Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowe antybiotyki i alternatywne sposoby leczenia zakażeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM22NAAM-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowe antybiotyki i alternatywne sposoby leczenia zakażeń
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 2 roku S1 kierunku biotechnologia medyczma
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii i parazytologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w seminariach: 15 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 3 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,72 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia w tym czytanie literatury i zaliczenie: 15 godzin + 3 godziny = 18 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 33 godziny, co odpowiada 1,32 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych naukowych z zakresu antybiotykoterapii: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,4 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie się do zaliczenia: 10 godzin + 3 godziny = 13 godzin, co stanowi 0,52 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w seminariach 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS


6.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia drobnoustroje z uwzględnieniem chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej (C.W12)

W2: zna i rozumie epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania (C.W13)

W3: określa wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników środowiska na organizm człowieka i populację ludzi oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka (C.W14)

W4: zna podstawowe zasady diagnostyki mikrobiologicznej

i parazytologicznej (C.W19)

W5: określa istotę problemu lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej (C.W40)

W6: wymienia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania

i postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego

w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach, w tym zakażeniach pneumokokowych, sepsie i zakażeniach szpitalnych (E.W34)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: ocenia zagrożenia środowiskowe i posługuje się

podstawowymi metodami pozwalającymi na wykrycie obecności

czynników szkodliwych (biologicznych i chemicznych) w

biosferze (C.U6)

U2: interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych (C.U10)

U3: planuje projektować schematy racjonalnej antybiotykoterapii

zakażeń, empirycznej i celowanej (C.U15)

U4: zbiera informacje na temat obecności czynników ryzyka

chorób zakaźnych i przewlekłych oraz planuje działania

profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania (G.U2)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada świadomość, że zasady leczenia przeciwdrobnoustrojowego ulegają ciągłym modyfikacjom

i rozumie, że konieczne jest stałe aktualizowanie posiadanej wiedzy (K_K01)

K2: potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia

i współpracowników w czasie pracy, bez względu na jej charakter

(K_K02)

K3: dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K_K07)

K4: formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji (K_K10)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

- dyskusja dydaktyczna

- drzewo decyzyjne

- analiza przypadków klinicznych

- projektowanie i analiza badań naukowych


Skrócony opis:

Przedmiot Nowe antybiotyki i alternatywne sposoby leczenia zakażeń ma na celu przedstawienie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych wybranych zakażeń u człowieka, szczególnie podochodzenia bakteryjnego i grzybiczego.

Pełny opis:

Podstawowe cele przedmiotu Nowe antybiotyki i alternatywne sposoby leczenia zakażeń powinny się koncentrować na:

- określeniu wpływu drobnoustrojów chorobotwórczych oraz czynników środowiska na organizm człowieka z uwzględnieniem dróg wnikania i transmisji patogenów

- zapoznaniu się z zasadami diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej

- zapoznaniu się z zasadami dezynfekcji i dekontaminacji

- nabyciu wiedzy o mechanizmach działania leków przeciwdrobnoustrojowych z uwzględnieniem lekooporności patogenów oraz umiejętności planowania leczenia wybranych zakażeń

Literatura:

1.Farmakologia, Ryszard Korbut, Rafał Olszanecki, wyd. 2, PZWL, Warszawa 2017

2.Przewodnik antybiotykoterapii pod red. Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat, 2022

3.Antybiotykoterapia w problematyce zakażeń szpitalnych, Zbigniew Rybicki, Wydawnictwo Makmed 2015, wyd. 2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne: W1-W6, U1-U4, K1-K4

Skala ocen:

% uzyskanych punktów Ocena

92 ≤…..≤ 100 bardzo dobry (5)

88 ≤…..< 92 dobry plus (4+)

80 ≤…..< 88 dobry (4)

71 ≤…..< 80 dostateczny plus (3+)

60 ≤…..< 71 dostateczny (3)

0…..<60 niedostateczny (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Grzegorz Liczner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Sandra Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Rafał Porzych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)