Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Enzymy w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM21EBIO-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Enzymy w biotechnologii
Jednostka: Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 1 semestru 2 roku S1 kierunku biotechnologia medyczma
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu Enzymy w biotechnologii powinien w stopniu podstawowym opanować materiał z: chemii ogólnej i organicznej, fizyki, matematyki i biologii komórki i biochemii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

wykłady: 15 h

seminaria: 15 h

konsultacje związane z przygotowaniem do ćwiczeń: 2 h

przeprowadzenie kolokwium: 1 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 33 h, co odpowiada 1,6 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady: 15 h

seminaria: 15 h

przygotowanie do ćwiczeń: 15 h

czytanie literatury fachowej: 15 h

konsultacje: 2 h

przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 12 h + 1 h = 13 h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 h, co odpowiada 4 punktom ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 7 + 1 = 8 h (0,32 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 8 godzin, co odpowiada 0,32 punktom ECTS

4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

Udział w seminariach: 15 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 15 h, co odpowiada 0,6 punktom ECTS


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Objaśnia wykorzystanie przepisów prawa oraz zasad etycznych w medycynie i biotechnologii (B1_W19)

W2: Posiada właściwą wiedzę dla wykonywanego zawodu w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B1_20)

W3: Omawia pojęcia z zakresu wybranych specjalistycznych procedur medycznych stosowanych w zakresie czynności klinicznych (B1_W18)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, katalogów, norm i patentów oraz dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (B1_U04)

U2: Potrafi zaprezentować wyniki prac badawczych i projektowych (B1_U11)

U3: Posiada umiejętność zastosowania zasady „uczenia się przez całe życie”, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez odpowiednie planowanie i realizację procesu samokształcenia (B1_U05)

U4: Posiada umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji (B1_U13)

U5: Potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta, klienta oraz grupy społecznej (B1_U15)

U6: Posiada umiejętność przygotowania pisemnego opracowania i wystąpień ustnych w zakresie dyscypliny naukowej właściwej dla studiowanego kierunku studiów (B1_U10, B1_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych (B1_K02)

K2: Przestrzega zasad zachowywania się w sposób profesjonalny, zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur (B1_05)

K3: Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (B1_K01)

K4: Jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów (B1_K04)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- interaktywny wykład informacyjny i problemowy z prezentacją multimedialną

Seminaria:

- dyskusja dydaktyczna

- praca indywidualna

- praca w grupach


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu: Enzymy w biotechnologii jest opanowanie informacji dotyczących enzymów, ich budowy, klasyfikacji, mechanizmów działania, zastosowania enzymów w biochemii, mikrobiologii, medycynie oraz przemyśle. Przedmiot ten obejmuje zainteresowania wiedzy naukowej i inżynierii w przetwarzaniu materiałów przez czynniki biologiczne w celu pozyskania dóbr i usług.

Pełny opis:

Kurs przedmiotu Enzymy w biotechnologii obejmuje następujące zagadnienia:

Podstawowe właściwości enzymów - pojęcie enzymu, koenzymu, reakcji enzymatycznej, budowa enzymu, mechanizm reakcji enzymatycznej, powstawanie kompleksu enzym-substrat, czynniki wpływające na katalizę enzymatyczną, kinetyka reakcji enzymatycznej, jednostki aktywności enzymatycznej, aktywność właściwa preparatu enzymatycznego, klasyfikacja enzymów. Wykorzystanie i źródła enzymów. Metody izolacji i oczyszczania preparatów enzymatycznych, kryteria czystości preparatu enzymatycznego, przygotowanie enzymu do sprzedaży. Sposoby kontroli aktywności enzymatycznej in vivo i in vitro. Izoenzymy. Ekstremofile i ich wykorzystanie. Źródła enzymów dla przemysłu.

Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym (serowarnictwo, piekarnictwo, przetwory, napoje), browarnictwo, winiarstwo, produkcja spirytusu. Zastosowanie enzymów w medycynie i diagnostyce medycznej, farmacji, przemyśle chemicznym, ochronie środowiska. Inżynieria genetyczna – enzymy wykorzystywane w inżynierii genetycznej, rozwój inżynierii genetycznej w zakresie roślin, zwierząt i ludzi. Prawne przepisy związane z wykorzystaniem enzymów w biotechnologii.

Literatura:

Podręcznik wiodący:

J. Witwicki, W. Ardelt, Elementy enzymologii, PWN

Podręczniki uzupełniające:

C. Ratledge, B. Kristiansen: Podstawy biotechnologii, PWN

J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, PWN

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Kolokwium końcowe pisemne – W1-W3

% uzyskanych punktów - Ocena

92≤…..≤100 - bdb (5)

88≤…..<92 - db+ (4+)

80≤…..<88 - db (4)

71≤…..<80 - dst+ (3+)

60≤…..<71 - dst (3)

0…..<60 - ndst (2)

Seminaria

Zaliczenie na podstawie pracy w trakcie zajęć seminaryjnych – K1-K7, U1-U4

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karczmarska-Wódzka
Prowadzący grup: Joanna Bugieda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu: Enzymy w biotechnologii jest opanowanie informacji dotyczących enzymów, ich budowy, klasyfikacji, mechanizmów działania, zastosowania enzymów w biochemii, mikrobiologii, medycynie oraz przemyśle. Przedmiot ten obejmuje zainteresowania wiedzy naukowej i inżynierii w przetwarzaniu materiałów przez czynniki biologiczne w celu pozyskania dóbr i usług.

Pełny opis:

Kurs przedmiotu Enzymy w biotechnologii obejmuje następujące zagadnienia:

Podstawowe właściwości enzymów - pojęcie enzymu, koenzymu, reakcji enzymatycznej, budowa enzymu, mechanizm reakcji enzymatycznej, powstawanie kompleksu enzym-substrat, czynniki wpływające na katalizę enzymatyczną, kinetyka reakcji enzymatycznej, jednostki aktywności enzymatycznej, aktywność właściwa preparatu enzymatycznego, klasyfikacja enzymów. Wykorzystanie i źródła enzymów. Metody izolacji i oczyszczania preparatów enzymatycznych, kryteria czystości preparatu enzymatycznego, przygotowanie enzymu do sprzedaży. Sposoby kontroli aktywności enzymatycznej in vivo i in vitro. Izoenzymy. Ekstremofile i ich wykorzystanie. Źródła enzymów dla przemysłu.

Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym (serowarnictwo, piekarnictwo, przetwory, napoje), browarnictwo, winiarstwo, produkcja spirytusu. Zastosowanie enzymów w medycynie i diagnostyce medycznej, farmacji, przemyśle chemicznym, ochronie środowiska. Inżynieria genetyczna – enzymy wykorzystywane w inżynierii genetycznej, rozwój inżynierii genetycznej w zakresie roślin, zwierząt i ludzi. Prawne przepisy związane z wykorzystaniem enzymów w biotechnologii.

Literatura:

Podręcznik wiodący:

J. Witwicki, W. Ardelt, Elementy enzymologii, PWN

Podręczniki uzupełniające:

C. Ratledge, B. Kristiansen: Podstawy biotechnologii, PWN

J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, PWN

Uwagi:

W formie zdalnej program zajęć będzie realizowany za pomocą platformy Moodle zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr.

Link do zajęć:

- wykłady: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=913#section-6

- seminaria: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1345#section-0

Hasło do kursu Prowadzący udostępnia Studentom po kontakcie mailowym za pomocą e-maila z końcówką @stud.umk.pl

Należy kontaktować się po adresem: joanna.bugieda@cm.umk.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karczmarska-Wódzka
Prowadzący grup: Joanna Bugieda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu: Enzymy w biotechnologii jest opanowanie informacji dotyczących enzymów, ich budowy, klasyfikacji, mechanizmów działania, zastosowania enzymów w biochemii, mikrobiologii, medycynie oraz przemyśle. Przedmiot ten obejmuje zainteresowania wiedzy naukowej i inżynierii w przetwarzaniu materiałów przez czynniki biologiczne w celu pozyskania dóbr i usług.

Pełny opis:

Kurs przedmiotu Enzymy w biotechnologii obejmuje następujące zagadnienia:

Podstawowe właściwości enzymów - pojęcie enzymu, koenzymu, reakcji enzymatycznej, budowa enzymu, mechanizm reakcji enzymatycznej, powstawanie kompleksu enzym-substrat, czynniki wpływające na katalizę enzymatyczną, kinetyka reakcji enzymatycznej, jednostki aktywności enzymatycznej, aktywność właściwa preparatu enzymatycznego, klasyfikacja enzymów. Wykorzystanie i źródła enzymów. Metody izolacji i oczyszczania preparatów enzymatycznych, kryteria czystości preparatu enzymatycznego, przygotowanie enzymu do sprzedaży. Sposoby kontroli aktywności enzymatycznej in vivo i in vitro. Izoenzymy. Ekstremofile i ich wykorzystanie. Źródła enzymów dla przemysłu.

Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym (serowarnictwo, piekarnictwo, przetwory, napoje), browarnictwo, winiarstwo, produkcja spirytusu. Zastosowanie enzymów w medycynie i diagnostyce medycznej, farmacji, przemyśle chemicznym, ochronie środowiska. Inżynieria genetyczna – enzymy wykorzystywane w inżynierii genetycznej, rozwój inżynierii genetycznej w zakresie roślin, zwierząt i ludzi. Prawne przepisy związane z wykorzystaniem enzymów w biotechnologii.

Literatura:

Podręcznik wiodący:

J. Witwicki, W. Ardelt, Elementy enzymologii, PWN

Podręczniki uzupełniające:

C. Ratledge, B. Kristiansen: Podstawy biotechnologii, PWN

J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karczmarska-Wódzka
Prowadzący grup: Patrycja Wszelaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu: Enzymy w biotechnologii jest opanowanie informacji dotyczących enzymów, ich budowy, klasyfikacji, mechanizmów działania, zastosowania enzymów w biochemii, mikrobiologii, medycynie oraz przemyśle. Przedmiot ten obejmuje zainteresowania wiedzy naukowej i inżynierii w przetwarzaniu materiałów przez czynniki biologiczne w celu pozyskania dóbr i usług.

Pełny opis:

Kurs przedmiotu Enzymy w biotechnologii obejmuje następujące zagadnienia:

Podstawowe właściwości enzymów - pojęcie enzymu, koenzymu, reakcji enzymatycznej, budowa enzymu, mechanizm reakcji enzymatycznej, powstawanie kompleksu enzym-substrat, czynniki wpływające na katalizę enzymatyczną, kinetyka reakcji enzymatycznej, jednostki aktywności enzymatycznej, aktywność właściwa preparatu enzymatycznego, klasyfikacja enzymów. Wykorzystanie i źródła enzymów. Metody izolacji i oczyszczania preparatów enzymatycznych, kryteria czystości preparatu enzymatycznego, przygotowanie enzymu do sprzedaży. Sposoby kontroli aktywności enzymatycznej in vivo i in vitro. Izoenzymy. Ekstremofile i ich wykorzystanie. Źródła enzymów dla przemysłu.

Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym (serowarnictwo, piekarnictwo, przetwory, napoje), browarnictwo, winiarstwo, produkcja spirytusu. Zastosowanie enzymów w medycynie i diagnostyce medycznej, farmacji, przemyśle chemicznym, ochronie środowiska. Inżynieria genetyczna – enzymy wykorzystywane w inżynierii genetycznej, rozwój inżynierii genetycznej w zakresie roślin, zwierząt i ludzi. Prawne przepisy związane z wykorzystaniem enzymów w biotechnologii.

Literatura:

Podręcznik wiodący:

J. Witwicki, W. Ardelt, Elementy enzymologii, PWN

Podręczniki uzupełniające:

C. Ratledge, B. Kristiansen: Podstawy biotechnologii, PWN

J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)