Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM22PMAG03-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy: Pracownia magisterska dla 2 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji pracowni magisterskiej niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z technik badawczych wykorzystywanych w naukach biomedycznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

2. Bilans nakładu pracy studenta:

 Praca w laboratorium: 100 godzin

 Analiza i opracowanie wyników, w tym analiza statystyczna oraz przygotowanie rycin i wykresów: 50 godzin

 Udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 10 godzin

 czytanie wskazanej literatury: 30 godzin

 opracowywanie pracy magisterskiej: 60 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 250 godzin, co odpowiada 10 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie metodologię badań naukowych w dziedzinie medycny i biotechnologii oraz znaczenie eksperymentu. Zna zasady planowania badań z wykorzystaniem technik histopatologicznych, immunohistochemicznych i biologii molekularnej w oparciu o materiał kliniczny oraz linie komórkowe (B2_W17).

W2: Ma wiedzę na temat metod gromadzenia i wykorzystywania danych w biomedycynie (B2_W12).

W3: Posiada wiedzę z dziedziny statystyki umożliwiającą prognozowanie wyników obserwowanych procesów oraz wnioskowanie w oparciu o uzyskane wyniki (B2_W09).

W4: Zna zasady wykorzystania programów graficznych oraz bioinformatycznych baz danych na potrzeby pracy naukowej (B2_W12).

W5: Wie jak samodzielnie planować badania, gromadzić dane, prowadzić prace eksperymentalne, analizować i opracowywać wyniki oraz dyskutować je dla potrzeb pracy magisterskiej oraz publikacji (B2_W18).

W6: Zna zasady ergonomii i BHP obowiązujące w pracy laboratoryjnej i pokrewnych. Zna potencjalne zagrożenia tej pracy i sposoby zapobiegania im (B2_W22).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi we właściwy sposób dobierać źródła i informacje z zakresu medycyny i biotechnologii w celu dokonania krytycznej oceny i analizy danych naukowych (B2_U01, B2_U02).

U2: Potrafi wykonać barwienia histochemiczne, znakowania immunohistochemiczne i oraz wybrane testy z zakresu biologii molekularnej (B2_U03).

U2: Potrafi wykonać wybrane testy in vitro na liniach komórkowych (B2_U03).

U3: Potrafi zastosować metody statystyczne oraz techniki informatyczne do opisu obserwowanych zjawisk i analizy danych eksperymentalnych (B2_U04).

U4: Potrafi z pomocą opiekuna naukowego zaplanować i wykonać eksperymenty i zadania badawcze (B2_U05).

U5: Potrafi zebrać i zinterpretować dane empiryczne oraz sformułować odpowiednie wnioski (B2_U06).

U6: Potrafi napisać doniesienie lub publikację naukową w języku polskim i angielskim, wykorzystując własne wyniki badań (B2_U07).

U7: Potrafi korzystać z bazach danych biomedycznych (B2_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kompetencji przez całe życie oraz zachęca do tego inne osoby i pomaga im zdobywać nową wiedzę (B2_K01).

K2: Rozumie konieczność wybierania obiektywnych i wiarygodnych źródeł informacji naukowej oraz krytycznego wnioskowania przy rozwiązywaniu zagadnień praktycznych (B2_K02).

K3: Rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu biotechnologii medycznej i nauko pokrewnych przez śledzenie aktualnych czasopism naukowych i popularnonaukowych (B2_K03).

K4: Posiada świadomość własnych ograniczeń oraz konieczności zasięgania porady specjalistów w danej dziedzinie (B2_K04).


Skrócony opis:

Celem pracowni magisterskiej jest zapoznanie studenta z metodologią pracy naukowej.

Pełny opis:

Celem pracowni magisterskiej jest stymulowanie zainteresowań naukowych, rozwijanie ogólnej wiedzy w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna, doskonalenie warsztatu badawczego, wdrażanie do pracy badawczej, nauka statystyki oraz korzystania z biomedycznych baz danych, programów graficznych i innych narzędzi informatycznych niezbędnych w pracy naukowej.

Literatura:

1. Artykuły z renomowanych czasopism biomedycznych. gromadzone przez studenta na potrzeby przygotowania pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

- aktywny udział w pracowni magisterskiej polegający na realizacji powierzonych doświadczeń.

- opracowanie wyników pracy doświadczalnej na potrzeby przygotowania pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Klimaszewska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Klimaszewska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Dariusz Grzanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.