Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w diagnostyce laboratoryjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM11BDIA-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w diagnostyce laboratoryjnej
Jednostka: Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej
Grupy: Ptzedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z fizjologii człowiek

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

wykłady: 15 h

ćwiczenia : 30 h

konsultacje związane z przygotowaniem do ćwiczeń: 4 h

przeprowadzenie kolokwium: 1 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 50 h, co odpowiada 2,0 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady: 15 h

ćwiczenia: 30 h

przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

czytanie literatury fachowej: 15h

konsultacje:4h

przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 15h + 1 h = 16h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100h, co odpowiada 4 punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

czytanie literatury fachowej: 12h

konsultacje badawczo-naukowe: 2h

udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10h

udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5 h

przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 4h

przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla danego przedmiotu: 2h

przygotowanie do kolokwium w zakresie aspektów badawczo -naukowych dla danego przedmiotu: 5h godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 40 godziny, co odpowiada 1,6 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 15 + 1 = 16h (0,64 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,64 punktom ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych: 30h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 h, co odpowiada 1,2 punktom ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie psychosomatyczną naturę stanów fizjologicznych, patofizjologicznych i patologicznych w kontekście interpretacji badań laboratoryjnych (B1_W06)

W2: Rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w postepowaniu klinicznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (B1_W05, B1_W11)

W3: ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych biotechnologii w rutynowej i specjalistycznej diagnostyce laboratoryjnej i rozumie ich przydatność kliniczną (B1_W13)

W4: Zna zasady zachowania tajemnicy dotyczącej dokumentacji medycznej, odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej w diagnostyce laboratoryjnej (B1_W19)

W5: ma podstawowa wiedze o bezpieczeństwie i higienie pracy w klinicznym Laboratorium medycznym (B1_W23)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi znaleźć informacje naukowe z zakresu diagnostyki laboratoryjnej , potrafi je interpretować, a także wyciągać wnioski i stawiać hipotezy robocze (B1_U06, B1_U19)

U2: czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej - K_U09

U3: potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim z wykorzystaniem różnych środków komunikacji (B1_U11)

U4: wykonuje proste badania z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej (B1_U07, B1_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dziedzinie technik badawczych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej – (B1_K02, B1_K03)

K2: potrafi pracować w grupach interdyscyplinarnych (B1_K01)

K3: potrafi dbać o własne i innych bezpieczeństwo oraz higienę pracy w laboratorium medycznym (B1_K06)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny

-wykład problemowy


Ćwiczenia audytoryjne:

-dyskusja dydaktyczna

-ćwiczenia laboratoryjne

-projektowanie i analiza badań naukowych

-metody eksponujące


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawową wiedzą w zakresie stosowania nowoczesnych biotechnologii w diagnostyce laboratoryjnej rutynowej i specjalistycznej oraz ich przydatnością kliniczną.

Pełny opis:

Treści wykładów obejmują zagadnienia związane z:

1. Wprowadzenie do diagnostyki laboratoryjnej

2. Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób cywilizacyjnych

3. Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w badaniach wirusologicznych.

4. Zastosowanie biologii molekularnej w chorobach nowotworowych.

Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu zapoznaniu studentów z najnowszymi metodami diagnostycznymi stosowanymi w medycynie laboratoryjnej rutynowej i specjalistycznej i obejmują zakres tematów:

1. Systemy pobierania krwi oraz innego materiału biologicznego

2. Metody diagnostyczne stosowane w badaniach biochemicznych.

3. Metody diagnostyczne stosowane w badaniach immunochemicznych.

4. Metody diagnostyczne stosowane w badaniach hematologicznych i serologicznych.

5. Metody diagnostyczne stosowane w badaniach płynów ustrojowych

6. Zastosowanie chromatografii cieczowej w diagnostyce laboratoryjnej

Literatura:

1. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej

Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W. Naskalski, Bogdan Solnica Wyd. 2017 Wrocław.

2 Diagnosta Laboratoryjny czasopismo dostępne na stronie internetowej http://kidl.org.pl/index.php?page=archiwum

3. Diagnostyka Laboratoryjna. Kwartalnik. czasopismo dostępne w Bibliotece CM UMK

3. Diagnostyka laboratoryjna pod red. Brunzel N.A. wyd. Elsevier Urban and Partner, Wroclaw 2010

Metody i kryteria oceniania:

Praca w trakcie ćwiczeń – K1-K3, U1-U4, W4-W5

Kolokwium końcowe pisemne – W1-W3, U1

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Anna Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Anna Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Anna Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.