Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne życie artystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WŻA-3Lka-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie artystyczne
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kandydat powinien posiadać wstępną, ogólną wiedzę na temat sytuacji sztuki polskiej i polskiego życia artystycznego w Polsce i na świecie, szczególnie w dwóch ostatnich dekadach XXI wieku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z nauczycielem akademickim, 15 godzin oraz czas poświęcony na konsultacje przy przygotowywaniu pracy pisemnej, 15 godzin. Razem: 30 godzin -1 punkt ECTS;

2. Czas poświęcony na przyswojenie literatury, 15 godzin oraz czas poświęcony przez studenta na pracę własną nad przygotowaniem się do zaliczenia przedmiotu, 15 godzin. Razem: 30 godzin - 1 punkt ECTS.

Suma: 2 punkty ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Ma uporządkowaną szczegółową wiedzę w zakresie europejskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej (XX i XXI w.) (K_W04).


W2. Zna dziedzictwo światowej i polskiej myśli o

sztuce, kierunki jej rozwoju (K_W08).


W3. Ma wiedzę o światowych i krajowych instytucjach sztuki, kultury i nauki; programach kulturalnych i wystawienniczych. Orientuje się we

współczesnym życiu kulturalnym i artystycznym regionu, kraju, Europy i

świata (K_W14).Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. Posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania

informacji na temat zjawisk kulturowych i artystycznych (w tym wystawienniczych); selekcjonuje i użytkuje informacje ze źródeł

tradycyjnych i elektronicznych (K_U01).


U3. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać

umiejętności badawcze korzystając z tradycyjnych i

nowoczesnych źródeł wiedzy, dokonywać oceny,

krytycznej analizy i syntezy tych informacji, potrafi

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się; potrafi planować i organizować pracę

indywidualną oraz w zespole (K_U03).


U3. Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji; bierze udział w debacie na temat sztuki, zwłaszcza współczesnej i najnowszej powszechnej i polskiej, jej kolekcjach i wystawach (K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1. Ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i

niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju

naukowego i zawodowego w zakresie krytyki artystycznej i współczesnego życia artystycznego (K_K01).


K2. Posiada zrozumienie dla nowych idei społecznych i nowatorskich zjawisk w sztuce współczesnej (K_K05).


K3. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, artystycznym i

społecznym, śledząc bieżące wydarzenia (wystawy i

festiwale w zakresie sztuk plastycznych) (K_K08).

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium/wykład z częścią wykładową/treściową wraz z prezentacją multimedialną, z wykorzystaniem niepublikowanych autorskich materiałów ilustracyjnych pochodzących z archiwów, zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych

Uwaga! Zajęcia mogą być przeprowadzone on-line na platformie Microsoft Teams.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Współczesne życie artystyczne obejmujące tematykę związaną z działalnością plastyczną - twórczością malarską, graficzną i rzeźbiarską oraz wystawienniczą (galerie sztuki, muzea, targi sztuki, wystawy krajowe i zagraniczne) artystów polskich i obcych, tworzących na przełomie XX i XXI wieku. Główny akcent położony jest na wydarzenia artystyczne w Polsce i na świecie - szczególne w głównych najważniejszych ośrodkach sztuki współczesnej (Nowy Jork, Paryż, Londyn, Rzym) w dwóch ostatnich dekadach XXI wieku. Szczególnie akcentowane są zarówno aktualne tendencje w "klasycznych" sztukach plastycznych (jak malarstwo, grafika czy rzeźba) jak też sztuka mediów; globalizacja rynku sztuki; konfrontacje sztuki europejskiej z twórczością artystów z innych kontynentów.

Pełny opis:

Zakres zagadnień obejmuje tematy:

1. Centra Sztuki Współczesnej i galerie sztuki współczesnej w świecie i w Polsce;

2. Documenta – wystawa sztuki współczesnej w Kassel;

3.. Biennale w Wenecji;

4. Współczesna sztuka zachodnioeuropejska i amerykańska: Biennale w San Paulo;

5. Bejing Art Week w Pekinie;

6. Kult artysty globalnego: Ai Weiwei w Europie i w Stanach Zjednoczonych;

7. Rynek sztuki na świecie;

8. Sztuka mediów na świecie i w Polsce;

9. Artyści kontra władza. Współczesna niezależna sztuka w Polsce i na świecie;

10. Sztuka światowa w Domach aukcyjnych w Polsce;

11. Sztuka młodych: "Dyplomy" w Akademie Sztuk Pięknych;

12.Artutito - Exquisite Art Gallery. Fenomen czy wielka niewiadoma?;

13. Sztuka w sieci;

14. NFT - rewolucja na światowym rynku sztuki

Literatura:

Literatura:

Borowski K., Sztuka inwestowania w sztukę, Warszawa 2013.

Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Przewodnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

Die Biennale Sao Paulo, wyd. niemieckie Martiny Merklinger, 2013.

Nolte Jürgen, Documenta-Stadt Kassel, Wartburg 2012.

Kowalczyk I., Ciało i władza. Sztuka krytyczna w Polsce, Warszawa 2001.

Malarstwo amerykańskie, pod red. Franceski Castrii March, Warszawa 2005.

Markowska A., Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Toruń 2012;

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.

Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2020.

Wyss Beat, Biennale Venedig: Die Beteiligung Der Schweiz, 1920-2013, Antique Collectors Club, 2013.

https://wealth.pl/upload/raport_rynek_sztuki_na_swiecie.pdf

https://www.labiennale.org/en

https://universes.art/en/documenta/2022/

https://www.artmiami.com/

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Wiedza: W1; W2; W3

Umiejętności: U1; U2; U3

Kompetencje społeczna: K1; K2; K3

Egzamin może być przeprowadzony metodą zdalną on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 (Microsoft Teams).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Jan Sienkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Sułek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie na platformie MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cytlak, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Katarzyna Cytlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie na platformie MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cytlak, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Katarzyna Cytlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie na platformie MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)