Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka społeczna Biblii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-NSP Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Nauka społeczna Biblii
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Każdy człowiek żyje w określonych warunkach i strukturach społecznych, politycznych, gospodarczych i religijnych. Autorzy biblijni podejmowali w swoich orędziach problem relacji pomiędzy poszczególnym człowiekiem a społecznością. Społeczeństwo jest splotem relacji międzyosobowych, tworem wtórnym wobec pojedynczego człowieka, mającego prymat nad społecznością, która składa się z poszczególnych jednostek. Do rozwoju jednostka potrzebuje różnorodnych środków materialnych i duchowych. Autorzy biblijni w swoim nauczaniu starali się wskazywać, jak powinny funkcjonować struktury społeczne, aby gwarantowały rozwój jednostek, jego podmiotowość i osobowy rozwój. Struktury społeczne Izraela ulegały ewolucji, a często przybierały też formy przekraczające normy właściwej relacji społeczeństwa i jednostki opartej na Prawie Bożym. Ten skomplikowany proces chcemy ukazać w niniejszym wykładzie

Pełny opis:

Troska o przestrzeganie sprawiedliwych stosunków między ludźmi od dawna zajmowała umysły starożytnych. Nie obca była ona także narodowi wybranemu, który ulegał silnym wpływom mentalności narodów ościennych. W sprawach społecznych autorzy biblijni wykazali się wyjątkowo trafną analizą. I właśnie w takim kontekście należy ich odczytywać. Biblijna myśl społeczna zajmuje się normami i oceną współżycia przyjętymi w określonej społeczności lub przez niektórych jej przedstawicieli. Normy i nakazy moralne skierowane przez Boga do konkretnych ludzi lub wspólnot żyjących w określonych warunkach historycznych, kształtowały postawę społeczną narodu wybranego jako odpowiedź na postulaty Boga. Tak pojmowane życie społeczne stanowi realizację zasad przyjętych z objawienia. Biblijną myśl społeczną charakteryzuje ścisła więź pomiędzy obowiązkami moralnymi wobec Boga i obowiązkami moralnymi wobec człowieka. Równowaga i harmonia w zachowywaniu tych obowiązków stanowią jeden z najważniejszych biblijnych postulatów społecznych. Realizacja tego planu Bożego w biblijnym Izraelu, jak również przejawy nadużyć wynikłe na przestrzeni dziejów w historii całej społeczności i jej poszczególnych przedstawicieli stanowią materię niniejszego wykładu. W jego ramach podjęte zostaną następujące zagadnienia:

1. Braterstwo i zdolność do poświęcenia podstawą wspólnot patriarchalnych (Abraham, Jakub, Józef);

2. Mojżesz i prawo społeczne w Kodeksie Przymierza;

3. Budowa pierwszego ustroju społecznego w epoce Sędziów i jego słabości (Bajka o drzewach; Historia Lewity i jego żony)

4. Kryzys wewnętrzny monarchii Dawida: wojna domowa z synem Absalomem i jej przyczyny;

5. Rozpad monarchii – najważniejszy kryzys społeczny w dziejach Izraela;

6. Działalność społeczna proroków;

7. Stosunki społeczne w Judzie po wygnaniu babilońskiej (problemy majątkowe, handel ludźmi i lata jubileuszowe);

8. Chrystus wobec kwestii społecznej (Zacheusz; przypowieść o bogaczy i Łazarzu; przypowieść o sędzim i ubogiej wdowie);

Literatura:

- Filipiak, M., Problematyka społeczna Biblii, Warszawa 1985.

- Jaruzelska, I., Własność w prawie biblijnym, Warszawa 1992.

- Małecki, Z., Prorocy VIII i VII wieku przed Chrystusem obrońcami sprawiedliwości społecznej w Judzie i Izraelu, Katowice 2009.

- Witaszek, ., Myśl społeczna proroków, Lublin 1998.

- Zawiszewski, E., Problemy społeczne w nauczaniu proroków „Studia Pelplińskie” 1975, 69-80.

- Zawiszewski, E., Zagadnienia społeczne w prawodawstwie Starego Testamentu, RBL 3 (1968), 139-146.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza

W1: Student posiada podstawowe informacje na temat fenomenu Biblii, jej literackiego, historycznego i religijnego sensu;

W2: Student zna podstawowe etapy historii biblijnej;

W3: Student potrafi scharakteryzować podstawowe części ST: Torę, Proroków, Pisarzy, Ewangelie, Listy Apostolskie i Apokalipsę;

W4: Student potrafi opisać najważniejsze metody analizy tekstu biblijnego: diachroniczną i synchroniczną;

Efekty uczenia się – umiejętności

U2: Student analizuje, w stopniu podstawowym, teksty biblijne

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne

K1: Ma świadomość własnych kompetencji w zakresie Biblii

K2: Posiada umiejętność rozpoznawania różnorodność zagadnień jakie prezentuje Biblia i widzi konieczność jej interdyscyplinarnej interpretacji;

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

np.

- egzamin pisemny

- osobista obecność na zajęciach

Kryteria oceniania:

np. Wykład: egzamin pisemny w formie testu

ndst – 1-59 pkt (…%)

dst- 60-70 (…%)

dst plus- 71-75 pkt (…%)

db- 76-85 pkt (…%)

db plus- 85-90 pkt (…%)

bdb- 90-100 pkt (…%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tułodziecki
Prowadzący grup: Tomasz Tułodziecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tułodziecki
Prowadzący grup: Tomasz Tułodziecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.