Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia biblijna: metoda – orędzie - perspektywy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-ANTB
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia biblijna: metoda – orędzie - perspektywy
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z antropologią biblijną. W punkcie wyjścia określi się specyfikę antropologii biblijnej jako dyscypliny teologicznej, ukaże się jej różne modele oraz przybliży się narracyjny model antropologii biblijnej. Tekstem bazowym dla prezentacji założeń antropologii biblijnej będzie tekst Rdz 1 – 3. W prezentacji treści antropologicznych Biblii będzie służył pomocą dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej. Jego krytyczna lektura pozwoli na wskazanie perspektyw antropologii biblijnej w kontekście wyzwań współczesnego świata.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z antropologią biblijną. W punkcie wyjścia określi się specyfikę teologii biblijnej na tle innych dyscyplin teologicznych. Punktem odniesienia dla wykładu będzie dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5).

Zarys antropologii biblijnej. Po omówieniu dotychczasowych badań w obszarze antropologii biblijnej zostanie zaprezentowana – przy wykorzystaniu lektury kanonicznej i narracyjnej Biblii – relacyjność człowieka w następujących aspektach: do Boga, do świata, do drugiego człowieka, do siebie samego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom związanym z tożsamością człowieka.

Szczegółowe treści wykładu:

I. Część wprowadzająca (6 godz.):

1. Narracyjne spojrzenie na Biblię: 2 godz.

2. Modele interpretacji Biblii: 2 godz.

3. Podstawy antropologii biblijnej: 2 godz.

II. Część analityczna (24 godz.):

4. Biblijna koncepcja człowieka jako bytu relacyjnego: 2 godz.

5. Biblijne rozumienie człowieka jako imago Dei: 2 godz.

6. Człowiek jako istota w świecie: perspektywy biblijne: 2 godz.

7. Człowiek wobec zwierząt: perspektywy biblijne: 2 godz.

8. Biblijne spojrzenie na ludzką seksualność: 2 godz.

9. Współczesne wyzwania małżeńskie w perspektywie Biblii: 2 godz.

10. Życie rodzinne w ujęciu biblijnym: 2 godz.

11. Miłość braterska w świecie: perspektywy biblijne: 2 godz.

12. Biblijne spojrzenie na karę śmierci: 2 godz.

13. Grzech w perspektywie antropologii biblijnej: 2 godz.

14. Aspekt moralny ludzkiego życia w ujęciu biblijnym: 2 godz.

15. Biblijne spojrzenie na przyszłość człowieka: 2 godz.

Literatura:

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym, red. T. Bąk, Analecta Biblica Lublinensia 14, Lublin 2019.

Moralność objawiona w Biblii, red. W. Pikor, Analecta Biblica Lublinensia 7, Lublin 2011.

Papieska Komisja Biblijna, „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej, Watykan 2019.

Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Watykan 2008.

M. Filipiak, Człowiek w Biblii. Zarys antropologii biblijnej, Lublin 1979.

M. Filipak, Homo biblicus. Biblijne podstawy filozofii życia, Toruń 2004.

H. Langkammer, Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2004

Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1998.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

W1: student zna specyfikę antropologii biblijnej jako jednej z propozycji całościowego spojrzenia na Biblię

W2: definiuje podstawowe koncepty z zakresu egzegezy oraz posługuje się adekwatnymi terminami teologicznymi istotnymi dla przedmiotu wykładu

W3: ma rozszerzoną wiedzę o człowieku w kontekście kulturowym

Efekty kształcenia – umiejętności

U1: student zna podstawowe teksty biblijne dla antropologii biblijnej

U2: wykorzystuje zdobyte informacje do interpretacji współczesnych problemów antropologicznych

U3: zna założenia antropologii biblijnej

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K1: ma świadomość specyfiki antropologii biblijnej

K2: posiada umiejętność prowadzenia owocnego dialogu interdyscyplinarnego w kontekście antropologicznym

K3: ma świadomość znaczenia antropologii biblijnej dla życia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione)

- esej tematyczny na temat wybranego aspektu antropologii biblijnej prezentowanego w ramach wykładu

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach i przedstawionego eseju podejmującego wybrany aspekt antropologii biblijnej w kontekście wyzwań współczesności. Zagadnienia, które mają być podjęte w pracach, winny korespondować z tematyką wykładów części analitycznej. Kryterium oceny eseju polegać będzie na stopniu wnikliwości ujęcia problemu (6pkt.), samodzielnej refleksji (6 pkt.) i poprawności formalnej (aparat naukowy, styl, język) (6 pkt.):

ndst – do 7 pkt;

dst- od 8 do 10 pkt.

dst plus- 11 pkt.

db- od 12 do 14 pkt.

db plus- 15 pkt.

bdb- od 16 do 18 pkt.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pikor
Prowadzący grup: Wojciech Pikor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)