Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia i biologia molekularna w dermatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM21BDER-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia i biologia molekularna w dermatologii
Jednostka: Katedra Dermatologii i Wenerologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 1 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/katedra-dermatologii-chorob-przenoszonych-droga-plciowa-i-immunodermatologii/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu – Biotechnologia i biologia molekularna w dermatologii niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu budowy, funkcji i właściwości skóry, zasad pracy w laboratorium diagnostycznym oraz znajomość i umiejętności przeprowadzania podstawowych technik biologii molekularnej.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- Przedmiot Biotechnologia i biologia molekularna w dermatologii (2 rok USM) realizowany jest w formie e-zajęć w ilości 10 godzin wykładów, co odpowiada 10:25=0,4 punktu ECTS.

- ćwiczenia: 20 h

- konsultacje związane z przygotowaniem do ćwiczeń: 8 h

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 h


Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 30 h, co odpowiada 1,2 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- ćwiczenia: 20 h

- przygotowanie do zajęć: 29 h

- czytanie literatury fachowej: 10 h

- konsultacje: 8 h

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 21 h + 2 h =23 h


Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 h, co odpowiada 3,6 punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie literatury fachowej: 10 h

- konsultacje badawczo-naukowe: 2 h

- udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10 h

- udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 20 h

- przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 3 h

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla danego przedmiotu: 10 h

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 55 h, co odpowiada 2.2 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 21 + 2 = 23 h (0.92 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 23 godzin, co odpowiada 0.92 punktom ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- Udział w ćwiczeniach audytoryjnych: 5h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 5 h, co odpowiada 0.2 punktom ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Zna najczęstsze jednostki chorobowe w dermatologii i badania stosowane w diagnostyce molekularnej tych chorób (K_W01)

W02: Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy specjalistyczne z zakresu dermatologii (K_W01, K_W27)

W03: Zna zasady pobierania, transportu i archiwizacji materiału biologicznego (K_W20)

W04: Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą zasad przechowywania i postępowania z odczynnikami laboratoryjnymi, pracy w środowisku zapewniającym brak kontaminacji próbek i zanieczyszczania odczynników diagnostycznych (K_W17)

W05: Zna techniki badawcze z zakresu biologii molekularnej, ich zastosowanie w diagnostyce chorób nieinfekcyjnych i infekcyjnych w dermatologii (K_W01, K_W17)

W06: Zna zasady rozdziału elektroforetycznego biomolekuł w żelach agarozowych i PAA (K_W17, K_W18)

W07: Zna metody wizualizacji żelu oraz potrafi dobrać odpowiednią z nich w zależności od rozdzielanego materiału genetycznego (K_W17, K_W18)

W08: Zna zasady spektrofotometrii i absorbancji kwasów nukleinowych (K_W17, K_W18)

W09: Zna zasady optymalizacji reakcji PCR oraz doboru starterów (K_W17, K_W18)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi posługiwać się odczynnikami chemicznymi, precyzyjnie ważyć i mierzyć, sporządzać roztwory i mieszaniny, przeprowadzać obliczenia chemiczne (K_U03)

U2: Potrafi stosować w praktyce zaawansowane techniki diagnostyki molekularnej opartej na analizie kwasów nukleinowych i białek (K_U03)

U3: Potrafi zidentyfikować czynniki genotoksyczne i ocenić sprawność mechanizmów naprawy DNA (K_U03)

U4: Potrafi zastosować podstawowe techniki regulujące ekspresję genów (K_U03)

U5: Biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągnąć wnioski i stawiać hipotezy robocze (K_U02, K_U06)

U6: Potrafi zaprojektować i przeprowadzać eksperyment pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U03, K_U05)

U7: Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, stosując narzędzia statystyczne właściwie zinterpretować uzyskane wyniki badań i wyciągać wnioski (K_U06, K_U04)

U8: Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim (K_U01, K_U11)

U9: Potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim lub w języku obcym z wykorzystaniem różnych zaawansowanych środków komunikacji werbalnej i wizualnej (K_U08, K_U09)

U10: Potrafi przygotować wniosek do komisji bioetycznej w oparciu o dane z internetowych baz danych (K_U08, K_U09, K_U10, K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

U1: Potrafi posługiwać się odczynnikami chemicznymi, precyzyjnie ważyć i mierzyć, sporządzać roztwory i mieszaniny,

przeprowadzać obliczenia chemiczne (K_U03)

U2: Potrafi stosować w praktyce zaawansowane techniki diagnostyki molekularnej opartej na analizie kwasów

nukleinowych i białek (K_U03)

U3: Potrafi zidentyfikować czynniki genotoksyczne i ocenić sprawność mechanizmów naprawy DNA (K_U03)

U4: Potrafi zastosować podstawowe techniki regulujące ekspresję genów (K_U03)

U5: Biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także

wyciągnąć wnioski i stawiać hipotezy robocze (K_U02, K_U06)

U6: Potrafi zaprojektować i przeprowadzać eksperyment pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U03, K_U05)

U7: Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, stosując narzędzia statystyczne właściwie zinterpretować uzyskane wyniki badań i wyciągać wnioski (K_U06, K_U04)

U8: Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim (K_U01, K_U11)

U9: Potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim lub w języku obcym z wykorzystaniem różnych zaawansowanych środków komunikacji werbalnej i wizualnej (K_U08, K_U09)

U10: Potrafi przygotować wniosek do komisji bioetycznej w oparciu o dane z internetowych baz danych (K_U08, K_U09,

K_U10, K_U13)

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

– wykład informacyjny (nauczanie zdalne; on-line);

– z prezentacją multimedialną;

– wykład problemowy;

– wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia:

– ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne;

– dyskusja dydaktyczna;

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student utrwala informacje dotyczące wykorzystania technik biologii molekularnej w dermatologii. Pogłębia umiejętności praktyczne w izolacji materiału genetycznego z krwi, skóry i bloczków parafinowych oraz przeprowadzania analizy molekularnej.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń i wykładów.

W trakcie ćwiczeń student poszerza umiejętności przeprowadzania izolacji materiału genetycznego (RNA/DNA) z krwi obwodowej oraz tkanek stałych (skóra świeża i utrwalona).

Uzyskany materiał genetyczny wykorzystywany jest następnie do analizy molekularnej. Student zapoznaje się technikami amplifikacji kwasów nukleinowych (PCR PCR-RFLP, PCRSSCP, RT-PCR oraz QRT-PCR), elektroforezą (agarowa, PAA) oraz wizualizacją i archiwizacją wyników. Student przygotowuje również w formie multimedialnej prezentacje na temat zastosowania biologii molekularnej w różnych jednostkach chorobowych w dermatologii oraz uczestniczy w dyskusji na omawiany temat.

Podczas wykładów omawiane jest zastosowanie diagnostyki molekularnej w chorobach skóry.

Asystent/adiunkt rozpoczyna ćwiczenia od sprawdzenia wiadomości (sprawdzian pisemny), następnie wygłasza wstęp do tematyki ćwiczeń zgodnie z załączonym planem, w dalszej części zajęć odbywają praktyczne ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z załączonym planem zajęć.

Zakres materiału do samodzielnego opanowania przez Studenta:

Ćwiczenie 1 (wejściówka na początku zajęć):

- bufory elektroforetyczne, siła elektroforetyczna buforu, siła jonowa buforów stosowanych przy izolacji;

- zasady postępowania w przypadku izolacji ze świeżego materiału i utrwalonego;

-

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Przykłady analiz DNA pod redakcją Ryszarda Słomskiego, str. 1-373, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Jerzy Bal, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.

2. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

3. Wykwity skórne w diagnostyce dermatologicznej. Maria Juszkiewicz-Borowiec, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie aktywności studenta na zajęciach, przedłużonej obserwacji kompetencji społecznych i sprawdzianu praktycznego.

1. sprawdziany pisemne (wejściówki) składają się z 3 pytań testowych oraz 1 zadania, za które można uzyskać łącznie 4 punkty. Sprawdziany pisemne obejmują tematykę przedstawianą na ćwiczeniach. Wejściówka obowiązuje już od pierwszych zajęć laboratoryjnych.

2. prezentacja multimedialna na temat metod diagnostycznych w wybranych chorobach skóry.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń, a tym samy dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest uzyskanie 60% z łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie ćwiczeń.

Zaliczenie na ocenę składa się z 30 pytań (test jednokrotnego wyboru, 5 odpowiedzi, z których tylko 1 jest prawidłowa), dotyczących wiedzy zdobytej podczas ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów, za które można zdobyć łącznie 30 punktów.

Sprawdzian pisemny (wejściówka) w trakcie części laboratoryjnej

– (0-4 pkt); W03, W04, W05, U01, U02, U06

Prezentacja (0-5 pkt) –

Zaliczenie na ocenę – (0-30 pkt, ≥60%); W1-W9, U01-U10

Przedłużona obserwacja kompetencji społecznych z kryteriami

oceny (0-10; >50%): K01-K04

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tadrowski
Prowadzący grup: Małgorzata Grochocka, Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tadrowski
Prowadzący grup: Małgorzata Grochocka, Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.