Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna biotechnologia - rozkwit biologii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM12WBRB-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Współczesna biotechnologia - rozkwit biologii molekularnej
Jednostka: Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 1 roku S1 kierinku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu biochemii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w wykładach- 10 godzin

czytanie literatury - 15 godzin

łącznie: 25 godzin (1 ECTS)

1. bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 10 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 10h, co odpowiada 0,4 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady: 10 h

czytanie literatury fachowej: 15h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 25h, co odpowiada 1 punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

czytanie literatury fachowej: 10h

udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5h

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktom ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę w zakresie podstaw biochemicznych, molekularnych i komórkowych funkcjonowania organizmów żywych B1_W01

W2: Rozumie wykorzystanie materiału biologicznego, na różnym poziomie organizacji w celu prowadzenia badań z użyciem nowoczesnych technik biologii molekularnej B1_W05

W3: Ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk biologicznych, chemicznych i fizycznych wykorzystywanych w celach diagnostycznych B1_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi interpretować informacje naukowe i wyciągać z nich wnioski B1_U05

U2: Potrafi realizować samokształcenie B1_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się B1_K02

K2: Ma świadomość znaczenia nowoczesnych technik biologii molekularnej w różnych gałęziach przemysłu B1_K09


Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacje multimedialne


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom tematyki związanej ze współczesną biotechnologią i rozkwitem biologii molekularnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Rozkwit współczesnej biotechnologii – biologia molekularna jest omówienie historii biologii molekularnej oraz przedstawienie najnowocześniejszych technik stosowanych w celach naukowych i diagnostycznych. Tematyka wykładów będzie skupiać się na przekazaniu teorii oraz praktycznych aspektów związanych z współczesnymi technikami używanymi w biologii molekularnej opartych na rekombinacji DNA, klonowaniu genów, sekwencjonowaniu DNA, identyfikacji specyficznych molekuł biologicznych oraz wszystkich technologiach „omicznych”.

Literatura:

1. Biotechnologia molekularna Geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań, Jerzy Buchowicz, PWN, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Omawianie przykładów, dyskusja, udział w zajęciach, obecność na zajęciach.

Aktywność – K01., K02.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Bugieda, Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom tematyki związanej ze współczesną biotechnologią i rozkwitem biologii molekularnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom tematyki związanej ze współczesną biotechnologią i rozkwitem biologii molekularnej.

Literatura:

Biotechnologia molekularna Geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań, Jerzy Buchowicz, PWN, Warszawa 2007

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Bugieda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom tematyki związanej ze współczesną biotechnologią i rozkwitem biologii molekularnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Rozkwit współczesnej biotechnologii – biologia molekularna jest omówienie historii biologii molekularnej oraz przedstawienie najnowocześniejszych technik stosowanych w celach naukowych i diagnostycznych. Tematyka wykładów będzie skupiać się na przekazaniu teorii oraz praktycznych aspektów związanych z współczesnymi technikami używanymi w biologii molekularnej opartych na rekombinacji DNA, klonowaniu genów, sekwencjonowaniu DNA, identyfikacji specyficznych molekuł biologicznych oraz wszystkich technologiach „omicznych”

Literatura:

Biotechnologia molekularna Geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań, Jerzy Buchowicz, PWN, Warszawa 2007

Uwagi:

W formie zdalnej program zajęć będzie realizowany za pomocą platformy Moodle zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr.

Link do zajęć:

Hasło do kursu Prowadzący udostępnia Studentom po kontakcie mailowym za pomocą e-maila z końcówką @stud.umk.pl

Należy kontaktować się po adresem: joanna.bugieda@cm.umk.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.