Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne prądy estetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WPE-1Z-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Współczesne prądy estetyczne
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku sem. zimowy Ochrona dóbr kultury(s2)
Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. zimowy -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):- udział w wykładach – 15 godz.


- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5 godz.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do egzaminu- 10 godz.Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki różnorodnych zagadnień związanych z estetyką współczesną oraz metodologicznej szczegółowych koncepcji filozoficznych związanych z określonymi nurtami estetycznymi oraz na temat ich znaczenia dla kształtowania kultury i wzorców ludzkiej egzystencji. (K_W01)


W2 Zna podstawy metodologiczne różnych nurtów we współczesnej estetyce i myśli filozoficznej z nimi powiązanej (K_W02)


W4 Posiada orientację w obszarze zakresu problemowego związanego z niektórymi zagadnieniami estetyk współczesnych (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U3 Potrafi integrować wiedzę z zakresu estetyki z prądami sztuki współczesnej, często związanych z dylematami ochrony kultury (K_U03)


U4 Potrafi spójnie i logicznie komunikować się na tematy estetyczne, z użyciem wiedzy i terminologii fachowej. (K_U04)


U6 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z zagadnieniami estetyki współczesnej (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K3 Potrafi odpowiednio rozpoznać i zdefiniować priorytety służące do realizacji określonego zadania, np. dobrać odpowiednie koncepcje estetyczne przy opisie dzieła sztuki współczesnej (K_K03)


K3 Wydając opinie o dziełach sztuki posługuje się wiedzą fachową i opinią ekspercką, a nie własnymi upodobaniami (K_K03)

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny oraz problemowy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu 'Współczesne prądy estetyczne' jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnej problematyki estetycznej (związanej z fenomenologią, hermeneutyką, egzystencjalizmem czy filozofią postmodernistyczną), filozofii sztuki (teorie związane z prądami sztuki lub z rodzajami sztuk współczesnych, jak: sztuka performatywna, bio-art, redy-maine, fotografia, film) oraz z zjawiskami kulturowymi (filozofia Welscha, Shustermana, teoria kognitywna)

Pełny opis:

W ramach przedmiotu 'Współczesne prądy estetyczne' realizowane są następujące grupy zagadnień:

- antyestetyka, anestetyka, estetyzacja, metaestetyka, globalizacja – jako zjawiska określające obszar badań współczesnej estetyki

- estetyka i sztuka współczesna w perspektywie fenomenologii, hermeneutyki i postmodernizmu

- estetyka jako filozofia sztuki i praktyka krytyczna (fotografia, film, różne gatunki sztuki)

- wybitni przedstawiciele estetyki współczesnej.

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa):

A. Berleant, Prze-myśleć estetykę, Kraków 2007 (roz. 4, 5, 6, 8, 9)

B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002 (rozdział: 3, 5, 6, 13)

Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2000

Współczesna myśl estetyczna. Wybór tekstów, red. R. Różanowski, Wrocław 1993 (fragmenty podane na wykładach)

Literatura uzupełniająca:

H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993 (fragm.)

M. Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984

M. Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001

Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998

M.A. Potocka, Estetyka kontra sztuka, Warszawa 2007

W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków 2005

Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny? t. I-II, red. S. Morawski, Warszawa 1987

Literatura zalecana (uzupełniająca):

Th. W. Adorno, Teoria estetyczna, Warszawa 1994

B. Baran, Postnietzsche, Kraków 1996

R. Barthes, Śmierć autora, Teksty drugie, nr 1-2 / 1999

L. Bieszczad, Kryzys pojęcia sztuki. Filozoficzno-estetyczne koncepcje sztuki Th. W. Adorna, H.G. Gadamera, A.C. Danto, Kraków 2001

R. Bubner, Doświadczenie estetyczne, Warszawa 2005

G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna w: red. M. Gołaszewska Estetyka w świecie, t. I, Kraków 1984

L. Ferry, Homo aestheticus, Sztuka i Filozofia, nr 9 / 1994

B. Frydryczak, Estetyki oporu, Zielona Góra 1995

B. Frydryczak, Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Poznań 2002

M. Gołaszewska, red. Estetyka w świecie, t. I-V. Kraków 1984-1995 (wybrane teksty)

M. Gołębiewska, Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk 2003

M. Gołębiewska, Odnowienie estetyki? Diametros nr 3 / 2005

C. Korsmeyer, Gender w estetyce. Wprowadzenie, Kraków 2009

I. Lorenc, Filozoficzny charakter współczesnej estetyki, Diametros nr 3 / 2005

O. Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, Warszawa 2007

S. Morawski, Wybór pism estetycznych, Kraków 2007

O. Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, Warszawa 2007

S. Morawski, Wybór pism estetycznych, Kraków 2007

M. Ostrowicki, Wirtualne 'realis': estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006

L. Pareyson, Estetyka. Teoria formatywności, Kraków 2009

R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wrocław 1998

K. Wilkoszewska, red. Estetyka transkulturowa, Kraków 2004

K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

zaliczenie semestru (wykładu) w formie egzaminu ustnego

na ocenę składa się: odpowiedź na pytania egzaminacyjne, znajomość literatury i umiejętność formułowania myśli.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.