Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty krytyki artystycznej- architektura i design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WKA-1L-KA-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Warsztaty krytyki artystycznej- architektura i design
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem letni - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu historii architektury

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe przewidziane w programie): 30 godz. /1 pkt.


2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 30 godz. /1 pkt.


3. Przygotowanie do zajęć/dyskusji, zebranie, przeanalizowanie i przyswojenie treści podanej literatury, zebranie materiału ilustracyjnego, koniecznego do nauki przedmiotu: 30 godz. /1 pkt.


4. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu: zebranie bibliografii do zadanego/opracowywanego tematu, przygotowanie prezentacji wraz z referatem: 30 godz. /1pkt.Łączna liczba pkt. ECTS = 4


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada ugruntowaną i pogłębioną wiedzę, holistycznie ujmującą

terminologię z zakresu architektury i budownictwa, teorię architektury, faktografię i metodologię humanistycznych dyscyplin naukowych (K_W01, K_W02, K_W04)


W2: posiada pogłębioną szczegółową wiedzę merytoryczną z historii architektury i krytyki architektonicznej (K_W01)


W3: posługuje się metodologią w obrębie nauk o sztuce (K_W02)


W4: wykorzystuje znane teorie i doktryny architektoniczne do stawiania tez i rozwiązywania problemów badawczych (K_W04)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz konstruuje na tej podstawie własne krytyczne opinie w zakresie architektury i designu (K_U02)


U2: posiada pogłębione umiejętności badawcze w postaci analizy dokonań innych autorów, syntezy różnorodnych poglądów czy idei, doboru metod i narzędzi badawczych, opracowania i prezentacji wyników, co umożliwia przygotowanie prezentacji opatrzonej własnym komentarzem (K_U03)


U3: podejmuje dialog z wykorzystaniem różnorodnej argumentacji, posiada umiejętność dostosowywania argumentacji to typu rozmówcy (K_U04)


U4: samodzielnie zdobywa wiedzę i rozszerza umiejętności badawcze, wzbogaca swój warsztat badawczy wykorzystując wiedzę z zakresu teorii i historii architektury do oceny współczesnych działań na rzecz ochrony zabytków (K_U05)


U5: Ma umiejętność przygotowywania prezentacji opatrzonych fachowym komentarzem na temat współczesnych zjawisk w architekturze oraz oceny działań na rzecz ochrony historycznej architektury (K_U06)


U6: potrafi umiejętnie i trafnie argumentować swoje tezy z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów w celu omówienia zjawisk charakterystycznych dla architektury oraz designu (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: znając zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz potrafi organizować proces edukacji innych osób (K_K02)


K2: potrafi właściwie określić priorytety, kierując się własną wiedzą oraz opiniami ekspertów (K_K03)


K3: potrafi współdziałać w grupie, przyjmując tam różne role, twórczo i

kreatywnie włączając się w jej dokonania; ma pogłębioną świadomość

znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych, które mogą służyć szczytnym celom np. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- referat z prezentacją

- dyskusja w grupie

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Poszerzona wiedza z zakresu historii architektury, budownictwa, designu w szerokim kontekście kulturalno-społeczno-politycznym.

Celem zajęć jest zbudowanie warsztatu krytyka sztuki poprzez kontakt z dziełem architektury współczesnej i jego twórcą oraz w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu historii architektury i wnętrz.

Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu wiedzy na temat warsztatu krytyka sztuki i umiejętności oceny zjawisk zachodzących w dziedzinie współczesnej architektury i wnętrzarstwa.

W tym celu w trakcie zajęć każdy student przygotowuje wypowiedź (wraz z prezentacją) na temat współczesnej realizacji architektonicznej.

Praca polega na pogłębionej pracy gabinetowej, kwerendzie bibliotecznej, w celu odnalezienia współczesnych wzmianek prasowych, względnie informacji w ewentualnych publikacjach na temat wybranego obiektu. W tym celu wykorzystuje także bazy cyfrowe, przeszukuje rozproszone informacje w Internecie, przegląda cyfrowe wydania lokalnych czasopism oraz tych o zasięgu globalnym takich jak: Architectural Record, Architect Magazine, Architectural Review, RIBA Journal itp.

W kolejnym etapie prowadzona jest analiza porównawcza, podejmowane są przez studenta próby zakwalifikowania wybranego dzieła architektury czy dizajnu do określonego nurtu, zjawiska kulturowego; ustalenie rozwiązań typowych i indywidualnych.

Literatura:

1. Bieżące zagraniczne czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np.: Architectural Record, Architectural Design, Architects` Journal, Architect Magazine, Architectural Review, Architectural Record RIBA Journal itp.

2. Bieżące polskie czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np. Architektura-Murator, Architektura & Biznes, Zawód: Architekt, Archivolta, Arche, Artifex, Krytyka Architektury, Dobre Wnętrze itp

3. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

4. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

5. Guidot R., Design 1940-1990, Warszawa 1998

6. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

7. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

8. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

9. Mrowczyk J., Widzieć/wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2011.

10. Piątek G., Trybuś J., Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2012.

11. Pile J., Historia wnętrz, Warszawa 2006.

12. Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji, opr. zbior. Warszawa 2012.

13. Rybczyński, Najpiękniejszy dom na świecie, Warszawa 2003.

14. Rybczyński W., Jak działa architektura. Przybornik humanisty, Kraków 2014.

15. Sarzyński P., Wrzask w przestrzeni, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA - w zależności od opracowywanego tematu, uzgadniana z prowadzącym.

- Kędziorek A., Springer F., Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów, Kraków 2014.

- Koolhas R., Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu, Kraków 2013.

- Kucharzewska J., Modernizm i narodowa tradycja. O twórczości południowokoreańskiego architekta Seung H-Sanga, [w:] Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, t.1., red. J.Malinowski, J.Wasilewska, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 135-146,

- Id, Architektura współczesna w Korei Południowej, [w:] Studia: Sztuka Dalekiego Wschodu, t.11, red. J.Malinowski, wyd. Neriton, Warszawa 2008, s.155-161,

- Id, Od jednostki mieszkaniowej do megastruktury? O współczesnym budownictwie wielorodzinnym, [w:] Architektura Miast II: Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe, materiały po konferencji, Bydgoszcz 2009, s.137-147,

- Id, Architektura Zachodu na Dalekim Wschodzie, [w:] Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, red. B.Łakomska, wyd. Tako, Toruń 2009, s.175-184,

- Id, Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze / Fine work. Several comments on contemporary ornamentation in architecture, Studia z architektury nowoczesnej, t. 4, red. J. Kucharzewska, wyd. UMK, Toruń 2011, s.68-91,

- Id, Capsule or apartment? Remarks on housing architecture of the 21st century, [w:] Poland-China. Art and Cultural Heritage, edited by Joanna Wasilewska, Kraków 2011, s. 325-334

- Id, Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich Jordanek, Biuletyn KPZK PAN, z.249: Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod red. B.Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012, s.115-133;

- Id, Contemporary housing architecture in Japan and Poland. Similarities and differences, [w:] Art of Japan, japanisms and polish-japanese art relations, red. A.Kluczewska-Wójcik, J.Malinowski, wyd. Tako, Toruń 2012, s.353-359,

- Id., Old Architecture Reflected In The Mirror Of Postmodernism, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries. “Studies on modern art.”, vol. 4: The inspiration from the past in the art of the 20th and 21 th centuries, Małgorzata Geron and Jerzy Malinowski (eds.), Wydawnictwo Libron Kraków 2013, s. 29-38,

- Id., Budynek muzealny jako element współczesnej przestrzeni miejskiej, [w:] Muzeum. Formy i środki prezentacji, red. I. Kopciewicz, M.F.Woźniak, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Bydgoszcz 2017, s. 134-143,

- Id, Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego, wyd.UMK, Toruń 2015

- Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

- Springer F., Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Warszawa 2013.

- Sudjic D., B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Kraków 2014.

- Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, Gdańsk-Warszawa 1996

- Ukryty modernizm, Warszawa według Christiana Kereza, Kraków 2015.

- Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2010.

Metody i kryteria oceniania:

- czynne uczestnictwo w zajęciach (U3, U5, U6)

- przygotowanie referatów z prezentacją (W 1-4; U1, 2, 4, 5; K1, K2)

- prowadzenie dyskusji (U3, U6, K2-3)

- uczestnictwo w dyskusji (U3, K2-3)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poszerzona wiedza z zakresu historii architektury, budownictwa, dizajnu w szerokim kontekście kulturalno-społeczno-politycznym.

Celem zajęć jest zbudowanie warsztatu krytyka sztuki poprzez kontakt z dziełem architektury współczesnej i jego twórcą oraz w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu historii architektury i wnętrz.

Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu wiedzy na temat warsztatu krytyka sztuki i umiejętności oceny zjawisk zachodzących w dziedzinie współczesnej architektury i wnętrzarstwa.

W tym celu w trakcie zajęć każdy student przygotowuje wypowiedź (wraz z prezentacją) na temat współczesnej realizacji architektonicznej.

Praca polega na pogłębionej pracy gabinetowej, kwerendzie bibliotecznej, w celu odnalezienia współczesnych wzmianek prasowych, względnie informacji w ewentualnych publikacjach na temat wybranego obiektu. W tym celu wykorzystuje także bazy cyfrowe, przeszukuje rozproszone informacje w Internecie, przegląda cyfrowe wydania lokalnych czasopism oraz tych o zasięgu globalnym takich jak: Architectural Record, Architect Magazine, Architectural Review, RIBA Journal itp.

W kolejnym etapie przewiduje się przeprowadzenie analizy porównawczej, podjęcie próby zakwalifikowania wybranego dzieła architektury czy dizajnu do określonego nurtu, zjawiska kulturowego; ustalenie rozwiązań typowych i indywidualnych.

Literatura:

1. Bieżące zagraniczne czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np.: Architectural Record, Architectural Design, Architects` Journal, Architect Magazine, Architectural Review, Architectural Record RIBA Journal itp.

2. Bieżące polskie czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np. Architektura-Murator, Architektura & Biznes, Zawód: Architekt, Archivolta, Arche, Artifex, Krytyka Architektury, Dobre Wnętrze itp

3. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

4. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

5. Guidot R., Design 1940-1990, Warszawa 1998

6. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

7. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

8. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

9. Mrowczyk J., Widzieć/wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2011.

10. Piątek G., Trybuś J., Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2012.

11. Pile J., Historia wnętrz, Warszawa 2006.

12. Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji, opr. zbior. Warszawa 2012.

13. Rybczyński, Najpiękniejszy dom na świecie, Warszawa 2003.

14. Rybczyński W., Jak działa architektura. Przybornik humanisty, Kraków 2014.

15. Sarzyński P., Wrzask w przestrzeni, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Kędziorek A., Springer F., Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów, Kraków 2014.

- Koolhas R., Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu, Kraków 2013.

- Kucharzewska J., Modernizm i narodowa tradycja. O twórczości południowokoreańskiego architekta Seung H-Sanga, [w:] Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, t.1., red. J.Malinowski, J.Wasilewska, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 135-146,

- Id, Architektura współczesna w Korei Południowej, [w:] Studia: Sztuka Dalekiego Wschodu, t.11, red. J.Malinowski, wyd. Neriton, Warszawa 2008, s.155-161,

- Id, Od jednostki mieszkaniowej do megastruktury? O współczesnym budownictwie wielorodzinnym, [w:] Architektura Miast II: Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe, materiały po konferencji, Bydgoszcz 2009, s.137-147,

- Id, Architektura Zachodu na Dalekim Wschodzie, [w:] Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, red. B.Łakomska, wyd. Tako, Toruń 2009, s.175-184,

- Id, Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze / Fine work. Several comments on contemporary ornamentation in architecture, Studia z architektury nowoczesnej, t. 4, red. J. Kucharzewska, wyd. UMK, Toruń 2011, s.68-91,

- Id, Capsule or apartment? Remarks on housing architecture of the 21st century, [w:] Poland-China. Art and Cultural Heritage, edited by Joanna Wasilewska, Kraków 2011, s. 325-334

- Id, Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich Jordanek, Biuletyn KPZK PAN, z.249: Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod red. B.Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012, s.115-133;

- Id, Contemporary housing architecture in Japan and Poland. Similarities and differences, [w:] Art of Japan, japanisms and polish-japanese art relations, red. A.Kluczewska-Wójcik, J.Malinowski, wyd. Tako, Toruń 2012, s.353-359,

- Id., Old Architecture Reflected In The Mirror Of Postmodernism, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries. “Studies on modern art.”, vol. 4: The inspiration from the past in the art of the 20th and 21 th centuries, Małgorzata Geron and Jerzy Malinowski (eds.), Wydawnictwo Libron Kraków 2013, s. 29-38,

- Id., Budynek muzealny jako element współczesnej przestrzeni miejskiej, [w:] Muzeum. Formy i środki prezentacji, red. I. Kopciewicz, M.F.Woźniak, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Bydgoszcz 2017, s. 134-143,

- Id, Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego, wyd.UMK, Toruń 2015

- Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

- Springer F., Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Warszawa 2013.

- Sudjic D., B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Kraków 2014.

- Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, Gdańsk-Warszawa 1996

- Ukryty modernizm, Warszawa według Christiana Kereza, Kraków 2015.

- Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2010.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska, Ewa Sułek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poszerzona wiedza z zakresu historii architektury, budownictwa, designu w szerokim kontekście kulturalno-społeczno-politycznym.

Celem zajęć jest zbudowanie warsztatu krytyka sztuki poprzez kontakt z dziełem architektury współczesnej i jego twórcą oraz w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu historii architektury i wnętrz.

Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu wiedzy na temat warsztatu krytyka sztuki i umiejętności oceny zjawisk zachodzących w dziedzinie współczesnej architektury i wnętrzarstwa.

W tym celu w trakcie zajęć każdy student przygotowuje wypowiedź (wraz z prezentacją) na temat współczesnej realizacji architektonicznej.

Praca polega na pogłębionej pracy gabinetowej, kwerendzie bibliotecznej, w celu odnalezienia współczesnych wzmianek prasowych, względnie informacji w ewentualnych publikacjach na temat wybranego obiektu. W tym celu wykorzystuje także bazy cyfrowe, przeszukuje rozproszone informacje w Internecie, przegląda cyfrowe wydania lokalnych czasopism oraz tych o zasięgu globalnym takich jak: Architectural Record, Architect Magazine, Architectural Review, RIBA Journal itp.

W kolejnym etapie prowadzona jest analiza porównawcza, podejmowane są przez studenta próby zakwalifikowania wybranego dzieła architektury czy dizajnu do określonego nurtu, zjawiska kulturowego; ustalenie rozwiązań typowych i indywidualnych.

Literatura:

1. Bieżące zagraniczne czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np.: Architectural Record, Architectural Design, Architects` Journal, Architect Magazine, Architectural Review, Architectural Record RIBA Journal itp.

2. Bieżące polskie czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np. Architektura-Murator, Architektura & Biznes, Zawód: Architekt, Archivolta, Arche, Artifex, Krytyka Architektury, Dobre Wnętrze itp

3. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

4. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

5. Guidot R., Design 1940-1990, Warszawa 1998

6. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

7. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

8. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

9. Mrowczyk J., Widzieć/wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2011.

10. Piątek G., Trybuś J., Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2012.

11. Pile J., Historia wnętrz, Warszawa 2006.

12. Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji, opr. zbior. Warszawa 2012.

13. Rybczyński, Najpiękniejszy dom na świecie, Warszawa 2003.

14. Rybczyński W., Jak działa architektura. Przybornik humanisty, Kraków 2014.

15. Sarzyński P., Wrzask w przestrzeni, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA - w zależności od opracowywanego tematu, uzgadniana z prowadzącym.

- Kędziorek A., Springer F., Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów, Kraków 2014.

- Koolhas R., Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu, Kraków 2013.

- Kucharzewska J., Modernizm i narodowa tradycja. O twórczości południowokoreańskiego architekta Seung H-Sanga, [w:] Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, t.1., red. J.Malinowski, J.Wasilewska, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 135-146,

- Id, Architektura współczesna w Korei Południowej, [w:] Studia: Sztuka Dalekiego Wschodu, t.11, red. J.Malinowski, wyd. Neriton, Warszawa 2008, s.155-161,

- Id, Od jednostki mieszkaniowej do megastruktury? O współczesnym budownictwie wielorodzinnym, [w:] Architektura Miast II: Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe, materiały po konferencji, Bydgoszcz 2009, s.137-147,

- Id, Architektura Zachodu na Dalekim Wschodzie, [w:] Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, red. B.Łakomska, wyd. Tako, Toruń 2009, s.175-184,

- Id, Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze / Fine work. Several comments on contemporary ornamentation in architecture, Studia z architektury nowoczesnej, t. 4, red. J. Kucharzewska, wyd. UMK, Toruń 2011, s.68-91,

- Id, Capsule or apartment? Remarks on housing architecture of the 21st century, [w:] Poland-China. Art and Cultural Heritage, edited by Joanna Wasilewska, Kraków 2011, s. 325-334

- Id, Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich Jordanek, Biuletyn KPZK PAN, z.249: Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod red. B.Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012, s.115-133;

- Id, Contemporary housing architecture in Japan and Poland. Similarities and differences, [w:] Art of Japan, japanisms and polish-japanese art relations, red. A.Kluczewska-Wójcik, J.Malinowski, wyd. Tako, Toruń 2012, s.353-359,

- Id., Old Architecture Reflected In The Mirror Of Postmodernism, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries. “Studies on modern art.”, vol. 4: The inspiration from the past in the art of the 20th and 21 th centuries, Małgorzata Geron and Jerzy Malinowski (eds.), Wydawnictwo Libron Kraków 2013, s. 29-38,

- Id., Budynek muzealny jako element współczesnej przestrzeni miejskiej, [w:] Muzeum. Formy i środki prezentacji, red. I. Kopciewicz, M.F.Woźniak, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Bydgoszcz 2017, s. 134-143,

- Id, Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego, wyd.UMK, Toruń 2015

- Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

- Springer F., Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Warszawa 2013.

- Sudjic D., B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Kraków 2014.

- Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, Gdańsk-Warszawa 1996

- Ukryty modernizm, Warszawa według Christiana Kereza, Kraków 2015.

- Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2010.

Uwagi:

Zajęcia mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem metod pracy na odległość przy użyciu narzędzia Ms Teams (zajęcia w czasie rzeczywistym)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poszerzona wiedza z zakresu historii architektury, budownictwa, designu w szerokim kontekście kulturalno-społeczno-politycznym.

Celem zajęć jest zbudowanie warsztatu krytyka sztuki poprzez kontakt z dziełem architektury współczesnej i jego twórcą oraz w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu historii architektury i wnętrz.

Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu wiedzy na temat warsztatu krytyka sztuki i umiejętności oceny zjawisk zachodzących w dziedzinie współczesnej architektury i wnętrzarstwa.

W tym celu w trakcie zajęć każdy student przygotowuje wypowiedź (wraz z prezentacją) na temat współczesnej realizacji architektonicznej.

Praca polega na pogłębionej pracy gabinetowej, kwerendzie bibliotecznej, w celu odnalezienia współczesnych wzmianek prasowych, względnie informacji w ewentualnych publikacjach na temat wybranego obiektu. W tym celu wykorzystuje także bazy cyfrowe, przeszukuje rozproszone informacje w Internecie, przegląda cyfrowe wydania lokalnych czasopism oraz tych o zasięgu globalnym takich jak: Architectural Record, Architect Magazine, Architectural Review, RIBA Journal itp.

W kolejnym etapie prowadzona jest analiza porównawcza, podejmowane są przez studenta próby zakwalifikowania wybranego dzieła architektury czy dizajnu do określonego nurtu, zjawiska kulturowego; ustalenie rozwiązań typowych i indywidualnych.

Literatura:

1. Bieżące zagraniczne czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np.: Architectural Record, Architectural Design, Architects` Journal, Architect Magazine, Architectural Review, Architectural Record RIBA Journal itp.

2. Bieżące polskie czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np. Architektura-Murator, Architektura & Biznes, Zawód: Architekt, Archivolta, Arche, Artifex, Krytyka Architektury, Dobre Wnętrze itp

3. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

4. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

5. Guidot R., Design 1940-1990, Warszawa 1998

6. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

7. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

8. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

9. Mrowczyk J., Widzieć/wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2011.

10. Piątek G., Trybuś J., Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2012.

11. Pile J., Historia wnętrz, Warszawa 2006.

12. Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji, opr. zbior. Warszawa 2012.

13. Rybczyński, Najpiękniejszy dom na świecie, Warszawa 2003.

14. Rybczyński W., Jak działa architektura. Przybornik humanisty, Kraków 2014.

15. Sarzyński P., Wrzask w przestrzeni, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA - w zależności od opracowywanego tematu, uzgadniana z prowadzącym.

- Kędziorek A., Springer F., Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów, Kraków 2014.

- Koolhas R., Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu, Kraków 2013.

- Kucharzewska J., Modernizm i narodowa tradycja. O twórczości południowokoreańskiego architekta Seung H-Sanga, [w:] Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, t.1., red. J.Malinowski, J.Wasilewska, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 135-146,

- Id, Architektura współczesna w Korei Południowej, [w:] Studia: Sztuka Dalekiego Wschodu, t.11, red. J.Malinowski, wyd. Neriton, Warszawa 2008, s.155-161,

- Id, Od jednostki mieszkaniowej do megastruktury? O współczesnym budownictwie wielorodzinnym, [w:] Architektura Miast II: Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe, materiały po konferencji, Bydgoszcz 2009, s.137-147,

- Id, Architektura Zachodu na Dalekim Wschodzie, [w:] Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, red. B.Łakomska, wyd. Tako, Toruń 2009, s.175-184,

- Id, Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze / Fine work. Several comments on contemporary ornamentation in architecture, Studia z architektury nowoczesnej, t. 4, red. J. Kucharzewska, wyd. UMK, Toruń 2011, s.68-91,

- Id, Capsule or apartment? Remarks on housing architecture of the 21st century, [w:] Poland-China. Art and Cultural Heritage, edited by Joanna Wasilewska, Kraków 2011, s. 325-334

- Id, Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich Jordanek, Biuletyn KPZK PAN, z.249: Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod red. B.Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012, s.115-133;

- Id, Contemporary housing architecture in Japan and Poland. Similarities and differences, [w:] Art of Japan, japanisms and polish-japanese art relations, red. A.Kluczewska-Wójcik, J.Malinowski, wyd. Tako, Toruń 2012, s.353-359,

- Id., Old Architecture Reflected In The Mirror Of Postmodernism, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries. “Studies on modern art.”, vol. 4: The inspiration from the past in the art of the 20th and 21 th centuries, Małgorzata Geron and Jerzy Malinowski (eds.), Wydawnictwo Libron Kraków 2013, s. 29-38,

- Id., Budynek muzealny jako element współczesnej przestrzeni miejskiej, [w:] Muzeum. Formy i środki prezentacji, red. I. Kopciewicz, M.F.Woźniak, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Bydgoszcz 2017, s. 134-143,

- Id, Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego, wyd.UMK, Toruń 2015

- Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

- Springer F., Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Warszawa 2013.

- Sudjic D., B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Kraków 2014.

- Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, Gdańsk-Warszawa 1996

- Ukryty modernizm, Warszawa według Christiana Kereza, Kraków 2015.

- Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2010.

Uwagi:

Zajęcia mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem metod pracy na odległość przy użyciu narzędzia Ms Teams (zajęcia w czasie rzeczywistym)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.