Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura w katolickiej nauce społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-KKNS Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Kultura w katolickiej nauce społecznej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie zagadnienia kultury w oparciu o nauczanie społeczne Kościoła. W toku wykładu zostanie dokonana ocena współczesnych trendów kulturowych w aspekcie nauki chrześcijańskiej. Kultura cechuje życie człowieka na ziemi. Ten sam człowiek w zakresie realizacji właściwego sobie powołania wyraża swoją osobowość. Nauczanie Kościoła poszerza zakres tworzenia kultury o elementy nadprzyrodzone, dzięki którym działalność kulturowa właściwa człowiekowi przyczynia się do usprawiedliwienia w wieczności. Zagadnienie kultury w nauce społecznej Kościoła jest ukazaniem integralnej aksjologii, przyporządkowanej realizacji postulatów dobra wspólnego. Przedmiot wykładu jest interdyscyplinarny. Poruszane kwestie nawiązują do dyscyplin naukowych takich jak: teologia moralna, etyka społeczna, socjologia, filozofia wartości.

Pełny opis:

Treści stanowiące wykład obejmują następujące zagadnienia:

1. Definicja kultury

2. Harmonizowanie treści kultury:

2.1. Wieloaspektowość antropologiczna kultury

2.2. Dynamika oddziaływania między kulturami

3. Zagrożenia dla kształtowania kultury ludzkiej:

3.1. Relatywizm

3.2. Eklektyzm kulturowy

3.3. Unifikacja kulturowa

4. Ekologia kulturowa

5. Wychowanie do integralnej kultury

6. Kultura pokoju

7. Globalizacja kulturowa

8. Podsumowanie wykładu

Literatura:

1. Baldwin E. i in., Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007.

2. Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A Sadza, Kraków 2005.

3. Bełch K., Katolicka nauka społeczna. Podręcznik dla studentów teologii i nauk społecznych, Kielce 2007’

4. Borutka T., Mazur J., Zwoliński A., Katolicka nauka społeczna, Częstochowa 2004.

5. Borutka T., Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie. Podręcznik dla studentów teologii, Kraków 2004.

6. Burkhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1939.

7. Davies N., Europa. Historia, Warszawa 1997.

8. Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Rzym-Lublin 1996, cz. 1-2.

9. Gogacz M., Humanizacja kultury, „Studia Philosophiae Christianae”, 1979, nr 15/2, s. 231-234.

10. Kłoskowska A., Teoria kultury, Warszawa 1981.

11. Majka J., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988.

12. Modzelewski K., Europa barbarzyńska, Warszawa 2004.

13. Papieska rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.

14. Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001

15. Story J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003

16. Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza

W1: Zna i rozumie pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk teologicznych z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami o kulturze, pozwalającaymi na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych (K_W13).

W2: Zna i rozumie rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w zakresie aktywności religijnej człowieka oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem (K_W18).

W3: Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w aspekcie globalizacji kulturowej (K_W24)

Efekty uczenia się – umiejętności U1: Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych, wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego (K_U08).

U2: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne związane z kulturą w kontekście społecznego nauczania Kościoła (K_U12).

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne K1: Jest gotów promować dziedzictwo kulturowe własnego rejonu (K_K05).

K2 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i organizowania działalności na rzecz dobra wspólnego w aspekcie działalności kulturowej (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: pisemna praca zaliczeniowa odnosząca się do treści wykładu.

Ocena pracy zaliczeniowej uwzględnia wszystkie efekty kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Szulist
Prowadzący grup: Janusz Szulist
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.