Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dermatologia eksperymentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM22DERE-2
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dermatologia eksperymentalna
Jednostka: Katedra Dermatologii i Wenerologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/katedra-dermatologii-chorob-przenoszonych-droga-plciowa-i-immunodermatologii/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu „Dermatologia eksperymentalna” niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zasad pracy w pracowni hodowli komórek, znajomość budowy, funkcji i właściwości komórek linii komórkowych. Znajomość i umiejętność technik uzyskiwania, namnażania i przechowywania komórek.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy Studenta:

- udział w seminariach: 15 godzin

- przygotowanie do zajęć: 15 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 8 godziny

- czytanie literatury fachowej: 16 godzin

- przygotowanie do zaliczenia na ocenę i zaliczenie:

19 + 2 = 21 godzin

Łączny nakład pracy Studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Posiada wiedzę na temat organizacji, wyposażenia i zasad pracy w warunkach sterylnych w laboratorium hodowli komórkowych. Zna metody przechowywania i postepowania z materiałem biologicznym przeznaczonym do hodowli (B2_W22)

W02: Zna zasady i metody zakładania hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych oraz diagnozowania i leczenia zakażeń hodowli komórkowych (B2_W17, B2_W18)

W03: Posiada wiedzę na temat metod określających zmiany w cyklu komórkowym i proliferacji komórek (B2_W17, B2_W18)

W04: Zna zasady najczęściej stosowanych testów używanych do oznaczania aktywności cytotoksycznej (B2_W17, B2_W18)

W05: Rozumie pojęcie i zna fazy badań klinicznych oraz posiada aktualną wiedzę o ogólnej liczbie badań klinicznych oraz stopniu ich zaawansowania w zakresie dermatologii (B2_W19, B2_W20)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi pracować w warunkach sterylnych (B2_U03)

U02: Potrafi założyć i prowadzić hodowlę komórkową: pasażować, liczyć i oceniać żywotność komórek w hodowli in vitro (B2_U03)

U03: Potrafi posługiwać się mikroskopem z odwróconą optyką, spektrometrem oraz cytometrem obrazowym (B2_U03)

U04: Potrafi dokonać pomiaru stopnia proliferacji komórkowej (B2_U03)

U05: Biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągnąć wnioski i stawiać hipotezy (B2_U01)

U06: Realizuje projekt laboratoryjny (B2_U05)

U07: Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, stosując narzędzia statystyczne właściwie zinterpretować uzyskane wyniki badań i wyciągać wnioski (B2_U06)

U08: Potrafi wybrać odpowiedni program biomedyczny (B2_U04)

U09: Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim (B2_U11)

U10: Potrafi przygotować wniosek do komisji bioetycznej w oparciu o dane z internetowych baz danych (B2_U08, B2_U09, B2_U10, B2_U13)

U11: Potrafi napisać prace badawczą w układzie klasycznej naukowej pracy oryginalnej w dziedzinie dermatologii eksperymentalnej (B2_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Rozumie potrzebę podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do dalszego zagłębiania zagadnień dotyczących hodowli komórek (B2_K03)

K02: Wypracowuje dobre nawyki pracy w grupie podczas ćwiczeń praktycznych (B2_K05, B2_K06)

K03: Dba o bezpieczeństwo własne i innych osób (B2_K08)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

– wykład informacyjny (konwencjonalny);

– z prezentacją multimedialną.

– ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne;

– dyskusja dydaktyczna;

– projektowanie i analiza badań naukowych;

– praca indywidualna i praca w grupach.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu „Dermatologia eksperymentalna” jest zaznajomienie Studentów z tematyką zastosowania wybranych związków z grupy stilbenów, protoporfiryn i ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej nieczerniakowych nowotworów skóry.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zagadnień dotyczących hodowli komórkowych, które stanowią wstęp do badań klinicznych z wykorzystaniem dermatologii eksperymentalnej.

Treści szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:

­- Organizacja pracy w hodowli komórkowej.

­- Metody wyprowadzania linii pierwotnych.

­- Synteza i zastosowanie nowych substancji aktywnych w fototerapii.

­- Fototerapia – możliwości terapeutyczne i diagnostyczne.

­- Metody wyprowadzania linii pierwotnych.

­- Korzyści i potencjalne ryzyko stosowania komórek uzyskanych metodą hodowli in vitro w praktyce klinicznej.

­- Badania kliniczne i stopnień ich zaawansowania w dermatologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Hodowla komórek i tkanek. S. Stokłosowa, Wydawnictwo naukowe PWN

2. Hodowla komórek i tkanek in vitro. Cytofizjologia red. K. Ostrowskiego i J. Kawiaka

3. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka, red. T. Drewa, Bydgoszcz 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Oddziaływanie komórek z podłożem i sąsiednimi komórkami. Podstawy cytofizjologii, red. J. Kawiaka i wsp., 1998, str. 488-404

2. Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej, red. T. Drewa, Bydgoszcz 2007

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie aktywności Studenta na zajęciach, przedłużonej obserwacji kompetencji społecznych i przygotowanej pracy.

Na zaliczenie końcowe należy przygotować pracę na podstawie artykułu naukowego pochodzącego z listy JCR.

Nieobecność na zajęciach dydaktycznych należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu jej przyczyny, lub w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie brakiem zaliczenia przedmiotu.

Usprawiedliwiona nieobecność na seminariach jest traktowana jako zajęcia niezaliczone, przez co nie zwalnia studenta od zaliczenia materiału i realizacji efektów kształcenia w możliwie najkrótszym czasie.

Sposób i forma wyrównania zaległości – w celu wyrównania zaległości należy przygotować dodatkową pracę zawierającą efekty kształcenia w zakresie wiedzy, które zostały zrealizowane na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tadrowski
Prowadzący grup: Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tadrowski
Prowadzący grup: Kaja Męcińska-Jundziłł, Tadeusz Tadrowski
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/katedra-dermatologii-chorob-przenoszonych-droga-plciowa-i-immunodermatologii/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu „Dermatologia eksperymentalna” jest zaznajomienie Studentów z tematyką zastosowania wybranych związków z grupy stilbenów, protoporfiryn i ftalocyjanin, w terapii fotodynamicznej nieczerniakowych nowotworów skóry.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie seminariów, na których omawiane są zagadnienia dotyczące hodowli komórkowych, które stanowią wstęp do badań klinicznych z wykorzystaniem dermatologii eksperymentalnej.

Treści szczegółowe wykładów obejmują następujące zagadnienia:

1. Organizacja pracy w hodowli komórkowej.

2. Metody wyprowadzania linii pierwotnych.

3. Synteza i zastosowanie nowych substancji aktywnych w fototerapii.

4. Fototerapia – możliwości terapeutyczne i diagnostyczne.

5. Organizacja pracy w hodowli tkankowej.

6. Metody wyprowadzania linii pierwotnych.

7. Korzyści i potencjalne ryzyko stosowania komórek uzyskanych metodą hodowli in vitro w praktyce klinicznej.

8. Badania kliniczne i stopnień ich zaawansowania

w dermatologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Hodowla komórek i tkanek. S. Stokłosowa, Wydawnictwo naukowe PWN

2. Hodowla komórek i tkanek in vitro. Cytofizjologia red. K. Ostrowskiego i J. Kawiaka

3. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka, red. T. Drewa, Bydgoszcz 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Oddziaływanie komórek z podłożem i sąsiednimi komórkami. Podstawy cytofizjologii, red. J. Kawiaka i wsp., 1998, str. 488-404

2. Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej, red. T. Drewa, Bydgoszcz 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)