Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty krytyki artystycznej-plastyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WKAP-1L-KA-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Warsztaty krytyki artystycznej-plastyka
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem letni - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Orientacja w kierunkach i nurtach w sztuce nowoczesnej i współczesnej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w konwersatorium - 30 h (1 ECTS)

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 25 h (1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć i czytanie literatury- 25 h (1 ECTS)

- pisanie tekstów - 30h (1 ECTS)


Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/studentka:

- W1: ma pogłębioną i ugruntowaną wiedzę na temat współczesnych zjawisk i nurtów w sztuce i metod badawczych służących ich analizie. Wiedzę tę może rozwijać w oparciu o własne badania i twórczo wykorzystywać w pracy zawodowej (K_W01)

- W2: posiada szczegółową, specjalistyczną wiedzę w zakresie opracowywanego samodzielnie zagadnienia (K_W04)

-W3: jest przygotowany do podejmowania badań szczegółowych i prac analitycznych w praktyce zawodowej danej specjalności (K_W04)

- W4: ma pogłębioną świadomość złożoności i historycznej zmienności języka, ze szczególnym uwzględnieniem języka krytyki artystycznej (K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka:

- U1: potrafi samodzielnie przeprowadzić ukierunkowaną kwerendę merytoryczną (wyszukać, przeanalizować, wyselekcjonować informacje), korzystając z materiałów bibliograficznych, źródłowych (w tym – niepublikowanych i archiwalnych) ( K_U01)

-U2: czyta, analizuje i zestawia zastaną literaturę przedmiotu, w oparciu o którą przygotowuje krytyczny stan badań do problemu, szczegółowo analizuje problemy i formułuje hipotezy w sposób krytyczny (K_U02)

-U3: potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą z innych dyscyplin oraz stosować ją w sytuacjach profesjonalnych: samodzielnie argumentuje z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, dążąc do wyprowadzenia logicznych wniosków i syntezy (K_U03, K_U07)

-U4: potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy z zakresu nauk o sztuce z różnymi kręgami odbiorców - posiada warsztat konieczny do przygotowania recenzji krytycznej dla prasy (recenzja, nota), wypowiedzi w radiu i telewizji, a także publikacji na temat sztuki współczesnej (konkretnego dzieła, wystawy lub wydarzenia artystycznego), ma pogłębioną umiejętność przygotowania klarownych wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk o sztuce (K_U04, K_U06, K_U07)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka:

- K1 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także kierownicze (K_K01)

- K2 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; w praktyce zawodowej kieruje się fachową wiedzą i zasadami etyki zawodowej (K_K03)


Metody dydaktyczne:

- dyskusja w grupie inicjowana przez prowadzącego podczas oglądania wystawy, uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym, konferencji naukowej

- wprowadzenie do danego zagadnienia, określenie kontekstu dzieła/dzieł sztuki i materiałów niezbędnych przy realizacji tematu pracy

- wspólne omawianie w grupie efektów pracy nad danym zagadnieniem, prezentacje studentów

- analiza i ocena przygotowanych tekstów krytycznych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zbudowanie warsztatu krytyka sztuki. Na podstawie wybranego wydarzenia aktualnego (wystawa, spotkanie artystą, konferencja) student konstruuje tekst w formie recenzji (krytycznej /naukowej) informacji prasowej lub tekstu do katalogu/czasopisma branżowego.

Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu krytyka sztuki; umiejętności formułowania opinii na temat zjawisk zachodzących w dziedzinie różnych dyscyplin sztuki współczesnej i ich argumentowania.

Studenci piszą, a następnie prezentują teksty krytyczne poświęcone wybranym aktualnym wydarzeniom artystycznym. Wskazówki i uwagi prowadzącego, analizy tekstów innych uczestników zajęć pozwolą na doskonalenie warsztatu krytyka.

Tematy tekstów krytycznych wybierane są na podstawie aktualnie odbywających się wystaw i wydarzeń artystycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa (wybrane fragmenty):

-Bourriaud Nicolas, Estetyka relacyjna, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 2012

- Dziamski G., Szkice o nowej sztuce, Warszawa 1989.

- Dziamski G., Awangarda po awangardzie: od neoawangardy do postmodernizmu, Poznań 1995.

- Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 2006

-Elkins James, What happened to Art Criticism, Chicago 2003

-Elkins James & Newman Michael, The State of Art Criticism, New York - London 2008

- Hopfinger M., W laboratorium sztuki XX w. O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993.

- Krytyka i rynek sztuki, red. Dorota Monkiewicz, współpraca Hanna Wróblewska, Paulina Rymkiewicz, Sekcja Polska AICA, Warszawa 2008.

- Ludwiński J., Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty, wybór i opracowanie: Jarosław Kozłowski, ASP Poznań, BWA Wrocław, 2010.

- Porębski M. Pożegnanie z krytyką, Kraków 1966

- Rejniak-Majewska A., Puste miejsce po krytyce?, Łódź 2014

Literatura uzupełniająca (wybrane fragmenty):

-Hopfinger M., Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010

-Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2005.

- Kowalczyk I., Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002

- Mitchell W. J. T., Czego chcą obrazy, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

- Ostrowicki M., Dzieło sztuki jako system, Warszawa – Kraków 1997.

- Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006

-Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K.Wilkoszewska, Kraków 1999

- Wójtowicz E., Net Art, Kraków 2008.

-Załuski T., Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, Kraków 2008.

Literatura dotycząca techniki pisania:

-M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak pisać?, Warszawa 2008.

-Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

-Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa, Książka i Wiedza, 2003.

Ponadto:

czasopisma polskie i zagraniczne oraz portale kulturalne i serwisy internetowe dotyczące plastyki współczesnej i projektowania graficznego ("Critical Inquiry", „Journal of Contemporary Art” on-line, „Arts Journal”, „Art on Paper”, „NY Arts Magazine”, „ART- Das Kunstmagazin”, „Artforum” „Format”, „Szum”, „Artysta i Sztuka”, „Sztuka i Dokumentacja” „2+3D” (ukazywał się do grudnia 2016 r.), „Artluk”, „Arteon” (ukazywał się do grudnia 2019 r.) , „Artmix”, „Exit”, „Obieg”, „Sztuka.pl”, „-grafia”, „Orońsko”, „Ha!art”, „Aspiracje”, MOCAK Forum, „Zeszyty Artystyczne”, „Magazyn Sztuki” 2000-2005, „Graphis”)

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć obowiązuje ciągła weryfikacja wiedzy z zakresu znajomości aktualnych wydarzeń, wystaw oraz konferencji, paneli poświęconych zagadnieniom krytyki artystycznej oraz umiejętności merytorycznego odniesienia się do nich (W1-W4, U2-U4)

Ocenie podlegają zadane prace pisemne (W1-W4), prezentacja (przedstawienie wybranego zagadnienia w ujęciu problemowym) (W1-W4, U3, U4)

Oceniana jest także aktywność na zajęciach (zaangażowanie w dyskusję, praca w grupie) (K1, K2)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kulpińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kulpińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Katarzyna Kulpińska, Paweł Tański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kulpińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.