realizowanego tematu

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła weryfikacja, w trakcie dyskusji, wiedzy i umiejętności studenta w zakresie korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy, formułowania problemów badawczych, opanowania warsztatu naukowego oraz postępów w przygotowaniu kolejnych etapów pracy. W1- W7

Ocenie podlegać będzie umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, poprawność / oryginalność ujęcia problemu, umiejętność rozwiązania problemu badawczego i logicznego argumentowania. U1-U9, K2,K3

Ocenie będzie także podlegać umiejętność określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie zadania badawczego K2

Pierwszy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, wynikającą z postępów w pracy (przedstawienie dotychczasowych wyników badań w formie prezentacji oraz konspektu z bibliografią), przedstawienie referatu związanego z tematyką pracy licencjackiej. Semestr drugi kończy się oceną pracy licencjackiej. Obecność obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Katarzyna Kulpińska, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska, Katarzyna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem prowadzonego seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnej realizacji tematu pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, wieńczącego trzyletni okres studiów.

Pełny opis:

W ramach seminarium licencjackiego trwającego dwa semestry (V i VI) jego uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy z historii sztuki. Problematyka seminarium obejmuje głównie zagadnienia z zakresu krytyki artystycznej oraz nowoczesnego i współczesnego malarstwa polskiego lub obcego, w tym monografii twórczości wybranego artysty lub grup artystycznych, bądź też analizę określonego tematu albo motywu, w kontekście dorobku konkretnych artystów. Mile widziane są tematy zaproponowane przez samego studenta wynikające z jego osobistych zainteresowań. Na seminarium studenci poznają warsztat pisania pracy, metodologię, doskonalą umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych, archiwalnych (także przez Internet) oraz materiałów gromadzonych przez instytucje związane ze sztuką. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania, prezentacji wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Literatura:

-R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

-U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2008

-indywidualny dobór literatury wynikający z realizowanego tematu

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem prowadzonego seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnej realizacji tematu pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, wieńczącego trzyletni okres studiów.

Pełny opis:

W ramach seminarium licencjackiego trwającego dwa semestry (V i VI) jego uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy z historii sztuki. Problematyka seminarium obejmuje głównie zagadnienia z zakresu krytyki artystycznej oraz nowoczesnego i współczesnego malarstwa polskiego lub obcego, w tym monografii twórczości wybranego artysty lub grup artystycznych, bądź też analizę określonego tematu albo motywu, w kontekście dorobku konkretnych artystów. Mile widziane są tematy zaproponowane przez samego studenta wynikające z jego osobistych zainteresowań. Na seminarium studenci poznają warsztat pisania pracy, metodologię, doskonalą umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych, archiwalnych (także przez Internet) oraz materiałów gromadzonych przez instytucje związane ze sztuką. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania, prezentacji wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Literatura:

-R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

-U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2008

-indywidualny dobór literatury wynikający z realizowanego tematu

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem prowadzonego seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnej realizacji tematu pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, wieńczącego trzyletni okres studiów.

Pełny opis:

W ramach seminarium licencjackiego trwającego dwa semestry (V i VI) jego uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy z historii sztuki. Problematyka seminarium obejmuje głównie zagadnienia z zakresu krytyki artystycznej oraz nowoczesnego i współczesnego malarstwa polskiego lub obcego, w tym monografii twórczości wybranego artysty lub grup artystycznych, bądź też analizę określonego tematu albo motywu, w kontekście dorobku konkretnych artystów. Mile widziane są tematy zaproponowane przez samego studenta wynikające z jego osobistych zainteresowań. Na seminarium studenci poznają warsztat pisania pracy, metodologię, doskonalą umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych, archiwalnych (także przez Internet) oraz materiałów gromadzonych przez instytucje związane ze sztuką. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania, prezentacji wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Literatura:

-R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

-U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2008

-indywidualny dobór literatury wynikający z realizowanego tematu

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Katarzyna Kulpińska, Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem prowadzonego seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnej realizacji tematu pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, wieńczącego trzyletni okres studiów.

Pełny opis:

W ramach seminarium licencjackiego trwającego dwa semestry (V i VI) jego uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy z historii sztuki. Problematyka seminarium obejmuje głównie zagadnienia z zakresu krytyki artystycznej oraz nowoczesnego i współczesnego malarstwa polskiego lub obcego, w tym monografii twórczości wybranego artysty lub grup artystycznych, bądź też analizę określonego tematu albo motywu, w kontekście dorobku konkretnych artystów. Mile widziane są tematy zaproponowane przez samego studenta wynikające z jego osobistych zainteresowań. Na seminarium studenci poznają warsztat pisania pracy, metodologię, doskonalą umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych, archiwalnych (także przez Internet) oraz materiałów gromadzonych przez instytucje związane ze sztuką. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania, prezentacji wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Literatura:

-R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

-U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2008

-indywidualny dobór literatury wynikający z realizowanego tematu

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.