Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztat pisarski-konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WP-1Z-KA-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat pisarski-konwersatorium
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (40 godz.): 1,6 pkt. ECTS

- udział w zajęciach – 30 godz.

- konsultacje z prowadzącym - 10 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (35 godz.): 1,4 pkt. ECTS

- lektura zalecanej literatury, praca własna, bieżące przygotowanie do zajęć, przygotowanie pracy semestralnej – 35 godz.


Łącznie: 75 godz. (3 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student/ka:


W1: posiada szczegółową, specjalistyczną wiedzę w zakresie samodzielnego przygotowania i napisania tekstu m.in. krytycznego – K_W03

W2: uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu krytycznego – K_W06

W3: jest przygotowany do podejmowania praktycznych zadań krytycznych w zakresie tworzenia i oceny tekstów – K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student/ka:


U1: w sposób krytyczny czyta i analizuje teksty stanowiące przedmiot działań krytyczno-oceniających – K_U01, K_U02

U2: samodzielnie poddaje lekturze krytycznej dany tekst, dobierając odpowiednie argumenty i sądy – K_U05, K_U06

U3: jest przygotowany do samodzielnego wartościowania i oceniania tekstów – K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student/ka:


K1: ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę nieustannego jej poszerzania - K_K01

K2: potrafi formułować opinie i dzielić się nimi z odbiorcami m.in. za pomocą tekstów krytycznych – K_K06


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Warsztaty pisarskie służą kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności pisania i odbioru tekstów (głównie użytkowych, w tym krytycznych).

Pełny opis:

Warsztaty, w czasie których studenci analizują, uzupełniają, projektują, poprawiają, piszą, a także prezentują teksty użytkowe, krytyczne itp.

Poprzez analizę tekstów innych autorów, zapoznanie się uwagami i ocenami odnośnie własnych tekstów uczestnicy zajęć doskonalą umiejętności pisania różnego rodzaju tekstów.

Literatura:

Fragmenty wskazane przez prowadzącego:

1. Twórcze pisanie w teorii i praktyce, pod red. Gabrieli Matuszek i Hanny Siei-Skrzypulec, Kraków 2015.

2. K. Wolny-Zmorzyński i in., Gatunki dziennikarskie. Teoria - praktyka - język, Warszawa 2009.

3. N. Watts, Jak napisać powieść, tłum. E. Kraskowska, Kraków 1998.

4. J . Dąbała, Tajemnica i suspens w sztuce pisania. W kręgu retoryki dziennikarskiej i dramaturgii medialnej, Toruń 2010.

5. J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Gliwice 2013.

6. Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, tłum. K. Kosińska, Warszawa 2010.

7. http://poradnikpisania.pl/

8. http://szkolapisania.blogspot.com/

9. Na recenzowanym. Recenzje niezależne i drapieżne, Toruń 2011.

10. J. Sławiński, Dzieło, język, tradycja, Kraków 1998.

Metody i kryteria oceniania:

W czasie zajęć studenci czytają, uzupełniają, poprawiają, przerabiają, projektują, piszą, oceniają, komentują itp. teksty innych autorów, a także pisane przez siebie. Stąd ważna jest ocena ciągła. Na zakończenie semestru studenci piszą teksty krytyczne, które podlegają ocenie prowadzącego. Teksty oceniane są w zakresie spójności, logiki wywodu, zasadności i wagi argumentacji, stopnia realizacji cech tekstu krytycznego itp. Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych wystawianych za poszczególne zadania. Ocenę pozytywną otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów:

150,00 139,50 bdb

139,49 129,00 db +

128,99 118,50 db

118,49 108,00 dost +

107,99 97,50 dost

97,49 0,00 ndst

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Rafał Moczkodan, Paweł Tański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Uwagi:

identyczne jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Uwagi:

identyczne jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Uwagi:

identyczne jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)