Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Znawstwo sztuki pozaeuropejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZSzP-3Z-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Znawstwo sztuki pozaeuropejskiej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem.zimowy-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z historii sztuki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do przygotowania do egzaminu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą, określenie metodologii badawczej): 30


Łącznie godzin: 60 (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna główne cechy ikonograficzne przedstawień religijnych K_W04

ma podstawową wiedzę o specyfice przedstawień i obiektów pozaeuropejskich, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności profesjonalnej K_W01

Zna główne cechy ikonograficzne przedstawień religijnych K_W04

Zna i rozumie na poziomie podstawowym metody opisu, analizy i interpretacji obiektów pochodzących z kultur pozaeuropejskich K_W11

Jest przygotowany do podejmowania badań i prac analitycznych nad sztuką religijną pozaeuropejską w praktyce zawodowej K_W13

Student ma podstawową wiedzę na temat rozwoju historycznego hinduizmu i dzieł sztuki

Ma elementarną wiedzę na temat buddyzmu w jego trzech głównych odmianach i dzieł sztuki

Posiada podstawowa wiedzę na temat założeń islamu oraz jego estetyki

Ma elementarną wiedzę na temat ikonografii hinduistycznej, dźinijskiej i buddyjskiej

Posiada elementarną wiedzę na temat terminologii sztuki pozaeuropejskiej

Efekty uczenia się - umiejętności:

Na poziomie podstawowym rozpoznaje i datuje religijne dzieła sztuki pozaeuropejskiej-. K_U05

Opisuje i krytycznie analizuje religijne dzieła sztuki pozaeuropejskiej, określa ich rolę w ewolucji sztuki. K_U04

Samodzielnie interpretuje dzieło sztuki pozaeuropejskiej, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu kultury, religii i ikonografii. K_U07

Posiada elementarne umiejętności, pozwalające na opracowanie i przedstawienie wyników pracy w formie pisemnej. K_U10

Swobodnie stosuje aparat naukowy, fachowy język i terminologię, charakterystyczną dla sztuki religijnej pozaeuropejskiej K_U14

Potrafi analizować obiekty związane z hinduizmem

Rozróżnia i analizuje dzieła sztuki buddyjskiej

Potrafi przyporządkować obiekty do odpowiednich kręgów kulturowych

Rozróżnia obiekty wywodzące się z podstawowych religii pozaeuropejskich


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Posiada zrozumienie dla idei (społecznych i in.) oraz ich związku z zjawiskami w sztuce pozaeuropejskiej . K_K05


Posiada zrozumienie dla obiektów sztuki funkcjonujących w życiu społecznym i religijnym krajów pozaeuropejskich


Docenia znaczenie hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu oraz islamu w kształtowaniu się sztuki azjatyckiej oraz obecność w Europie


Posiada świadomość różnorodności i złożoności sztuki pozaeuropejskiej

Metody dydaktyczne:


wykład informacyjny, konwencjonalny połączony z prezentacją multimedialną

ćwiczenia


Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości o sztuce pozaeuropejskiej, związanej głównie z hinduizmem, buddyzmem i islamem.

Pełny opis:

Zarys historyczno-religijny (głównie hinduizm, buddyzm, islam) i geograficzny. Wprowadzenie do ikonografii sztuki pozaeuropejskiej oraz estetyki. Omówienie zasad tworzenia wizerunków religijnych związanych głównie z kręgiem hinduizmu oraz buddyzmu: ikonometria, pozycje ciała, atrybuty, stroje. Omówienie najważniejszej symboliki. Charakterystyka podstawowych form architektury, rzeźby i malarstwa. Wskazanie cech charakterystycznych sztuki w poszczególnych regionach Azji oraz Afryki. Podstawowe wiadomości o sztuce prekolumbijskiej.

Literatura:

Alberowa Z., O sztuce Japonii , Warszawa 1987

Auboyer J., Sztuka Indii, Warszawa 1975

Auboyer J., Goepper R. The Oriental World, London1967

Brockington J.L., Święta nić hinduizmu, Warszawa 1990

Bunce F.W., A Dictionary of Buddhist and Hindu Iconography. Objects, Devices, Concepts, Rites and Related Terms, New Delhi 1997.

Danecki J., Kultura i sztuka islamu, Warszawa 2003

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007

Fisher R.E., Buddhist Art and Architecture, London 1996

Kotański W., Sztuka Japonii: zarys, Warszawa 1974

Künstler, M. J., Sztuka Chin, Warszawa 1991

Lee S.E., A History of Far Eastern Art, London 1988

Mejor M., Buddyzm, Warszawa 1980

Rawson P., The Art of Southeast Asia, London 1990

Sztuka Świata, t.4, Warszawa 1990

Prodan M., Sztuka chińska: wprowadzenie , Warszawa 1975

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, uczestnictwo w zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.