Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje ochrony dóbr kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WKODK-1Z-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje ochrony dóbr kultury
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku sem. zimowy Ochrona dóbr kultury(s2)
Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. zimowy -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WSP/enrol/index.php?id=43
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ugruntowana wiedza z zakresu historii i teorii ochrony i konserwacji zabytków.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- czytanie literatury- 30

- przygotowanie do egzaminu- 30


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna terminologię ochrony, konserwacji i restauracji dóbr kultury na poziomie poszerzonym (K_W02)

W2:zna na poziomie poszerzonym i szczegółowym najnowsze dzieje, teorie, doktryny konserwatorstwa;rozumie ich uwarunkowania (K_W03)

W3: rozumie interdyscyplinarny charakter interpretacji dóbr kultury i dziedzictwa w różnych aspektach (z uwzględnieniem ich historii i funkcji społecznej oraz kontekstu filozoficznego, teologicznego itd.) (K_W07)

W4: zna na poziomie poszerzonym współczesne koncepcje ochrony dóbr kultury, ich uwarunkowania i problematykę (K_W09)

W5: zna i rozumie na poziomie pogłębionym metody analizy, interpretacji i wartościowania zabytków jako składników dziedzictwa kulturowego (K-W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przeprowadzić merytoryczną argumentację, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułuje wnioski i tworzy syntetyczne podsumowania w zakresie współczesnych koncepcji ochrony dóbr kultury i dziedzictwa (K_U09)

U2: jest przygotowany do popularyzacji postępowania w zakresie ochrony dóbr kultury (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego, którego kierunki sam wyznacza (K_K01)

K2: jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie, jest gotów do podjęcia stosownego działania (K_K04)

K3: identyfikuje i rozstrzyga dylematy, związane z ochroną zabytków, jest świadom swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie posiadanych kompetencji (K_K05)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w formule wykładu informacyjnego i problemowego. Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna, w której ilustracje są zestawione z tekstami (cytaty z międzynarodowych dokumentów konserwatorskich, prac teoretycznych) oraz komentarzami do problemów kluczowych dla współczesnej działalności konserwatorskiej. Pod koniec każdego wykładu podawane sa kolejne pytania składające się na zestaw pytań egzaminacyjnych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wobec pluralizmu teoretycznego współczesnego konserwatorstwa przyjęto, że wykładami objęte będą najważniejsze koncepcje z okresu po uchwaleniu Karty Weneckiej w 1964 r. Różnorodność założeń przyjmowana przez teoretyków znajduje odzwierciedlenie na poziomie definiowania przedmiotu ochrony i opieki konserwatorskiej, określania zasad postępowania oraz na poziomie uzasadnień celowości podejmowanych działań. Wykłady poświęcone będą zarówno tym koncepcjom, które rozwijane są przez grupy eksperckie w międzynarodowych organizacjach takich jak UNESCO czy ICOMOS, jak i teoriom, które, choć ważne, nie pełnią jeszcze wiodącej roli w działalności służb konserwatorskich. Celem przedmiotu jest ukazanie szerokiej panoramy poglądów na konserwatorskie interpretacje dziedzictwa kulturowego, oraz dostarczenie informacji niezbędnych do zajęcia własnego stanowiska w kwestii rozstrzygania o przydatności poszczególnych teorii.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są nowoczesne i ponowoczesne koncepcje działalności konserwatorskiej. Szczególną uwagę zwraca się na różnorodność sposobów określania przedmiotu i zasad działalności konserwatorskiej w dokumentach międzynarodowych organizacji konserwatorskich. Analizowane są także następstwa zintegrowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Przedstawione zostaną również pozytywne i negatywne zjawiska związane z globalizacją idei ochrony dziedzictwa i dążeniami do uniwersalizacji zasad postępowania konserwatorskiego. Treści dydaktyczne są prezentowane w układzie następujących tematów:

Przedmiot działalności konserwatorskiej i jego terminologiczne interpretacje w konserwatorstwie współczesnym; Postanowienia Karty Weneckiej w epoce globalizacji idei konserwatorskich; Kształtowanie idei dziedzictwa kulturowego - Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego; Lista światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO; Kryteria autentyczności w kulturze oraz ich wpływ na poglądy i teorie konserwatorskie; Źródła inspiracji współczesnych koncepcji ochrony dóbr kultury – ekologia; Źródła inspiracji współczesnych koncepcji ochrony dóbr kultury – ekonomia; Koncepcja „dzieła otwartego” w teorii konserwacji;

Dialog i interpretacja - teoria kreacji konserwatorskiej; Działalność Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO do roku 1999; Dokument z Nara o autentyzmie; Działalność Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO od roku 2000; Problem wiarygodności Listy Dziedzictwa Światowego; Nurt uniwersalistyczny i regionalistyczny w teorii ochrony dziedzictwa; Zabytkoznawcza analiza wartościująca architektury; Ochrona dziedzictwa architektonicznego w skali Europy i Świata (Amsterdam’1975, Granada’1985, Victoria Falls’ 2003, Karta Ochrony Ruin Historycznych PKN ICOMOS’2011); Zmiana i ciągłość we współczesnych teoriach konserwatorskich; Od konserwacji i restauracji dóbr kultury do ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krawczyk. J., Dialog z tradycją w konserwatorstwie – koncepcja zabytkoznawczej analizy wartościującej, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, z. 44, 2013, s. 507-529. https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2494/AUNC_ZiK.2013.021,Krawczyk.pdf?sequence=1

2. Krawczyk. J., Ideał obiektywności wiedzy a początki wartościowania w konserwatorstwie [in:] Bogusław Szmygin (ed.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa - Lublin 2012, s. 101-113. http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=1218&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=C53ACA5495C0D40E1303406EC6484C11-2

-

3. Krawczyk. J., Karta Wenecka i spór o zasady postępowania konserwatorskiego [in:] Karta Wenecka 1964-2014, W. Bukowska, J. Krawczyk (red.), Toruń 2015, s. 93-101.

4. Krawczyk. J., Dzieło sztuki w teorii restauracji Cesare Brandiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, nr 41, 2011, s. 133-150,

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/article/viewFile/AUNC_ZiK.2011.005/1905

5. Krawczyk. J., Kompromis i metoda – wybrane aspekty teorii konserwatorskich Aloisa Riegla i Cesare Brandiego, Ochrona Zabytków, 2009 nr 2, s. 64-74.

http://www.nid.pl/upload/iblock/e54/e5423b0e815a04bf8c82743c1ba5475d.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Bukowska W., Krawczyk. J., (red.) Karta Wenecka 1964-2014, Toruń 2015.

2. Krawczyk. J., 50 lat Karty Weneckiej - idee, kontynuacje, konteksty [in:] Karta Wenecka 1964-2014, W. Bukowska, J. Krawczyk (red.), Toruń 2015, s. 7-13.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład: egzamin pisemny - W1, W2, W 4, W5, U1.

Kryteria oceniania:

Łączna ilość punktów 20- 100%

0-10 (50%) - ndst

11-12 (52-60%) - dst

13-14 (62-70%) - dst plus

15-16 (72-80%) - db

17-18 (82-90%) - db plus

19-20 (92-100%) - bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.