Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Genoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM11GETE-2
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Genoterapia
Jednostka: Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 1 semestru 1 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu Genoterapia powinien/na posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte uprzednio na zajęciach biologii molekularnej, biochemii oraz podstaw genetyki i immunologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

W1: Opisuje mechanizmy oporności komórek nowotworowych leczenie i próby przeciwdziałania tym zjawiskom za pomocą terapii genowej (B2_W04).

W2: Wyjaśnia mechanizmy działania szczepionek przeciwnowotworowych w immunoterapii genowej (B2_W07).

W3: Określa definicje, techniki, podstawowe narzędzia i wskazania terapii genowej (B2_W07).

W4: Wymienia leki skonstruowane dzięki terapii genowej, przeznaczone do terapii konwencjonalnej oraz wskazania do ich stosowania (B2_W07).

W5: Przedstawia wady, zalety i zagrożenia terapii genowej oraz Opisuje najbardziej obiecujące perspektywy terapii genowej i immunoterapii (B2_W07).

W6: Analizuje możliwości współczesnej terapii nowotworów (z uwzględnieniem terapii wielomodalnej), perspektywy terapii komórkowych i genowych (B2_W07).

W7: posiada wiedzę dotyczącą prób leczenia chorób monogenowych i ciężkich chorób warunkowanych wielogenowo oraz perspektyw ich leczenia w przyszłości (B2_W01).

W8: zna leki skonstruowane dzięki terapii genowej, przeznaczone do terapii standardowej oraz wskazania do ich stosowania (B2_W07).

W9: rozumie pojęcie i zna fazy badań klinicznych oraz posiada aktualną wiedzę i ogólnej liczbie badań klinicznych, ich celów chorobowych oraz stopnia ich zaawansowania w zakresie terapii genowej (B2_W18).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student zna definicje, techniki , podstawowe narzędzia i wskazania terapii genowej

W2 - student zna najważniejsze techniki terapii/immunoterapii genowej możliwe do zastosowania w chorobach nowotworowych, posługuje się przy tym wiedzą z zakresu nauk podstawowych

W3 - student posiada wiedzę dotyczącą dotychczasowych prób leczenia chorób monogenowych i ciężkich chorób warunkowanych wielogenowo oraz perspektyw ich leczenia w przyszłości

W4 - student zna sposoby generowania komórek dendrytycznych i ich wykorzystania w immunoterapii genowej nowotworów

W5 - student zna leki skonstruowane dzięki terapii genowej, przeznaczone do terapii konwencjonalnej oraz wskazania do ich stosowania

W5 – student rozumie pojęcie i zna fazy badań klinicznych oraz posiada aktualną wiedzę i ogólnej liczbie badań klinicznych, ich celów chorobowych oraz stopnia ich zaawansowania w zakresie terapii genowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zaplanować i zastosować technikę terapii genowej lub immunoterapii do rodzaju choroby (B2_U05, B2_U14, B2_U15)

U2: Potrafi hodować komórki in vitro i wykonać transfekcję komórek (B2_U03, B2_U05).

U3: Umie wybrać i zastosować techniki służące do sprawdzenia skuteczności zastosowanych technik terapii genowej (B2_U03, B2_U05).

U4: Potrafi zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności technik transfekcyjnych stosowanych w terapii genowej (B2_U06).

U5: Umie wykorzystywać dane zdobyte z piśmiennictwa oraz oryginalne dane doświadczalne odnoszące się do zagadnień, w tym najnowszych zdobyczy terapii genowej do interpretacji własnych doświadczeń (B2_U01)

U6: potrafi odpowiednio dopasować, wybrać i wykorzystać narzędzia informatyczne do realizowania własnych badań doświadczalnych z zakresu terapii genowej (B2_U01, B2_U13)

U7: potrafi każdorazowo powiązać wiedzę wyniesioną podczas studiowania przedmiotów teoretycznych (podstawowych) z konkretnymi problemami technicznymi i klinicznymi z zakresu terapii genowej (B2_U02, B2_U10).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: akceptuje potrzebę standardów etycznych w terapii genowej i podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych związanych z terapią genową (B2_K08, B2_K09).

K2: wykazuje nawyk samokształcenia uczestnicząc w doświadczeniach laboratoryjnych, podejmując próbę zaplanowania eksperymentu terapii genowej z uwzględnieniem hierarchii ważności badań (B2_K01).

K3: wypracowuje dobre nawyki pracy w grupie podczas ćwiczeń z planowania eksperymentu terapii genowej (B2_K06).

K4: wykazuje zrozumienie i chęci do aktualizowania najnowszych osiągnięć terapii genowej w medycynie (B2_K03).

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład podający wspomagany technikami multimedialnymi

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

Ćwiczenia:

- ćwiczenia praktyczne/ laboratoryjne

- dyskusja dydaktyczna

- praca indywidualna

- praca w grupach

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych informacji z zakresu immunoterapii i terapii genowej, umożliwiających rozwiązywanie problemów o charakterze praktycznym, w szczególności próby leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem terapii genowej (TG) i immunoterapii genowej. Podstawy teoretyczne prezentowane w trakcie wykładów obejmują definicje, strategie, techniki oraz narzędzia TG, jak również przykłady leczonych chorób i prób klinicznych. Zaplanowane zajęcia praktyczne mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w terapii genowej, w szczególności z zasadami konstrukcji i amplifikacji plazmidu, transfekcją komórek docelowych i oceną wydajności procedur w transfekcji linii komórkowych.

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin) mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących terapii genowej i immunoterapii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu technik leczenia in vivo oraz ex vivo, wektorów wirusowych i plazmidów, jako narzędzi terapii genowej; wykorzystania ludzkich komórek w inżynierii genetycznej; zapoznanie się z technikami wykorzystującymi oligonukleotydy antysensowe, siRNA oraz aptamery w terapii genowej, poznanie genów modyfikowanych przez terapię genową - przykłady i konkretne choroby. Dodatkowo wykłady obejmują przedstawienie przykładowych badań klinicznych wykorzystujących techniki terapii genowej w leczeniu chorób onkologicznych i układu krążenia.

Ćwiczenia (30 godzin) poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu dobrania i zastosowania technik terapii genowej. Studenci poznają zasady prowadzenia hodowli ustalonych i pierwotnych ludzkich linii komórkowych niezbędnych do realizacji eksperymentów terapii genowej; zasady interferencji RNA oraz przeprowadzą transfekcję wybranych nowotworowych linii komórkowych z użyciem sekwencji siRNA wyciszających docelowe onkogeny i/lub z użyciem uprzednio zaprojektowanych na zjeciach plazmidów ekspresyjnych, a także dokonają oceny wydajności wyciszenia ekspresji docelowego onkogenu z użyciem technik immunofluorescencyjnych.

Literatura:

- Giacca M: Gene Therapy. Springer-Verlag Italia, Mediolan 2010

- Walther W, Stein US: Gene Therapy of Cancer. Methods and Protocols. Second Edition, Berlin Germany 2009

- Regulatory Aspects of Gene Therapy and Cell Therapy Products [electronic resource]: A Global Perspective / edited by Maria Cristina Galli, Mercedes Serabian. Galli, Maria Cristina 1st ed. 2015

- Biotechnology in the modern medicinal system: advances in gene therapy, immunotherapy, and targeted drug delivery / edited by Rajesh K. Kesharwani et al. 2022; First edition

- In Vivo and Ex Vivo Gene Therapy for Inherited and Non-Inherited Disorders / edited by Houria Bachtarzi. 2019

- Szala S: Terapia genowa, PWN, Warszawa 2003.

- Patofizjologia nowotworów. W: Patofizjologia. Podręcznik dla studentów. Pod red. Maślińskiego, PZWL, Warszawa 2009;

- Stokłosowa S: Hodowla komórek i tkanek, PWN, Warszawa 2004

- Bal J: Biologia molekularna w medycynie, Elementy genetyki molekularnej PWN, Warszawa, 2011

- Aktualna wiedza z czasopisma: Human gene therapy. Part B. Methods.

- Materiały pomocnicze do zajęć dostępne w Zakładzie Genoterapii

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - kolokwium końcowe (0 – 30 punktów; >56%): W1-W9, U1-U7 <17 niezaliczone; < 17 ZALICZONE

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K4

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wędrowska
Prowadzący grup: Joanna Golińska, Piotr Kopiński, Ewelina Wędrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wędrowska
Prowadzący grup: Arkadiusz Goede, Piotr Kopiński, Ewelina Wędrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wędrowska
Prowadzący grup: Arkadiusz Goede, Piotr Kopiński, Ewelina Wędrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)