Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

"Kiedy kocham gram o wszystko". Teologiczne prowakacje piosenek Wojciecha Młynarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-KGW
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: "Kiedy kocham gram o wszystko". Teologiczne prowakacje piosenek Wojciecha Młynarskiego
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w wykładach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 30 godz.):

- czytanie literatury – 20 godz.

- pisanie pracy – 10 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna teksty poetyckie W. Młynarskiego prowokujące do teologicznej refleksji wokół zagadnień omawianych na zajęciach

W2: Ma wiedzę dotyczącą biblijnego ujęcia zagadnień omawianych na zajęciach

W3: Zna najważniejsze wypowiedzi Kościoła katolickiego dotyczące zagadnień omawianych na zajęciach


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje teksty poetyckie pod kątem obecności motywów biblijnych i tematów teologicznych

U2: Analizuje teksty biblijne pod kątem obecności prawd wiary i praktycznych wskazań moralnych

U3: Krytycznie konfrontuje powszechne opinie na temat nauczania Kościoła katolickiego z jego oficjalnymi dokumentami


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość ponadczasowej wartości tekstów poetyckich stanowiących dziedzictwo kultury narodowej

K2: Dostrzega znaczenie tekstów poetyckich w przekazie wiary ewangelicznej


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wykład jest propozycją dla osób, które w poezji szukają opisu własnych doświadczeń: emocji, uczuć i przeżyć, i są gotowe o tym rozmawiać. Wybrane teksty piosenek Wojciecha Młynarskiego staną się punktem wyjścia, by na te doświadczenia spojrzeć w świetle Biblii.

Pełny opis:

Wykład jest propozycją dla osób wrażliwych na słowo poetyckie, zwłaszcza śpiewane, w którym szukają opisu własnych doświadczeń: emocji, uczuć i przeżyć, także o charakterze religijnym. Wśród nich najważniejszym i najbardziej uniwersalnym jest doświadczenie miłości. Niektóre teksty zapraszają, można powiedzieć prowokują – pośrednio, a niekiedy wprost, np. poprzez sformułowania lub skojarzenia – by na te doświadczenia spojrzeć w świetle Biblii. Taki charakter mają niektóre piosenki Wojciecha Młynarskiego. Ich przypomnienie stanie się punktem wyjścia do dalszej refleksji – zaproszeniem, by słowa Poety odważnie skonfrontować ze Słowem Boga i nauczaniem Kościoła katolickiego. Wśród tematów i zagadnień wywołanych tekstami piosenek będą: miłość, nadzieja, szczęście, cierpienie, wolność, prawda, dobro, Bóg i wiara.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wybrane piosenki Wojciecha Młynarskiego:

Młynarski W., Od oddechu do oddechu, Warszawa 2017;

Młynarski W., W Polskę idziemy, Warszawa 2018;

Młynarski W., Polska miłość, Warszawa 2019.

Wybrane fragmenty Pisma Świętego: Biblia Tysiąclecia, Biblia Jerozolimska, wyd. 1, Poznań 2006.

Wybrane fragmenty dokumentów papieży Jana Pawła II: Redemptor hominis; Dives in Misericordia; Veritatis splendor; Fides et ratio; Salvifici doloris; Benedykta XVI: Deus Caritas est, Spe salvi, Caritas in veritate; Franciszka: Lumen fidei, Fratelli tutti, Amoris laetitia.

Literatura uzupełniająca:

Biblia kodem kulturowym Europy, red. S. Szymik, Lublin 2013; Derlatka P., Poeci piosenki 1956-1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta, Poznań 2012; Komornicka A. M., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994; Lurker M. Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989; Michalski D., Dookoła Wojtek. Opowieść o Wojciechu Młynarskim, Warszawa 2008; Mistrz. Absolutnie. Wspomnienia o Wojciechu Młynarskim, zebrała K. Skrzydłowska-Kalukin, Warszawa 2017.

Młynarski. Rozmowy, Warszawa 2018; Moje ulubione drzewo czyli Młynarski obowiązkowo, wywiad z Wojciechem Młynarskim Agata Młynarska, Kraków 2007; Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze, red. K. Burskiej, E. Olejniczak, Łódź 2018; Szymik J., Poezja i teologia, Katowice 2009; Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku, Lublin 2008; Wanat Z., Bóg jest miłością (1 J 4, 8. 16). Odkryć i przyjąć miłość – znaleźć szczęście, w: Mądrość życia. W szkole cnót chrześcijańskich, red. M. Mróz, Toruń 2003, s. 111-131; „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, w: Słowa nadziei, red. M. Mróz, Toruń 2005, s. 135-160; Świadectwo wiary, „Communio” 34 (2014) nr 2, s. 88-105; Trudny dar wolności w perspektywie biblijnego początku według nauczania Jana Pawła II, „Paedagogia Christiana” (2002) nr 1, s. 21-31.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza

W1: Zna teksty poetyckie W. Młynarskiego prowokujące do teologicznej refleksji wokół zagadnień omawianych na zajęciach

W2: Ma wiedzę dotyczącą biblijnego ujęcia zagadnień omawianych na zajęciach

W3: Zna najważniejsze wypowiedzi Kościoła katolickiego dotyczące zagadnień omawianych na zajęciach

Efekty uczenia się – umiejętności

U1: Analizuje teksty poetyckie pod kątem obecności motywów biblijnych i tematów teologicznych

U2: Analizuje teksty biblijne pod kątem obecności prawd wiary i praktycznych wskazań moralnych

U3: Krytycznie konfrontuje powszechne opinie na temat nauczania Kościoła katolickiego z jego oficjalnymi dokumentami

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne

K1: Ma świadomość ponadczasowej wartości tekstów poetyckich stanowiących dziedzictwo kultury narodowej

K2: Dostrzega znaczenie tekstów poetyckich w przekazie wiary ewangelicznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obowiązkowej obecności na zajęciach oraz pracy pisemnej (5-6 stron) w oparciu o materiał przedstawiony na wykładzie i literaturę.

Kryteria oceniania:

bdb – bardzo odważne i twórcze ujęcie tematu w oparciu o materiał przedstawiony na wykładzie oraz literaturę obowiązkową i uzupełniającą

db plus – odważne i twórcze ujęcie tematu w oparciu o materiał przedstawiony na wykładzie oraz literaturę obowiązkową

db – twórcze ujęcie tematu w oparciu o materiał przedstawiony na wykładzie oraz literaturę obowiązkową

dst plus – odtwórcze ujęcie wybranego tematu w oparciu literaturę obowiązkową i uzupełniającą

dst – odtwórcze ujęcie wybranego tematu w oparciu literaturę obowiązkową

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wanat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)