Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne zagadnienia estetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WZE-1Z-KA-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagadnienia estetyki
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):


- udział w ćwiczeniach – 30 g


- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów- 15 g


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do ćwiczeń – 15 g


- przygotowanie do kolokwium- 30 gŁącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki różnorodnych zagadnień związanych z estetyką współczesną oraz metodologicznej szczegółowych koncepcji filozoficznych związanych z określonymi nurtami estetycznymi oraz na temat ich znaczenia dla kształtowania kultury i wzorców ludzkiej egzystencji. (K_W01)

W2 Zna podstawy metodologiczne różnych nurtów we współczesnej estetyce i myśli filozoficznej z nimi powiązanej (K_W02)

W4 Posiada orientację w obszarze zakresu problemowego związanego z niektórymi zagadnieniami estetyk współczesnych (K_W04)Efekty uczenia się - umiejętności:

U3 Potrafi integrować wiedzę z zakresu estetyki z prądami sztuki współczesnej, często związanych z dylematami ochrony kultury (K_U03)

U4 Potrafi spójnie i logicznie komunikować się na tematy estetyczne, z użyciem wiedzy i terminologii fachowej. (K_U04)

U6 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z zagadnieniami estetyki współczesnej (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K3 Potrafi odpowiednio rozpoznać i zdefiniować priorytety służące do realizacji określonego zadania, np. dobrać odpowiednie koncepcje estetyczne przy opisie dzieła sztuki współczesnej (K_K03)

K3 Wydając opinie o dziełach sztuki posługuje się wiedzą fachową i opinią ekspercką, a nie własnymi upodobaniami (K_K03)


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów

-klasyczna metoda problemowa

- referatu

-seminaryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu 'Współczesne zagadnienia estetyczne' jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnej problematyki estetycznej, a także filozofii sztuki i niektórymi aspektami kulturoznawczymi. Obejmuje on cykl konwersacji na podstawie różnych fragmentów tekstów w połączeniu z materiału ilustracyjnym i tekstami literackimi/kulturowymi.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu 'Współczesne zagadnienia estetyczne" realizowane są następujące grupy zagadnień:

- antyestetyka, anestetyka, estetyzacja, metaestetyka, globalizacja – jako zjawiska określające obszar badań współczesnej estetyki

- estetyka i sztuka współczesna w perspektywie hermeneutyki, fenomenologii, czy postmodernizmu

- estetyka jako filozofia sztuki i praktyka krytyczna zwłaszcza związana z fotografią, filmem, sztuką performatywną, bioartem, dekonstruktywizmem.

- wybitni przedstawiciele estetyki współczesnej: Gadamer, Benjamin, Sartre, Welsch, Lyotard, Baudrillard, Shusterman, Barthes , Jay

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa):

Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2000.

Współczesna myśl estetyczna. Wybór tekstów, red. R. Różanowski, Wrocław 1993.

Literatura omawiana na zajęciach (mogą w niej nastąpić drobne zmiany i przesunięcia):

Georg Gadamer, Aktualność piękna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1993

W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [w:] Twórca jako wytwórca, Poznań 1975

Sartre, Dzieło sztuki w: tegoż, Wyobrażenie, przeł. Beylin, PWN 1970

Merleau-Ponty, Wątpienie Cezanne’a, [w:] J. Migasiński, Merleau-Ponty, Warszawa 1995

Wolfgang Welsch, Na drodze do kultury słyszenia, przeł. K. Wilkoszewska, [w:] Eugeniusz Wilk (pod red.), Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”?, Katowice Wyd. UŚ 2001, ss. 56-74

Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, przeł. J. Przeźmiński, [w:] Ryszard Nycz (pod red.), Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, Kraków: Wyd. Universitas 1998, ss. 295-330

Wolfgang Welsch, Sztuczne raje. Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, przeł. J. Gilewicz, [w:] Anna Zeidler-Janiszewska (pod red.), Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury, Poznań: Fundacja Humaniora 1998, ss. 167-188

R. Shustermann, Somatoestetyka a problem ciało/media [w:] tegoż, O sztuce i życiu, Wrocław 2007

Ben Singer, „Sensacyjność” a świat wielkomiejskiej nowoczesności, przeł. W. Marzec, J. Slodkowski, [w:] Tomasz Majewski (pod red.), Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, ss. 143-184

L. Blaustein, Przyczynki do psychologii widza kinowego [w:] Wybór pism estetycznych, Kraków 2005

Siegfried Kracauer, Widz (rozdz. 9) [w:] Tegoż, Teoria filmu: wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Wertenstein, Warszawa: Wyd. Artystyczne i Filmowe 1975, ss. 178-193

S. Sontag, W jaskini Platona, Świat obrazów [w:] S. Sontag, O fotografii, Kraków 2009, s. 4-25, 137-162

Flusser V., Ku filozofii fotografii, Katowice 2004

H. Broch, Kilka uwag o kiczu, w: Kilka uwag o kiczu i inne eseje, Warszawa 1998, s. 132 inn. P. Beylin, Autentyczność i kicze, Warszawa 1975

Lyotard, Po wzniosłości: stanowisko estetyki, przeł. A. Kluba, [w:] Szkice oraz tenże, Les Immateriaux, w: Muzeum sztuki, Kraków 2005, 221-234

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

zaliczenie semestru (konwersatorium) w formie egzaminu ustnego

na ocenę składa się: odpowiedź na 3 pytania egzaminacyjne, znajomość literatury przedmiotu oraz obecność na zajęciach i uczestnictwo w dyskusji.

ndst - 2 pkt (0-19%)

dst- 4 pkt (20%)

dst plus- 6 pkt (40%)

db- 8 pkt (60%)

db plus- 10 pkt (80%)

bdb- 12 pkt (100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)