Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teatr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-T-1Z-KA-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teatr
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. 1 pkt. ECTS

Konsultacje z prowadzącym: 5 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, 2 pkt. ECTS

- lektura zalecanej literatury: 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 15 godz.

Łącznie: 65godz., 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

W 1. Ma pogłębioną wiedzę na temat historii teatru i współczesnych nurtów teatru w Polsce i na świecie. Zna terminologię związaną z teatrem (K_W01).

W 2. Zna podstawy badań nauk o teatrze. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teatru z innymi dyscyplinami sztuki (K_W02).

W 3. Ma orientację na obszarze teatru i widowisk oraz rozumie interdyscyplinarny charakter interpretacji dzieła teatralnego (K_W04)

W 4. Zna współczesną problematykę z obszaru teatru, widowisk i scenografii (K_W06).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

U 1. Szczegółowo analizuje problematykę teatralną (zwłaszcza współczesną) korzystając z metod i narzędzi poznanych na wykładzie. Potrafi przedstawić stan badań w zakresie historii teatru i nurtów współczesnych (K_U01).

U 2. Samodzielnie poddaje ocenie krytycznej dane dzieło teatralne i umiejętnie wskazuje na dany przekaz, koncentrując się na płaszczyźnie odbioru. Formułuje hipotezy w obszarze nurtów teatralnych (K_U02).

U 3. Potrafi integrować wiedzę z historii teatru i innych dyscyplin humanistycznych (K_U03).

U 4. Potrafi komunikować się na tematy z zakresu teatru, plastyki i scenografii (K_U04)

U 5. Ma pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w zakresie nauk o teatrze (K_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

K. 1. potrafi współdziałać w zespole. Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego jej poszerzania (K_K01).

K 2. Jest osobą wrażliwą na problematykę właściwego podejścia do ocenianego dzieła teatralnego, jego interpretacji i wpisania w przestrzeń społeczną. (K_K02). Podejmuje działania zmierzające do kierowania swoim rozwojem naukowym.

K 3. Potrafi określać priorytety służące realizacji zadań; posiada zdolność oceny działań innych ludzi w zakresie prac artystycznych (K_K03).

K 4. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zgodnych z etosem zawodowym – potrafi być ofiarny i wytrwały w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie ochrony dóbr kultury regionu, kraju i świata (K_K06).

Metody dydaktyczne:

Wykład, pokaz, wykład informacyjny, pogadanka, klasyczna metoda problemowa, tekst programowy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład poświęcony historii i teorii teatru, uwzględniający bogactwo gatunkowe i tematyczne dramatu, a także najnowsze osiągnięcia teatralne (również nurty eksperymentalne)

Pełny opis:

Student poznaje podstawowe wiadomości z zakresu historii i teorii teatru, a także poetyki i analizy dzieła dramatycznego i jego teatralnej realizacji. Podczas zajęć studenci zostają zapoznani z wieloma gatunkami dramatycznymi (od antyku grecko-rzymskiego do współczesności) oraz problemami podejmowanymi przez dramaturgię i teatr, z akcentem na współczesne przemiany form scenicznych.

Po zapoznaniu się z materiałem student będzie przygotowany do pełnienia roli krytyka teatralnego. W czasie zajęć zwraca uwagę na elementy dzieła teatralnego, grę aktorów, scenografię, tekst, muzykę itp.

Literatura:

Literatura podstawowa (do. zapoznania w wybranych fragmentach):

1) Mirosław Kocur, Źródła teatru, Wrocław 2013

dostęp - wersja elektroniczna

2) Allardyce Nicoll, Dzieje teatru, przeł. A. Dębnicki, Warszawa 1977

3) Allardyce Nicoll, Dzieje dramatu, przeł. H. Krzeczowski, t. 1-2, Warszawa 1983

4) Wprowadzenie do nauki o teatrze, wyb. i oprac. Janusz Degler. t. 1-3, Wrocław 1976

5) Historia teatru, red. John Russell Brown, red. wed. polskiego M. Piekut, Warszawa 2007

6) Problemy teorii dramatu i teatru, red. Janusz Degler, t. 1-2, Wrocław 2003

7) Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.

8) Dariusz Kosiński, Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2005.

encyklopedia teatru - wersja elektroniczna

9) Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, red. E. Bal, W. Świątkowska, Kraków 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest przystąpienie do egzaminu końcowego z zakresu odpowiadającego treściom przedstawionym na wykładzie, a także z uwzględnieniem wskazanej literatury. Sprawdzian pisemny na końcu semestru.

Weryfikacji podlega zrozumienie problematyki przedstawianej na wykładach, znajomość literatury przedmiotu, stopień opanowania umiejętności ćwiczonych na zajęciach i poziom odpowiednich kompetencji społecznych - W1, W2, W4, W6, U1, U2, U3, U4, U6, K1, K2, K3. Ocena ze sprawdzianu wiedzy, umiejętności i innych kompetencji na końcu semestru - W1, W2, W4, W6, U2, K1, K2.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład poświęcony historii i teorii teatru, uwzględniający bogactwo gatunkowe i tematyczne dramatu, a także najnowsze osiągnięcia teatralne (w tym nurty eksperymentalne)

Pełny opis:

Student poznaje podstawowe wiadomości z zakresu historii i teorii teatru, a także poetyki i analizy dzieła dramatycznego i jego teatralnej realizacji. Poznaje źródła teatru, najważniejsze formy dramatu okresu grecko-rzymskiego, teatr europejski od średniowiecza do współczesności, tematykę dramaturgii w kontekście nurtów kultury, szczególnie współczesnej.

Po zapoznaniu z materiałem student będzie przygotowany do pełnienia roli krytyka teatralnego. W czasie zajęć student zwraca uwagę na elementy składowe przedstawienia, grę aktorów, scenografię, tekst itp.

Literatura:

Zob. opis ogólny przedmiotu - podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład poświęcony historii i teorii teatru, uwzględniający bogactwo gatunkowe i tematyczne dramatu, a także najnowsze osiągnięcia teatralne (w tym nurty eksperymentalne)

Pełny opis:

Student poznaje podstawowe wiadomości z zakresu historii i teorii teatru, a także poetyki i analizy dzieła dramatycznego i jego teatralnej realizacji. Poznaje źródła teatru, najważniejsze formy dramatu okresu grecko-rzymskiego, teatr europejski od średniowiecza do współczesności, tematykę dramaturgii w kontekście nurtów kultury, szczególnie współczesnej.

Po zapoznaniu z materiałem student będzie przygotowany do pełnienia roli krytyka teatralnego. W czasie zajęć student zwraca uwagę na elementy składowe przedstawienia, grę aktorów, scenografię, tekst itp.

Literatura:

Zob. opis ogólny przedmiotu - podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład poświęcony historii i teorii teatru, uwzględniający bogactwo gatunkowe i tematyczne dramatu, a także najnowsze osiągnięcia teatralne (w tym nurty eksperymentalne)

Pełny opis:

Student poznaje podstawowe wiadomości z zakresu historii i teorii teatru, a także poetyki i analizy dzieła dramatycznego i jego teatralnej realizacji. Poznaje źródła teatru, najważniejsze formy dramatu okresu grecko-rzymskiego, teatr europejski od średniowiecza do współczesności, tematykę dramaturgii w kontekście nurtów kultury, szczególnie współczesnej.

Po zapoznaniu z materiałem student będzie przygotowany do pełnienia roli krytyka teatralnego. W czasie zajęć student zwraca uwagę na elementy składowe przedstawienia, grę aktorów, scenografię, tekst itp.

Literatura:

Zob. opis ogólny przedmiotu - podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Nie ma.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)