Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do krytyki artystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WKA-1Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Wstęp do krytyki artystycznej
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza humanistyczna (język polski, historia, historia sztuki) na poziomie maturalnym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30 (1 pkt ECTS)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie na zajęcia, zapoznanie się z literaturą - 15 godzin; przyswajanie i powtarzanie na bieżąco materiału z zajęć - 15 godzin, przygotowanie dwóch wymaganych prac pisemnych (kwerenda, przemyślenie i napisanie tekstu - 30 godzin, przygotowanie się z całego materiału zajęć do testu zaliczewniowego - 15 godzin, konsultacje z prowadzącym: 15 godzin (łącznie 90 godzin czyli 3 pkt ECTS)

---

Razem 120 godzin - 4 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Ma ugruntowaną wiedzę o znaczeniu nauk humanistycznych i wzajemnych relacjach takich obszarów wiedzy jak: historia sztuki, estetyka, historia krytyki artystycznej i myśli o sztuce (K_W01)

W2: Potrafi stosować terminologię z zakresu nowoczesnej i modernistycznej myśli o sztuce; zna i rozumie takie pojęcia jak: krytyka artystyczna, salon, akademia, wzniosłość, oryginalność, emocja estetyczna, forma znacząca, modernizm, aura dzieła sztuki, interpretacja, esej, recenzja (K_W02)

W3: Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu najważniejszych nurtów sztuki europejskiej nowoczesności i modernizmu (K_W03)

W4: Ma uporządkowaną wiedzę na temat metodologii badań w zakresie nauk o sztuce wykorzystywanych w krytyce artystycznej (K_W06)

W5: Ma podstawową wiedzę o najważniejszych międzynarodowych instytucjach sztuki i przemianach zachodzących w instytucjonalnym świecie sztuki od czasów nowożytnych do dziś (K_W14)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznego użycia informacji na temat zjawisk kulturowych i artystycznych (K_U01)

U2: Potrafi na podstawie omawianych ujęć teoretycznych dokonać opisu i oceny dzieła sztuki lub wydarzenia artystycznego (K_U04)

U3: Ma podstawowy warsztat naukowy niezbędny do krytycznego omówienia dzieła sztuki (K_U11).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Ma świadomość poziomu swej wiedzy, w tym także jej niedostatków (K_K01)

K2:Posiada zrozumienie dla dawnych i nowych idei społecznych i ich wpływie na sztukę (K_K05)

K3: Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, artystycznym i społecznym, śledząc bieżące wystawy i wydarzenia artystyczne (K_K08)

Metody dydaktyczne:

W ramach pierwszych pięciu spotkań prezentowane są najważniejsze problemy i pojęcia dotyczące definicji krytyki artystycznej, relacji w dawnym i współczesnym świecie sztuki, zagadnień współczesnej kultury, instytucji artystycznych i rynku sztuki.

W kolejnych dziesięciu spotkaniach studenci poznają na podstawie wskazanej literatury przykłady historycznej krytyki artystycznej, a na wykładach poznają jej cele, założenia, charakter i stylistykę. W ten sposób poznają zmienność w zakresie definiowania i wartościowania sztuki w okresie od nowoczesności do końca modernizmu.


Zajęcia mogą być prowadzone tradycyjnie lub w trybie on-line za pomocą platformy MS Teams i Moodle.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- oxfordzka
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Służą wprowadzeniu studentów do problematyki metodologii badania dzieł sztuki, kryteriów oceniania dzieł sztuki, historii wystawiennictwa i krytyki artystycznej. Prezentują wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej od końca XVIII wieku do współczesności. Służą także przedstawieniu elementarnych zasad konstruowania wypowiedzi pisemnych (esejów) z zakresu krytyki artystycznej.

Pełny opis:

Wykład połączony z analizą wybranych tekstów źródłowych ma charakter wprowadzenia w problematykę myśli o sztuce i krytyki artystycznej. W jego ramach omawiana jest: rola i znaczenie krytyki artystycznej, charakterystyka działalności krytyka sztuki, typy wypowiedzi poświęconej sztuce; przedstawienie myśli o sztuce w kontekście tendencji nauk humanistycznych XX wieku: filozofii, antropologii kultury, psychoanalizy, nauk społecznych. W ramach wykładu omawiane są także wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej powstałe od XVIII wieku do współczesności.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

1. Definicja i rodzaje krytyki artystycznej. Cele i powinności krytyka oraz uwarunkowania, jakim podlega krytyka artystyczna.

2. Świat sztuki. Historyczne i współczesne metody funkcjonowania sztuki i organizacji środowisk artystycznych.

3. Dzieło sztuki a publiczność. Od salonu do systemu krytyczno-dilerskiego.

4. Współczesne teorie analizy dzieł sztuki. Fakty i kontrowersje.

5. Początki krytyki artystycznej w XVIII wieku. Denis Diderot, François Guizot, Stendhal i inni.

6. Krytyka artystyczna w XIX wieku. Johann Wolfgang-Goethe, Charles Baudelaire.

7. Modernizm a krytyka sztuki. Przykłady Rogera Fry i Herberta Reada.

8. Klasyka modernistycznej krytyki artystycznej: Clement Greenberg.

9. Sztuka współczesna; problemy z interpretacją i autorstwem: Susan Sontag i Roland Barthes.

10. Współczesna krytyka fotografii: Susan Sontag i Roland Barthes.

11. Esej krytyczny - definicje, struktura, przykłady

12. Problemy współczesnej polskiej krytyki artystycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

* Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1963 (wybrane fragmenty);

* Benjamin Walter, "Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej", tłum. Janusz Sikorski w: Twórca jako wytwórca, oprac. Hubert Orłowski, tłum. Hubert Orłowski, Janusz Sikorski, Poznań 1975;

* Barthes Roland, "Śmierć autora", tłum. Michał Paweł Markowski, Teksty Drugie, 1999, nr 1/2;

* D’Alleva Anne, Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. J. Jedlińscy, Kraków 2008 (wybrane fragmenty);

* Grabska Elżbieta, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971 (wybrane fragmenty);

* Grabska Elżbieta, Poprzęcka Maria, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700 – 1870, Warszawa 1989 (wybrane fragmenty);

* Greenberg Clement, Obrona modernizmu, tłum. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Kraków, 2006 (wybrane fragmenty);

* Porębski Mieczysław, Krytycy i sztuka, Kraków 2004 (wybrane fragmenty);

* Read Herbert, "What is Revolutionary Art" w: Art in Theory - 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. Ch. Harrison, P. Wood, Oxford 1993;

* Sontag Susan, "Przeciw interpretacji" w: Przeciw interpretacji i inne eseje, tłum. Małgorzata Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski, Kraków 2012;

* Williams Gilda, How to Write About Contemporary Art, London 2019,

* Thornton Sarah, Siedem dni w świecie sztuki, tłum. Magdalena Kuliś, Warszawa 2011 (wybrane fragmenty).

Literatura uzupełniająca:

* Danto Arthur C., Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, oprac. L. Sosnowski, Kraków 2006 (wybrane fragmenty);

* Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń 13 – 15 czerwca 2007, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Toruń 2009;

* Pręgowski Filip, „Mit bardziej współczesny. O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat 90. ˮ, Miejsce. Studia nad Sztuką i Architekturą XX i XXI wieku, nr 3/2017, Rocznik Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017;

* Rejniak-Majewska Agnieszka, Polityka doświadczenia. clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki, Toruń 2017 (wybrane fragmenty);

* Williams Gilda, How to Write About Contemporary Art, London 2019,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wypadkową:

--> Oceny przygotowania do zajęć (znajomości zadanej literatury). Ocena przygotowania do zajęć polega na zadawaniu pytań studentom przez prowadzącego, dotyczących konkretnych przykładów zadanej wcześniej literatury.: W1, W2, U1, K01, K05;

--> Oceny dwóch krótkich tekstów pisemnych (esejów) na wybrany temat z zakresu współczesnej sztuki i / lub bieżących wystaw artystycznych: W6, U01, U04, U11, K08;

--> Oceny z testu pisemnego sprawdzającego wiedzę zdobytą w trakcie kursu: W02, W03, W06, W14;

Kryteria oceny testu wyboru: --> 60-65% dst; 66-75% dst +; 76-85% db; 86-90% db +; 91-100% bdb.

W sytuacji, gdy zajęcia prowadzone są zdalnie ocena przygotowania do zajęć odbywa się za pośrednictwem platformy Moodle (w trakcie zajęć on-line), test pisemny przeprowadzony jest za pośrednictwem platformy Moodle lub innej platformy do sprawdzania wiedzy w formie testów. Prace pisemne przesyłane są prowadzącemu pocztą e-mail, który przygotowuje informację zwrotną zawierającą uwagi komentarze i ocenę.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest wybranym zagadnieniom z zakresu krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Służy wprowadzeniu studentów do problematyki metodologii badania dzieł sztuki, kryteriów oceniania dzieł sztuki, historii wystawiennictwa i krytyki artystycznej. Prezentuje wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej od końca XVIII wieku do współczesności. Służy także przedstawieniu elementarnych zasad konstruowania wypowiedzi pisemnych (esejów) z zakresu krytyki artystycznej.

Pełny opis:

Wykład połączony z analizą wybranych tekstów źródłowych ma charakter wprowadzenia w problematykę myśli o sztuce i krytyki artystycznej. W jego ramach omawiana jest: rola i znaczenie krytyki artystycznej, charakterystyka działalności krytyka sztuki, typy wypowiedzi poświęconej sztuce; przedstawienie myśli o sztuce w kontekście tendencji nauk humanistycznych XX wieku: filozofii, antropologii kultury, psychoanalizy, nauk społecznych. W ramach wykładu omawiane są także wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej powstałe od XVIII wieku do współczesności.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

1. Definicja i rodzaje krytyki artystycznej. Cele i powinności krytyka oraz uwarunkowania, jakim podlega krytyka artystyczna.

2. Świat sztuki. Historyczne i współczesne metody funkcjonowania sztuki i organizacji środowisk artystycznych.

3. Dzieło sztuki a publiczność. Od salonu do systemu krytyczno-dilerskiego.

4. Współczesne teorie analizy dzieł sztuki. Fakty i kontrowersje.

5. Początki krytyki artystycznej w XVIII wieku. Denis Diderot, François Guizot, Stendhal i inni.

6. Krytyka artystyczna w XIX wieku. Johanna Wolfganga-Goethego, Charles Baudelaire.

7. Modernizm a krytyka sztuki. Przykłady Rogera Fry i Herberta Reada.

8. Klasyka modernistycznej krytyki artystycznej: Clement Greenberg.

9. Sztuka współczesna; problemy z interpretacją i autorstwem: Susan Sontag i Roland Barthes.

10. Współczesna krytyka fotografii: Susan Sontag i Roland Barthes.

11. Problemy współczesnej polskiej krytyki artystycznej.

Literatura:

Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1963

Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń 13 – 15 czerwca 2007, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Toruń 2009.

E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971

E. Grabska, M. Poprzęcka, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700 – 1870, Warszawa 1989

J. Malinowski, Imitacje świata o polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987

M. Porębski, Granica współczesności: ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wrocław 1965

M.Porębski, Pożegnanie z krytyką, Wrocław 1983

M. Porębski, Krytycy i sztuka, Kraków 2004

Warszawska krytyka artystyczna (1875 – 1890) oprac. A. Porębska, Warszawa 1961

C. Greenberg, Obrona modernizmu, tłum. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Kraków, 2006;

M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, tłum. I oprac. S.Cichowicz, Gdańsk 1996;

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, K. Żaboklicki Warszawa 2006;

Roland Barthes, Śmierć autora, tłum. Michał Paweł Markowski. „Teksty Drugie”, 1999, nr 1/2;

A.C.Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, oprac. L. Sosnowski, Kraków 2006;

J-F. Lyotard, Filozofia i malarstwo w dobie eksperymentu, tłum. M.P. Markowski [w:] (red.) R. Nycz, Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1998;

G. Deleuze, Każdy malarz streszcza na swój sposób historię malarstwa, tłum. M. Ochab, „Konteksty”, nr 3-4 1997;

G. Deleuze, Logika wrażenia, tłum M. Kędzierski, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”, 4, 2005 (48);

G. Deleuze, Malarstwo i wrażenie, tłum. L. Brogowski, „Obieg”, nr 1-2, 1993;

M. Fried, Art and Objecthood, Chicago, London, 1998 (wybór);

R. Krauss, The Originality of the Avant Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Massachusetts, London, 1986 (wybór);

G. Didi-Huberman, Obraz jako rozdarcie wcielonego Boga, tłum. M. Loba, „Artium Quaestiones”, t. X, red. K. Kalinowski, P.Piotrowski, W. Suchocki, poznań 2000;

J. Derrida, Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003 (wybór);

W. Welsch, Powrót piękna?, tłum. K. Guczalska [w:] (red.) M. Bokiniec, P.J. Przybysz, Estetyka i filozofia sztuki, Gdańsk 2009.

A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. J. Jedlińscy, Kraków 2008.

Uwagi:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest wybranym zagadnieniom z zakresu krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Służy wprowadzeniu studentów do problematyki metodologii badania dzieł sztuki, kryteriów oceniania dzieł sztuki, historii wystawiennictwa i krytyki artystycznej. Prezentuje wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej od końca XVIII wieku do współczesności. Służy także przedstawieniu elementarnych zasad konstruowania wypowiedzi pisemnych (esejów) z zakresu krytyki artystycznej.

Pełny opis:

Wykład połączony z analizą wybranych tekstów źródłowych ma charakter wprowadzenia w problematykę myśli o sztuce i krytyki artystycznej. W jego ramach omawiana jest: rola i znaczenie krytyki artystycznej, charakterystyka działalności krytyka sztuki, typy wypowiedzi poświęconej sztuce; przedstawienie myśli o sztuce w kontekście tendencji nauk humanistycznych XX wieku: filozofii, antropologii kultury, psychoanalizy, nauk społecznych. W ramach wykładu omawiane są także wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej powstałe od XVIII wieku do współczesności.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

1. Definicja i rodzaje krytyki artystycznej. Cele i powinności krytyka oraz uwarunkowania, jakim podlega krytyka artystyczna.

2. Świat sztuki. Historyczne i współczesne metody funkcjonowania sztuki i organizacji środowisk artystycznych.

3. Dzieło sztuki a publiczność. Od salonu do systemu krytyczno-dilerskiego.

4. Współczesne teorie analizy dzieł sztuki. Fakty i kontrowersje.

5. Początki krytyki artystycznej w XVIII wieku. Denis Diderot, François Guizot, Stendhal i inni.

6. Krytyka artystyczna w XIX wieku. Johanna Wolfganga-Goethego, Charles Baudelaire.

7. Modernizm a krytyka sztuki. Przykłady Rogera Fry i Herberta Reada.

8. Klasyka modernistycznej krytyki artystycznej: Clement Greenberg.

9. Sztuka współczesna; problemy z interpretacją i autorstwem: Susan Sontag i Roland Barthes.

10. Współczesna krytyka fotografii: Susan Sontag i Roland Barthes.

11. Problemy współczesnej polskiej krytyki artystycznej.

Literatura:

Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1963

Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń 13 – 15 czerwca 2007, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Toruń 2009.

E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971

E. Grabska, M. Poprzęcka, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700 – 1870, Warszawa 1989

J. Malinowski, Imitacje świata o polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987

M. Porębski, Granica współczesności: ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wrocław 1965

M.Porębski, Pożegnanie z krytyką, Wrocław 1983

M. Porębski, Krytycy i sztuka, Kraków 2004

Warszawska krytyka artystyczna (1875 – 1890) oprac. A. Porębska, Warszawa 1961

C. Greenberg, Obrona modernizmu, tłum. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Kraków, 2006;

M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, tłum. I oprac. S.Cichowicz, Gdańsk 1996;

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, K. Żaboklicki Warszawa 2006;

Roland Barthes, Śmierć autora, tłum. Michał Paweł Markowski. „Teksty Drugie”, 1999, nr 1/2;

A.C.Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, oprac. L. Sosnowski, Kraków 2006;

J-F. Lyotard, Filozofia i malarstwo w dobie eksperymentu, tłum. M.P. Markowski [w:] (red.) R. Nycz, Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1998;

G. Deleuze, Każdy malarz streszcza na swój sposób historię malarstwa, tłum. M. Ochab, „Konteksty”, nr 3-4 1997;

G. Deleuze, Logika wrażenia, tłum M. Kędzierski, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”, 4, 2005 (48);

G. Deleuze, Malarstwo i wrażenie, tłum. L. Brogowski, „Obieg”, nr 1-2, 1993;

M. Fried, Art and Objecthood, Chicago, London, 1998 (wybór);

R. Krauss, The Originality of the Avant Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Massachusetts, London, 1986 (wybór);

G. Didi-Huberman, Obraz jako rozdarcie wcielonego Boga, tłum. M. Loba, „Artium Quaestiones”, t. X, red. K. Kalinowski, P.Piotrowski, W. Suchocki, poznań 2000;

J. Derrida, Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003 (wybór);

W. Welsch, Powrót piękna?, tłum. K. Guczalska [w:] (red.) M. Bokiniec, P.J. Przybysz, Estetyka i filozofia sztuki, Gdańsk 2009.

A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. J. Jedlińscy, Kraków 2008.

Uwagi:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest wybranym zagadnieniom z zakresu krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Służy wprowadzeniu studentów do problematyki metodologii badania dzieł sztuki, kryteriów oceniania dzieł sztuki, historii wystawiennictwa i krytyki artystycznej. Prezentuje wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej od końca XVIII wieku do współczesności. Służy także przedstawieniu elementarnych zasad konstruowania wypowiedzi pisemnych (esejów) z zakresu krytyki artystycznej.

Pełny opis:

Wykład połączony z analizą wybranych tekstów źródłowych ma charakter wprowadzenia w problematykę myśli o sztuce i krytyki artystycznej. W jego ramach omawiana jest: rola i znaczenie krytyki artystycznej, charakterystyka działalności krytyka sztuki, typy wypowiedzi poświęconej sztuce; przedstawienie myśli o sztuce w kontekście tendencji nauk humanistycznych XX wieku: filozofii, antropologii kultury, psychoanalizy, nauk społecznych. W ramach wykładu omawiane są także wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej powstałe od XVIII wieku do współczesności.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

1. Definicja i rodzaje krytyki artystycznej. Cele i powinności krytyka oraz uwarunkowania, jakim podlega krytyka artystyczna.

2. Świat sztuki. Historyczne i współczesne metody funkcjonowania sztuki i organizacji środowisk artystycznych.

3. Dzieło sztuki a publiczność. Od salonu do systemu krytyczno-dilerskiego.

4. Współczesne teorie analizy dzieł sztuki. Fakty i kontrowersje.

5. Początki krytyki artystycznej w XVIII wieku. Denis Diderot, François Guizot, Stendhal i inni.

6. Krytyka artystyczna w XIX wieku. Johanna Wolfganga-Goethego, Charles Baudelaire.

7. Modernizm a krytyka sztuki. Przykłady Rogera Fry i Herberta Reada.

8. Klasyka modernistycznej krytyki artystycznej: Clement Greenberg.

9. Sztuka współczesna; problemy z interpretacją i autorstwem: Susan Sontag i Roland Barthes.

10. Współczesna krytyka fotografii: Susan Sontag i Roland Barthes.

11. Problemy współczesnej polskiej krytyki artystycznej.

Literatura:

Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1963

Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń 13 – 15 czerwca 2007, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Toruń 2009.

E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971

E. Grabska, M. Poprzęcka, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700 – 1870, Warszawa 1989

J. Malinowski, Imitacje świata o polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987

M. Porębski, Granica współczesności: ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wrocław 1965

M.Porębski, Pożegnanie z krytyką, Wrocław 1983

M. Porębski, Krytycy i sztuka, Kraków 2004

Warszawska krytyka artystyczna (1875 – 1890) oprac. A. Porębska, Warszawa 1961

C. Greenberg, Obrona modernizmu, tłum. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Kraków, 2006;

M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, tłum. I oprac. S.Cichowicz, Gdańsk 1996;

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, K. Żaboklicki Warszawa 2006;

Roland Barthes, Śmierć autora, tłum. Michał Paweł Markowski. „Teksty Drugie”, 1999, nr 1/2;

A.C.Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, oprac. L. Sosnowski, Kraków 2006;

J-F. Lyotard, Filozofia i malarstwo w dobie eksperymentu, tłum. M.P. Markowski [w:] (red.) R. Nycz, Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1998;

G. Deleuze, Każdy malarz streszcza na swój sposób historię malarstwa, tłum. M. Ochab, „Konteksty”, nr 3-4 1997;

G. Deleuze, Logika wrażenia, tłum M. Kędzierski, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”, 4, 2005 (48);

G. Deleuze, Malarstwo i wrażenie, tłum. L. Brogowski, „Obieg”, nr 1-2, 1993;

M. Fried, Art and Objecthood, Chicago, London, 1998 (wybór);

R. Krauss, The Originality of the Avant Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Massachusetts, London, 1986 (wybór);

G. Didi-Huberman, Obraz jako rozdarcie wcielonego Boga, tłum. M. Loba, „Artium Quaestiones”, t. X, red. K. Kalinowski, P.Piotrowski, W. Suchocki, poznań 2000;

J. Derrida, Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003 (wybór);

W. Welsch, Powrót piękna?, tłum. K. Guczalska [w:] (red.) M. Bokiniec, P.J. Przybysz, Estetyka i filozofia sztuki, Gdańsk 2009.

A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. J. Jedlińscy, Kraków 2008.

Uwagi:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest wybranym zagadnieniom z zakresu krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Służy wprowadzeniu studentów do problematyki metodologii badania dzieł sztuki, kryteriów oceniania dzieł sztuki, historii wystawiennictwa i krytyki artystycznej. Prezentuje wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej od końca XVIII wieku do współczesności. Służy także przedstawieniu elementarnych zasad konstruowania wypowiedzi pisemnych (esejów) z zakresu krytyki artystycznej.

Pełny opis:

Wykład połączony z analizą wybranych tekstów źródłowych ma charakter wprowadzenia w problematykę myśli o sztuce i krytyki artystycznej. W jego ramach omawiana jest: rola i znaczenie krytyki artystycznej, charakterystyka działalności krytyka sztuki, typy wypowiedzi poświęconej sztuce; przedstawienie myśli o sztuce w kontekście tendencji nauk humanistycznych XX wieku: filozofii, antropologii kultury, psychoanalizy, nauk społecznych. W ramach wykładu omawiane są także wybrane teksty z zakresu krytyki artystycznej powstałe od XVIII wieku do współczesności.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

1. Definicja i rodzaje krytyki artystycznej. Cele i powinności krytyka oraz uwarunkowania, jakim podlega krytyka artystyczna.

2. Świat sztuki. Historyczne i współczesne metody funkcjonowania sztuki i organizacji środowisk artystycznych.

3. Dzieło sztuki a publiczność. Od salonu do systemu krytyczno-dilerskiego.

4. Współczesne teorie analizy dzieł sztuki. Fakty i kontrowersje.

5. Początki krytyki artystycznej w XVIII wieku. Denis Diderot, François Guizot, Stendhal i inni.

6. Krytyka artystyczna w XIX wieku. Johann Wolfgang-Goethe, Charles Baudelaire.

7. Modernizm a krytyka sztuki. Przykłady Rogera Fry i Herberta Reada.

8. Klasyka modernistycznej krytyki artystycznej: Clement Greenberg.

9. Sztuka współczesna; problemy z interpretacją i autorstwem: Susan Sontag i Roland Barthes.

10. Współczesna krytyka fotografii: Susan Sontag i Roland Barthes.

11. Esej krytyczny - definicje, struktura, przykłady

12. Problemy współczesnej polskiej krytyki artystycznej.

Literatura:

* Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1963 (wybrane fragmenty);

* Benjamin Walter, "Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej", tłum. Janusz Sikorski w: Twórca jako wytwórca, oprac. Hubert Orłowski, tłum. Hubert Orłowski, Janusz Sikorski, Poznań 1975;

* Barthes Roland, "Śmierć autora", tłum. Michał Paweł Markowski, Teksty Drugie, 1999, nr 1/2;

* D’Alleva Anne, Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. J. Jedlińscy, Kraków 2008 (wybrane fragmenty);

* Danto Arthur C., Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, oprac. L. Sosnowski, Kraków 2006 (wybrane fragmenty);

* Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń 13 – 15 czerwca 2007, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Toruń 2009;

* Grabska Elżbieta, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971 (wybrane fragmenty);

* Grabska Elżbieta, Poprzęcka Maria, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700 – 1870, Warszawa 1989 (wybrane fragmenty);

* Greenberg Clement, Obrona modernizmu, tłum. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Kraków, 2006 (wybrane fragmenty);

* Porębski Mieczysław, Krytycy i sztuka, Kraków 2004 (wybrane fragmenty);

* Pręgowski Filip, „Mit bardziej współczesny. O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat 90. ˮ, Miejsce. Studia nad Sztuką i Architekturą XX i XXI wieku, nr 3/2017, Rocznik Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017;

* Read Herbert, "What is Revolutionary Art" w: Art in Theory - 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. Ch. Harrison, P. Wood, Oxford 1993;

* Rejniak-Majewska Agnieszka, Polityka doświadczenia. clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki, Toruń 2017 (wybrane fragmenty);

* Sontag Susan, "Przeciw interpretacji" w: Przeciw interpretacji i inne eseje, tłum. Małgorzata Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski, Kraków 2012;

* Williams Gilda, How to Write About Contemporary Art, London 2019,

* Thornton Sarah, Siedem dni w świecie sztuki, tłum. Magdalena Kuliś, Warszawa 2011 (wybrane fragmenty).Cambridge, Massachusetts, London, 1986 (wybór);

Uwagi:

W sytuacji, gdy zajęcia prowadzone są zdalnie ocena przygotowania do zajęć odbywa się za pośrednictwem platformy Moodle (w trakcie zajęć on-line), test pisemny przeprowadzony jest za pośrednictwem platformy Moodle lub innej platformy do sprawdzania wiedzy w formie testów. Prace pisemne przesyłane są prowadzącemu pocztą e-mail, który przygotowuje informację zwrotną zawierającą uwagi komentarze i ocenę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.