Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Drogi świętości w chrześcijaństwie pierwszego tysiąclecia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-DS
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Drogi świętości w chrześcijaństwie pierwszego tysiąclecia
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przybliżenie wycinka historiografii chrześcijańskiej, zajmującej się historią życia i dziejami kultu świętych.

Pełny opis:

Spojrzenie na historyczny rozwój idei świętości w chrześcijaństwie, na jej teologiczną, literacką, symboliczną i psychologiczną treść. Zagadnienia dziejów kultu i poszczególnych form przejawów czci świętych, m.in. oficjalnej, liturgicznej i ludowej. Literatura hagiograficzna rozwijająca się od II wieku wraz z kultem świętych w Kościele wschodnim i zachodnim. Specyfika dzieł hagiograficznych jako źródła literackiego. Podziały i klasyfikacje hagiografii oraz znaczenie historyczne żywotów świętych

Literatura:

H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, t. 6, Kraków 2007; E. Wipszycka, R. Wiśniewski, „Hagiografia późnoantyczna” [w:], Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3, Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, praca zbiorowa pod red. E. Wipszyckiej, Warszawa 1999, s. 221-333; P. Nehring, „Historia i retoryka w Vita Sancti Pauli Primi Eremitae św. Hieronima”, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXIX, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 309, Toruń 1996, s. 107-119; R. Kosiński, , Konstantynopolitańscy święci mężowie i władza w V wieku po Chr., Warszawa 2006, s. 22-26; J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych? Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009; Encyklopedia Katolicka, Lublin 1973 – (wskazane hasła).

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza

W1: Student ma wiedzę o głównych kierunkach rozwoju hagiografii, jej różnorodnej tematyki i ikonografii.

W2: Opisuje perspektywy doktrynalne, kulturowe i społeczne dotyczące ideału świętości chrześcijańskiej na przestrzeni pierwszego tysiąclecia.

W3: Ma rozszerzoną wiedzę o metodach analizy i interpretacji dzieł oraz przekazów hagiograficznych.

Efekty uczenia się – umiejętności

U1: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje w zakresie hagiografii z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.

U2: Umie wykazać znaczenie nurtów duchowości, ascezy i instytucji chrześcijańskich.

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne

K1: Ma świadomość ponadczasowej wartości dziedzictwa tradycji ideału świętości i wkładu duchowości chrześcijańskiej w kształtowaniu się cywilizacji ogólnoświatowej.

K2: Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii hagiografii dla potrzeb humanistyki, kultury i historii sztuki.

K3: Uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa hagiografii, sztuki i kultury chrześcijańskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- kolokwium pisemne – W2-3, U2, K2, K3.

- obecność na zajęciach, W1, U1, K1.

Kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach i kwestionariusza końcowego.

(50%) i pisemnego kolokwium w formie kwestionariusza z pytaniami otwartymi (50%)

ndst - 49 pkt (49 %)

dst- 64-50 pkt (64-50 %)

dst plus- 79-65 pkt (79-65 %)

db- 80-88 pkt (80-88 %)

db plus- 89-94 pkt (89-94 %)

bdb- 100-95 pkt (95-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Paczkowski
Prowadzący grup: Mieczysław Paczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)