Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium z historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SzHSz-3Z-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Seminarium z historii sztuki
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (n1)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Historia sztuki, Historia urbanistyki, Historia i teoria ochrony zabytków, Propedeutyka konserwatorstwa, Propedeutyka zabytkoznawstwa i muzealnictwa, Zarys technologii i technik sztuk plastycznych, Historia rzemiosła artystycznego, Organizacja budownictwa i proces budowlany w ujęciu historycznym, Historia technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym,

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe seminarium przewidziane w programie): 15 godz. na semestr = 30 godz. / 1 pkt.

2. Godziny realizowane w formie e-materiałów: 5 godz. na semestr = 10 godz. / 0,5 pkt.

3. Konsultacje z prowadzącym podczas dyżuru, korekty pracy pisemnej (godziny kontaktowe): 15 godz. / 0,5 p.

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: analiza (autopsja) opracowywanego obiektu/zabytku; kwerendy biblioteczne / archiwalne, zebranie bibliografii do opracowywanego tematu, źródła ICT = 60 godz. / 2 pkt.

4. Napisanie pracy licencjackiej, wprowadzanie korekt, czas poświęcony na opracowanie edytorskie i graficzne: 30 godz./ 1 pkt.


Razem: 5 pkt


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1 Ma pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemów badawczych i metod humanistyki specyficznych dla kierunku ochrona dóbr kultury (nauki o sztuce i historia sztuki). (K_W01, K_W10, K_W16)

W2 Ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia do zabytku / dzieła sztuki w aspekcie ochrony dóbr kultury (K_W11)

W3 Ma ogólną orientację na obszarze wybranego zakresu chronologicznego / problemowego, w którym osadzony jest badany obiekt (w tym: problemy badawcze, literatura przedmiotu, materiał porównawczy itd.) (K_W03, K_W11)

W4. Ma świadomość metodologii, typowej dla badań nad danym okresem / problemem / obiektem (K_W14, K_W16)

W5. Posiada szczegółową, uporządkowaną wiedzę na temat omawianego obiektu (historia, właściwości struktury i formy, stan zachowania, problemy stanu badań, wartości itd.) (K_W03, K_W09, K_W14)

W6. Ma orientację w problematyce innych, poruszanych na danym seminarium tematów, dzięki czemu pogłębia świadomość istoty badań humanistycznych (K_W01, K_W14)Efekty uczenia się - umiejętności:

Głównym efektem kształcenia są umiejętności, nabywane w trakcie rocznej pracy pod ścisłym kierunkiem prowadzącego, dzięki którym student jest przygotowany do podejmowania zaawansowanych badań szczegółowych w ramach seminarium magisterskiego na II stopniu studiów:


U1 Potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną / archiwalną i wyprowadzić z niej kwestionariusz badawczy (K_U01, K_U19)

U2 Ma podstawowe umiejętności w zakresie krytycznego podejścia do literatury przedmiotu, na podstawie której przygotowuje stan badań do omawianego obiektu i zestawia problemy badawcze (K_U02, K_U03, K_U19)

U3 Posługuje się metodami badawczymi i ujęciami teoretycznymi, właściwymi dla specyfiki tematu, wskazanymi przez prowadzącego w zakresie analizy i interpretacji opracowywanego obiektu (K_U04, K_U07)

U4 Opisuje, dokumentuje i analizuje wybrany obiekt badań od strony struktury, techniki, formy, stanu zachowania (K_U11, K_U14, K_U17, K_U18)

U5 Potrafi napisać spójną pracę monograficzną o charakterze naukowym z wykorzystaniem aparatu naukowego (K_U21, K_U22)

U6 Stale rozwija umiejętności badawcze i doskonali język, charakterystyczny dla dyscypliny (K_U06, K_U08, K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego (K_K01)

K2 Jest wrażliwy na problematykę wartości kulturowej i opieki konserwatorskiej w odniesieniu do analizowanego obiektu, potrafi dostrzec dylematy i krytycznie ocenić zastane rozwiązania (K_K04, K_K05)


Metody dydaktyczne:

metoda seminaryjna, referatu, metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wypracowanie u studenta podstawowych umiejętności badawczych i przygotowanie go do prowadzenia samodzielnych badań w ramach humanistyki, z uwzględnieniem specyfiki ochrony dóbr kultury (integracja wybranych metod zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, historii sztuki, i in.). Głównym efektem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy pisemnej o charakterze monograficznym, poświęconej wybranemu obiektowi należącemu do dziedzictwa kulturowego (dzieło sztuki / zabytek), zawierającej jego analizę i interpretację w oparciu o spójny kwestionariusz badawczy, z pełnym wykorzystaniem aparatu naukowego na poziomie, umożliwiającym ubieganie się o tytuł zawodowy licencjata.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują:

Wprowadzenie do problematyki badawczej i metodologii, ukierunkowanie studenta na wybór tematu.

Przygotowanie przez studenta krytycznego stanu badań, wyprowadzenie kwestionariusza badawczego przy współpracy prowadzącego, samodzielna kwerenda biblioteczna, archiwalna, ICT – zebranie bibliografii z uwzględnieniem literatury rodzimej i (w miarę możliwości) obcojęzycznej związanej z realizowanym tematem, przygotowanie szczegółowego pisemnego stanu badań nt. omawianego obiektu.

Samodzielna analiza znawcza wybranego obiektu, prowadzona przez studenta w oparciu o bezpośrednią autopsję.

Przygotowanie koncepcji dalszej pracy i szczegółowego konspektu pod ścisłym kierunkiem promotora.

Praca nad problematyką tematu z wykorzystaniem metod, zależnych od jego charakteru: badania historyczne, stylistyczno-formalne, ikonograficzne, zabytkoznawcze, typologiczne, konserwatorskie, muzeologiczne etc.

Synteza problematyki badawczej, próba samodzielnego rozwiązania wybranych zagadnień, związanych z analizowanym obiektem.

Literatura:

Zależna od profilu seminarium i realizowanej problematyki

Metody i kryteria oceniania:

Wszystkie efekty ocenianie są wg poniższych metod na podstawie godzin kontaktowych i pracy własnej studenta. Ich dodatkową weryfikacją jest egzamin licencjacki i ocena oraz obrona pracy licencjackiej.

Metody oceniania:

Oceniane jest zaangażowanie studenta podczas zajęć seminaryjnych, umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, postępy w doskonaleniu warsztatu oraz praca pisemna, której ocena jest częścią składową oceny ogólnej z egzaminu licencjackiego.

Pierwszy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, wynikającą z postępów w pracy (przedstawienie dotychczasowych wyników badań w formie prezentacji).

Semestr drugi kończy się oceną pracy licencjackiej, gotowej do obrony.

W przypadku samej pracy, ocenie (zgodnie z systemem APD) podlega oryginalność ujęcia problemu, zakres przeprowadzonych kwerend, umiejętność logicznego argumentowania, struktura pracy i poprawność strony formalnej (język, staranność zastosowanego aparatu naukowego).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematy:

Zabytki architektury i urbanistyki oraz ich problematyka konserwatorska. Tematy prac wybierane są przez seminarzystów po uzgodnieniu z prowadzącym.

Tematy zajęć w sem. I:

1. Wstęp, propozycje tematów

2. Metodologia pisania pracy uwzględniającej problematykę konserwatorską zabytku architektury. Zapoznanie z instrukcją pisania prac dyplomowych z zakresu konserwatorstwa.

3. Metodologia prezentacji zabytku i związanych z nim wybranych problemów badawczych za pomocą prezentacji multimedialnej.

4. Źródła do badań zabytku architektury

5 i n. Referaty seminarzystów, dyskusja

Tematy zajęć w sem. II:

1. Ukierunkowanie dalszych badań odnośnie poszczególnych tematów pracy

2-6 Referaty, dyskusja

7 Podsumowanie problemów związanych z rozdziałami odnośnie problematyki konserwatorskiej

8 Pisanie wstępu i zakończenia.

Literatura:

1. Krawczyk Janusz, Dialog z tradycją w konserwatorstwie – koncepcja zabytkoznawczej analizy wartościującej, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, z. 44, 2013, s. 507-529.

2. Krawczyk Janusz, Kryteria i metody wartościowania zabytków architektury [w:] Wartościowanie zabytków architektury, red. B. Szmygin, Warszawa-Wilanów 2013, s. 139-146.

3.Tajchman Jan, Standardy w zakresie projektowania, realizacji i nadzorów prac konserwatorskich dotyczących zabytków architektury i budownictwa, Toruń-Warszawa 2015.

4. Vademecum Konserwatora Zabytków: Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury, oprac. B. Szmygin, Warszawa 2015.

Pozostała literatura dostosowana do poszczególnych tematów prac.

Uwagi:

Semestr pierwszy (zaliczenie na ocenę) - zaliczenie na podstawie aktywności oraz przedstawienia w formie pisemnej wyników badań (bibliografia, stan badań, opis zabytku, rozdział historyczny)

Semestr drugi (zaliczenie na ocenę) - zaliczenie na podstawie aktywności oraz przedstawienia 2 referatów związane z problematyką pracy (zw. z poszczególnymi rozdziałami - w tym: analizą zabytku będącego przedmiotem pracy, zabytkoznawczą analizą wartościującą i wnioskami konserwatorskimi); napisanie rozdziału analitycznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.