Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania budowy technicznej zabytkóww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402BBT-4L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0219) Sztuka (inne)
Nazwa przedmiotu: Badania budowy technicznej zabytkóww
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W realizacji zadań przewidzianych w ramach przedmiotu konieczne jest wcześniejsze zaliczenie takich przedmiotów jak:

- Materiałoznawstwo pigmentów i barwników, spoiw i podobrazi malarskich (wykłady i ćwiczenia)

- Technologia i techniki sztuk plastycznych (wykład)

- Pigmenty, spoiwa i podłoża malarskie

- Współczesne metody badań instrumentalnych (wykład)

- Technologia i metody datowania drewna (wykład)

- Pracownia fotografii dokumentalnej (ćwiczenia)

- Propedeutyka dokumentacji konserwatorskiej (wykłady)

- Pracownia dokumentacji zabytków na podłożu papierowym i skórzanych (ćwiczenia)

- Materiałoznawstwo spoiw i podobrazi malarskich (ćwiczenia)

- Pracownia fotografii dokumentalnej zabytków na podłożu papierowym i skórzanych (ćwiczenia)

- Materiałoznawstwo pigmentów i barwników malarskich (ćwiczenia)

- Technologia produkcji papieru i skóry


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 45h.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 105 godz.):

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu 30h

- korygowanie błędów w pracach 20h

- bieżący opis metodyki badań wybranego obiektu zabytkowego i analiza wyników: 30h

- wykonanie dokumentacji konserwatorsko-technologicznej zgodnej z obowiązującym schematem - przygotowanie w formie cyfrowej - 25h


Łącznie: 150h godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji technologiczno-konserwatorskiej - K_W01

W2 - wykazuje zrozumienie wzajemnych korelacji pomiędzy teoretycznym opracowaniem zagadnień związanych z dokumentowanym zabytkiem oraz wynikami badań jego budowy otrzymanych podczas ćwiczeń praktycznych K_W02

W3 - zna mechanizmy oddziaływania fizycznych chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków i potrafi wykorzystać tą wiedzę w ocenie stanu zachowania zabytku K_W04

W4 - posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń - K_U01

U2 - potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych - K_U02

U3 – posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków - K_U07

U4 - potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych i biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych - K_U08

U5 - posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych dotyczących zagadnień ujmowanych w dokumentacji zabytku z wykorzystaniem różnych źródeł - K_U18

U6 - ma umiejętności językowe z zakresu specjalistycznego słownictwa w zakresie techniki wykonania i oceny stanu zachowania zabytku - K_U19


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i profesjonalizmu w działaniach konserwatorskich - K_K02

K2 - ma świadomość i rozumie skutki działań konserwatorskich (w tym konieczność właściwej i rzetelnej dokumentacji zabytku), ich wpływu na zabytek i związanej z tym odpowiedzialności - K_K03

K3 - rozumie potrzebę dalszego kształcenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności (także interpersonalnych) oraz potrzebę włączenia innych ludzi specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich - K_K05


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

• Wyjaśnienie i opis poszczególnych etapów pracy

• Dyskusja dotycząca bieżących zadań

Metody dydaktyczne eksponujące:

• Pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące

• ćwiczeniowa

• doświadczeń

• obserwacji


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczna realizacja badań techniki wykonania i analiza sposobu wykonania wybranego obiektu zabytkowego oraz badań należących do diagnostyki stanu zachowania. Wszystkie działania zostają udokumentowane i przedstawione w formie ustalonej schematem dokumentacji konserwatorsko-technologicznej.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu ugruntowanie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa przedmiotów zabytkowych. Wykorzystują już posiadaną wiedzę na temat pigmentów i barwników oraz spoiw i podobrazi malarskich, technologii i techniki sztuk plastycznych, metodyki badań materiałów i technik malarskich. Przewidziane są również badania specyficzne dla zabytków nie należących do grupy dzieł artystycznych, ale również dla zabytków kultury i rzemiosła. Dla wybranego dzieła sztuki student opracowuje i wykonuje program prac badawczych przed konserwacją dzieła. Zbiera dane historyczne dotyczące identyfikacji zabytku, opisuje jego wartości artystyczne, stan zachowania i przyczyny zniszczeń. Na tej podstawie dokonuje wyboru metod badawczych i wykonuje samodzielnie prace laboratoryjne. Badania obejmują analizę całego obiektu w różnych pasmach promieniowania elektromagnetycznego (UV, VIS, IR) oraz identyfikację pobranych próbek. Przeprowadza się dla nich badania mikrochemiczne i analizy instrumentalne (spektralna analiza fluorescencyjna XRF, chromatografia gazowa GC, FTIR, Rtg i inne). Badania instrumentalne prowadzone są przy współudziale specjalistów danej dziedziny. Zakres przedmiotu obejmuje praktyczną realizację programu badań techniki wykonania zabytku. Zakres badań wynika z rodzaju wybranego obiektu i występujących w nim problemów związanych z jego historią, techniką wykonania, stanem zachowania i rodzajami zniszczeń.

Literatura:

Obowiązuje literatura z przedmiotów realizowanych na I, II i III roku dotyczących materiałoznawstwa pigmentów, spoiw i podobrazi malarskich oraz metodyki badań materiałów i technik malarskich (wykłady III rok) oraz literatura ustalana indywidualnie do każdego zabytku będącego przedmiotem badań.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Weryfikacja wiedzy i umiejętności na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć – ocena udziału i zaangażowania studenta w prawidłowe zaplanowanie i wykonanie badań zabytku, (K_W01, K_W02, K_W04 K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U18, K_U19, K_K02, K_K03, K_K05)

Ocena umiejętności przedstawienia wyników pracy w formie obowiązującego schematu dokumentacji technologiczno-konserwatorskiej (K_W01, K_W02, K_W04 K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U18, K_U19)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Dorota Jutrzenka-Supryn, Teresa Kurkiewicz, Julia Szczerbińska-Klossek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn, Teresa Kurkiewicz
Prowadzący grup: Barbara Gmińska-Nowak, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Dorota Jutrzenka-Supryn, Teresa Kurkiewicz, Bożena Szmelter-Fausek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn, Teresa Kurkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Dorota Jutrzenka-Supryn, Teresa Kurkiewicz, Bożena Szmelter-Fausek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.