Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM12SOCM-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Socjologia medycyny
Jednostka: Studium Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 1 roku S1 kierinku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

-udział w wykładach: nie dotyczy

-udział w laboratoriach: nie dotyczy

-udział w seminariach: 10 godzin

-udział w konsultacjach : 3 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 13 godzin, co odpowiada 0,52 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: nie dotyczy

-udział w laboratoriach: nie dotyczy

-udział w seminariach: 10 godzin

-udział w konsultacjach: 3 godziny

- czytanie wybranego piśmiennictwa: 3 godziny

- praca seminaryjna: 5 godzin

-recenzja filmu dokumentalnego: 4 godziny

Łączny nakład pracy związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

-czytanie wybranego piśmiennictwa: 3 godziny

- praca seminaryjna: 5 godzin

Łączny nakład pracy związany z badaniami wynosi 8 godzin, co odpowiada 0,32 ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania

-praca seminaryjna: 5 godzin

-czytanie wybranego piśmiennictwa: 3 godziny


Łączny czas studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 8 godzin, co odpowiada 0,32 ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym


-udział w konsultacjach (w zakresie praktycznym): 2 godziny

-czytanie wybranego piśmiennictwa (w zakresie praktycznym): 1 godzina

- praca seminaryjna: 3 godziny

Łączny nakład studenta o charakterze praktycznym wynosi 6 godzin, co odpowiada 0,24 punktu ECTS

6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń. Kształcenie w dziedzinie afektywnej przez proces samokształcenia:

nie dotyczy

7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wymienia socjologiczne i kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby, niepełnosprawności, narodzin i śmierci w tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach oraz problemy współczesnej rodziny B1_W21

W2: Analizuje proces komercjalizacji usług medycznych B1_W21

W3: Wykazuje znajomość zasad komunikacji interpersonalnej B1_W21

W4: Analizuje rolę systemu medycznego w kontroli społecznej nad życiem społecznym B1_W21


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje i potrafi zastosować w warunkach symulowanych podstawowe reguły komunikowania interpersonalnego (socjotechniczny wymiar komunikacji) B1_U006

U2: Potrafi rozróżnić i ocenić wybrane procesy społeczne, które mają wpływ na rozwój medycyny, funkcjonalną i dysfunkcjonalną instytucję medyczną, ocenia miejsce pacjenta w systemie opieki medycznej B1_U006


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest świadomy społecznych przyczyn i konsekwencji chorób i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych B1_K03

K2: Zna zasady akceptowania społecznego usług, produktów i procesów związanych z biotechnologią medyczną B1_K01


Metody dydaktyczne:

Seminarium:

- dyskusja dydaktyczna,

- metody eksponujące: film, pokaz,

- giełda pomysłów

Wykład: nie dotyczySkrócony opis:

Socjologia medycyny przygotowuje studenta do rozpoznawania i oceny zjawisk, procesów i postaw związanych z rozwojem medycyny.. Przygotowuje do prawidłowej komunikacji interpersonalnej z klientem i współpracownikiem. Osadza zjawiska zdrowia i choroby w społeczno- kulturowym kontekście. Wyjaśnia mikro i makrospołeczny wpływ na jednostkę (pacjenta) i jej relacje z otoczeniem.

Pełny opis:

Student w trakcie wykładu z zakresu Socjologii medycyny poznaje społeczne przyczyny i konsekwencje choroby, uwarunkowania społeczno- kulturowe zachowań w zdrowiu i chorobie Odkrywa mechanizmy kierujące konsumpcyjnym społeczeństwem. Poznaje kontrolowane przez medycynę zjawiska graniczne w życiu człowieka, społeczne instytucje, uczy się komunikacji z klientem, w tym z klientem trudnym, poznaje socjotechniczny wymiar komunikacji społecznej. Poznaje i uczy się oceniać proces komercjalizacji usług medycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ostrowska A. (red.), Socjologia medycyny, Podejmowane problemy, kategorie analizy, IFiS PAN, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Mayerscough P. R., Ford M., Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: nie dotyczy

Seminarium:

Zaliczenie z oceną - kryterium: zachowanie prawidłowej konstrukcji recenzji określonego przez wykładowcę filmu dokumentalnego oraz zawarcie własnej oceny i wniosków (minimum pięciu)- 6 punktów max. Praca pisemna na wybrany temat: postawienie tezy i argumenty (przynajmniej 10), logika wypowiedzi, odwołanie do źródeł, forma wypowiedzi- 9 punktów max.

% uzyskanych punktów Liczba punktów ocena

95…<=100 14-15pkt. bdb (5)

88…<95 13pkt. db+ (4+)

80…<88 12pkt. db (4)

71…<80 11pkt. dst+ (3+)

60…<71 10pkt. dst (3)

0…<60 < =9pkt. ndst (2)

Nieobecności należy zaliczyć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.