Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Duchowość mężczyzny - nauczanie Jana Pawła II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-DM
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Duchowość mężczyzny - nauczanie Jana Pawła II
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład obejmuje najpierw zagadnienia wstępne związane z duchowością mężczyzny. Duchowość poszczególnych osób jest niepowtarzalna, z tej racji, że każdy człowiek jest inny. Na tę inność składają się różne czynniki: temperament, uzdolnienia porządku naturalnego, różne talenty i charyzmaty o charakterze nadprzyrodzonym.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia podstawowe w odniesieniu do duchowości mężczyzny.

Materialnym przedmiotem wykładu jest koncepcja duchowości mężczyzny, zaś jego przedmiot formalny można doprecyzować określeniem „osobowo-źródłowy”, gdyż zakres podjętych zagadnień wyznacza osoba Jana Pawła II oraz pozostawiona przezeń doktryna. W tym kontekście dzieła Jana Pawła II ( i ich opracowania) wydają się odpowiednią bazą dla prowadzenia poniższych zagadnień wykładu ogólnouniwersyteckiego.

Proponowane zagadnienia:

1. Terminologia zagadnień: duchowość; duchowość według Jana Pawła II; duchowość mężczyzny.

2. Źródła duchowej formacji Jana Pawła II.

3. Archetypy mężczyzny.

4. Mężczyzna jako oblubieniec.  

5. Relacja mężczyzny z Bogiem.

6. Relacja mężczyzny do kobiety.

7. Relacja mężczyzny do żony.

8. Duchowość oblubieńca w celibacie i życiu konsekrowanym.

9. Mężczyzna jako król.

10. Mężczyzna jako kapłan w nauce Jana Pawła II.

11. Mężczyzna jako wojownik.

Literatura:

Wybrane zagadnienia z nauczania Jana Pawła II.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, red. T. Styczeń, Lublin 2011.

Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Przemówienie Praca nad pracą w odniesieniu do praw i wymagań życia rodzinnego, Szczecin, 11.06.1987.

Chmielewski M., Duchowość według Jana Pawła II, Lublin 2013.

Gogola J. W., Św. Józef w duchowości życia konsekrowanego, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu, red. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 99–112.

Korzeńska Z., „Stanisław” Karola Wojtyły – rapsod o mieczu i słowie, w: Słowo – Myśl – Ethos w twórczości Jana Pawła II, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2005, s. 119–142.

Ładyżyński A. K., Męskość jako droga do ojcostwa, w: Duchowość mężczyzny, red. J. Augustyn, s. 150–154.

Augustyn J., Ojcostwo, Kraków 1999.

Augustyn J., Duchowość mężczyzny, Kraków 2008.

Gawryś C., Mężczyzna, Jezus z Nazaretu, w: Duchowość mężczyzny, red. J. Augustyn, Kraków 2011, s. 40–53.

Karoń-Ostrowska A., Mężczyzna w rodzinie, w: Duchowość mężczyzny, red. J. Augustyn, Kraków 2011, s. 186–193

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

W1: Ma wiedzę z zakresu zagadnień wstępnych takich jak nazwa duchowości, struktura antropologiczno-duchowa człowieka. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W2: Charakteryzuje pochodzenie, cel i powołanie ludzkie. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W3: Omawia takie zagadnienia jak: powołanie mężczyzny, wspólnota ludzka, młodość, komunia z Jezusem. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W4: Przedstawia wartość życia mężczyzny i potrzeby ludzko-duchowe mężczyzny. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

Efekty kształcenia – umiejętności

U1: Student nabywa umiejętności posługiwania się pojęciami teologicznymi i antropologicznymi. K_U01; (H2A_U01)

U2: Dokonuje rozróżnienia pomiędzy ideałem życia męskiego w świecie a oddaniem się w życiu Chrystusowi. K_U01; (H2A_U01)

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K2: Prawidłowo identyfikuje obecność Boga i powołania mężczyzny w życiu indywidualnym jak i społecznym. K_K06 (H2A_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach i eseju w oparciu o materiał przedstawiony na wykładzie oraz w literaturze obowiązkowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Suwiński
Prowadzący grup: Stanisław Suwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)