Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Waloryzacja dziedzictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WD-1Z-K-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Waloryzacja dziedzictwa
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30

- udział w zajęciach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 60

- przygotowanie do zajęć/zadania – 15

- przygotowanie sprawozdania: „waloryzacji wybranego obiektu” - 30

- czytanie literatury – 15


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Ma pogłębioną wiedzę o waloryzacji zabytków architektury i dziedzictwa, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej.

W02: Zna terminologię stosowaną do waloryzacji zabytków i dziedzictwa na poziomie rozszerzonym i metodologiczne podstawy badań naukowych.

W04: Ma uporządkowaną, szczegółową wiedzę z zakresu waloryzacji zabytków i dziedzictwa, właściwą dla studiowanego kierunku studiów.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U02: Wykorzystuje i selekcjonuje informacje i analizuje problemy z wykorzystaniem odpowiednio dobranych źródeł oraz formułuje na tej podstawie odpowiednie sądy dotyczące waloryzacji zabytków i zasobu dziedzictwa.

U03: Potrafi samodzielnie zdobywać i integrować wiedzę oraz poszerzać umiejętności badawcze, które następnie stosuje w sytuacjach profesjonalnych.

U07: Potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy związane z oceną wartości elementów dziedzictwa.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Potrafi współdziałać w profesjonalnym zespole i kierować nim.

K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K05: Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wartościowaniem dóbr kultury, jest świadomy swej odpowiedzialności decyzyjnej.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz multimedialny (wykorzystanie materiału fotograficznego i filmowego)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne problemowe/poszukujące:

- ćwiczeniowa

- projektowa


Skrócony opis:

Przedmiot wprowadzający wiadomości i ćwiczący umiejętności z zakresu waloryzacji zabytków i dziedzictwa. W trakcie zajęć studenci uczą się i ćwiczą na przykładach wykorzystanie metod ZAW (Zabytkoznawcza Analiza Wartościująca), wykonują sprawozdania na podstawie samodzielnie wybranych obiektów zabytkowych i samodzielnie zlokalizowanego zasobu dziedzictwa, zapoznają się z literaturą przedmiotu oraz aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu waloryzacji zabytków architektury oraz dziedzictwa oraz wyćwiczenie stosowania metody waloryzacji – ZAW. W trakcie zajęć student/ka poznaje znaczenie waloryzacji zabytków i dziedzictwa, metody, ich praktyczne zastosowanie (w oparciu o prezentowany w trakcie zajęć materiał oraz o samodzielną pracę z obiektem zabytkowym i zasobem dziedzictwa, samodzielnie wybranym przez studenta/kę). Przedmiot przygotowuje do działalności zawodowej, w szczególności do pracy z obiektem zabytkowym i zasobem dziedzictwa pod kątem umiejętności przeprowadzania jego waloryzacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krawczyk J., Dialog z tradycją w konserwatorstwie – koncepcja zabytkoznawczej analizy wartościującej, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo XLIV, Toruń 2013

Litera uzupełniająca:

1. Frodl W., Pojęcie i kryteria wartościowania zabytków, ich oddziaływanie na praktykę konserwatorską, Warszawa 1966;

2. Krawczyk J., Teoria Aloisa Riegla i jej polska recepcja a problemy konserwatorstwa współczesnego, [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorksije w Polsce, red. B. Szmygin, Warszawa-Lublin 2008, s. 72-73,

3. Arszyński M., Idea – pamięć – troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działania na rzecz ich zachowania od starożytności do polowy XX wieku, Malbork 2007.

4. RAMOWA KONWENCJA RADY EUROPY DOTYCZĄCA WARTOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DLA SPOŁECZEŃSTWA, FARO 2005; DOKUMENT Z NARA O AUTENTYZMIE, NARA 1994; KONWENCJA O OCHRONIE NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PARYŻ 2003 [w:] VADEMECUM KONSERWATORA ZABYTKÓW Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury, red. Bogusław Szmygin, Warszawa 2015

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie uzyskania pozytywnej oceny z opracowania sprawozdania;

- pod uwagę brane będzie przygotowanie studenta do ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach (0,5 oceny).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borsuk
Prowadzący grup: Andrzej Borsuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borsuk
Prowadzący grup: Andrzej Borsuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej, synchroniczne i asynchroniczne [kurs na platformie Moodle, z użyciem systemu do prowadzenia konferencji BigBlueButton]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.