Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia sztuki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZSW-3L-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia sztuki współczesnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy- Ochrona dóbr kultury (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem.zimowy-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z historii architektury wcześniejszych epok

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe wykładu, przewidziane w programie): 30 godz. /1 pkt.


2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 15 godz. /0,5 pkt.


3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu (przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i zapoznanie się z literaturą przedmiotu, przyswojenie materiału ilustracyjnego, definicji, powtórka zagadnień problemowych): 45 godz./ 1,5 pkt.


Łączna liczba pkt. ECTS = 3


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Ma wiedzę o głównych kierunkach, zjawiskach i trendach we współczesnej sztuce (K_W03, K_W04)


W2: Zna czołowych przedstawicieli kierunków oraz potrafi przypisać im konkretne realizacje (K_W04)


W3: Zna i rozumie podstawowe metody analizy oraz

interpretacji współczesnych obiektów architektonicznych (K_W01)


W4: Charakteryzuje obiekty o określonych cechach stylowych, orientuje się w sposobie użycia współczesnych technik i materiałów budowlanych w celu osiągnięcia przez artystę, czy architekta określonego wrażenia wizualnego (K_W02)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Potrafi wyszukać, przeanalizować i wyselekcjonować informacje na temat wybranego zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej korzystając z materiałów bibliograficznych, źródłowych oraz zasobów cyfrowych (K_U01)


U2: W oparciu o kwerendę bibliograficzną przygotowuje referat, wypowiedź, prezentację na temat wybranego zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej (K_U02)


U3: posiada umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy materiału bibliograficznego i analizuje problemy badawcze (K_U03, K_U04)


U4: Wykorzystuje wiedzę z zakresu budownictwa i architektury do opisu szerszych zjawisk kulturowych i społecznych (K_U07)


U5: Analizuje dzieła architektoniczne z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii oraz wiedzy na temat specyfiki stylistycznej (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Ma świadomość o specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_K01)


K2: Posiada umiejętność rozpoznawania współczesnych dzieł sztuki i obiektów architektonicznych o światowym znaczeniu oraz przedstawienia podstawowych informacji na temat twórcy, stylu, datacji (K_K01)


K3: Potrafi referować, prezentować wybrane zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej przed grupą słuchaczy, umie moderować dyskusje, odpierać zarzuty i uczestniczyć w polemice (K_K02)


K4: Wiedzę może rozwijać i twórczo wykorzystywać w późniejszej pracy teoretycznej (K_K03)


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład konwencjonalny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji sztuki polskiej po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym, oraz problemowych. Przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej sztuce, z uwzględnieniem zmian w postrzeganiu formy plastycznej, nowoczesnych technik i środków wyrazu.

[dot. części wykładu poświęconej zagadnieniom architektonicznym]

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk, tendencji i kierunków artystycznych zachodzących w sztuce europejskiej i pozaeuropejskiej po II wojnie światowej. Przedmiotem zajęć jest rozległy obszar dotyczący sztuki wizualnej. W ujęciu historycznym przedstawione zostaną najważniejsze kierunki, ruchy artystyczne i tendencje kształtujące się na styku koncepcji modernistycznych i postmodernistych: począwszy od nurtu figuratywnego i abstrakcji, sztuk performatywnych, sztuki nowych mediów oraz problematyki zjawisk najnowszych. W ramach wykładów zostaną przedstawione najważniejsze przykłady i zjawiska nie tylko z obszaru kultury zachodniej, ale wschodniej z uwzględnieniem podstawowych zagadnień kulturowych danych krajów.

[dot. części wykładu poświęconej zagadnieniom architektonicznym]

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w architekturze powszechnej XX wieku w ujęciu problemowo-historycznym. Twórczość architektoniczna rozpatrywana będzie na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych.

1. Modernizm

Wskazanie podstaw i założeń stylu; poruszane są zagadnienia twórczości przedstawicieli De Stijl, Konstruktywizmu, Bauhausu w aspekcie odniesień do planowania miast, kształtu i funkcji współczesnej architektury, roli jaką ma ona pełnić w kontekście potrzeb społecznych i ekonomicznych. Prezentowane są sylwetki i twórczość wybranych architektów europejskich. Omawiane jest znaczenie wystawy „Architektura międzynarodowa” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Poruszane są zagadnienia z dziedziny architektury mieszkaniowej: nowatorskie rozwiązania, wpływ czynników społeczno-ekonomicznych, estetycznych i politycznych na formę budynków mieszkalnych i - organizujących je w określone struktury miejskie – osiedli. Omawiane są wystawy budowlane, na których prezentowano prototypowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Poruszone są zarówno zagadnienie architektury jednorodzinnej, willowej, jak i wielorodzinnej, w tym koncepcja corbusierowskiej „maszyny do mieszkania”. Temat omówiony w oparciu o twórczość F.L.Wrighta, A.Loosa, L.Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, , A.Aalto i in. Osobne zagadnienie stanowi amerykański program Case Study House.

Koncepcje modernistycznych miast w oparciu o projekty niezrealizowane (np. Ville Contemporaine, Plan Voisin, projekt dla Schelde, Algieru, Saint-Dié itp.) oraz konkretne realizacje (np. Brasilia, Chandigarh i in.).

Prezentacja utopijnych koncepcji budowy domów i rozplanowania miast, działalność angielskiej grupy Archigram i matabolistów japońskich oraz recepcja tejże działalności na przełomie XX i XXI wieku; omówienie powojennej architektury japońskiej w oparciu o twórczość Kenzo Tange, Kisho Kurokawy, Araty Isozaki i in.

2. Postmodernizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia stylu, prezentowane są zagadnienia krytyki architektonicznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości czołowych przedstawicieli modernizmu; istotne będzie odnajdywanie i rozumienie cytatów architektonicznych oraz pastiszu w dziełach postmodernistycznych; omówiony zostanie nurt neomodernizmu i nowego odczytania spuścizny architektonicznej pochodzącej z 1 połowy XX wieku. Różnorodność rozwiązań architektonicznych omówiona zostanie w oparciu o zrealizowane obiekty (m.in. autorstwa R.Venturiego, R.Meiera, Ch.Moora, M.Gravesa, J.Stirlinga i in.).

3. Dekonstruktywizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia programowe stylu; wskazane jest znaczenie konstruktywizmu rosyjskiego i modernizmu na ukształtowanie nowego języka wypowiedzi architektonicznej; omówiona jest wystawa inaugurująca działalność dekonstruktywistów z przedstawieniem sylwetek i twórczości uczestników; Wykład poparty jest licznymi przykładami niezrealizowanych koncepcji i rysunków architektonicznych pochodzących z wczesnych lat 80-tych XX wieku oraz wykonanych obiektów z końca XX wieku i początku XXI.

Literatura:

Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005

Piotr Krakowski, O sztuce nowe i najnowszej, Warszawa 1984

Grzegorz Dziamski, Lata dziewięćdziesiąte, Arsenał, Poznań 2000

G. Dziamski (red.), Od awangardy do postmodernizmu, Warszawa 1996

U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973

Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002

Alicja Kępińska, Nowa Sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981

Grzegorz Dziamski, Szkice o nowej sztuce, Warszawa 1984

A.Wojciechowski, Młode malarstwo polskie, 1944-1974, wyd. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983

Grzegorz Dziamski, Performance Warszawa (1984)

Adam Kotula, Krakowski Piotr, Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

Adam Kotula, Krakowski Piotr, Rzeźba współczesna, Warszawa 1980

Encyklopedia Kultury Polskiej XXw. Od awangardy do postmodernizmu, red. G.Dziamski, Warszawa 1996

Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Rebis, Poznań, 1999

Urszula Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Gdańsk 2002

Ryszard Kluszczyński, Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998

[dot. części wykładu poświęconej zagadnieniom architektonicznym]

Wybrana literatura:

1. Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

2. Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1987

3. Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

4. Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

5. Blake P., Ludwig Mies van der Rohe – architektura i struktura, Warszawa 1991.

6. Boesiger W., Le Corbusier. Oeuvre complète, Zurich 1929-1958

7. Bonta J., Ludwig Mies van der Rohe, Warszawa 1983.

8. Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

9. Gans D., The Le Corbusier Guide, New York 2000

10. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

11. Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

12. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

13. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

14. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

15. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

16. Kotula A., Krakowski P., Architektura współczesna, Kraków 1967.

17. Kosa Z., Kenzo Tange, Warszawa 1977.

18. Lahti L., Alvar Aalto 1898-1976. Raj dla zwykłego człowieka, Köln 2006

19. Máté P., Richard Neutra, Warszawa 1978.

20. Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1977.

21. Nagy E., Le Corbusier, Warszawa 1977

22. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

23. Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

24. Overy P., De Stijl, Warszawa 1979.

25. Pawley M., Norman Foster. A Global Architecture, London 1999

26. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

27. Sakellaridou I., Mario Botta. Architectural Poetics, New York 2000

28. Sarnitz A., Adolf Loos, Bonn 2003

29. Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1997

30. Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

31. Stopczyk S., Ekspresjonizm, Warszawa 1987.

32. Tzonis A., Santiago Calatrava. The Poetics of Movement, London 2000

33. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

34. Włodarczyk J., Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009.

35. Winskowski P., Modernizm przebudowany. Inspiracje techniką w architekturze u progu XXI wieku, Kraków 2000.

36. Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

37. Wujek J., Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa 1986.

38. Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2011

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

W przypadku egzaminu w formie tradycyjnej:

- egzamin pisemny - W1, W2, W4

Kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu

ndst – 55 pkt

dst – 56-65 pkt

dst plus – 66-75 pkt

db – 76-85 pkt

db plus – 86-90 pkt

bdb – 91-106 pkt

W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu w sposób zdalny - egzamin ustny przy użycia narzędzia Ms Teams.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w architekturze powszechnej XX wieku w ujęciu problemowo-historycznym. Twórczość architektoniczna rozpatrywana będzie na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych.

1. Modernizm

Wskazanie podstaw i założeń stylu; poruszane są zagadnienia twórczości przedstawicieli De Stijl, Konstruktywizmu, Bauhausu w aspekcie odniesień do planowania miast, kształtu i funkcji współczesnej architektury, roli jaką ma ona pełnić w kontekście potrzeb społecznych i ekonomicznych. Prezentowane są sylwetki i twórczość wybranych architektów europejskich. Omawiane jest znaczenie wystawy „Architektura międzynarodowa” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Poruszane są zagadnienia z dziedziny architektury mieszkaniowej: nowatorskie rozwiązania, wpływ czynników społeczno-ekonomicznych, estetycznych i politycznych na formę budynków mieszkalnych i - organizujących je w określone struktury miejskie – osiedli. Omawiane są wystawy budowlane, na których prezentowano prototypowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Poruszone są zarówno zagadnienie architektury jednorodzinnej, willowej, jak i wielorodzinnej, w tym koncepcja corbusierowskiej „maszyny do mieszkania”. Temat omówiony w oparciu o twórczość F.L.Wrighta, A.Loosa, L.Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, , A.Aalto i in. Osobne zagadnienie stanowi amerykański program Case Study House.

Koncepcje modernistycznych miast w oparciu o projekty niezrealizowane (np. Ville Contemporaine, Plan Voisin, projekt dla Schelde, Algieru, Saint-Dié itp.) oraz konkretne realizacje (np. Brasilia, Chandigarh i in.).

Prezentacja utopijnych koncepcji budowy domów i rozplanowania miast, działalność angielskiej grupy Archigram i matabolistów japońskich oraz recepcja tejże działalności na przełomie XX i XXI wieku; omówienie powojennej architektury japońskiej w oparciu o twórczość Kenzo Tange, Kisho Kurokawy, Araty Isozaki i in.

2. Postmodernizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia stylu, prezentowane są zagadnienia krytyki architektonicznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości czołowych przedstawicieli modernizmu; istotne będzie odnajdywanie i rozumienie cytatów architektonicznych oraz pastiszu w dziełach postmodernistycznych; omówiony zostanie nurt neomodernizmu i nowego odczytania spuścizny architektonicznej pochodzącej z 1 połowy XX wieku. Różnorodność rozwiązań architektonicznych omówiona zostanie w oparciu o zrealizowane obiekty (m.in. autorstwa R.Venturiego, R.Meiera, Ch.Moora, M.Gravesa, J.Stirlinga i in.).

3. Dekonstruktywizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia programowe stylu; wskazane jest znaczenie konstruktywizmu rosyjskiego i modernizmu na ukształtowanie nowego języka wypowiedzi architektonicznej; omówiona jest wystawa inaugurująca działalność dekonstruktywistów z przedstawieniem sylwetek i twórczości uczestników; Wykład poparty jest licznymi przykładami niezrealizowanych koncepcji i rysunków architektonicznych pochodzących z wczesnych lat 80-tych XX wieku oraz wykonanych obiektów z końca XX wieku i początku XXI.

Literatura:

Wybrana literatura:

1. Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

2. Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1987

3. Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

4. Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

5. Blake P., Ludwig Mies van der Rohe – architektura i struktura, Warszawa 1991.

6. Boesiger W., Le Corbusier. Oeuvre complète, Zurich 1929-1958

7. Bonta J., Ludwig Mies van der Rohe, Warszawa 1983.

8. Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

9. Gans D., The Le Corbusier Guide, New York 2000

10. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

11. Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

12. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

13. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

14. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

15. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

16. Kotula A., Krakowski P., Architektura współczesna, Kraków 1967.

17. Kosa Z., Kenzo Tange, Warszawa 1977.

18. Lahti L., Alvar Aalto 1898-1976. Raj dla zwykłego człowieka, Köln 2006

19. Máté P., Richard Neutra, Warszawa 1978.

20. Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1977.

21. Nagy E., Le Corbusier, Warszawa 1977

22. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

23. Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

24. Overy P., De Stijl, Warszawa 1979.

25. Pawley M., Norman Foster. A Global Architecture, London 1999

26. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

27. Sakellaridou I., Mario Botta. Architectural Poetics, New York 2000

28. Sarnitz A., Adolf Loos, Bonn 2003

29. Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1997

30. Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

31. Stopczyk S., Ekspresjonizm, Warszawa 1987.

32. Tzonis A., Santiago Calatrava. The Poetics of Movement, London 2000

33. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

34. Włodarczyk J., Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009.

35. Winskowski P., Modernizm przebudowany. Inspiracje techniką w architekturze u progu XXI wieku, Kraków 2000.

36. Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

37. Wujek J., Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa 1986.

38. Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2011

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Magdalena Dembek, Małgorzata Jankowska, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w architekturze powszechnej XX wieku w ujęciu problemowo-historycznym. Twórczość architektoniczna rozpatrywana będzie na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych.

1. Modernizm

Wskazanie podstaw i założeń stylu; poruszane są zagadnienia twórczości przedstawicieli De Stijl, Konstruktywizmu, Bauhausu w aspekcie odniesień do planowania miast, kształtu i funkcji współczesnej architektury, roli jaką ma ona pełnić w kontekście potrzeb społecznych i ekonomicznych. Prezentowane są sylwetki i twórczość wybranych architektów europejskich. Omawiane jest znaczenie wystawy „Architektura międzynarodowa” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Poruszane są zagadnienia z dziedziny architektury mieszkaniowej: nowatorskie rozwiązania, wpływ czynników społeczno-ekonomicznych, estetycznych i politycznych na formę budynków mieszkalnych i - organizujących je w określone struktury miejskie – osiedli. Omawiane są wystawy budowlane, na których prezentowano prototypowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Poruszone są zarówno zagadnienie architektury jednorodzinnej, willowej, jak i wielorodzinnej, w tym koncepcja corbusierowskiej „maszyny do mieszkania”. Temat omówiony w oparciu o twórczość F.L.Wrighta, A.Loosa, L.Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, , A.Aalto i in. Osobne zagadnienie stanowi amerykański program Case Study House.

Koncepcje modernistycznych miast w oparciu o projekty niezrealizowane (np. Ville Contemporaine, Plan Voisin, projekt dla Schelde, Algieru, Saint-Dié itp.) oraz konkretne realizacje (np. Brasilia, Chandigarh i in.).

Prezentacja utopijnych koncepcji budowy domów i rozplanowania miast, działalność angielskiej grupy Archigram i matabolistów japońskich oraz recepcja tejże działalności na przełomie XX i XXI wieku; omówienie powojennej architektury japońskiej w oparciu o twórczość Kenzo Tange, Kisho Kurokawy, Araty Isozaki i in.

2. Postmodernizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia stylu, prezentowane są zagadnienia krytyki architektonicznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości czołowych przedstawicieli modernizmu; istotne będzie odnajdywanie i rozumienie cytatów architektonicznych oraz pastiszu w dziełach postmodernistycznych; omówiony zostanie nurt neomodernizmu i nowego odczytania spuścizny architektonicznej pochodzącej z 1 połowy XX wieku. Różnorodność rozwiązań architektonicznych omówiona zostanie w oparciu o zrealizowane obiekty (m.in. autorstwa R.Venturiego, R.Meiera, Ch.Moora, M.Gravesa, J.Stirlinga i in.).

3. Dekonstruktywizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia programowe stylu; wskazane jest znaczenie konstruktywizmu rosyjskiego i modernizmu na ukształtowanie nowego języka wypowiedzi architektonicznej; omówiona jest wystawa inaugurująca działalność dekonstruktywistów z przedstawieniem sylwetek i twórczości uczestników; Wykład poparty jest licznymi przykładami niezrealizowanych koncepcji i rysunków architektonicznych pochodzących z wczesnych lat 80-tych XX wieku oraz wykonanych obiektów z końca XX wieku i początku XXI.

Literatura:

Wybrana literatura:

1. Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

2. Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1987

3. Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

4. Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

5. Blake P., Ludwig Mies van der Rohe – architektura i struktura, Warszawa 1991.

6. Boesiger W., Le Corbusier. Oeuvre complète, Zurich 1929-1958

7. Bonta J., Ludwig Mies van der Rohe, Warszawa 1983.

8. Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

9. Gans D., The Le Corbusier Guide, New York 2000

10. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

11. Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

12. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

13. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

14. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

15. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

16. Kotula A., Krakowski P., Architektura współczesna, Kraków 1967.

17. Kosa Z., Kenzo Tange, Warszawa 1977.

18. Lahti L., Alvar Aalto 1898-1976. Raj dla zwykłego człowieka, Köln 2006

19. Máté P., Richard Neutra, Warszawa 1978.

20. Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1977.

21. Nagy E., Le Corbusier, Warszawa 1977

22. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

23. Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

24. Overy P., De Stijl, Warszawa 1979.

25. Pawley M., Norman Foster. A Global Architecture, London 1999

26. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

27. Sakellaridou I., Mario Botta. Architectural Poetics, New York 2000

28. Sarnitz A., Adolf Loos, Bonn 2003

29. Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1997

30. Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

31. Stopczyk S., Ekspresjonizm, Warszawa 1987.

32. Tzonis A., Santiago Calatrava. The Poetics of Movement, London 2000

33. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

34. Włodarczyk J., Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009.

35. Winskowski P., Modernizm przebudowany. Inspiracje techniką w architekturze u progu XXI wieku, Kraków 2000.

36. Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

37. Wujek J., Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa 1986.

38. Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2011

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Małgorzata Geron, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w architekturze powszechnej XX wieku w ujęciu problemowo-historycznym. Twórczość architektoniczna rozpatrywana będzie na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych.

1. Modernizm

Wskazanie podstaw i założeń stylu; poruszane są zagadnienia twórczości przedstawicieli De Stijl, Konstruktywizmu, Bauhausu w aspekcie odniesień do planowania miast, kształtu i funkcji współczesnej architektury, roli jaką ma ona pełnić w kontekście potrzeb społecznych i ekonomicznych. Prezentowane są sylwetki i twórczość wybranych architektów europejskich. Omawiane jest znaczenie wystawy „Architektura międzynarodowa” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Poruszane są zagadnienia z dziedziny architektury mieszkaniowej: nowatorskie rozwiązania, wpływ czynników społeczno-ekonomicznych, estetycznych i politycznych na formę budynków mieszkalnych i - organizujących je w określone struktury miejskie – osiedli. Omawiane są wystawy budowlane, na których prezentowano prototypowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Poruszone są zarówno zagadnienie architektury jednorodzinnej, willowej, jak i wielorodzinnej, w tym koncepcja corbusierowskiej „maszyny do mieszkania”. Temat omówiony w oparciu o twórczość F.L.Wrighta, A.Loosa, L.Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, , A.Aalto i in. Osobne zagadnienie stanowi amerykański program Case Study House.

Koncepcje modernistycznych miast w oparciu o projekty niezrealizowane (np. Ville Contemporaine, Plan Voisin, projekt dla Schelde, Algieru, Saint-Dié itp.) oraz konkretne realizacje (np. Brasilia, Chandigarh i in.).

Prezentacja utopijnych koncepcji budowy domów i rozplanowania miast, działalność angielskiej grupy Archigram i matabolistów japońskich oraz recepcja tejże działalności na przełomie XX i XXI wieku; omówienie powojennej architektury japońskiej w oparciu o twórczość Kenzo Tange, Kisho Kurokawy, Araty Isozaki i in.

2. Postmodernizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia stylu, prezentowane są zagadnienia krytyki architektonicznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości czołowych przedstawicieli modernizmu; istotne będzie odnajdywanie i rozumienie cytatów architektonicznych oraz pastiszu w dziełach postmodernistycznych; omówiony zostanie nurt neomodernizmu i nowego odczytania spuścizny architektonicznej pochodzącej z 1 połowy XX wieku. Różnorodność rozwiązań architektonicznych omówiona zostanie w oparciu o zrealizowane obiekty (m.in. autorstwa R.Venturiego, R.Meiera, Ch.Moora, M.Gravesa, J.Stirlinga i in.).

3. Dekonstruktywizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia programowe stylu; wskazane jest znaczenie konstruktywizmu rosyjskiego i modernizmu na ukształtowanie nowego języka wypowiedzi architektonicznej; omówiona jest wystawa inaugurująca działalność dekonstruktywistów z przedstawieniem sylwetek i twórczości uczestników; Wykład poparty jest licznymi przykładami niezrealizowanych koncepcji i rysunków architektonicznych pochodzących z wczesnych lat 80-tych XX wieku oraz wykonanych obiektów z końca XX wieku i początku XXI.

Literatura:

Wybrana literatura:

1. Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

2. Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1987

3. Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

4. Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

5. Blake P., Ludwig Mies van der Rohe – architektura i struktura, Warszawa 1991.

6. Boesiger W., Le Corbusier. Oeuvre complète, Zurich 1929-1958

7. Bonta J., Ludwig Mies van der Rohe, Warszawa 1983.

8. Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

9. Gans D., The Le Corbusier Guide, New York 2000

10. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

11. Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

12. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

13. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

14. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

15. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

16. Kotula A., Krakowski P., Architektura współczesna, Kraków 1967.

17. Kosa Z., Kenzo Tange, Warszawa 1977.

18. Lahti L., Alvar Aalto 1898-1976. Raj dla zwykłego człowieka, Köln 2006

19. Máté P., Richard Neutra, Warszawa 1978.

20. Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1977.

21. Nagy E., Le Corbusier, Warszawa 1977

22. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

23. Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

24. Overy P., De Stijl, Warszawa 1979.

25. Pawley M., Norman Foster. A Global Architecture, London 1999

26. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

27. Sakellaridou I., Mario Botta. Architectural Poetics, New York 2000

28. Sarnitz A., Adolf Loos, Bonn 2003

29. Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1997

30. Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

31. Stopczyk S., Ekspresjonizm, Warszawa 1987.

32. Tzonis A., Santiago Calatrava. The Poetics of Movement, London 2000

33. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

34. Włodarczyk J., Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009.

35. Winskowski P., Modernizm przebudowany. Inspiracje techniką w architekturze u progu XXI wieku, Kraków 2000.

36. Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

37. Wujek J., Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa 1986.

38. Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2011

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Małgorzata Geron, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji sztuki polskiej po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym, oraz problemowych. Przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej sztuce, z uwzględnieniem zmian w postrzeganiu formy plastycznej, nowoczesnych technik i środków wyrazu.

[dot. części wykładu poświęconej zagadnieniom architektonicznym]

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk, tendencji i kierunków artystycznych zachodzących w sztuce europejskiej i pozaeuropejskiej po II wojnie światowej. Przedmiotem zajęć jest rozległy obszar dotyczący sztuki wizualnej. W ujęciu historycznym przedstawione zostaną najważniejsze kierunki, ruchy artystyczne i tendencje kształtujące się na styku koncepcji modernistycznych i postmodernistych: począwszy od nurtu figuratywnego i abstrakcji, sztuk performatywnych, sztuki nowych mediów oraz problematyki zjawisk najnowszych. W ramach wykładów zostaną przedstawione najważniejsze przykłady i zjawiska nie tylko z obszaru kultury zachodniej, ale wschodniej z uwzględnieniem podstawowych zagadnień kulturowych danych krajów.

[dot. części wykładu poświęconej zagadnieniom architektonicznym]

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w architekturze powszechnej XX wieku w ujęciu problemowo-historycznym. Twórczość architektoniczna rozpatrywana będzie na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych.

1. Modernizm

Wskazanie podstaw i założeń stylu; poruszane są zagadnienia twórczości przedstawicieli De Stijl, Konstruktywizmu, Bauhausu w aspekcie odniesień do planowania miast, kształtu i funkcji współczesnej architektury, roli jaką ma ona pełnić w kontekście potrzeb społecznych i ekonomicznych. Prezentowane są sylwetki i twórczość wybranych architektów europejskich. Omawiane jest znaczenie wystawy „Architektura międzynarodowa” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Poruszane są zagadnienia z dziedziny architektury mieszkaniowej: nowatorskie rozwiązania, wpływ czynników społeczno-ekonomicznych, estetycznych i politycznych na formę budynków mieszkalnych i - organizujących je w określone struktury miejskie – osiedli. Omawiane są wystawy budowlane, na których prezentowano prototypowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Poruszone są zarówno zagadnienie architektury jednorodzinnej, willowej, jak i wielorodzinnej, w tym koncepcja corbusierowskiej „maszyny do mieszkania”. Temat omówiony w oparciu o twórczość F.L.Wrighta, A.Loosa, L.Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, , A.Aalto i in. Osobne zagadnienie stanowi amerykański program Case Study House.

Koncepcje modernistycznych miast w oparciu o projekty niezrealizowane (np. Ville Contemporaine, Plan Voisin, projekt dla Schelde, Algieru, Saint-Dié itp.) oraz konkretne realizacje (np. Brasilia, Chandigarh i in.).

Prezentacja utopijnych koncepcji budowy domów i rozplanowania miast, działalność angielskiej grupy Archigram i matabolistów japońskich oraz recepcja tejże działalności na przełomie XX i XXI wieku; omówienie powojennej architektury japońskiej w oparciu o twórczość Kenzo Tange, Kisho Kurokawy, Araty Isozaki i in.

2. Postmodernizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia stylu, prezentowane są zagadnienia krytyki architektonicznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości czołowych przedstawicieli modernizmu; istotne będzie odnajdywanie i rozumienie cytatów architektonicznych oraz pastiszu w dziełach postmodernistycznych; omówiony zostanie nurt neomodernizmu i nowego odczytania spuścizny architektonicznej pochodzącej z 1 połowy XX wieku. Różnorodność rozwiązań architektonicznych omówiona zostanie w oparciu o zrealizowane obiekty (m.in. autorstwa R.Venturiego, R.Meiera, Ch.Moora, M.Gravesa, J.Stirlinga i in.).

3. Dekonstruktywizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia programowe stylu; wskazane jest znaczenie konstruktywizmu rosyjskiego i modernizmu na ukształtowanie nowego języka wypowiedzi architektonicznej; omówiona jest wystawa inaugurująca działalność dekonstruktywistów z przedstawieniem sylwetek i twórczości uczestników; Wykład poparty jest licznymi przykładami niezrealizowanych koncepcji i rysunków architektonicznych pochodzących z wczesnych lat 80-tych XX wieku oraz wykonanych obiektów z końca XX wieku i początku XXI.

Literatura:

Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005

Piotr Krakowski, O sztuce nowe i najnowszej, Warszawa 1984

Grzegorz Dziamski, Lata dziewięćdziesiąte, Arsenał, Poznań 2000

G. Dziamski (red.), Od awangardy do postmodernizmu, Warszawa 1996

U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973

Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002

Alicja Kępińska, Nowa Sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981

Grzegorz Dziamski, Szkice o nowej sztuce, Warszawa 1984

A.Wojciechowski, Młode malarstwo polskie, 1944-1974, wyd. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983

Grzegorz Dziamski, Performance Warszawa (1984)

Adam Kotula, Krakowski Piotr, Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

Adam Kotula, Krakowski Piotr, Rzeźba współczesna, Warszawa 1980

Encyklopedia Kultury Polskiej XXw. Od awangardy do postmodernizmu, red. G.Dziamski, Warszawa 1996

Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Rebis, Poznań, 1999

Urszula Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Gdańsk 2002

Ryszard Kluszczyński, Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998

[dot. części wykładu poświęconej zagadnieniom architektonicznym]

Wybrana literatura:

1. Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

2. Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1987

3. Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

4. Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

5. Blake P., Ludwig Mies van der Rohe – architektura i struktura, Warszawa 1991.

6. Boesiger W., Le Corbusier. Oeuvre complète, Zurich 1929-1958

7. Bonta J., Ludwig Mies van der Rohe, Warszawa 1983.

8. Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

9. Gans D., The Le Corbusier Guide, New York 2000

10. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

11. Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

12. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

13. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

14. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

15. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

16. Kotula A., Krakowski P., Architektura współczesna, Kraków 1967.

17. Kosa Z., Kenzo Tange, Warszawa 1977.

18. Lahti L., Alvar Aalto 1898-1976. Raj dla zwykłego człowieka, Köln 2006

19. Máté P., Richard Neutra, Warszawa 1978.

20. Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1977.

21. Nagy E., Le Corbusier, Warszawa 1977

22. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

23. Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

24. Overy P., De Stijl, Warszawa 1979.

25. Pawley M., Norman Foster. A Global Architecture, London 1999

26. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

27. Sakellaridou I., Mario Botta. Architectural Poetics, New York 2000

28. Sarnitz A., Adolf Loos, Bonn 2003

29. Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1997

30. Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

31. Stopczyk S., Ekspresjonizm, Warszawa 1987.

32. Tzonis A., Santiago Calatrava. The Poetics of Movement, London 2000

33. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

34. Włodarczyk J., Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009.

35. Winskowski P., Modernizm przebudowany. Inspiracje techniką w architekturze u progu XXI wieku, Kraków 2000.

36. Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

37. Wujek J., Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa 1986.

38. Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.