Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

„Biblio - Ojczyzno moja”. Wprowadzenie w lekturę Biblii.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-BOJCZM
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: „Biblio - Ojczyzno moja”. Wprowadzenie w lekturę Biblii.
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy student wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS:

- 30 godzin wykładu

- 20 godzin przygotowań do kolokwiów sprawdzających.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada podstawową wiedzę na temat samego zjawiska Biblii w aspekcie historycznym, religijnym, społecznym i historycznym;

W2: Student zna w stopniu podstawowym etapy historii biblijnej;

W3: Student charakteryzuje główne części Biblii;

W4: Student omawia problem podejścia diachronicznego i synchronicznego do tekstu biblijnego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada podstawowe umiejętności badawcze niezbędne w prawidłowym interpretowaniu tekstów biblijnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do zjawiska Biblii;

K2: Student ma świadomość złożoności samego zjawiska Biblii i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia w interpretacji Biblii.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

“Biblio Ojczyzno moja” są to słowa R. Brandstaettera, jednego z największych polskich pisarzy XX wieku. Posłużyły one za motto wykładu, którego celem będzie wprowadzenie studenta w lekturę Biblii. Jest ona nie tylko fundamentem wiary dla Żydów i chrześcijan, ale także jednym z fundamentów całego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Byłoby bardzo trudno zrozumieć europejską kulturę bez odniesienia do Biblii. Stąd istnieje nieustanna potrzeba pogłębiania wiedzy na temat Biblii, nie tylko jako księgi, ale także jako złożonego zjawiska, którego oddziaływanie na kulturę jest ciągle aktualne.

Pełny opis:

Biblia jest jednym z najważniejszych pomników literatury światowej. Przetłumaczona została na niemal wszystkie języki świata. Przez wieki inspirowała i inspiruje nadal twórców literatury i sztuki. Nie można zrozumieć judaizmu i chrześcijaństwa (dwóch, obok islamu, religii monoteistycznych) bez Biblii. Na przestrzeni wieków stała się ona „kodem kulturowym” Europy. Każdy wykształcony człowiek powinien posiadać pewien zasób podstawowych wiadomości na temat Biblii, kontekstu historyczno-społeczno-religijno-kulturowego jej powstania, jej odziaływania na kulturę ecc. Wykład stawia sobie za zdanie dostarczenie minimum wiadomości na temat bardzo skomplikowanego zjawiska Biblii po to, aby student mógł się „rozsmakować” w Biblii i szukać dalszego z nią kontaktu. W czasie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Biblia – książka czy biblioteka? Biblia hebrajska i Biblia chrześcijańska: 2 godziny.

2. Jak kształtowała się Biblia? Co odróżnia Biblię od innych pomników literatury starożytnej: Biblia w ujęciu żydowskim i chrześcijańskim (problem natchnienia biblijnego): 2 godziny;

3. Środowisko Biblii (geografia, historia, religia, społeczeństwo): 2 godziny.

4. Dlaczego te a nie inne księgi starożytne weszły w skład Biblii? Literatura apokryficzna: 2 godziny;

5. W jaki sposób można dotrzeć do oryginalnego tekstu Biblii?: 2 godziny?

6. Dlaczego tłumaczono Biblię? Starożytne tłumaczenia biblijne. Biblia polska: 2 godziny.

7. Jak interpretować teksty biblijne? Podejście diachroniczne i synchroniczne do tekstu biblijnego: 2 godziny.

8. Tora – co to takiego?: 2 godziny;

9. Prorocy, profetyzm i księgi prorockie: 2 godziny;

10. Mędrcy Izraela i księgi mądrościowe: 2 godziny;

11. Pieśni Izraela (księga Psalmów i Pieśń nad Pieśniami): 2 godziny;

12. Ewangelia czy ewangelie?: 2 godziny;

13. Po co były pisane listy Nowego Testamentu?: 2 godziny;

14. Zakończenie Biblii chrześcijańskiej – Apokalipsa św. Jana a literatura apokaliptyczna: 2 godziny;

15. Biblia a kultura: 2 godziny;

Literatura:

- McDonald, L.M., Kanon Biblii: źródła, przekaz znaczenie, Warszawa 2020 (tłum. z j. angielskiego);

- Szlaga, J. (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Poznań 1986;

- Stachowiak, L. (red.), Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990;

- Rubinkiewicz, R. (red.), Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996;

- La Bibbia nel suo contesto, autori vari, Brescia 1994;

- Shanks, H. (red.), Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, Warszawa 2007 (tłum. z j. angielskiego);

- Ehrman B.D., The New Testament. A Historical Introduction to the Early Christian Writings, Oxford 2008;

- Shanks, H (red.), Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, Warszawa 2013 (tłum. z j. angielskiego).

Efekty uczenia się:

W1: Student posiada podstawową wiedzę na temat samego zjawiska Biblii w aspekcie historycznym, religijnym, społecznym i historycznym;

W2: Student zna w stopniu podstawowym etapy historii biblijnej;

W3: Student charakteryzuje główne części Biblii;

W4: Student omawia problem podejścia diachronicznego i synchronicznego do tekstu biblijnego.

U1: Student posiada podstawowe umiejętności badawcze niezbędne w prawidłowym interpretowaniu tekstów biblijnych.

K1: Student jest świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do zjawiska Biblii;

K2: Student ma świadomość złożoności samego zjawiska Biblii i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia w interpretacji Biblii.

Metody i kryteria oceniania:

30 godzin wykładu. Zaliczenie następuje na podstawie:

1) obecności na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione);

2) zaliczenia trzech kolokwiów w trakcie trwania zajęć, których przedmiotem będzie wiedza uzyskana na wykładach.

Kolokwia będą oceniane w skali 1-100 punktów. Do zaliczenia wymagane jest 60 punktów. Punktom odpowiadają oceny:

Do 59 punktów: ocena niedostateczna;

60 – 67 punktów: ocena „dostateczna”;

68-76 punktów: ocena „dostateczna plus”;

77-85 punktów: ocean „dobra”;

86-94 punktów: ocena „dobra plus”;

95-100 punktów: ocena „bardzo dobra”.

Ocenę końcową stanowi średnia ocen z trzech kolokwiów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kotecki
Prowadzący grup: Dariusz Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kotecki
Prowadzący grup: Dariusz Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kotecki
Prowadzący grup: Dariusz Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)