Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia współczesnej teorii muzeologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZWT-1Z-MZ-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia współczesnej teorii muzeologicznej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. zimowy -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw muzeologii

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie do dyskusji na zajęcia (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), stałe, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć, zbieranie materiałów do referatu lub prezentacji: 60

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zal. z oceną – przygotowanie i przedstawienie referatu / prezentacji, powtórzenie materiału do kolokwium końcowego):30

4. Czas na konsultacje: 5

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności profesjonalnej

W02: zna terminologię muzeologiczną na poziomie poszerzonym

W03: zna na poziomie poszerzonym i szczegółowym najnowsze dzieje, teorie, doktryny muzeologii (ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa artystycznego); rozumie ich uwarunkowania

W04: posiada szczegółową, specjalistyczną wiedzę w zakresie opracowywanego samodzielnie zagadnienia o możliwie pionierskim charakterze merytorycznym, związanego z wybranym obszarem studiów w ramach muzealnictwa

W04: ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi, wynikających ze specyfiki ochrony dóbr kultury i muzealnictwa

W05: rozumie interdyscyplinarny charakter muzeologii (z uwzględnieniem jej historii i funkcji społecznej oraz kontekstu filozoficznego, teologicznego itd.)

W08: ma szczegółową wiedzę w zakresie współczesnych kierunków rozwoju badań nad muzealnictwem

W09: zna na poziomie poszerzonym współczesne koncepcje muzeologii, ich uwarunkowania i problematykę

W12: uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemów badawczych i zastosowania metod mu muzealnictwa do konkretnych zadań i problemów badawczych(w wybranych obszarach).

W16: ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu artystycznymi działaniu instytucji kultury i sztuki (muzea, galerie itp.)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi samodzielnie przeprowadzić ukierunkowaną kwerendę merytoryczną (wyszukać, przeanalizować, wyselekcjonować informacje), korzystając z materiałów bibliograficznych, źródłowych (w tym –niepublikowanych i archiwalnych), ICT

U02: w sposób krytyczny czyta, analizuje i zestawia zastaną literaturę przedmiotu, w oparciu o którą przygotowuje krytyczny stan badań do problemu i wyprowadza z niego szczegółowy kwestionariusz badawczy

U03: samodzielnie argumentuje z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, dążąc do wyprowadzenia logicznych wniosków i syntezy

U04: szczegółowo analizuje problemy badawcze w wybranym obszarze muzeologii, posługując się metodami i narzędziami badawczymi, konsultowanymi przez opiekunów naukowych

U05: samodzielnie opracowuje i prezentuje wyniki prowadzonych przez siebie analiz, z wykorzystaniem różnych form i w różnych mediów

U06: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze

U07: podejmuje działania autonomiczne, zmierzające do kierowania własną praktyką zawodową (uczestnictwo w konferencjach naukowych, wybór i organizacja indywidualnych praktyk zawodowych, udział w projektach realizowanych na uniwersytecie, działalność w kołach naukowych)

U08: potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowanie w sytuacjach profesjonalnych o różnych stopniach złożoności

U09: potrafi przeprowadzić merytoryczną argumentację, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułuje wnioski i tworzy syntetyczne podsumowania w zakresie nauk o sztuce

U10; jest przygotowany do samodzielnego wartościowania problemów z zakresu muzeologii

U14: swobodnie stosuje aparat naukowy, fachowy język i terminologię, charakterystyczną dla muzeologii


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego, którego kierunki sam wyznacza

K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania a w podejściu do dóbr kultury kieruje się fachową wiedzą i zasadami etyki zawodowej

K04: jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie, jest gotów do podjęcia stosownego działania

K05: identyfikuje i rozstrzyga dylematy, związane z ochroną zabytków, jest świadom swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie posiadanych kompetencji

K06: jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych – potrafi być ofiarny i wytrwały w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie ochrony dóbr kultury regionu, kraju i Europy

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnymi prądami teoretycznymi w zakresie muzeologii, prezentacja pogłębionej analizy muzealnych teorii łącznie z teorią komunikacji

z racji usytuowania zajęć w strukturach uniwersyteckich z dziedzinach artystycznych szczególna uwaga jest zwracana na zagadnienia i problematykę muzealnictwa artystycznego

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące grupy zagadnień:

1. Pogłębiona analiza terminologii i struktury pojęciowej muzealnictwa i muzeologii - szczególnie w aspekcie definicji muzeum (jako organizmu funkcjonalnego, instytucji o osobowości prawnej, organizmu o charakterze intelektualnym)

2. Prezentacja muzeologicznych teorii ostatnich dziesięcioleci: np. "nowa muzeologia", muzeum krytyczne, neuro-muzeologia oraz prezentacja nowatorskich rozwiązań praktycznych (np. eko-muzeum)

3. Analiza współczesnej roli muzeum jako instytucji ekspozycyjnej i medialnej: muzeum jako medium w kształtowaniu i przekazywaniu informacji - narracja muzealna ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych/cyfrowych metod jej tworzenia i transmisji

4. Muzeum artystyczne - pogłębiona analiza zjawiska w aspekcie historycznym i teoretycznym (do czasów ostatnich)

Literatura:

Batko R., Kotowski R., Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010

Bennett T., The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, London 2009

Clair J., Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, tłum. J. M. Kłoczowski, Gdańsk 2009

Development of the Museum Definition according to ICOM Statutes (1946-2007) http://archives.icom.museum/hist_def_eng.html (dostęp 02.02.2017)

Dictionnaire encyclopédique de muséologie, red. Desvallées A., Mairesse F., Bergeron Y., Paris 2011;

Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Warszawa 2015

Folga-Januszewska D. (red.), Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i Sekcję Polską AICA we współpracy z MKiDN i Muzeum Narodowym w Warszawie 21?22 marca 2005 roku, Warszawa 2005

Folga-Januszewska D., Muzeologia neuronalna. Inne spojrzenie na muzeum XXI wieku, [w:] Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis, Materiały Konferencji, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 25-26 listopada 2009, Gniezno 2010. http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/pliki/dfj1.pdf (dostęp 02.02.2017)

Folga-Januszewska D., Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo, ?Muzealnictwo" 2006, t. 47. http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Muzealnictwo/muzealnictwo47/muz_47-1.pdf (dostęp 02.02.2017)

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj? ?Muzealnictwo" 2008, t. 49. http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Muzealnictwo/muzealnictwo49/muz_49-17.pdf (dostęp 02.02.2017)

Lorente J. P., The Museums of Contemporary Art: Notion and Development, Routledge 2011

Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis, Materiały Konferencji, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 25-26 listopada 2009, Gniezno 2010

Pearce S.M., Museums Objects and Collections. A Cultural Study, Leicester 1992

Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011

Vergo P. (red.), The New Museology, London 1989

Woźniak M., (de) Rosset T., Ślusarczyk W. (red.), Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji, Bydgoszcz 2013

Ziębińska-Witek A., Wystawianie przeszłośc czyli historia w nowych muzeach, "Pamięć i sprawiedliwość" 12/2, 2013, s. 77-92.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja stopnia osiągnięcia przez studentów założonych efektów kształcenia w postaci egzaminu.

Podstawą zdania egzaminu jest posiadanie co najmniej w stopniu dostatecznym powyższej wiedzy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.