Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM12OCHR-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Jednostka: Katedra Biologii i Biochemii Medycznej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 1 roku S1 kierinku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji znaczenia procesów biotechnologicznych w kształtowaniu homeostazy środowisk antropogenicznych i rozumienia roli procesów biotechnologicznych, ekologicznych, ekofizjologicznych i biogeochemicznych, w kształtowaniu stanu (kondycji) organizmu w jego środowisku. Wymagana jest znajomość podstawowych reguł i prawidłowości z dziedziny biogeochemii, ekologii i ochrony środowiska oraz biochemii, chemii i fizyki, na poziomie liceum ogólnokształcącego.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin.

- udział w ćwiczeniach lab./seminariach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin.

- konsultacje: 5 godzin

- przeprowadzenie egzaminu: 8 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 75 godzin, co odpowiada 3.0 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin

- udział w ćwiczeniach lab./seminariach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin.

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do zajęć (w tym czytanie wskazanej literatury): 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 2 = 7 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3.0 punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 6 godzin

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin

- udział w ćwiczeniach lab./seminariach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem wyników badań i opracowań naukowych z zakresu ekologii i ochrony środowiska): 7 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu ekologii i ochrony środowiska): 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 75 godzin, co odpowiada 3.0 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 2 = 7 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 7 godzin, co odpowiada 0.3 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin

- udział w ćwiczeniach lab./seminariach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin

- nakład pracy studenta poza udziałem w wykładach (jw.): 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 75 godzin, co odpowiada 3.0 punktom ECTS.


6. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin.

- udział w ćwiczeniach lab./seminariach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 60 godzin, co odpowiada 2.4 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty uczenia się – wiedza:

Student zna i rozumie:


W01: Posiada podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. (K_W01)

W02: Zna podstawowe narzędzia i techniki badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. (K_W01)

W03: Zna podstawową terminologię nauk przyrodniczych i medycznych. (K_W06)

W04: Posiada wiedzę w zakresie matematyki, statystyki informatyki umożliwiającą opisywanie i analizę obserwacji z zakresu nauk przyrodniczych. (K_W06)

W05: Rozumie rolę eksperymentu w biotechnologii, biologii molekularnej i medycynie. (K_W13)

W06: Rozumie podstawowe funkcje narządów i układów tworzących organizm człowieka. (K_W02, K_W03).

W07: Rozumie główne mechanizmy zaburzeń funkcji życiowych i zna kluczowe pojęcia z zakresu fizjologii człowieka. (K_W04, K_W05)

W08: Rozumie biologiczne, chemiczne i biofizyczne mechanizmy funkcjonowania komórek i narządów. (K_W09)

W09: Posiada podstawową wiedzę z zakresu genetyki ogólnej, molekularnej, genetyki człowieka, genetyki klinicznej i genetyki populacyjnej. (K_W12)

W10: Zna czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące cechy organizmu oraz zasady dziedziczenia cech i powstawania zmienności organizmów żywych. (K_W12)

W11: Rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmu człowieka w stanach fizjologicznych i patologicznych, procesy biochemiczne oraz uwarunkowania genetyczne i środowiskowe zaburzających ich przebieg. (K_W04, K_W05, K_W07))

W12: Zna zasady i metodykę hodowli komórkowych roślinnych i zwierzęcych i ich zastosowanie w biotechnologii. (K_W09)

W13: Posiada wiedzę w zakresie technik biologii molekularnej używanych w badaniach materiału genetycznego jego modyfikacjach. (K_W04, K_W07)

W14: Posiada wiedzę na temat mikroorganizmów i ich zastosowania w biotechnologii. (K_W08)

W15: Posiada podstawową wiedzę na temat wirusów i wywodzących się z nich narzędzi (wektorów) stosowanych w biotechnologii i biologii molekularnej. (K_W10)

W16: Zna technologie otrzymywania substancji aktywnych biologicznie i metody modyfikowania właściwości tych substancji dla potrzeb terapeutycznych i diagnostycznych. (K_W11)

W17: Posiada wiedzę na temat środowiska naturalnego, jego zanieczyszczeń, zasad ochrony i procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w tej ochronie. (K_W15)

W18: Zna historię powstania i rozwoju biotechnologii oraz kluczowe odkrycia naukowe z nią związane. (K_W06)

W19: Posiada podstawową wiedzę z zakresu filozofii i etyki biotechnologii i medycyny. (K_W20)

W20: Zna podstawowe regulacje i normy prawne związane z biotechnologią. (K_W18)

W21: Zna zasady regulujące własność intelektualną w biotechnologii oraz akceptację społeczną jej produktów i procesów. (K_W18)

W22 Zna podstawy przedsiębiorczości, formy prawne i struktury zarządzania firmami i podstawy ekonomii biotechnologicznej i medycznej. (K_W17, K_W18)

W23: Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, przepisy BHP obowiązujące w laboratoriach i zagrożenia związane z pracą w laboratorium i sposoby zapobiegania im. (K_W19)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty uczenia się – umiejętności:

Student potrafi:


U01: Wykorzystuje techniki i narzędzia badawcze właściwe dla biotechnologii, nauk biologicznych i medycznych. (K_U01)

U02: Opracowuje założenia badań i realizuje projekty badawcze w podstawowym zakresie. (K_U07)

U03: Korzysta z narzędzi informatycznych w celu pozyskiwania i przechowywania danych. (K_U10)

U04: Korzysta z danych literaturowych z zakresu biotechnologii w języku polskim i rozumie teksty publikacji przeglądowych i podręczników w języku angielskim. (K_U02)

U05: Uczy się samodzielnie i potrafi pozyskać źródła wiedzy niezbędne do opanowania zadanego tematu. (K_U03)

U06: Wykorzystuje różne źródła w procesie pozyskiwania danych na wybrany temat i wnioskowania. (K_U03, K_U10)

U07: Potrafi wykonać i zarejestrować podstawowe pomiary prostych parametrów fizycznych, chemicznych lub biologicznych. (K_U06)

U08: Wykonuje proste badania pod nadzorem. (K_U06)

U09: Prowadzi dokumentację pracy laboratoryjnej. (K_U05)

U10: Przygotowuje pisemne opracowanie i dokumentację zadanego problemu naukowego lub własnej pracy naukowej w języku polskim. (K_U13)

U11: Potrafi przygotować ustną prezentację w języku polskim, opisującą wybrany problem naukowy lub badania własne. (K_U14)

U12: Opisuje zjawiska i dokonuje obliczeń związanych z procesami biologicznymi i biotechnologicznymi stosując podstawowe metody matematyczne, informatyczne i statystyczne. (K_U10)

U13: Wykorzystuje terminologię naukową w dyskusjach z dziedziny biotechnologii, biologii molekularnej i medycyny. (K_U12)

U14: Potrafi opisać właściwości leku otrzymanego metodami biotechnologicznymi w sposób zrozumiały dla pacjenta i/lub lekarza otrzymanego metodami biotechnologicznymi. (K_U08)

U15: Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla osób/organizacji z otoczenia społecznego. (K_U09)

U16: Posiada umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych i medycznych, zgodne z wymaganiami. (K_U16)

U17: Potrafi wskazać i objaśnić problemy etyczne związane z biotechnologią, biologią molekularną i medycyną i potrafi je rozwiązywać. (K_U17)

U18: Analizuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na wszystkich poziomach jego organizacji. (K_U02, K_U11)

U19: Uzasadnia mechanizmy rozwoju zaburzeń czynnościowych, prawidłowo interpretuje patofizjologiczne podłoże rozwoju chorób. (K_U02, K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne:

Student wykazuje:


K01: Potrafi działać i pracować w grupie. (K_K04)

K02: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. (K_K01)

K03: Rozumie potrzebę podnoszenia i aktualizacji wiedzy i kompetencji zawodowych. (K_K02)

K04: Posiada świadomość ograniczeń własnej wiedzy i wie, kiedy zasięgnąć porady specjalistów. (K_K03)

K05: Kieruje się etyką zawodową w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów moralnych i etycznych. (K_K08)

K06: Odpowiedzialnie traktuje bezpieczeństwo i potrafi reagować w stanach zagrożenia. (K_K06)

K07: Odpowiedzialnie traktuje własną pracę i powierzony sprzęt i szanuje pracę innych. (K_K05)

K08: Rozumie potrzebę innowacyjności i przedsiębiorczości i potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w dziedzinie biotechnologii i medycyny. (K_K07)

K09: Rozumie znaczenie nowoczesnych metod badawczych w różnych dziedzinach gospodarki, medycyny. (K_K02)


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

- wykład interaktywny z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

- wykład informacyjny z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

- wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

- dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

- analiza przypadków z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość


Ćwiczenia lab./seminaria:

- ćwiczenia laboratoryjne

- konwersatoria i dyskusja

- seminaria problemowe

- analiza przypadków (forma dyskusji dydaktycznej)

- równoległe ćwiczenia audytoryjne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów z interpretacją zasad biotechnologii, ekologii i biogeochemii i prawidłowo rozumianej ochrony środowiska, w odniesieniu do uwarunkowań zdrowia i kondycji organizmu. Omawiane są zróżnicowane efekty tego działania i możliwości procesów biotechnologicznych w ochronie zdrowia i środowiska. Zwraca się uwagę na wielostronne aspekty możliwości stosowania różnych metod biotechnologicznych, zapobiegających niekorzystnemu wpływowi antropopresji, a także ich właściwej interpretacji.

Całokształt tych zagadnień umożliwi studentom ugruntowanie odpowiedniej postawy i tzw. świadomości ekologicznej, co jest związane w sposób integralny z ich kształceniem podczas dalszych studiów na kierunku Biotechnologia medyczna. Zrozumienie metod biotechnologicznych i procesów ekofizjologicznych jest konieczne dla właściwego projektowania procedur biotechnologicznych w medycynie (produkcja leków, kosmetyków, żywności, terapii genowych i somatycznych, etc.).

Pełny opis:

Zasadniczym celem nauczania w zakresie przedmiotu jest zaznajomienie studentów z interpretacją zasad biotechnologii, ekologii, biogeochemii i prawidłowo rozumianej ochrony środowiska, w odniesieniu do uwarunkowań zdrowia i kondycji organizmu.

Omawiane są zróżnicowane efekty tych działań i możliwości procesów biotechnologicznych w ochronie zdrowia i środowiska:

Funkcje i znaczenie metod biotechnologicznych.

Historia biotechnologii (odkrycia i nowe techniki biologiczne na przestrzeni dziejów). Trendy współczesnej biotechnologii (w medycynie, rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska).

Funkcje i znaczenie metod biotechnologicznych w medycynie, rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska.

Energochłonność procesów biotechnologicznych i zaopatrzenie energetyczne.

Metody biotechnologiczne ochrony atmosfery. Metody stosowane w badaniach atmosfery. Usuwanie związków chloroorganicznych. Wykorzystanie mikroorganizmów biodegradujących. Ochrona atmosfery (monitoring; ochrona powietrza przed skażeniami chemicznymi). Technologie ochrony atmosfery. Metody usuwania zanieczyszczeń pyłowych. Metody usuwania zanieczyszczeń gazowych.

Metody uzdatniania wody. Usuwanie żelaza i manganu z wód głębinowych. Zmiękczanie wody. Biologiczny aspekt zanieczyszczania wód powierzchniowych. Mikrobiologiczna ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Wskaźniki eutrofizacji wód.

Metody biologicznego oczyszczania ścieków i wody. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Rodzaje ścieków. Ścieki jako roztwór odżywczy. Tlenowe procesy przemiany materii. Beztlenowe procesy przemiany materii. Mechanizmy i kinetyka enzymów w biologicznym oczyszczaniu ścieków. Metoda osadu czynnego. Osad czynny jako czynnik oczyszczający. Istotne czynniki w metodzie osadu czynnego. Obciążenie i wiek osadu. Stężenie tlenu i zapotrzebowanie na tlen. Złoża biologiczne. Przebieg procesu oczyszczania w złożu biologicznym. Temperatura i napowietrzenie. Denitryfikacja w złożu biologicznym. Eliminacja fosforu w złożu biologicznym. Złoża zanurzane. Inne metody stosowane w złożach biologicznych. Filtry biologiczne. Złoża fluidalne. Procesy nitryfikacji w oczyszczaniu ścieków; podstawy mikrobiologiczne i eliminacja azotu. Podstawy i metody denitryfikacji. Warunki denitryfikacji. Czynniki oddziałujące na denitryfikację. Nitryfikacja i denitryfikacja w oczyszczalniach wielostopniowych. Oczyszczalnie dwustopniowe. Przystosowania oczyszczalni dwustopniowych do eliminacji azotu. Dodatkowe zabiegi ulepszające skład ścieków. Chemiczno-fizyczna eliminacja fosforu (podstawy i metody). Biologiczna eliminacja fosforu. Gromadzenie fosforu w mikroorganizmach; usuwanie fosforu ze ścieków; krążenie fosforu; biotechnologiczne metody eliminacji fosforu. Oczyszczalnie z osadem czynnym do biologicznego usuwania fosforu. Zakres i możliwości optymalizacji. Filtracja (zastosowanie w oczyszczaniu ścieków; sprawność urządzeń filtracyjnych; systemy filtrów). Usuwanie substancji biogennych z osadu nadmiernego w oczyszczalniach komunalnych. Uzdatnianie ścieków tłuszczowo-białkowych z przemysłu mięsnego. Techniczne metody ochrony hydrosfery. Różnorodność biotechnologicznych metod oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnie glebowo-roślinne (różnorodność biotechnologicznych zastosowań).

Metody biotechnologicznego wykorzystania i utylizacji odpadów.

Odzyskiwanie surowców i energii z odpadów. Metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, organicznych, przemysłowych, niebezpiecznych. Odpady jako źródło zanieczyszczeń środowiska. Różnorodność odpadów. Zasady gospodarki odpadami. Utylizacja odpadów. Metody ograniczania ilości odpadów. Technologie i odzyskiwanie surowców i energii z odpadów. Gospodarowanie surowcami wtórnymi. Odpady komunalne (charakterystyka; właściwości technologiczne). Gospodarowanie odpadami komunalnymi (gromadzenie, usuwanie i gospodarcze wykorzystanie). Unieszkodliwianie odpadów komunalnych (składowanie odpadów na wysypiskach; eksploatacja wysypiska; procesy zachodzące na wysypiskach odpadów; powstawanie biogazów; rekultywacja i poeksploatacyjne zagospodarowanie terenu wysypiska; kompostowanie; technologie kompleksowego przerobu odpadów komunalnych; fermentacja metanowa w komorach). Odpady organiczne. Odpady przetwórstwa surowców zwierzęcych (przemysł drobiowy; przemysł mleczarski). Osady ściekowe (klasyfikacja; wykorzystanie; unieszkodliwianie). Odpady przemysłowe. Odpady z górnictwa (wykorzystanie gospodarcze; rekultywacja składowisk odpadów górniczych). Odpady energetyczne (składowanie; gospodarcze wykorzystanie; biotechnologiczna rekultywacja składowisk). Odpady niebezpieczne (charakterystyka; gospodarka odpadami niebezpiecznymi; biotechnologie). Spalarnie odpadów.

Proces remediacji gleb. Znaczenie bioremediacji gleb. Podział i charakterystyka metod remediacji gleb. Chemiczne metody remediacji gleb (blokowanie metali ciężkich). Biotechnologiczne metody remediacji gleb. Biodegradacja związków organicznych w glebie. Biotechnologiczne metody ochrony litosfery.

Biotechnologiczne metody intensywnej ochrony środowiska.

Zastosowanie metod biotechnologicznych w ekologii człowieka.

Ekonomiczne aspekty uwarunkowane inwazjami pasożytów człowieka. Kontrola inwazji pasożytniczych. Leki przeciwpasożytnicze i mechanizmy ich działania. Lekooporność pasożytów i przyczyny jej powstawania. Mechanizmy lekooporności. Metody wykrywania lekooporności. Immunoprofilaktyka inwazji pasożytniczych u człowieka i zwierząt. Szczepionki przeciwko pasożytom. Biotechnologiczne metody zwalczania pasożytów. Rola pasożytów w biologicznym monitorowaniu środowiska. Metody wykrywania pasożytów w środowisku. Biotechnologiczne metody identyfikacji pasożytów w wodzie i glebie. Parazytologiczna diagnostyka laboratoryjna.

Fizjologiczne i biochemiczne metody obrony organizmu człowieka przed substancjami toksycznymi. Wybór, absorpcja i powstawanie kompleksów zawierających metale. Dostępność biologiczna jonów metali i związków chemicznych. Toksyczne metale ciężkie. Enzymy uczestniczące w detoksykacji. Regulacja genów detoksykacji. Generowanie i wykorzystywanie gradientów stężenia jonów metali. Generowanie gradientów jonowych. Transport jonów przez kanały jonowe. Receptory acetylocholinowe. Kanały sodowe bramkowane przez napięcie. Wiązanie się jonów metali i kompleksów z centrami aktywnymi biocząsteczek. Wybór i włączanie jonów metali w aktywne miejsca białek. Dostępność biologiczna. Wiązanie się jonów i kompleksów metali z kwasami nukleinowymi. Promowanie przez biopolimery oddziaływań metal-ligand.

Mechanizmy obrony organizmu przed reaktywnymi formami tlenu. Białka chroniące przed reaktywnymi formami tlenu. Rola antyoksydantów w obronie organizmu. Naprawa uszkodzeń DNA. Obrona organizmu przed toksykantami. Stres oksydacyjny. Mutagenne działanie reaktywnych form tlenu. Znaczenie obronne reaktywnych form tlenu.

Reaktywne formy tlenu a stany patologiczne organizmu. Reaktywne formy tlenu a leki. Reaktywne formy tlenu a szkodliwe działanie czynników środowiskowych. Reaktywne formy tlenu a rośliny. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w kształtowaniu równowagi pro-antyoksydacyjnej organizmu. Rola reaktywnych form tlenu jako substratów reakcji enzymatycznych. Indukcja biosyntezy białek przez reaktywne formy tlenu. Reaktywne formy tlenu jako mediatory i regulatory metabolizmu. Możliwości wykorzystania biotechnologii w regulacji stanów fizjologicznych.

Biokatalizatory; możliwości wykorzystania, znaczenie w medycynie, rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska. Testy toksyczności. Biotechnologiczna ocena wykorzystania odpadów. Zastosowanie biosensorów w biologicznym oczyszczaniu ścieków. Mikro- i biosensory. Nowe metody analityczne. Metody enzymatyczne. Selektywność biokatalizatorów. Przetwarzanie sygnałów. Podstawowe elektrody jonoselektywne. Metody unieruchamiania enzymów. Sensory chemiczne. Elementy biokatalizatorów; części receptorowe i przetwornikowe. Rodzaje elektrod. Reakcje enzymatyczne. Procedury immobilizacyjne. Inertna matryca białkowa. Enzymatyczne elektrody potencjometryczne. Biokatalizatory mikrobiologiczne. Biokatalizatory wykorzystujące materiał bakteryjny, komórki roślinne i zwierzęce. Sensor glutaminowy. Biokatalizatory wykorzystujące receptory i przeciwciała. Ligandy. Podstawowe sposoby detekcji; bezpośredni i pośredni. Znaczniki. Elektrody potencjometryczne. Sensory elektrochemiczne. Membranowe elektrody jonoselektywne. Elektrody wskaźnikowe i odniesienia. Termodynamiczna równowaga jonów. Zastosowanie warstwy żelowej i membrany szklanej. Biosensory z zastosowaniem potencjometrycznych elementów detekcyjnych. Biokatalizatory do oznaczania penicyliny. Biokatalizatory amperometryczne. Elektroda tlenowa Clarka. Amperometryczne czujniki enzymatyczne do pomiaru stężenia glukozy. Czujnik kroplowy. Glukozomierze. Systemy sensorowe. Metody suchych testów paskowych. Elektrody optyczne. Światłowody. Optyczny sensor chemiczny (optroda). Układy transmisyjne. Układy reflektancyjne (odbiciowe). Układ pomiarowy z rozwidlonym układem włókien. Biosensory wykorzystujące optyczne metody detekcji. immunochemiczną reakcję wypierania. Zastosowanie fazy zawierającej oksydazę glukozy i fluorofor. Katalizatory półprzewodnikowe. Zastosowanie biokatalizatorów w ekologii i biotechnologii: 1) Biosensory czystości wód; 2) Sensory do oznaczania i monitorowania fosforanów w środowisku; 3) Sensory jakości żywności. Zastosowanie biokatalizatorów w metodach z użyciem bakterii przy oczyszczaniu ścieków i wód. Sensory do oznaczania i monitorowania fosforanów w środowisku. Przepływowe stanowiska pomiarowe. Biokatalizatory jakości żywności. Biokatalizatory jako naturalny narząd zmysłu. Biokatalizatory on-line, at-line i off-line. Biokatalizatory wykorzystywane w kontroli produkcji żywności, kosmetyków i leków. Biokatalizatory wykorzystujące impulsy elektryczne, fale elektromagnetyczne, ultradźwięki i środki selektywne. Wykorzystanie biokatalizatorów w badaniach jakościowych. Biokatalizatory do monitorowania stanu środowiska. Biosensory czułe na mutageny. Biokatalizatory elektrod enzymatycznych i optod wykorzystujących fluorescencję. Wykorzystanie materiałów biomimetycznych kompleksów miedzi. Przetworniki elektrochemiczne. Biosensory wykorzystujące preparaty komórkowe z szerokozakresową czułością. Biokatalizatory chemiczne w biotechnologii, ekotoksykologii i farmakologii.

Wykorzystanie metod biotechnologicznych w projektowaniu procesów i linii produkcyjnych w różnych obszarach medycyny, farmakologii, przemyśle spożywczym, produkcji nawozów chemicznych i preparatów biologicznych.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

- Ratledge C., Kristiansen B. 2011. Podstawy biotechnologii. PWN, Warszawa.

- Bugno M., Rokita H. (red.). 1999. Podstawowe techniki biologii molekularnej i biotechnologii. Wyd. Inst. Biol. Mol. UJ, Kraków.

- Klimiuk E., Łebkowska M. 2009. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa.

2. Literatura uzupełniająca:

- Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer H.K., Schafer-Korting M. Farmakologia i toksykologia. 2018. Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław.

- Piróg K.A. 2002. Terapia genowa. Wyd. UJ, Kraków.

Renneberg R., Berkling V., Loroch V. 2016. Biotechnology for Beginners. 2nd ed., Elsevier Science & Technology.

Jędrczak A. 2010. Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Praca w trakcie semestru – W01-W23, U01-U19, K01-K09.

Próg zdawalności: zaliczenie następuje od 60%.

Procent punktów Ocena

95≤…..≤100 bdb (5)

88≤…..<95 db+ (4+)

80≤…..<88 db (4)

71≤…..<80 dst+ (3+)

60≤…..<71 dst (3)

0…..<60 ndst (2)

Warunkiem przystąpienia do ustnego egzaminu końcowego jest aktywne uczestnictwo we wszystkich wykładach i pozytywna ocena w zakresie efektów kształcenia, uzyskana na zaliczeniu ćwiczeń lab./seminariów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kamiński
Prowadzący grup: Piotr Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kamiński
Prowadzący grup: Piotr Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.