Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bajka w tradycji i literaturze chrześcijańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-BTLC
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bajka w tradycji i literaturze chrześcijańskiej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady stanowią przedstawienie kwestii związków literatury i tradycji chrześcijańskiej z formą literacką bajek. Do odnośników biblijnych dodawano także formy retoryczne, dydaktyczne i ekshortacyjne.

Pełny opis:

Użycie motywów pochodzących z bajek wschodnich i greckich uzasadniano ich obecnością na stronicach Biblii tego typu opowiadań.

W chrześcijaństwie nie tylko komentowano Biblię, ale także naśladowano Stary Testament i formę nauczania Jezusa Chrystusa, używając często przykładu zwierząt.

Materiał o stylizacji bajkowej przedstawiany w formie aforyzmów, przysłów i różnorodnych sentencji (apologeci chrześcijańscy, kaznodziejstwo, źródła monastyczne).

Refleksja teoretyczna św. Augustyna z Hippony i św. Izydora z Sewilli.

- Zagadnienia wstępne (terminologia, definicja bajki, twórcy gatunku i zbiory Babriosa, Fedrusa i Avianusa).

- Chrześcijaństwo a klasyczne formy literackie.

- Mity i klasyczne dzieła epickie w interpretacji autorów chrześcijańskich pierwszych wieków.

- Elementy bajek w Starym Testamencie: dydaktyzm i wątki mądrościowe (Sdz, Mdr).

- Nowy Testament: przypowieści w nauczaniu Chrystusa, wątki z listów św. Pawła apostoła, symbolika zwierzęca w literaturze apokaliptycznej.

- Stosunek autorów chrześcijańskich do tradycji ezopowej i mitologicznej.

- Elementy bajek w literaturze patrystycznej: wilki w owczej skórze, popularne przysłowia, typologia zwierząt, cele dydaktyczne bajek z udziałem człowieka.

- Chrystianizacja bajek w okresie bizantyjskim i w średniowieczu.

- Stylizacja bajkowa w hagiografii.

- Kaznodziejstwo, moralizatorstwo, dydaktyzm i ironia (kontrreformacja katolicka i epoka nowożytna).

Literatura:

1. Abramowska J., Bajka ezopowa. Warszawa 1991.

2. Bartnicki R., Współczesna interpretacja przypowieści Jezusa Chrystusa, Warszawskie Studia Teologiczne 23 (/2010) nr 2, s. 225-240.

3. Biblia Tysiąclecia (dowolna edycja) - wskazane fragmenty.

4. Czerski J., Przypowieści Chrystusa jako gatunek literacki, Colloquium Salutis 25 (1994), s. 209-230.

5. Di Berardino A., Studer B. (red.), Historia teologii, t. 1: Epoka patrystyczna, przeł. Gołębiowski M. i in., Kraków 2003.

6. Forster D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i opr. W. Zakrzewska, P. Pachciarek R. Turzyński, Warszawa 1990.

7. Gara K., Bajka antyczna. Kwestia nazwy i charakterystyki gatunku w starożytnej teorii retorycznej, Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. 2, Źródła Humanistyki Europejskiej 2, Kraków 2009, s. 13-27.

8. Kuśmirek A., „Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?” (Lb 22,28). O tym jak oślica przemówiła do pogańskiego proroka, Verbum Vitae 32 (2017), s. 95-125.

9. Meynet R., Język przypowieści biblijnych, tł. A. Wałęcki, Kraków 2005.

10. Paczkowski M. C., Bajka a starożytna literatura chrześcijańska [w druku].

11. Pronzato A., Przypowieści Jezusa, tł. J. Merecki, t. 1-2, Kraków 2003-2004.

12. Stadler J. (tłum., wstęp i przyp.), Fedrus. Bajki (Biblioteka Antyczna), Wrocław 2015.

13. Stocchi C., Dizionario della favola antica, Milano 2012.

14. Wojciechowski M. (przekł. i opr.), Ezop i inni. Wielka księga bajek greckich, Kraków 2006.

15. Wojciechowski M., Aesopic Tradition in the New Testament, Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism, 5 (2008), s. 99-109.

16. Wojciechowski M., Bajki Ezopa o polityce, Teologia Polityczna 5 (2009-2010), s. 333-344.

17. Wojciechowski M., Bajki Ezopowe a Biblia, [w:] „Przeznaczyłeś nas dla Twojej prawdy” (4Q495), [w:] Chrostowski W. (red.), Fs. Z.J. Kapera, Rozprawy i Studia Biblijne 29, Warszawa 2007, s. 517-528.

18. Wojciechowski M., Dzieje spotkania. Chrześcijaństwo i kultura grecka, Więź 3 (2006), s. 46-55.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza

W1: Ma wiedzę o podstawowych elementach literatury chrześcijańskiej

w odniesieniu do motywów metaforycznych, alegorycznych i baśniowych

W2: Ma pogłębioną wiedzę o roli i miejscu form literackich w teologii, katechezie i duchowości chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem późnego antyku i średniowiecza -

W3: Ma wiedzę o powiązaniach literatury chrześcijańskiej z innymi dziedzinami nauki (historia, sztuki piękne, archeologia) -

W4: Rozumie kulturotwórczą rolę chrześcijaństwa w różnych epokach historycznych, historyczne formowanie się jego doktryny i aspekty literackie

Efekty uczenia się – umiejętności U 1: Posiada umiejętność orientacji w dziejach literatury tworzonej

w środowisku chrześcijańskim i identyfikuje jej najważniejsze zjawiska

i nurty

U2: Opisuje miejsce rodzajów literackich w tradycji Kościoła

U3: Wyodrębnia rolę wątków literackich w kształtowaniu się symboliki, ikonografii, kaznodziejstwa i dydaktyki chrześcijańskiej

U4: Umie wykazać uniwersalne znaczenie literatury chrześcijańskiej oraz potrafi na tej podstawie prowadzić dialog religijny i światopoglądowy

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne K1: Ma świadomość różnorodności form literackich w kształtowaniu się symboliki, ikonografii, kaznodziejstwa i dydaktyki i formacji chrześcijańskiej

K2: Posiada umiejętność oceny uniwersalnego znaczenia literatury chrześcijańskiej i w oparciu o nią potrafi prowadzić dialog religijny

i światopoglądowy

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania Metody oceniania:

- kolokwium pisemne w formie kwestionariusza z pytaniami otwartymi.

- obecność na zajęciach

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach i kolokwium pisemnego.

ndst – 0-49 pkt (49 %)

dst- 51-57 pkt (51 %)

dst plus- 58-66 pkt (55%)

db- 67-75 pkt (70 %)

db plus- 75-84 pkt (81%)

bdb- 85-93 pkt (93%–100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Paczkowski
Prowadzący grup: Mieczysław Paczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)